Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OSICKA-KOPROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Morphological and cellular damage to some organs and changes in adrenocortical function parameters induced by equitoxic mixture fenitrothion/thiram in rats.
Tytuł polski: Uszkodzenia struktury morfologicznej i komórek niektórych narządów oraz zmiany wskaźników aktywności kory nadnerczy u szczurów zatruwanych równotoksyczną mieszaniną fentrotionu i tiuramu.
Autorzy: Wysocka-Paruszewska Bożena, Kamiński Marcin, Osicka-Koprowska Anna, Brzeziński Jacek
Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.17-32, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 306,438

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem znalezienia odpowiedzi biologicznej na łączne oddziaływanie fenitrotionu i tiuramu badano wpływ podchronicznego zatrucia ich równotoksyczną mieszaniną (5 proc. LD50, 90 dni) na strukturę morfologiczną i komórkowe enzymy wskaźnikowe (Mg+2 ATPase, AcP) wątroby, nerek, nadnerczy i mózgu oraz na poziom kortykosteronu w osoczu, kwasu askorbinowego i cholesterolu w nadnerczach. Badano także wpływ mieszaniny na masy ciała i badanych narządów. Wyniki badania morfologicznego nie wykazały różnic w oddziaływaniu mieszaniny w porównaniu do jej składników pojedynczo. Różnice te były nieznaczne w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast w badaniu histochemicznym obserwowano najsilniejsze zmiany w aktywności reakcji enzymatycznych po zatruciu mieszaniną, wskazujące na wystąpienie interakcji toksykologicznej w zatruciu subchronicznym. Zmiany aktywności obu enzymów najsilniej zaznaczone były w wątrobie, a Mg+2 rownież w nerce. Po zatruciu mieszaniną nastąpił wzrost masy nadnerczy. Obserwowany wzrost poziomu kortykosteronu w osoczu był związany z oddziaływaniem tiuranu i nie był istotny statystycznie. poziom kwasu askorbinowego i cholesterolu w nadnerczach nie uległ zmianie ani w porownaniu do zwierząt kontrolnych ani otrzymujących składniki mieszaniny pojedynczo.

  Streszczenie angielskie: To find the biological response to the subchronic joint action of fenitrothion and thiram the effects of their mixture (5 p.c. LD50, 90 days) on morphological structure, cellular enzymatic markers (Mg+2 APtase, AcP) of rat liver, kidneys, adrenals and brain as well as the plasma corticosterone level and the adrenal ascorbic acid and cholesterol contents were examined. The influence of the mixture on the total body weight and on the weights of the organs of interest was also studied. Morphological analysis did not show enhanced action of the mixture when compared to the action of its individual components. However, histochemical studies demonstarated that the strongest changes in the activities of marker enzymes appeared after intoxication with the mixture of pesticides, what indicates toxicological interaction during subchronic intoxication. Changes in the activity of both enzymes were most evident in the liver, and, in the case of Mg+2 APTase, also in the kidneys. The markedly elevated plasma corticosterone level followed intoxication with the mixture, but the increase was statistically insignificant. It was due to the action of thiram, since fenitrothin had no effect on plasma corticosterone level. The adrenal levels of ascorbic acid and cholesterol were not affected in any of the experimental groups. Weights of adrenals were significantly increased in the group treated with the equitoxic mixture.


  2/2

  Tytuł oryginału: Effects of lead exposure on fenitrothion-induced adrenocortical stimulation in rats.
  Tytuł polski: Wpływ ołowiu na zmiany wskaźników aktywności kory nadnerczy u szczurów zatrutych fenitrotionem.
  Autorzy: Osicka-Koprowska Anna, Szutowski Mirosław M.
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.123-130, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano wpływ ołowiu na poziom kortykosteronu w osoczu i zawartość kwasu askorbinowego w nadnerczach szczurów zatruwanych fenitrotionem. Badania przeprowadzono w różnych warunkach narażenia na obydwa ksenobiotyki. W pierwszym eksperymencie szczurom wstępnie narażonym na ołów (200 ppm w wodzie do picia przez dwa tygodnie) podawano pojedynczą dawkę fenitrotionu, 20 proc. lub 10 proc. LD50. W drugim eksperymencie szczury eksponowano równocześnie na ołów (200 ppm z wodą do picia) i fenitrotion (1 proc. LD50) przez dwa i sześć tygodni. Stężenie kortykosteronu w osoczu i zawartość kwasu askorbinowego w nadnerczach oznaczano w przedziałach czasowych 2 h - 24 h po podaniu dawki fenitrotionu w eksperymencie pierwszym i po 2 i 6 tyugodniach w eksperymencie drugim. Kortykosteron oznaczano zmodyfikowaną fluorymetryczną metodą Guillemina [16], kwas askorbinowy - kolorymetryczną metodą Schafferta i Kingsleya [17]. Wyniki pracy wskazują, że wpływ ołowiu na zmiany badanych parametrów wywołane fenitrotionem zależą od warunków eksperymentu. Wstępne narażenie na ołów spowodowało zmniejszenie efektu obserwowanego po zatruciu fenitrotionem. W warunkch równoczesnego narażenia na niskie dawki obydwu ksenobiotyków wystąpiło działanie addycyjne.

  Streszczenie angielskie: Plasma corticosterone level and adrenal ascorbic acid concentration were determined in rats to asses the influence of lead exposure on fenitrothioninduced elevation of hormone concentration. The experiment was performed on rats exposed to lead (200 ppm in water for two or six weeks) and fenitrothion, administered simultaneously (dose 1 p.c. LD50 per day for six weeks) or sequentially (single dose 20 p.c. or 10 p.c. LD50). In sequential intoxication, the effect of fenitrothion in rats pretreated with lead was diminished. Contrary to this, in simultaneous intoxication, the additive effect was observed.

  stosując format: