Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OSTAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena układu krążenia w trakcie i po upływie 3-5 lat od zakończenia leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej w wieku dziecięcym.
Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of circulatory system in patients during and 3-5 years after all therapy in childhood.
Autorzy: Ostański Mariusz, Sońta-Jakimczyk Danuta
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.164-173, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia układu krążenia mogą wystąpić w czasie i po zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (acute lymphoblastic leukaemia ALL). Jej przyczynami są nacieki białaczkowe serca, niedokrwistość, zaburzenia czynności nerek, infekcje oraz podawanie toksycznych leków (szczególnie antybiotyków antracyklinowych - Atc). Celem pracy była echokardiograficzna ocena układu krążenia pacjentów w czasie i w 3-5 lat po leczeniu. ALL w wieku dziecięcym. Grupę badaną (B) stanowiło 20 dzieci w wieku 1-16 lat, które w czasie leczenia ALL otrzymały Atc w dawkach sumarycznych 155,8-330 mg/mý i lek kardioprotekcyjny - deksrazoksan. Przed leczeniem, a następnie po 1, 6 i 12 miesiącach oraz 3 latach wykonano echokardiografię. Grupa retrospektywna (R) składała się z 36 osób w wieku 21-24 lat, badanych w 3-5 lat po zakończeniu leczenia ALL. Sumaryczna dawka Atc wynosila 148,6 - 416,7 mg/mý. Grupę kontrolną (K) stanowiło 28 zdrowych ochotników w wieku 9-25 lat. U wszystkich badanych wykonano standardowe pomiary echokardiograficzne i wyliczono wskaźniki czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca (LV). U pacjentów w czasie leczenia i w 3-5 lat po jego zakończeniu parametry czynności skurczowej lewej komory były prawidłowe, nie wykazano poszerzenia jej światła i zmian grubości ścian. W grupie B wskaźniki echokardiograficzne nie zmieniły się istotnie w czasie 3 lat leczenia i nie korelowały z rosnącą dawką Atc. U pacjentów z grupy B występowały znamiennie wyższe wartości ...

  Streszczenie angielskie: Circulatory disturbances may occur during and after the treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL). The reasons are: leukemic infiltrations of the heart, anaemia, renal disturbances, infections, cardiotoxic drugs, especially anthracyclines (Atc). The aim of the study was echocardiographic assessment of circulatory system in patients during and 3-5 years after ALL therapy in childhood. The study group (group B) consisted of 20 children, aged 1-16 years, who underwent Atc treatment with cumulative doses 155,8 - 330 mg/mý and cardioprotective agent - dexrazoxane. In this group echocardiography was performed before the treatment as well as after 1, 6, 12 months and 3 years. the retrospective group (R) consisted of 36 persons aged 12-24 years, examined 3-5 years after the completion of ALL treatment, who had undergone the treatment with Atc in doses 148,6 - 416,7 mg/mý without cardioprotection. The control group (K) consisted of 28 healthy volunteers, aged 9-25 years. In all subjects echocardiography was performed, standard measurements taken, systolic and diastolic indices of left ventricle (LV) function calculated. In patients during and 3-5 years after the treatment neither LV dilatation nor abnormal wall-thickeness was found. The systolic indices remained normal. In the group B echocardiographic indices did not change significantly during 3 years of treatment and did not correlate with growing cumulative Atc doses. In this group isovolumetric relaxation time ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a) u 15-letniego chłopca - sześcioletnia obserwacja.
  Tytuł angielski: Asphyxiating thoracic dysplasia in a 15-year-old boy - 6-year observation.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Grzybek Henryk, Pięta Marcin, Karczewska Krystyna, Ostański Mariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.635-643, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (asphyxiating thoracic dysplasia, zespół Jeune'a) jest genetycznie uwarunkowaną dysplazją kostną klatki piersiowej, śmiertelną najczęściej w okresie życia płodowego lub wczesnego dzieciństwa. Z zespołem Jeune'a mogą współistnieć inne dysplazje kostne oraz niewydolność nerek, wątroby i trzustki. Dotychczas opublikowano około 100 przypadków zespołu. Celem pracy jest opis schorzenia u 15-letniego chłopca, obserwowanego do 20 roku życia. Choroba rozpoczęła się w 2 roku życia ograniczeniem rozwoju klatki piersiowej i infekcjami dróg oddechowych. W 15 roku życia chłopca hospitalizowano z powodu wystąpienia duszności. Przy przyjęciu stwierdzono niedobór masy i wysokości ciała oraz wąską, długą i płaską klatkę piersiową, hipoksję tkankową, restrykcję i obturację oddechową, a w scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc symetryczne zmniejszenie wychwytu radioznacznika, bez zaburzeń wentylacji regionalnej. W mikroskopie elektronowym uwidoczniono brak nabłonka śluzówki oskrzeli i zgrubienie błony podstawnej z obecnymi w niej i pod nią licznymi włóknami kolagenowymi i fibroblastami. Ponieważ jest to pierwszy w piśmiennictwie elektronomikroskopowy obraz śluzówki oskrzeli w zespole Jeune'a, nie można jednoznacznie ustosunkować się do opisywanych zmian. Po 6 latach zaobserwowano poprawę masy i wysokości ciała oraz niektórych parametrów antorpometrycznych klatki piersiowej, utrzymywanie się restrykcji i obturacji oddechowej, stagnację niewydolności oddechowej i pogłębienie niewydolności krążenia.

  stosując format: