Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OSEMLAK
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Epidemiologia mnogich obrażeń ciała u dzieci w Polsce
Autorzy: Osemlak Jerzy, Kalińska Anita, Osemlak Paweł
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.293-298, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  2/13

  Tytuł oryginału: Współpraca chirurgiczno-anestezjologiczna w leczeniu dzieci z MOC
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Lesiuk Witold, Szwarc Paweł
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.298-303, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Mnogie obrażenia ciała u dzieci krzywdzonych
  Autorzy: Osemlak Paweł, Drwal-Kuraś Jolanta, Zmysłowski Włodzimierz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.329-333, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  4/13

  Tytuł oryginału: Mnogie obrażenia ciała u dzieci krzywdzonych.
  Tytuł angielski: Multiple body injuries in malterated children.
  Autorzy: Osemlak Paweł, Drwal-Kuraś Jolanta, Zmysłowski Włodzimierz
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.24-30, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 60 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest określenie rodzaju i patogenezy mnogich obrażeń ciała u dzieci krzywdzonych oraz okoliczności, w których do nich dochodzi, co umożliwi podjęcie właściwej profilaktyki i prowadzenia skutecznego postępowania sądowego. Materiałem badań są przypadki dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Lublinie od 1974 do 2000 roku. Ich wiek wahał się od okresu nowortodkowego do lat 16. W postępowaniu diagnostycznym uwzględniono wywiad od opiekunów i środowiskowy, badanie fizykalne i obrazowe, jak rownież badania psychologiczne. Wyniki badań wskazują na następujące główne okoliczności tych urazów: fizyczne znęcanie się nad dzieckiem przez jego rodziców lub opiekunów, inne osoby dorosłe i dzieci. Specjalną grupę mnogich obrażeń ciała stanowią czyny samobójcze wynikające z maltretowania psychicznego i fizycznego dziecka. Dzieci maltretowane są zazwyczaj dziećmi słabymi fizycznie, nieśmiałymi, zastraszonymi i zaniedbanymi przez rodziców. Do charakterystycznych okoliczności krzywdzenia dzieci, włącznie z zabójstwami należą przypadki współżycia matki z obcym mężczyzną oraz dzieci niechciane. Dzieci z tego typu obrażeniami niejednokrotnie pozostają kalekami i często mają zaburzenia charakterologiczne i psychiczne.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is description of type and pathogenesis of multiple body injuries in maltreated children and their circumstances - which will help in appropiate prophylaxis and efficient prosecution. Clinical material comprises cases of children treated in the Clinic of Pediatric Surgery and Traumatology in Lublin from 1974 to 2000. Their age was from 0 to 16 years. Diagnostic management included case history taken from parents, keepers and environmental history, physical, radiographic and psychological examination. Study results indicate the following main circumstances of these traumas: physical persecution of a child by its parents or keepers, by other adults and children. Suicides resulting from psychological and physical maltreatment of a child are a special group of multiple body injuries. Maltreated children are usually weak, timid, shy and neglected by parents. Cases of mother's sexual intercourse with other men and illegimate children together with murders are typical circumstances of children's maltreatent. Children with such injuries become more than once invalids, have characterological and psychic disturbances.


  5/13

  Tytuł oryginału: Urazy klatki piersiowej u dzieci w materiale Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej DSK w Lublinie.
  Tytuł angielski: Pediatric injuries of the thorax in the material of the Clinical Department of Anesthesiology and Intensive Therapy and of the Pediatric Surgery and Traumatology Clinic in the Clinical Pediatric Hospital in Lublin.
  Autorzy: Lesiuk Witold, Szczepińska-Sobutka Jadwiga, Lesiuk Leszek, Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.56-60, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie 15 dzieci w wieku od 3 do 15 lat, u których w wyniku doznanego urazu stwierdzono obrażenia klatki piersiowej. Najczęściej do urazu dochodziło w wyniku wypadku komunikacyjnego. W analizowanym materiale wyróżniono kilka grup obrażeń klatki piersiowej w zależności od ich umiejscowienia. Przedstawiono postępowanie i zastosowanie lecznicze.

  Streszczenie angielskie: The authors analyzed 15 cases of children, aged 3 to 15 years, with post-traumatic injuries of the thorax. Traffic accidents were the most frequent causes of those injuries. Several groups of thoracic injuries were separated with regard to their localization. Diagnostic and therapeutic management was described.


  6/13

  Tytuł oryginału: Okoliczności i następstwa urazów przepony u dzieci.
  Tytuł angielski: Circumstances and consequences of diaphragm injuries in children.
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Dyja-Jarosz Anna, Wypyski Andrzej
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.61-68, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród prawie 11 tysięcy dzieci leczonych w okresie kolejnych ostatnich 15 lat w Klinice z powodu urazów tylko u 6 wykryto uszkodzenie przepony. Trzykrotnie było ono następstwem zamkniętego urazu tułowia. W pozostałych trzech przypadkach powstało wskutek otwartego urazu jamy brzusznej lub klatki piersiowej. Obrażenie przepony u każdego z tych dzieci współistniało z poważnymi obrażeniami innych narządów ciała. Uszkodzenie przepony rozpoznano w oparciu o wywiad i objawy kliniczne bezpośrednio po urazie tylko w 2 przypadkach. W 2 przypadkach podejrzewano go i ostatecznie potwierdzono podczas laparotomii. W 2 pozostałych przypadkach nie podejrzewano go wcale. W jednym z nich - u dziecka ze stłuczeniem i rozerwaniem płuca - wykryto go podczas torakotomii, zaś w drugim przeoczono to uszkodzenie ppdczas operacyjnej kontroli narządów jamy brzusznej po urazie brzucha. W pracy zwrócono uwagę na dwie morfologiczne postacie uszkodzenia przepony - postać całkowitego i postać częściowego uszkodzenia przepony.

  Streszczenie angielskie: Among almost 11 thousand children treated by reason if trauma in our Pediatric Surgery department during consecutive 15 years we found diaphragan injuries only in 16 patients. In three cases this injury was a result of blunt trauma to the trunk. In the remaining three case diaphragm injury was caused by penetrating andominal or thoracic trauma. In each case diaphragm injury coexisted with serious injuris of other organs. The lesion of the diaphragm was diagnosed with case history and clinical signs just after trauma only in two children. In the next two it was only suspected and finally confirmed intraoperatively. In the last two cases this injury was not suspectd at all. In the first of these two patients - in a child with contusion and laceration of the lung - it was found during thoracotomy.In the second one - this lesion was missed during laparatomy performed because of abdominal trauma. The attention was paid to two morphological types of diaphragmatic lesion - complete and partial.


  7/13

  Tytuł oryginału: Postępowanie we wstrząsie w rozległych, głębokich oparzeniach u dzieci z odniesieniem do doświadczeń własnych [AM w Lublinie].
  Tytuł angielski: The management of shock in extensive, deep burns of children with regard to own experiences.
  Autorzy: Lesiuk Leszek, Dyja-Jarosz Anna, Łubińska Mariola, Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.96-100, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono retrospektywny przegląd rezultatów leczenia i schematu resuscytacji płynami u 10 pacjentow z oparzeniami powyżej 30 proc. TBSA leczonych w latach 1998-2002. Przyjęcie w leczeniu dziecka z chorobą oparzeniową celów pośrednich, sformułowanych jako mierzone niewymuszoną diurezą godzinową utrzymanie perfuzji mikrokrążenia narządowego i proteinemii w zakresie wyznaczonych minimalnych wartości pozwoliło na przeprowadzenie przez pierwszą fazę choroby oparzeniowej z niską podażą preparatów białkowych i ograniczenie strefy niedokrwienia wokół otaczających tkanek.

  Streszczenie angielskie: This is retrospective review of therapeutic results and resuscitation fluid therapy in the treatment of 10 patients with burns over 30 p.c. of body surface, admitted to pediatric intensive care unit over 4 year period (1998-2002). The meticulous fluid resuscitation titrated on clinical effect resulted in low iv protein administration and reduction of ischemia zone surrounding the damaged tissues.


  8/13

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcje trójwymiarowe (3D) TK w przypadkach zmian pourazowych kości u dzieci.
  Tytuł angielski: Three dimensional (3D) computed tomography reconstructions in case of post-traumatic alterations of the bones in children.
  Autorzy: Dybiec Ewa, Osemlak Jerzy, Kostrzewa Małgorzata, Brodzisz Agnieszka, Wieczorek Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.150-155, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rekonstrukcje 3D TK znajdują coraz szersze zastosowanie w diagnostyce obrazowej zmian pourazowych kości. W pracy omawiamy przydatność wykonywanych trójwymiarowych rekonstrukcji powierzchniowych i objętościowych w 41 przypadkach zmian pourazowych kości u dzieci. Przedstawiamy wady i zalety tej metody w porównaniu z konwencjonalnym obrazowaniem tomograficznym.

  Streszczenie angielskie: 3D computed tomography reconstructions are more widely applied in the diagnostics of posttraumatic alterations of the bones. In the study the usefulness of 3D surface and volume reconstructions in 41 cases of post-traumatic alterations in children is described. Advantages and disadvantages of the method are presented in comparison to conventional computed tomography imaging.


  9/13

  Tytuł oryginału: Wielonarządowy uraz brzucha z oderwaniem przewodu żółciowego wspólnego.
  Tytuł angielski: Multiorgan abdominal injury with avulsion of the common bile duct.
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Drwal-Kuraś Jolanta, Osemlak Paweł, Bojar Rafał
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.157-164, il., bibliogr. 37 poz., sum. - 31 Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Warszawa 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 12-letniego chłopca leczonego w Klinice Chirurgii i Traumatologii dziecieęcej AM DSK w Lublinie z powodu ciężkiego, wielonarządowego urazu brzucha, do którego doszło podczas jazdy na traktorze. U chorego stwierdzono: oderwanie przewodu żółciowego wspólnego, przerwanie tętnicy żołądkowo-dwunastniczej oraz stłuczenie dwunastnicy i trzustki. Przedstawiono złożony i długotrwały proces diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjny. Wskazano na koniecznośćprowadzenia chorych z tego rodzaju obrażeniami w specjalistycznych ośrodkach traumatologii dziecięcej z uwagi na grożące wczesne i odległe powikłania. Omówienie przypadku ma również cel profilaktyczny, gdyż ilustruje niebezpieczeństwo jakie niosą wypadki rolnicze i komunikacyjne oraz brak wyobraźni dorosłych i dzieci.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the case of 12-year-old boy treated in the Pediatric Surgery and Traumatology Clinic of Medical Academy in the Pediatric Clinical Hospital in Lublin, because of severe, multiorgan abdominal injury, which had happened during driving a tractor. The diagnosis: avulsion of the common bile duct, disruption of the gastroduodenal artery, contusion of the duodenum and pancreas. Complex and long-lasting diagnostic-therapeutic-rehabilitative process was presented. The authors pointed to the necessity of management of patients with such injuries in specialistic pediatric traumatology centers, because of imminent early and late complications. Description of the case has also a prophylactic aim, because it shows the dangers which are connected with agricultural and road accidents, as well as with lack of fancy in adults and children.


  10/13

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja złamanego dalszego końca piszczeli.
  Tytuł angielski: Reconstruction of broken distal end of the tibia.
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Dybiec Ewa, Rogowski Błażej, Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.173-178, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 31 Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Warszawa 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 12-letniego chłopca leczonego w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie z powodu nietypowego, skomplikowanego, kompresyjnego złamania dalszych nasad i przynasad kości podudzia. Uzupełnienie diagnostyki obrazowej o przestrzenną tomografię komputerową (3D) pozwoliło na dokładną ocenę zmian pourazowych i przeprowadzenie właściwego leczenia. Uzyskano odtworzenie prawidłowych stosunków anatomicznych i pełny zakres funkcji kończyny.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the case of a 12-year-old boy treated because of untypical, complicated, compression fracture of distal crural epiphyses and metaphyses in the Pediatric Surgery and Traumatology Clinic of Medical Academy in Lublin. Radiological diagnostics completed with tree-dimensional computer tomography made precise evaluation of post-traumatic injuries and application of appropriate treatment possible. Correct anatomical relations and full range of limb's function were obtained.


  11/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXX Jubileuszowego Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.
  Autorzy: Osemlak Jerzy
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.183-185, 1 tabl. po s. 192 - 30 Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Warszawa 30.11-01.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych


  12/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 5 Europejskiego Kongresu Urazowego, Wiedeń, 4-8 maja 2002 roku.
  Autorzy: Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.186-189, 1 tabl. po s. 192 - 5 Europejski Kongres Urazowy Wiedeń 04-08.05 2002
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  13/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii w Zakopanem - 24-26.X.2002 r.
  Autorzy: Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.190-192, 1 tabl. - 6 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii Zakopane 24-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Mikrochirurgii

  stosując format: