Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORZESZKO-SPACZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Układowe zapalenia naczyń u dzieci.
Tytuł angielski: Systemic vasculitis in children.
Autorzy: Orzeszko-Spaczyńska Anna
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.59-63, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Układowe zapalenie naczyń u dzieci stanowi heterogenną grupę chorób charakteryzującą się naciekiem z komórek zapalnych i martwicą ścian naczyń krwionośnych lub okolicy okołonaczyniowej. Podstawą klasyfikacji chorób jest rozmiar i typ zajętych naczyń, stopień zmian zapalnych oraz objawy kliniczne będące następstwem tych zmian. Diagnostyka oparta jest na objawach klinicznych, badaniach histopatologicznych i serologicznych (ANCA, kompleksy immunologiczne). Leczenie oparte jest na podawaniu glikokortykoidów i leków immunosupresyjnych. W niektórych przypadkach wykonuje się plazmaferezę, podaje się dożylnie immunoglobulinę, monoklonalne przeciwciała, globulinę antytymocytarną.

  Streszczenie angielskie: Systsemic vasculitis in children is a heterogenic disorder characterized by local inflammatory reaction and necrosis of vascular wall or perivascular space. The classification framework is based on the size and type of the affected vessels, grade of inflammatory process and the clinical symptoms. The gneral clinical picture involves: fever, skin rashes, myalgia, arthropathy, neuropathy, hypertension, abadominal cramps, anorexia and body mass loss. Diagnosis encounters evaluation of the clinical picture, histopathological and serological (ANCA, immunologic complexes) examinations. Therapy of systemic vasculitis includes corticosteroids and immunosuppressive agents. Treatment of the severe conditions involves plasmopheresis and intravenous administration of immunoglobulins, antithymocyte immunoglobulins and monoclonal antibodies.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności profilaktyki osteoporozy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
  Tytuł angielski: The estimation of the osteoporosis prophylaxis efficiency in children with acute lymphoblastic leukemia.
  Autorzy: Stefańska Katarzyna, Orzeszko-Spaczyńska Anna
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.45-47, bibliogr. 9 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza u dzieci ma najcześciej wtórny charakter. Jedną z jej przyczyn jest białaczka oraz chemioterapia, a szczególnie stosowanie metotreksatu i kortykosteroidów. W pracy ocenie poddano mineralną gęstość kości (BMD) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną na określonych etapach chemioterapii, jak i po jej zakończeniu. Część pacjentów (grupa I) otrzymywała profilaktykę osteoporozy od początku leczenia przeciwnowotworowego, u pozostałych pacjentów (grupa II) powyższą profilaktykę włączono na określonym etapie chemioterapii. Porównano uzyskane wyniki BMD. Stwierdzono istotnie wyższe wartości BMD u dzieci z grupy I.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis has usually secondary character in children. One of its most frequent causes is leukemia and chemotherapy, espacially methothrexate an dsteroids. In this report bone mineral density (BMD) in children with acute lymphoblastic leukemia was analysed. The analyse was performed on the determined stages of chemotherapy and after treatment. One part of patients (group I) antiosteoporotic drugs had included from the begining of chemotherapy. Anotehr children (group II0 had administered this treatment on the determined stages of chemotherapy. The BMD results were compared. The BMD resulta were statistically higher in children from the group I.

  stosując format: