Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORZECHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Rozwój metody dystrakcyjno-kompresyjnej osteogenezy w chirurgii narządu ruchu w Polsce.
Tytuł angielski: The development of the distraction-compression osteogenesis method in orthopedic surgery in Poland.
Autorzy: Wall Andrzej, Orzechowski Wiktor
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.263-272, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój metody Ilizarowa na świecie i w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu był możliwy dzięki naukowym uzasadnieniom jej stosowania, popartymi uniwersalnymi prawami fizjologii i biomechaniki. Metoda Ilizarowa jest niewątpliwie metodą leczenia z wyboru wielu ciężkich chorób narządu ruchu i oddaje wprost nieocenione usługi w leczeniu skomplikowanych, otwartych złamań ze współistniejącymi, rozległymi obrażeniami tkanek miękkich, nie tylko w referencyjnych ośrodkach ortopedycznych w Polsce. Pomimo, że charakteryzuje się względnie dużym odsetkiem powikłań, jest metodą tolerancyjną dla leczącego, a większość niepowodzeń może być skutecznie leczonych tą samą metodą. W pracy przedstawiono zarys historii wydłużania kończyn na świecie oraz historię rozwoju metody Ilizarowa w Polsce.

  Streszczenie angielskie: The dynamic development of the Ilizarov method around the world and in Poland during the last decade has been made possible by the scientific soundness of its application, based on universal laws of physiology and biomechanics. The Ilizarov method is beyond a doubt the treatment method of choice in many serious disorders of the locomotor apparatus, and is of extremely high value in the treatment of complicated open fractures with concomitant diffuse injuries of soft tissue, and not just in Poland's flagship orthopedic centers. Even though the complication rate is fairly high, the method is well tolerated by the patients, and the majority of failures can be effectively treated by the same method. This article outlines the history of limb lengthening in the world and the history of the development of the Ilizarov method in Poland.


  2/9

  Tytuł oryginału: Kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej w obrazie rentgenowskim - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Radiological imaging of the formation of regenerated bone in distriction osteogenesis: an experimental study.
  Autorzy: Krawczyk Artur, Atamaniuk Wojciech, Dragan Szymon, Orzechowski Wiktor, Kulej Mirosław, Czapiński Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.290-298, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jednym z czynników biologicznych wpływających na kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej jest sposób przecięcia kości. Cel pracy stanowi ocena przebiegu regeneracji kostnej przy zastosowaniu różnych metod przecięcia kości w badaniach doświadczalnych. Materiał i metodyka. Przedmiotem badań do świadczalnych było 35 owiec rasy Merynos. U wszystkich owiec przeprowadzono jednopoziomowe wydłużenie goleni z użyciem stabilizatora Ilizarowa. Badany materiał podzielono na 5 grup w zależności od zastosowanego sposobu przecięcia kości - zamknięta kortykotomia, otwarta kortykotomia, metoda Cattaneo, osteotomia i osteoklazja. Powstający regenerat kostny oceniano badaniem rentgenowskim wykonywanym w dwóch projekcjach standardowych. Wyniki. Ocenę zdjęć rentgenowskich przeprowadzono w oparciu o opisową analizę cech przebiegu regeneracji kostnej we wszystkich badanych grupach zwierząt. Pojawiający się w grupie osteoklazji regenaret kostny był najbardziej obfity i jednorodny w swej strukturze. Wnioski. Kształtowanie się regeneratu kostnego w osteogenezie dystrakcyjnej pozostawało w zależności od sposobu przecięcia kości. Przebieg procesu regeneracji w obrazie rentgenowskim w poszczególnych badanych grupach wykazywał różnice w intensywności i szykości tworzenia nowej tkanki kostnej. Powstawanie i przebudowa regeneratu kostnego w grupie osteoklazji przebiegała szybciej niż w pozostałych grupach doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. One of the biological factors affecting the formation of regenerated bone in distriction osteogenesis is the method used for osteotomy. The purpose of the present study was to evaluate the course of bone regeneration using various types of osteotomy in an experimental setting. Material and methods. Our research involved 35 Merynos sheep. Singel-level tibia lengthening was performed in all these sheep in the proximal segment using an Ilizarov fixator. The material was divided into 5 groups depending on the osteotomy method used: closed corticotomy, open corticotomy, the Cattaneo method, osteotomy, and osteoclasia. The regenerating bone was evaluated by-x-ray examination performed in two standard projections. Results. The x-ray images were evaluated based on a descriptive analysis of the features of the course of bone regeneration in all the experimental froups. The regenerating bone in the osteoclasis group was most abundant and homogeneous in structure. Conclusions. The formation of regenerated bone in distraction osteogenesis is dependent on the method of osteotomy. Radiological images of the course of regeneration in the various experimental groups showed differences in the intensity and rate of formation of new bone tissue. The formation and reconstruction of regenerated bone was faster in the osteoclasia group than in the other experimental groups.


  3/9

  Tytuł oryginału: System oceny punktowej chorych ze skróceniem i zniekształceniem kończyn.
  Tytuł angielski: A point system for evaluating patients with limb shortening and deformity.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek, Orzechowski Wiktor
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.305-309, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają sposób kompleksowej oceny punktowej chorego ze skróceniem i zniekształceniem kończyny górnej lub dolnej oraz osób z niskim wzrostem, umożliwjający ocenę oraz porównanie wyników leczenia po wydłużeniu kończyn.

  Streszczenie angielskie: This article presents a scoring scale for patients with shortening and axis deformity of the upper and lower limb, as well as short stature, enabiling the evaluation and comparison of treatment outcome after lengthening.


  4/9

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji osi według metody Ilizarowa w pozapalnych skróceniach i zniekształceniach kości ramiennej.
  Tytuł angielski: Long-term outcome of lengthening and axis correction with the Ilizarov method in post-inflammatory shortening and deformity of the humerus.
  Autorzy: Orzechowski Wiktor, Morasiewicz Leszek, Kucharski Robert, Krawczyk Artur, Faflik Jakub, Lipczyk Zbigniew
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.316-323, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pozapalne skrócenia i zniekształcenia kości ramiennej są następstwem uszkodzenia chrząstek nasadowych tej kości, a zwłaszcza bliższej chrząstki wzrostowej, najczęściej w wyniku przebytej posocznicy gronkowcowej w okresie noworodkowym. Często mogą im towarzyszyć skrócenia kości udowej, zniekształcenoia stawu biodrowego i kolanowego, zniekształcenia stawów skroniowo-żuchwowych oraz rzadziej innych stawów. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w stosowaniu osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu pozapalnych skróceń i zniekształceń osi kości ramiennej. Materiał i metoda. Materiał kliniczny stanowili 23 chorzy leczeni w latach 1995-2000 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wielkość skrócenia wynosiła średnio 8,5 cm (31,3 proc.). Okres obserwacji wynosił średnio 2 lata. Wyniki. Wielkość wydłużenia wynosiła średnio 7,5 cm (40,5 proc.). Wskaźnik wydłużania wyniósł średnio 2,27 dni/1 cm. U wszystkich chorych ze zniekształceniem kości ramiennej uzyskano pełną korekcję osi. Zwrócono uwagę na konieczność bardziej dokładnego kontrolowania procesu dystrakcji ramienia w porównaniu z segmentami kończyny dolnej. W trakcie leczenia odnotowano jedynie 2 przypadki problemów i 2 przeszkody w odniesieniu do klasyfikacji powikłań wg Paley'a. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na metodę Ilizarowa, jako bezpieczny i skuteczny sposób leczenia skróceń i zniekształceń osi kości ramiennej.

  Streszczenie angielskie: Background. Post-inflammatory shortening and deformation of the humerus results from damage to the epiphyseal cartilage of this bone, and in particular to the proximal growth plate, most commonly caused by neonatal staphylococcemia. This is frequently accompanied by shottening of the femur, deformation of the hip and knee joints, the temporo-mandibular joint, and occassionally other joints as well. In the present article the authors present their own experience with the application of distraction osteogenesis in the treatment of post-inflammatory shortening and axis deformation of the humerus. Material and methods. The clinical material consisted of 23 patients treated during the period 1995-2000 at the institutions represented by the authors in Wrocław and Łódź. The average shortening was 8.5 cm (31.3 p.c ). Results. The average lengthening achieved was 7.5 cm (40.5 p.c.), and the average lengthening index was 22.7 days/cm. Complete axis correction was achieved in all patients with deformities of the humerus. More exact monitoring of the distraction process in necessary in the arm than in the lower limbs. Only 2 problems and 2 obstacles (according to Paley's classification of complications) were encountered in the course of treatment. Conclusion. The results obtained indicate that the Ilizarov methods is a safe and effective techniques for the treatment of shortening and axis deformity of the humerus.


  5/9

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji zniekształceń przedramienia według metody Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Long-term results of forearm lengthening and deformity correction by the Ilizarov method.
  Autorzy: Orzechowski Wiktor, Morasiewicz Leszek, Krawczyk Artur, Dragan Szymon, Czapiński Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.324-332, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Skrócenia i zniekształcenia kości przedramienia najczęściej powstają w przebiegu wad wrodzonych narządu ruchu, są również następstwem urazów. Ze względu na złożoną budowę anatomiczną i biomechanikę, przedramię jest niewątpliwie najtrudniejszym segmentem do wydłużania i korekcji zniekształceń. Materiał i metoda. Analizie poddano 16 chorych ze skróceniami i zniekształceniami przedramienia leczonych operacyjnie wg metody Ilizarowa w Katedrze i Klinice Ortopedii i Tarumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu, w latach 1989-2001. Dziewięciu chorych leczyliśmy jedoetapowo, a u pozostałych 7 na 1 chorego przypadało od 2 do 5 etapów leczenia. W sumie wykonano 31 zabiegów operacyjnych. Wielkość skrócenia kości przedramienia wahała się od 1,5 do 14,5 cm (5 do 70 proc.). Opracowano nową konstrukcję stabilizatora w oparciu o groty Schanza. Wyniki. Bezwzględna wielkość wydłużenia kości przedramienia w przeliczeniu na 1 etap, wynosiła średnio 2.35 cm. Względna wielkość wydłużenia wahała się od 6 do 48 proc. i wynosiła średnio 18,31 proc. Wskaźnik wydłużania wynosił średnio 48,15 dni/cm, przy wahaniach od 30 do 100 dni/1cm. Stwierdzono 88 proc. powikłań w przeliczeniu na 1 chorego, 45 proc. w przeliczeniu na 1 etap leczenia. Były to głównie ograniczenia ruchomości rotacyjnej przedramienia i zaburzenia konsolidacji regeneratu. Wnioski. Pomimo znacznego odsetka powikłań, metoda Ilizarova wydaje się być metodą leczenia z wyboru chorych ze skrótem i ...

  Streszczenie angielskie: Background. Shortening and deformity of the forearm is most frequently caused by congenital disorders or posttraumatic injury. Given its complex anatomy and biomechanics, the forearm is cleary the most difficult segment for lengthening and deformity correction. Material and methods. We analyzed 16 patients with shortening and deformity of the forearm, treated surgically using the Ilizarov method in our Department from 1989 do 2001. In 9 cases 1-stage surgery was suffcient, while the remaining 7 patients underwent 2-5 stages of treatment. At total of 31 surgical operations were performed. The extent of forearm shortening ranged from 1.5 to 14.5 cm (5-70 p.c.). We developed a new fixator based on Schanz half-pins. Results. The lenght of forearm lengthening per operative stage averaged 2.35 cm. The prportion of lengthening ranged from 6 p.c. to 48 p.c., with an average of 18.3 p.c. The mean lengthening index was 48.15 days/cm. The per-patients rate of complications was 88 p.c., compared to 45 p.c. per stage of treatment, mostly limited rotational mobility and abnormal consolidation of regenerated bone. Conclusions. Despite the high complication rate, the Ilizarov method is the method of choice for patienst with forearm shortenings and deformities. Treatment is particularly indicated in patients with shortening caused by disproportionate length of the ulnar and forearm bones. Treatment should be managed so as to cause the least possible damage to arm function, even at ...


  6/9

  Tytuł oryginału: Wydłużanie i korekcja osi uda w różnorodnych zniekształceniach stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Lengthening and axis correction of the thigh in various deformities of the hip joint.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek, Orzechowski Wiktor, Krawczyk Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.333-340, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowdzenie. Autorzy przedstawili możliwości korekcji zniekształceń stawu biodrowego z towarzyszącym skróceniem uda, z zastosowaniem metody Ilizarowa. Metoda ta pozwala na przeprowadzenie wielopoziomowych, wielopłaszczyznowych, jednoczasowych lub powolnych korekcji zniekształceń stawu biodrowego oraz jednoczesnego wydłużenia kończyny. W pracy przedstawiono przykłady takich korekcji o różnorodnym charakterze i różnej etiologii. Materiał i metoda. Poddano analizie wyniki leczenia 32 chorych leczonych metodą Ilizarowa z powodu zniekształcenia biodra i skrócenia kończyny po przebytym w niemowlęctwie ropnym zapaleniu stawu biodrowego. Wyniki. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano u chorych z niestabilnym lub zwichniętym stawem biodrowym. Wnioski. Osiągnięte rezultaty powinny być uwzględnione w planowaniu wczesnego leczenia operacyjnego u dzieci z IV typem zniekształcenia wg Choi i wsp. Zniekształcenia kończyny dolnej w obrębie stawu biorowego względnie często towarzyszą skróceniu kończyny dolnej.

  Streszczenie angielskie: Bacground. This aricle discusses the possibilities for using the Ilizarov method to correct hip deformities accompanied by shortening of the thigh. This method enables multi-level, multi-plane, one-time or protracted correction of hip deformities with simultaneous limb lengthening. The authors present examples of such corrections of various type and etiologies. Material and methods. Treatment outcomes were analyzed for 32 patients treated by the Ilizarov method for hip deformity and limb shortening as a sequela of purulent coxitis in infancy. Results. The best outcomes were observed in patients with unstable or dislocated hip joints. Conclusion. The results noted here should be taken under consideration in planning early surgery in children with Type IV deformity according to Choi et al.


  7/9

  Tytuł oryginału: Preconditioning with millimolar concentrations of vitamin C or N-acetylcysteine protects L6 muscle cells insulin-stimulated viability and DNA synthesis under oxidative stress.
  Autorzy: Orzechowski Arkadiusz, Łokociejewska Małgorzata, Muras Patrycja, Hocquette Jean-Francois
  Źródło: Life Sci. 2002: 71 (15) s.1793-1808, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The effect of reactive oxygen/nitrogen species (ROS/RNS)(hydrogen peroxide - H2O2, superoxide anion radical O2ú- and hydroxyl radical úOH - the reaction products of hypoxanthine/xanthine oxidase system), nitric oxide (NOú from sodium nitroprusside - SNP), and peroxynitrite (ONOO- from 3-morpholinosydonimine - SIN-1) on insulin mitogenic effect was studied in L6 muscle cells after one day pretreatment with/or without antioxidants.ROS/RNS inhibited insulin-induced mitogenicity (DNA synthesis). Insulin (0.1 ćM), however, markedly improved mitogenecity in the muscle cells treated with treated with increased concentrations (0.1, 0.5, 1 mM) of donors of H2O2, Oú2-, úOH, ONOO- and NOú. Cell viability assessed by morphological criteria was also monitored. Massive apoptosis was induced by 1 mM of donors of H2O2 and ONOO-, while NOú additionaly induced necrotic cell death. Taken together, these results have shown that ROS/RNS provide a good explanation for the developing resistance to the growth promoting activity of insulin in myoblasts under conditions of oxidative or nitrosative stress. Cell viability showed that neither donor induced cell death when given below 0.5 mM.In order to confirm the deleterious effects of ROS/RNS prior to the subsequent treatment with ROS/RNS plus insulin one day pretreatment with selected antioxidants (sodium ascorbate - ASC (0.01, 01, 1 mM), or N-acetylcysteine - NAC (0.1, 1, 10 mM) was carried out. Surprisingly, at a low dose (micromolar) antioxidants did not abrogate and even worsened the concentration-dependent effects of ROS/RNS...


  8/9

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody "transportu segmentu kostnego" według Ilizarowa w leczeniu guzów i zmian guzopodobnych kości.
  Tytuł angielski: The application of Ilizarov's "bone segment transport" method in the treatment of tumors and tumor-like changes in bone.
  Autorzy: Dragan S., Krawczyk A., Orzechowski W., Wrzosek Z., Kulej M., Czapiński J.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.441-451, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Autorzy przedstawili doświadczenia własne w zastosowaniu metody "transportu segmentu kostnego" według Ilizarowa w uzupełnieniu poresekcyjnym ubytków kostnych w leczeniu nowotworów kości długich. Materiał i metody. Materiał stanowi 9 chorych: 2 kobiety o średniej wieku 14,5 roku oraz 7 mężczyzn o średniej wieku 16,7 lat. Czas obserwacji wynosi od 2 do 8 lat, średnia 3,4 roku. W badanej grupie 5 chorych leczono z powodu guza olbrzymiokomórkowego o różnym stopniu złośliwości. Wśród pozostałych chorych metodę transporu kostnego zastosowano w 2 przypadkach mięsaka kostnopochodnego, w 1 przypadku chrzęstniakomięsaka i 1 przypadku znacznego zniszczenia tkanki kostnej w przebiegu cysty aneuryzmatycznej. Wyboru sposobu leczenia operacyjnego guzów dokonywano w oparciu o chirurgiczne systemy oceny i klasyfikacji guzów narządu ruchu podane przez Musculoskeletal Tumor Society i opisane przez Ennekinga. Wyniki. Autorzy omówili metodę i wyniki na przykładzie trzech przypadków: mięsaka kostnopochodnego, guza olbrzymiokomórkowego i cysty aneuryzmatycznej. Wyniki leczenia nowotworów kości metodą "transportu segmentu kostnego" są zadowalające. Wnioski. W analizowanym materiale nie stwierdzono nawrotów guza po zastosowanym leczeniu skojarzonym. Ponadto zachowanie kończyny daje komfort psychiczny choremu, dla którego utrata kończyny jest czynnikiem stresującym, powodującym często brak wiary w dobry efekt leczenia.


  9/9

  Tytuł oryginału: Określenie różnic i monitorowanie chorych po operacyjnym leczeniu raka jelita grubego w zależności od umiejscowienia nowotworu : praca doktorska
  Autorzy: Orzechowski Janusz, Grzebieniak Zygmunt (promot.).; Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 134 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19739

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: