Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OSSOWSKA-SZYMKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu genu Sa Pst1 z ryzykiem rozwoju nefropatii cukrzycowej i nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 - obserwacje wstępne.
Tytuł angielski: The association between the Sa gene Pst1 polymorphism and the presence of diabetic nephropathy and hypertension in type 2 diabetic patients - preliminary results.
Autorzy: Ossowska-Szymkowicz Iwona, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, Zychma Marcin
Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.361-375, tab., bibliogr. 57 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • nefrologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ostatnie badania sugerują, że te same czynniki genetyczne mogą odpowiadać zarówno za rozwój nadciśnienia tętniczego, jak i nefropatii cukrzycowej, ale molekularny mechanizm leżący u podłoża obydwu tych schorzeń nie został jeszcze poznany. Locus Sa zidenttyfikowano jako ulegający wzmożonej ekspresji w nerakch szczurów z nadciśnieniem etniczym. Opisano związek polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (Pst1) produktu polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR-RFLP) tego genu z występowaniem nadciśnienia tętniczego u osób bez cukrzycy. Celem pracy było zbadanie związku pomiędzy polimorfizmem Pst1 genu Sa a występowaniem cukrzycowej choroby nerek w stadium mikroalbuminurii lun jawnej nefropatii u chorych na ukrzycę typu 2. Ponadto oceniono zależność między badanym polimorfizmem a obecnością lub brakiem nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. Plimorfizm genu Sa oceniono u 693 chorych na cukrzycę typu 2, u których stan zaawansowania powiklań nerkowych oceniono na podstawie analizy dotychczasowych danych klinicznych oraz pomiarów stosunku wydalania mikroalbumin/kraetyniny w 3 próbkach moczu. W powyższej grupie znalazło się 127 chorych z jawną nefropatią (białkomocz), 323 chorych z mikroalbuminurią oraz 243 chorych, u których stwierdzono normoalbuminurię z czasem trwania cukrzycy powyżej 10 lat stanowiących grupę kontrolną. Z 693 chorych na cukrzycę typu 2 utworzono następnie grupę chorych z nadciśnieniem tętniczym (450) chorych i bez nadciśnienia tętniczego (243 chorych). Wyniki. Nie obserwowano istotnych różnic w rozkładzie genotypów, jak również częstości i występowania alleli polimorfizmu genu Sa Pst1 pomiędzy badanymi grupami...


  2/2

  Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu PST 1 i genu SA z ryzykiem rozwoju nefropatii cukrzycowej i nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 : praca doktorska
  Autorzy: Ossowska-Szymkowicz Iwona, Żukowska-Szczechowska Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [1], 92 k. : il., tab., bibliogr. 147 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20512

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: