Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ORENDORZ-FRĄCZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Are there any disturbances in vestibular organ of children and young adults with type I diabetes?
Autorzy: Gawron W., Pośpiech L., Orendorz-Frączkowska K., Noczyńska A.
Źródło: Diabetologia 2002: 45 (5) s.728-734, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 312,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aims/hypothesis. The aim of the work was to evaluate the vestibular organ condition in children and young adults suffering from Type I (insulin-dependent) diabetes mellitus. Methods. The group examined consisted of 95 children and young adults aged from 6 to 28 years with Type I diabetes diagnosed. The diabetic group was divided into subgroups according to duration of the disease, compensation of the disease, and presence and character of hypoglycaemic incidents, and presence of diabetic complications. The control group consisted of 44 healthy children and young adults aged 6 to 28 years. After collecting detailed medical history in each case an electronystagmographic test was performed using the computed two-canal electronystagmographer. Results. Within the diabetic group 6 patients complained about vertigo and balance disorders. Spontaneous nystagmus occurred in 10 cases, positional one in 21 cases. Impaired optokinesis occurred in 36 cases and impaired eye tracking test in 33 cases. In caloric tests there was partial canal paresis in 4 cases and directional preponderance in 7 cases. Conclusion/interpretation. Metabolic disturbances present in Type I diabetes cause disturbances in different parts of vestibular organ but mostly in its central part. Comparing disturbances in the vestibular organ with clinical and biochemical parameters characterising diabetes, the range of vestibular organ impairment in diabetes mellitus type 1 seems to depend mainly on the presence and character of hypoglycaemic incidents and the duration of the disease and to some extent on the compensation of diabetes.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wyniki skojarzonego leczenia uszkodzenia receptora przedsionkowego rehabilitacją ruchową oraz wyciągiem z miłorzębu japońskiego (Egb 761).
  Tytuł angielski: Associated treatment of vestibular receptor impairment by means of physical therapy and Ginkgo biloba extract.
  Autorzy: Orendorz-Frączkowska Krystyna, Pośpiech Lucyna, Gawron Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.83-88, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie receptora przedsionkowego powoduje powstanie objawów określanych mianem zespołu uszkodzenia obwodowego układu równowagi. Wczesne wprowadzenie rehabilitacji ruchowej przyspiesza kompensację przedsionkową, niektóre leki objawowe opóźniają ten proces. Celem pracy była ocena wyników skojarzonego leczenia zawrotów głowy pochodzenia obwodowego kinezyterapią oraz standaryzowanym wyciągiem z miłorzębu japońskiego (Egb 761) w porównaniu z wynikami leczenia samą rehabilitacją ruchową. Przebadano 45 osób (35 kobiet i 13 mężczyzn) w wieku od 35 do 48 lat z klinicznymi objawami obwodowego uszkodzenia błędnika, potwierdzonego badaniem ENG. Chorych podzielono losowo na dwie grupy : pierwszą liczącą 23 osoby, u których zastosowano zestaw ćwiczeń w połączeniu ze standaryzowanym wyciągiem z miłorzębu japońskiego oraz 22 osób - druga grupa, u której zastosowano tylko fizjoterapię. W dniu przyjęcia oraz po 30, 60, 90 dniach leczenia wykonywano badanie przedmiotowe i podmiotowe, audiometryczne, ENG i posturograficzne. U prawie wszystkich badanych z obu grup stwierdzono wystąpienie kompensacji przedsionkowej w badaniu ENG po 30 dniach leczenia, natomiast utrzymywały się zaburzenia w zakresie głównie równowagi dynamicznej. W trakcie kolejnych badań kontrolnych w grupie pierwszej stwierdzono szybszą i wyraźniejszą poprawę w zakresie równowagi dynamicznej niż w grupie drugiej. Otrzymane wyniki sugerują ośrodkowe działanie standaryzowanego wyciągu z miłorzębu japońskiego, ...

  Streszczenie angielskie: Vestibular receptor impairment causes symptoms called vestibular organ peripheral lesion syndrome. Subjective and objective symptoms of vestibular lesion diminish gradually in the process of vestibular compensation. Stimulating a patient to action is a basic factor that influences on the compensation process. The aim of our studies was an evaluation of treatment results in patients with vertigo of peripheral origin with the use of gingko biloba extract together with kinezytherapy. Ginkgo biloba extract shows vasoactive, rheologic, metabolic and neural effects. We have examined 45 persons aged between 35 and 48 years (38 on average, 35 female, 13 male) with clinical symptoms of peripheral vestibular lesion. In each case we peroformed as follows: ORL physical examination, pure tone audiometry, suprathreshold auidometry, electronystagmography (eyes open and closed nystagmus, cervical tests, caloric tests according to Hallpike), static and dynamic posturography. In all of the cases vestibular rehabilitation originally programmed in our Clinic was applied. 23 cases (17 female and 6 male) chosen at random, kinezytherapy together with gingko biloba in tablet was applied: 2 tablets twice a day for 3 months. Control examination were performed on 30, 60 and 90 days of treatment. Treatment results evaluation was based on anamnesis, electronystagmography, static and dynamic posturography. Conclusions: 1. In almost all of the cases with peripheral lesion of vestibular organ, ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ zaburzeń metabolicznych w cukrzycy typu 1 na odruchy przedsionkowo-rdzeniowe u dzieci i młodych osób dorosłych.
  Tytuł angielski: The influence of metabolic disturbances present in diabetes mellitus type 1 on vestibulo-spinal reflexes in children and young adults.
  Autorzy: Gawron Wojciech, Pośpiech Lucyna, Orendorz-Frączkowska Krystyna, Noczyńska Anna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.451-457, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Neuropatia cukrzycowa obejmuje różne zaburzenia w obrębie somatycznego i autonomicznego układu nerwowego i ma znaczący wpływ na rokowanie i przebieg cukrzycy. Celem przedstawianej pracy jest ocena odruchów przedsionkowo-rdzeniowych u dzieci i młodych osób dorosłych chorujących na cukrzycę typu 1. Grupa kontrolna - 44 zdrowe osoby w wieku od 6 do 28 lat, bez schorzenia otoneurologicznego. Po zebraniu wywiadu oraz przedmiotowym badaniu ORL u każdego badanego przeprowadzono badanie statoposturograficzne za pomocą posturografu PE 62 Model 04. Przeprowadzono badanie posturografii statycznej oraz z zastosowaniem konfliktu sensorycznego w teście stania na lewej nodze. W grupie chorych zawroty głowy i/lub zaburzenia równowagi podawało 6 badanych. Stwierdzono wyższe parametry stabiligramów w grupie osób z cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną, statystycznie istotne w podgrupie dzieci najmłodszych. Stwierdzono lepsze parametry stabilogramów w grupie osób z cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną, statystycznie istotne w podgrupie dzieci najmłodszych. Stwierdzono lepsze parametry stabilogramów w podgrupach chorych z dłuższym przebiegiem cukrzycy. Wykazano wyraźne pogorszenie analizowanych parametrów w podgrupie pacjentów z cukrzycą bardzo źle wyrównaną. Wykazano nieznacznie lepsze parametry w zależności od stopnia nasilenia hypoglikemii. Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w zależności od obecności powikłań narządowych. Niepowikłana lub powikłana w nieznacznym stopniu ...

  Streszczenie angielskie: Diabetic neuropathy enceompasses various disturbances concerning somatic and autonomic nervous system and has significant impact on prognosis and course of diabetes mellitus. The aim of the work is an evaluation of vestibulo-spinal reflexes in children and young adults sufferieng from diabetes mellitus type1. Material - 95 children and young adults aged from 6 to 28 years with diabetes mellitus type 1 diagnosed. The control gorup consisted of 44 otoneurologically healthy subjects aged from 6 to 28 years. After detailed medical history collection and physicial ENT examination statopposturography was performed in each case. Posturographer PE 62 Model 04 was applied in the studies. Static posturography as well as dynamic one (one leg standing test) was performed in each case. 6 patients belonging to diabetic group complained about vertigo or dizziness. There were worse stabilograms parameters in diabetic group in comparison to control one, statistically significant in younger children. There were better stabilogram parameters in diabeatic patients with longer history of the diseases. The parameters analysed were significantly wors in the subgroup with not compensated diabetes. The parameters were slightly better in relation to the presence of hypoglycaemic incidents. No apparent differences in stabliograms parameters were present in relation to the presence of diabetic complications. Diabetes mellitus type 1 with slight or without complications does not have significant ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ dializoterapii na narząd słuchu u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: The influence of dialysotherapy on hearing organ of children with chronic renal failure.
  Autorzy: Orendorz-Frączkowska Krystyna, Makulska Irena, Pośpiech Lucyna, Zwolińska Danuta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.597-602, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu hemodializy na narząd słuchu, jako potencjalengo czynnika powstawania uszkodzenia słuchu u chorych na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.). Przebadano 20 dzieci z p.n.n. w wieku 10-18 lat, średnio 14, leczonych dializami średnio 3 lata. przeprowadzono w tym samym dniu, przed i po dializie: badanie laryngologiczne, audiometryczne, wywołanych potencjałów z pnia mózgu (BERA) oraz pomiary otoemisji akustycznych: TEOAE I DPOAE. Badanie audiometryczne wykazało znamienne pogorszenie słuchu u dzieci z p.n.n. z nieistotnym polepszeniem po dializie. W badaniu BERA znacząco przedłużone czasy latencji załamków I, III i V oraz interwałów I-III i I-V przed dializą uległy istotnemu skróceniu po dializie, z wyjątkiem III-V. Badanie otoemisji wykazało kilka rodzajów zmian po dializie, m.in. wzrost wartości otoemisji rzędu 1-15 dB dla niektórych częstotliwości. Wyniki badań wykazują subkliniczne zaburzenia w przewodnictwie nerwowym w drodze słuchowej i jego znamienną poprawę po dializie, co przemiawia za udziałem komponentu ośrodkowej aksonopatii mocznicowej w patogenezie zaburzeń słuchu u dzieci z p.n.n. Zmiany w wyołanych otoemisjach akustycznych po dializie wskazują ró nież na wpływ powyższych zaburzeń na komórki słuchowe na poziomie ucha wewnętrznego.

  stosując format: