Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OPOLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/50

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/50

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe
  Opracowanie edytorskie: Opolski Grzegorz (red.), Filipiak Krzysztof J. (red.), Poloński Lech (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XI, [1], 620 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,800

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/50

  Tytuł oryginału: The sexual activity of young men 6 months after myocardial infarction.
  Tytuł polski: Aktywność seksualna młodych mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego. Obserwacja po sześciu miesiącach.
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Głuchowski Wojciech, Stolarz Przemysław, Kochman Janusz, Stawicki Sławomir, Karpiński Grzegorz, Rdzanek Adam, Opolski Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.40-48, il., bibliogr. 14 poz. + 5 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. One of the factors influencing the quality of life after myocardial infarction (MI) is sexual activity. Unfortunately, this issue is often neglected due to other important aspects of patients' medical treatment or rehabilitation after MI. Aim. To analyse the problems of the sexual life of men after MI. METHODS An anonymous survey concerning pre- and post-MI sexual behaviour was conducted in a group of 54 men aged below 59 years (mean age 52.4 ń 6.4 years), 5-7 months after MI. Results. Marked differences in sexual life following MI were observed: (1) 39 (72.2 p.c.) patietns reported having sexual contact less frequently than before MI; (2) erectile dysfnction was reported by 17 (31.5 p.c.) patients; (3) the frequency of sexual intercourse was estimated to be once a day by one (1.9 p.c.) patient, 2-3 times a week - by 12 (22.2 p.c.) patietns, several times a month - by 40 (74.2 p.c.) patients and no sexual intercourse - by 2 (3.7 p.c.) patients ; (4) 18 (33.3 p.c.) patietns had a problem with erection at least once after MI, 16 (29.6 p.c.) observed a decrease in sexual interest, 17 (31.5 p.c.) were afraid of having sexual contact because they found it too strenuous whereas 10 (18.5 p.c.) patients did not ovserve any changes compared to their sexual life before MI; (5) 88.8 p.c. of patients agreed that "patients after MI shouldn't take sildenafil (Viagra)"; (6) 20 (37 p.c.) patients stated that 'unfortunately no doctor had discussed sexual problems with them after MI", 17 (31.5 p.c.) - that "fortunately no doctor had discussed this problem", and 17 (31.5 p.c.) stated that they had talked about it with their doctors before...


  4/50

  Tytuł oryginału: Leki ratujące życie i takie, które wykazują pewne działanie...
  Tytuł angielski: Life-saving drugs and drugs of unproven efficacy - a review.
  Autorzy: Ceremużyński Leszek
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.), Wrabec Krzysztof (koment.), Poloński Lech (koment.), Krzemińska-Pakuła Maria (koment.), Opolski Grzegorz (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.330-336, bibliogr. 29 poz. + bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/50

  Tytuł oryginału: Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne.
  Tytuł angielski: Left atrium enlargement - electrocardiographic and echocardiographic study.
  Autorzy: Stawicki Sławomir, Filipiak Krzysztof J., Wojda Emil, Kowalik Ewa, Wisłowska Aleksandra, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.17-21, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stwierdzanym w badaniu echokardiograficznym M-mode i 2-D powiększeniem lewego przedsionka (LA)a stosowanymi w praktyce klinicznej kryteriami elektrokardiograficznymi. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 40 kolejnych pacjentów (pts): 9 kobiet i 31 mężczyzn w wieku od 39 do 85 lat (średni wiek: 64 ń 9 lat), u których wymiar lewego przedsionka w prezentacji M-mode w projekcji przymostkowej w osi długiej wynosił 4,0 cm. Z badania wyłączono pts z przewlekłym migotaniem przedsionków, z wszczepionym układem stymulującym, z zespołem preekscytacji oraz ze sztuczną zastawką mitralną i aortalną. W badaniu echokardiograficznym oceniano wielkość i objętość LA. W prezentacji M-mode wymiar LA (AP) i objętość LA(V1). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej dwujamowej wymiar mniejszy LA (n1), wymiar większy LA(N2), pole przekroju LA (A1) i objętość LA (V2). W prezentacji 2-D w projekcji koniuszkowej czterojamowej wymiar górno-dolny LA (M1), wymiar boczno-przyśrodkowy LA (M2), pole przekroju LA (2) i objętość LA (V3). W standardowym badaniu EKG obliczano 3 uznane kryteria powiększenia LA - czas trwania załamka P (TP), wskaźnik Macruza (WMA) i wskaźnik Morrisa (WMO). Wyniki: Znamienną korelację wykazano pomiędzy WMO a ocenianą echokardiogrficznie V1, A2, AP, M1, N2 (odpowiednio wartości r = 0,49, 0,45, 0,41, 0,39, 0,32). Znamienną korelację wykazano również pomięddzy WMA a ocenianą echokardiograficznie V3, M2 (odpowiednio wartości r = ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the dependence between left atrium (LA) enlargement derived from M-mode and 2-D echocardiography and electrocardiographic criteria. Material and methods: The study group comprised 40 consecutive patietns (pts), including 9 women and 31 men, aged between 39 and 85 years (mean age: 64 ń 9 years) and M-mode dimension of the LA measured from the parasternal long-axis view was 4.0 cm. Pts with chronic atrial fibrillation, pacemakers, pre-excitation syndrome, as well as artivicial mitral and aortic valves were excluded from the study. Echocardiography evaluated the dimension and volume of the LA. During the M-mode we determined the LA dimension (AP) and LA volume (V1). During the 2-D echocardiography apical 2-chamber view, we evaluated the small LA dimension (n1), large LA dimension (N2), LA cross-section area (A1) and LA volume (V2). During the apical 4-chamber view we evaluated the LA superior-inferior dimension (M1), lateral-medial LA dimesnion (M2), cross-section area (A2) and LA volume (V3). The standard ECG demonstrated 3 LA enlargement criteria: P-wave duration (TP), Macruz (WMA) and Morris (WMO) indexes. Results: We noted a significant correlation between WMO and echocardiographically evaluated V1, A2, AP, M1, N2 (r = 0.49, 0.45, 0.41, 0.39, 0.32, respectively). A significant correlation was also noted between WMA and echocardiographically evaluated V3, M2 (r = 0.40, 0.32, respectively). No significant correlation was found ...


  6/50

  Tytuł oryginału: Sequential prophylactic antiarrhythmic therapy for maintenance of sinus rhythm after cardioversion of persistent atrial fibrillation - one year follow-up.
  Tytuł polski: Przewlekłe migotanie przedsionków odwrócone kardiowersją. Skewencyjne leczenie antyarytmiczne w utrzymaniu rytmu zatokowego. Obserwacja roczna.
  Autorzy: Kosior Dariusz, Karpiński Grzegorz, Wretowski Dominik, Stolarz Przemysław, Stawicki Sławomir, Rabczenko Daniel, Torbicki Adam, Opolski Grzegorz
  Opracowanie edytorskie: Trusz-Gluza Maria (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (4) s.361-374, il., tab., bibliogr. 24 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background. The management of patients with perisistent atrial fibrillation (AF) has not benn well established. Recurrences of AF following electrical cardioversion are common and the use of a single antiarrhythmic drug only is often ineffective. Aim. To assess the efficacy of sequential use of antiarrhythmic agents combined with electrical cardioversion for restoration and maintenence of sinus rhythm in patients with persistent AF. Methods. The study group consisted of 83 patients (27 females, 56 males, mean age 60.7 ń 8.3 years) who were selected for elective electrical cardioversion of persistent AF. After sinus rhythm restoration patients were started on antiarrhythmic treatment in an open-label manner with propafenone, sotalol or disopyramide. If there was a recurrence of AF, the electrical cardioversion was repeated and the patient was started on the other antiarrhythmic agent. In case of a further AF recurrence, amiodarone in the maintenance dose of 100 - 200 mg/day was continued. Patients in whom the initial cardioversion was not successful, were treated with amiodarone and underwent repeated cardioversion. The follow-up duration was 12 months. Results. The first electrical cardioversion was effective in 44 (53.0 p.c.) patients. After one year of follow-up, 23 (52.3 p.c.) of them maintained sinus rhythm. None of the patients who underwent second cardioversion and received a second antiarrhythmic drug, maintained sinus rhythm. Amiodarone as a third antiarrhythmic agent occurred effective in 10 (47.6 p.c.) patients. After 12 months of sequential antiarrhythmic therapy...


  7/50

  Tytuł oryginału: Atrial natriuretic peptide level after cardioversion of chronic atrial fibrillation.
  Autorzy: Wozakowska-Kapłon Beata, Opolski Grzegorz
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 83 (2) s.159-165, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Heart endocrine studies concerning patients with chronic atrial fibrillation (AF) have become increasingly important. Atrial natriuretic peptide (ANP) is released from atrial myocytes. The increased level of ANP in patients with AF is probably caused by the hemodynamic effect of the arrhythmia. The aim of this study was to explore plasma ANP levels in patients with chronic AF and to describe plasma ANP concentration changes following sinus rhythm (SR) restoration. The study group was comprised of 42 patients, aged between 43 and 76 years with chronic ASF (more than 1 month) and a relatively controlled ventricular response (85.8 ń 11.3 beats/min). Plasma ANP levels were measured before and 24 h after AF cardioversion. The control group comprised of 11 subjects. All had normal SR without history of AF and were compatible in age, sex and concomitant diseases with the examined group. ANP level values were expressed as mean ń standard deviation. The mean plasma ANP level in the AF group was significantly higher than in the control group (59.5 ń 16.6 vs. 34.3 ń 10.2 pg/ml, P 0,001). Electrical or pharmacological cardioversion was performed in 42 patients. SR was succesfully restored in 35 patients. Plasma ANP concentrations decreased significantly from baseline values (from 59.4 ń 16.6 to 31.4 ń 15.0 pg/ml, P 0.001) 24 h after cardioversion in the successful group, while they remained unchanged (60.2 ń 10.7 to 59.4 ń 10.4 pg/ml, NS) in patients with an unsuccessful cardioversion. Conclusion: The mean concentration of ANP in patients with chronic AF was nearly two-times higher than in the control group with sinus rhythm. Conversion to SR was associated with a significant decrease and normalization in plasma ANP concentrations.


  8/50

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja chorych do koronarografii.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.50, 52-53
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/50

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja chorych do zabiegów angioplastyki wieńcowej.
  Autorzy: Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz, Opolski Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.54, 56-60, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/50

  Tytuł oryginału: Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł angielski: Influence of homocysteine concentration on clinical course and angiographic presentation of ischemic heart disease.
  Autorzy: Wilczyńska Joanna, Horszczaruk Grzegorz J., Kotlicka Justyna, Kochman Janusz, Iwanowska Marzena, Kosior Dariusz, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.109-113, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie; Podwyższone stężenie homocysteiny (Hcy), przez niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy i procesy zakrzepowe może w istotny sposób przyczynić się do powstawania i progresji zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Cel pracy: Analiza przebiegu klinicznego choroby niedokrwiennej serca (IHD) oraz obrazu angiograficznego tętnic wieńcowych u chorych z i bez hiperhomocysteinemii. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 77 pacjentów (PTS) z rozpoznaną klinicznie IHD, którzy w czasie hospitalizacji mieli wykonaną koronarografię. W dniu badania oznaczono stężenie Hcy i kwasu foliowego. Koronarograficznie stopień nasilenia zmian miażdżycowych oceniano wg skali Gensiniego oraz według liczby tętnic wieńcowych z istotnymi (tj. 50 proc. średnicy światła naczynia) zwężeniami. Kliniczną postać IHD określono na podstawie wywiadu. Wyniki: Zbadano 48 (62 proc.) mężczyzn i 29 (38 proc.) kobiet w wieku 27-74 lata (średnia 57 ń 9,3). Wskazaniami do wykonania koronarografii były: stabilna IHD (SA) u 39 proc., niestabilna IHD (UA) u 38 proc., zawał serca (MI) dokonany w ciągu ostatnich 10-20 dni u 23 proc. Za górną granicę normy stężenia Hcy przyjęto 12,99 ćmol/l. podwyższone wartości Hcy stwierdzono u 45 proc. pts. Średnie stężenie Hcy u pts z SA wynosiło 11,63 ń 2,65 ćmol/l, u chorych z UA 13,93 ń 5.59 ćmol/l, u chorych po MI 14,74 ń 4,2 ćmol/l. Wartości stężenia Hcy były statystycznie znamiennie niższe w grupie chorych z SA, w porównaniu do grupy chorych po MI (p = ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A growing attention is being paid upon new risk factors of ischemic heart disease (IHD). Homocysteine (Hcy) represents such newly established factor. Its elevated concentration causes endothelial dysfunction and promates thrombosis. These processes may result in formation and progression of atheroslerotic lesions. Aim: The analysis of clinical course of IHD and angiographic presentation of coronary arteries in patients with and without hyperhomocysteinaemia. Material and methods: 77 pts with diagnosed IHD, referred to coronary angiography were enrolled. Plasma Hcy and folate concentration were measured. Clinical manifestation of IHD was noted. Extension of atherosclerosis (according to Gensini scale) and number of arteries with significant stenosis (i.e. 50 p.c. vessel lumen) were assessed with coronary angiography. Results: There were 48 (62 p.c.) men and 29 (38 p.c.) women in study group. Mean age 57 ń 9.3 years. Indications for coronary angiography were: stable angina (SA) in 39 pts, unstable angina (UA) in 38 p.c. pts, reccurent myocardial infartion (MI) (10-20 day) in 23 p.c. pts. Upper limit of normal Hcy - 12.99 ćmol/L. In 45 p.c. pts elevated Hcy concentration was observed. Mean Hcy concentration in SA-pts was 11.63 ń 2.65, in UA-pts was 13.92 ń 5.59 and in MI-pts was 14.79 ń 4.2. Mean Hcy concentration was significantly higher in MI-pts than in SA-pts (p = 0.002). In UA-pts mean Hcy concentration was higher than in SA-pts, with borderline ...


  11/50

  Tytuł oryginału: Postęp w badaniach procesu wzrostu inwazyjnego i przerzutowania.
  Tytuł angielski: Advances in the studies on invasive tumor growth and metastasis.
  Autorzy: Radzikowski Czesław, Opolski Adam, Wietrzyk Joanna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.57-65, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wielostopniowym procesie nowotworzenia dochodzi do gromadzenia się mutacji i zmian w ekspresji genów, co idzie w parze z nabywaniem w miarę czasu nie tylko cech fenotypu wzrostowego, ale także fenotpu infwazyjnego, charakterystycznego dla nowotworu złośliwego, posiadającego zdolność do pokonywania barier błon podstawnych naczyń, tkanek i narządów oraz do inicjowania wzrostu wtórnego w odległych od zmiany pierwotnej miejscach. Nabycie cech fenotypu inwazyjnego i realizacja programu wzrostu "złośliwego" jest następstwem nagromadzenia zmian i niestabilności genetycznej, co warunkuje heterogenność biologiczną populacji komórek nowotworowych. Wobec presji selekcyjnej ustrojowych mechanizmów homeostazy, w tym także układu odpornościowego, przetrwać mogą tylko komórki niewrażliwe na tę presję. Ich rozplem klonalny, czy poliklonalny jest odpowiedzialny za progresywny, w znaczeniu biologicznym i klinicznym, rozwój nowotworu, który jako "nowy gatunek" wykazuje cechy korzystne dla przetrwania, wbrew dobrostanowi ustroju gospodarza. Prowadzone aktualnie badania zmierzają do identyfikacji genów, których zmiana ekspresji występuje w procesie progresji wzrostu nowtoworu, a które odpowiedzialne są za nabycie zdolności do przerzutowania. Poznanie biologii wzrostu inwazyjnego i mechanizmu procesu przerzutowania wskazuje nowe cele dla terapii przeciwnowotworowej, w której leczenie przeciwprzerzutowe winno stanowić strategię uzupełniającą leczenie eliminujące, czy niszczące komórki ...

  Streszczenie angielskie: The accumulation of mutations and changes in the expression of protooncogenes and tumor suppression genes during multistep carcinogenesis leads to an acquisition by tumor cells not only a growth phenotype, as the result of disturbed control of proliferation and apoptosis, but also invasive phenotype, characteristic for malignant tumor cells. The tumor cells expressing invasive phenotype infiltrate the basal membrane of vessels, tissues, and organs and are able to initiate the secondary growth in distant places. An acquisition of the invasive phenotype and realization of the program of malignant tumor growth are the consequences of genetic instability with subsequent heterogeneity of the population of cancer cells. Only some cancer cells may survive, evading normal homeostatic mechanisms. The clonal or polyclonal expansion of the surviving tumor cells is responsible for progressive growth. These tumor cells express beneficial traits for survival as a new species - the cancer cells are able to avoid differentiation, replicative senescence, and to achieve "immortality". At present, the studies are focused on identification of the genes, which alterations in expression are related to invasive tumor growth and acquisition of metastatic potential. The invasive tumor cells are producing molecules which enable them to spread into the surrounding peritumoral tissues. Moreover, these cells are able to utilize the physiological functions and components of their microenvironment ...


  12/50

  Tytuł oryginału: Synthesis of 6-substituted 6H-indolo[2,3-b]quinolines as novel cytotoxic agents and topoisomerase II inhibitors.
  Autorzy: Kaczmarek Łukasz, Łuniewski Wojciech, Zagrodzki Bogdan, Godlewska Joanna, Osiadacz Jarosław, Wietrzyk Joanna, Opolski Adam, Peczyńska-Czoch Wanda
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.199-207, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A systematic investigation into the impact of the substituents introduced into the indolo[2,3-b]quinoline system is described. The findings clearly demonstarte that the compounds bearing a methyl group or a longer aliphatic chain at the N-6 position are inactive against prokaryotic and eukaryotic cells. The indroduction of alkyl-amino-alkyl substituent at the N-6 position of indolo[2,3-b]quinoline accounts for the appearance of the antimicrobial and cytotoxic properties. The cytotoxicity against oral epidermoid carcinoma KB(ID50) is in the range from 2.0 to 9.0 ćM, and the antimicrobial activity (MIC) falls between 0.003 and 0.50 mM. The structural relation within 6H-indolo[2,3-b]quinolines, concering their antimicrobial and cytotoxic activity, corresponds well with their ability to bind DNA and to inhibit topoisomerase II activity.


  13/50

  Tytuł oryginału: Synthesis and antiproliferative activity in vitro of new 3-substituted aminopyrazolo[3,4-b]pyridines.
  Autorzy: Poręba Krystyna, Opolski Adam, Wietrzyk Joanna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.215-222, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The synthesis of several new 3-substituted aminopyrazolo[3,4-b]pyridines is described. The obtained compounds were tested for their antiproliferative activity in vitro. Two of them: 3-chloroacetylaminopyrazolo[3,4-b]pyridine [II] and 3-(2-bromopropionyl-amino)pyrazolo[3,4-b]pyridine [III] revealed cytotoxic activity against the cells of 5 human tumor cell lines applied. Their ID50 values were in the range of the international activity criterion for synthetic agents (4 ćg/ml). The structures of the products II - XVII were estabilished on the basis of elemental analysis and spectral data (IR, 1H NMR and MS).


  14/50

  Tytuł oryginału: Electron microscope investigation of the role of Chlamydia sp. in the process of rebuilding the arterial wall. Neoangiogenesis in atherosclerotic plaques in human cervical artery walls.
  Autorzy: Walski Michał, Łazowski Tomasz, Szosek Mieczysław, Opolski Grzegorz, Celary-Walska Renata, Andruszkiewicz Paweł, Ryba Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.BR30-BR38, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The inflammatory process has an essential impact on the development of atherosclerosis. There mechanisms are mentioned.: 1) possibility of direct development of Chlamydia infection in the vicinity of the blood vessel wall; 2) impact of persistent or recurrent Chlamydia infection on the increased blood concentration of risk factors for atherosclerosis; 3) an autoimmunological reaction. Material/methods: Electron microscope examinations were performed on specimens from atherosclerotic lesions of the interior cervical arteries, collected from patients who had undergone endarterectomy. The material came from 8 patients (age from 58 to 72). The specimens were fixed for electron microscopy, and after dehydration were immersed in Spurr resin. Ultrathin slices were examined under a transmission electron micoroscope. Results: In the successive tested layers nearest the lumen of the vessel we found erythrocytic elements, fibrin, and lipid membranes. In deeper layers there were lymphocytic cells, monocytes, and macrophages loaded with phagocyted lipid material. Under this layer we found in some specimens a coating which had undergone mineralization: calcium structures and cholesterol were overlaid on a proteoglycanate base. Smooth muscles cells had undergone the heaviest proliferation among the cells on artery wall. In the tested material we detected diversified morphological forms of Chlamydia sp. Particular attetnion should be drawn to the appearance of very young vessel forms, which suggests a process of angiogenesis in the atherosclerotic plaques. Conclusions: We found that one of the pathogens that may lead ot atherosclerotic lesions is chalmydia wp. The process of atherogenesis in cervical arteries is accomanied by angiogenetic processes.


  15/50

  Tytuł oryginału: Isophosphoramide mustard analogues as prodrugs for anticancer gene-directed enzyme-prodrug therapy (GDEPT).
  Autorzy: Misiura Konrad, Szymanowicz Daria, Kuśnierczyk Halina, Wietrzyk Joanna, Opolski Adam
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.169-176, il., tab., bibliogr. 18 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Two types of prodrugs, benzyl analogues of isophosphoramide mustard (iPAM), activated by cytochrome P450, and acylthioethyl analogues, activated by esterases, were designed. In contrast to iPAM that hydrolyse rapidly, the examined compounds are stable in phosphate-vuffered saline and Tris buffer. Benzyl analgoues of iPAM are poor substrates for cytochrome P450, are not cytotoxic and posses no antitumour activity. Acylthiethyl analogues of iPAM are good substrates for pig liver esterase, are cytotoxic and exertanti tumour activity against L1210 leukaemia in mice. The observed correlation for iPAM analogues between their susceptibility to hydrolysis and cytotoxicity and antitumour activity suggests possible application of these compounds as the prodrugs in gene-directed enzyme-prodrug therapy.


  16/50

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Opolski Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (6) s.22, 24-27
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/50

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe.
  Tytuł angielski: Estimation of coronary risk among physicians - participants of 5th International Congress of Polish Cardiac Society.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Baranowska Marzena, Stolarz Przemysław, Karpiński Grzegorz, Rudowski Robert, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.251-258, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Prewencja i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ch.n.s.) dotyczy zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Cel: Oszacowanie obecności czynników ryzyka ch.n.s. oraz próba określenia, według modelowych danych epidemiologicznych badania Framingham, ryzyka (R) wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (o.z.w.) w ciągu następnych 10 lat w grupie lekarzy (L) - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK (V Kongres PTK). Metodyka: Badanie ankietowe, pobranie krwi na oznaczenie stężeń lipidów, przygodny pomiar ciśnienia tętniczego (RR) u 157 L uczestników V Kongresu PTK (61 mężczyzn (M), 96 kobiet (K), średni wiek 46 ń 13 lat). Analiza danych ankietowych (wiek, płeć, czynniki ryzyka ch.n.s., styl życia, zachowania prozdrowotne). Wyniki: Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) 160 mg/dL stwierdzono u 11 L (7 proc.), 160 - 199 mg/dL - 44 L (28 proc.), 200 - 239 mg/dL - 57 L (36 proc.), 240 - 280 mg/dL - 45 L (29 proc.) i 280 mg/dL - 10 L (6 proc.), w tym 7 K. Średni stosunek TC do HDL-cholesterolu (HDL-C) wynosił 4,95 ń 1,3. Średnie R dla całej grupy wyniosło 5 proc. R 5 proc. R 6 proc. stwierdzono u 105 L (67 proc.), u 32 L (20 proc.) wykazano R z zakresu 11 - 15 proc. stwierdzono u 11 L (7 proc.). R 15 proc. stwierdzono u 9 L (6 proc.). Na 157 L 89 L (57 proc.) w ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej raz oznaczało sobie stężenie TC. Średnie wartości RR dla całej grupy wynosiły: 125 ń 16 mmHg dla RR skurczowego (SBP) i 82 ń 9 mmHg dla RR ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The prevention of ischemic heart disease (IHD) and the control of risk factors is recommended for both patients and their doctor. Aim: To assess the occurrence of IHD risk factors and to estimate the risk of coronary event (RCE) in next 10 years among physicians (Ph) - participants of 5th International Congress of PCS 2001 in Warsaw. Methods: Questionnaire study (age, sex, IHD risk factors, life style), lipid profile assessment, single blood pressure measurements (BP) in group of 157 Ph, (61 males (M) and 96 females (F), mean age 46 ń 13). Results: Total cholesterol level (TC) 160 mg/dL was found in 11 Ph (7 p.c.), 160-199 mg/dL in 44 Ph (28 p.c.), 200 - 239 mg/dL in 57 Ph (36 p.c.), 240 - 280 mg/dL in 45 Ph (29 p.c.) and 280 mg/dL in 10 Ph (6 p.c., 7 F). Mean value of TC to HDL cholesterol (HDL-C) ratio was 4.95 ń 1.3. Mean RCE for the whole study group was 5 p.c. RCE was less than 6 p.c. in 105 Ph (67 p.c.), RCE 6-10 p.c. in 32 Ph (20 p.c.), RCE 11 - 15 p.c. in 11 Ph (7 p.c.) and RCE 15 p.c. in 9 Ph (6 p.c.). 89 Ph (57 p.c.) checked TC in previous 2 years. Mean systolic BP (SBP) for the whole study group was: 125 ń 16 mmHg and mean diastolic BP (DBP) was 82 ń 9. 32 Ph (20 p.c.) had prior the history of hypertension. In 14 Ph (44 p.c.) with the history of hypertension a single measurement of BP reveled SBP ň 140 mmHg and in 9 Ph with history of hypertension (28 p.c.) DBP ň 90 mmHg. Only in 12 Ph (38 p.c.) with the history of hypertension normal ...


  18/50

  Tytuł oryginału: Spotkanie konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii.
  Tytuł angielski: Cardiology consultants meeting.
  Autorzy: Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.301-302, il.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


  19/50

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe - nowe zasady klasyfikacji, nowe strategie terapeutyczne.
  Autorzy: Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.33-35, bibliogr. 21 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/50

  Tytuł oryginału: Zapobieganie pozawałowej niewydolności serca.
  Autorzy: Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.37-34, tab., bibliogr. 19 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/50

  Tytuł oryginału: Aktywność biologiczna syntetycznych analogów aktywnych peptydów lamininy: YIGSR, RGD, SIKVAV.
  Tytuł angielski: The biological activity of synthetic analogs of the laminin active sequences: YIGSR, RGD, SIKVAV.
  Autorzy: Hill-Bator Aneta, Opolski Adam
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.579-588, il., bibliogr. [22] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The invasion of malignant cells through the basement membrane is a critical step in local infiltration and metstasis. Adhesion and invasion of malignant cells may be modulated by their receptor mediated binding to the basement membrane glycoprotein - laminin. Laminin consists of the sequences with anticancer and antimetastatic activity. Its peptide fragment YIGSR is known to inhibit the experimental metastases of several tumors. This sequence and a tripeptide RGD of laminin inhibits both angiogensis and tumor growth. In contrary , the sequence SIKVAV initiates angiogenesis and tumor progression. Moreover, laminin plays also other functions in human organism. One of them is the influence on platelet aggregation and thrombogenesis.


  22/50

  Tytuł oryginału: Rola miedzi w procesie angiogenezy nowotworowej - implikacje kliniczne.
  Tytuł angielski: The role of copper in tumor angiogenesis - clinical implications.
  Autorzy: Nasulewicz Anna, Opolski Adam
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.691-705, il., tab., bibliogr. s. 703-705, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This review concerns a brief introduction into the basics of tumor vessels development as well as the regulatory mechanisms of this process. The role of copper ions in tumor angiogenesis is discussed. The new antiangiogenic therapies based on a reduction of copper level in tumor microenvironment are reviewed. Key words: tumor angiogensis, dietary copper, antiangiogenic therapy, copper reduction.


  23/50

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Definicje ostrego zespołu wieńcowego, zawału mięśnia sercowego i niestabilnej dławicy piersiowej].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (1) s.33, il. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 268-272
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/50

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wytyczne leczenia ostrych zespołów wieńcowych].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (1) s.43-44, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2001; 3 : 289-296
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/50

  Tytuł oryginału: Czy warto walczyć o rytm zatokowy u chorych z migotaniem przedsionków?
  Autorzy: Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 2 s.29-31, bibliogr. 6 poz. - 7 Łódzka Konferencja Kardiolgiczna Łódź 24.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/50

  Tytuł oryginału: [Komentarze do artykułu pt. Znaczenie tomografii komputerowej strumienia elektronów w nowoczesnej diagnostyce miażdżycy].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Pacho Ryszard
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.37-39, il., tab. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2001; 3 : 417-424
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/50

  Tytuł oryginału: Opieka kardiologiczna w Polsce : stan obecny, perspektywy, zagrożenia, w opinii krajowego nadzoru specjalistycznego
  Autorzy: Opolski Grzegorz
  Źródło: W: Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku : stan, wyzwania i perspektywy. T. 9 - Warszawa, 2002 s.57-65 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 09.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/50

  Tytuł oryginału: Znaczenie przywrócenia rytmu zatokowego u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków : praca doktorska
  Autorzy: Kosior Dariusz A., Opolski Grzegorz (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 140 k. : il., tab., bibliogr. 284 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19947

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  29/50

  Tytuł oryginału: Rola amiodaronu w utrzymaniu rytmu zatokowego po skutecznej kardiowersji elektrycznej u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków.
  Tytuł angielski: Role of amiodarone in sinus rhythm maintenance after successful carioversion in patients with persistent nonvalvular atrial fibrillation.
  Autorzy: Kosior Dariusz, Szulc Marcin, Zawadzka Maria, Pierścińska Magdalena, Stawicki Sławomir, Rabczenko Daniel, Torbicki Adam, Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1151-1160, tab., bibligor. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Stosowanie leków antyarytmicznych poprawia odległy efekt kardiowersji elektrycznej przetrwałego migotania przedsionków (MP). Celem naszego badania była ocena skuteczności sekwencyjengo stosowania leków antyarytmicznych prowadzonej w celu utrzymania rytmu zatokowego (RZ) u chorych po KE przetrwałego MP. Grupa badana i metodyka. U 104 pacjentów w wieku 60,4 ń 7,9 lat z przetrwałym niezastawkowym MP wykonano planową KE. Po uzyskaniu RZ dołączano do terapii jeden z następujących leków antyarytmicznych (Lek I): propafenon, sotalol lub dizopiramid. Lek antyarytmiczny wybierany był w sposób otwarty, w zależności od etiologi i czasu trwania MP oraz wieku chorego. W przypadku nieskuteczności stosowanego leczenia i nawrotu MP wykonywano kolejną KE, a następnie pacjent otrzymywał inny, spośród wymienionych lek antyarytmiczny (Lek II). W przypadku ponownego nawrotu MP, dołączano do terapii amiodaron (Lek III) i wykonwyano trzecią KE. Po uzyskaniu RZ kontynuowano przewlekłe podawanie amiodaronu w dawkach podtrzymujących 100-200 mg/d. W przypadku nieskuteczności pierwszej KE wykonywano kolejny zabieg po wcześniejszym przygotowaniu amiodaronem, a po przywróceniu RZ amiodaron podawano przewlekle celem prewencji nawrotu MP. Wyniki. Za pomocą pierwszej KE udało się przywrócić RZ u 53,8 proc. pacjentów. Po 12 miesiącach obserwacji RZ utrzymywało 48,2 proc. chorych leczonych pierwszym lekiem antyarytmicznym (Lek I) (mediana nie istnieje). Zastosowanie kolejnego preparatu (Lek II), ...

  Streszczenie angielskie: Antiarrhythmic drugs prophylaxis may improve late outcome of electrical cardioversion (CV) in persistent atrial fibrillation (AF). We conducted a prospective study of the efficacy of sequential antiarrhythmic drug therapy in sinus rhythm (SR) maintenance after a successful elective CV in patients (PTS) with persistent nonvalvular AF. Investigated group and methods 104 pts (60.4 ń 7.9 years old) with persistent AF underwent CV. Following SR restoration pts received one of these antiarrhythmic drugs (Drug I): propafenone, sotalol, disopryamide. In case of arrhythmia recurrence we performed a second CV and pts received another drug from the mentioned before (DrugII). If treatment proved to be unsuccessful pts received amiodarone (Drug III) and a third CV was attempted. Following an unsuccessful first CV pts received loading dose amiodarone and another CV was attempted. In case of SR restoration amiodaron was administered continuously. Results. First CV was successful in 53.8 p.c. pts. Following 1 year 27 pts 948.2 p.c.) presented with SR treated with Drug I (median not exist); Drug II proved to be effective in 2 pts (7.0 p.c.) (median 14 days). Amiodarone as the third antiarrhythmic agent (Drug III), adminsitered in pts who had previously AF recurrence during the first two antiarrhythmic agents, occurred effective in additional 13 pts (median 307 days) who remained free from AF for one year from the initiation of sequential antiarrhythmic therapy. 48 pts in whom the ...


  30/50

  Tytuł oryginału: Opieka kardiologiczna w Polsce. Stan obecny, perspektywy, zagrożenia.
  Autorzy: Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.573-579, bibliogr. 8 poz. - 1 Kongres Demograficzy, konferencja pt. Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku. Stan, wyzwania i perspektywy Warszawa 09.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/50

  Tytuł oryginału: Farmakoekonomiczne aspekty zastosownia kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych.
  Tytuł angielski: The pharmacoeconomic appraisal of implantable cardioverter-defibrillator for the prevention of sudden cardiac death.
  Autorzy: Pietrasik Arkadiusz, Niewada Maciej, Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.377-383, il., tab., bibligor. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wyniki randomizowanych badań klinicznych potwierdzają skuteczność terapii z zastosowaniem implantowanego kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter defibrillator - ICD) w redukcji ryzyka zgonu u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu. Wysoki koszt takiej terapii ogranicza wskazania do wszczepiania ICD do grupy chorych, w przypadku których takie postępowanie będzie efektywne zarówno w aspekcie klinicznym, jak i farmakoekonomicznym. W żadnym z dostępnych opracowań nie zaproponowano optymalnej strategii pozwalającej na identyfikację grupy odnoszącej największe korzyści z terapii ICD, chociaż wskazuje się na czynniki mogące determinować korzyść z takiej terapii (wiek 70 lat, frakcja wyrzucania lewej komory 35 proc., klasa wydolności serca NYHA III). Konieczne jest zgromadzenie większej ilości danych pochodzących zarówno z badań klinicznych, jak i z analiz farmakoekonomicznych dotyczących kształtowania standardów stosowania ICD. W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych i analiz farmakoekonomicznych oceniających efektywność i koszty leczenia zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu z zastosowaniem ICD.

  Streszczenie angielskie: The results of randomized clinical trials have proved that implantable cardioverter defibrillators (ICDs) reduce the risk of death in survivors of ventricular tachyarrhythmias. High costs of ICD devices must limit their use to the subset of patients who would benefit most and for whom ICDs are more effective and cost-effective. The strategy for the identification of patients who could benefit from ICD is not clearly established. It has been postulated that the presence of two or more risk factors (age 70 years, left ventricular ejection fraction 35 p.c., and New York Heart Association class III) may identify the patient who would benfit most from the ICD implantation resulting in cost-effective use of resources but further research in this field is still needed. The clinical trials and pharmacoeconomic analyses on cost-effectiveness of ICDs in therapy of live-threatening ventricular tachyarrhythmias are reviewed in the paper.


  32/50

  Tytuł oryginału: Stratyfikacja ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych - od badań klinicznych do modelu optymalnego.
  Tytuł angielski: Risk stratification in acute coronary syndromes - from clinical trials to optimal model.
  Autorzy: Grabowski Marcin, Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.5-11, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patients with acute coronary syndromes (ACS) are a diverse population. Evidence is available from recent large clinical trials for important subgroups of patietns who are at higher risk of adverse outcomes. An emerging approach to ACS is to use a comprehensive approach to risk assessment. Models have been developed to predict the risks of death, nonfatal myocardial infarction or severe recurrent ischemia in patients with ACS. Risk stratification with scoring system on admission offers the best way to identify patietns who would benefit most from both inasive treatment and platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors. Clinical predictors can be used in risk stratification and are also helpful in assisting in triage of ACS patients to the coronary care unit versus a monitored bed or even a cardiac step-down unit. The following paper summarises the contemporary rules for ACS risk stratification.


  33/50

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek - trudne decyzje terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Acute coronary syndromes in chronic renal failure - difficult therapeutic decisions.
  Autorzy: Oręziak Artur, Olędzka Małgorzata, Wardyn Andrzej K., Opolski Grzegorz
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.16-18, 20-22, tab., bibligor. 21 poz. + 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Patients with chronic renal failure have a high prevalence of coronary artery disease and cardiovascular death. Cardiovascular diseases are the leading causes of death in end-stage renal disease populations. Death rates from acute coronary syndromes and other cardiac causes irrespective of age exceed those for non-renal patients. The increased cardiovascular morbidity and mortality seen in renal failure are the result of complex interactions among demographic disease-related and treatment-related factors. While cardiovascular diseases mortality has been decreasing in the general population due to a new therapeutic approach, no such reduction in mortality has been noted in renal patients. Current clinical practice regarding management of acute coronary syndromes in these patients is not in agreement with evidence-based medicine due to the lack of prospective studies. It has to rely on retrospective analyses, extrapolations from studies in non-renal patients, and on clinical judgement. With the increasing use of renal replacement therapy (hemodialysis, peritoneal dialysis and renal transplantation) efforts made to improve longterm survival are crucial - this is a challenge for modern cardiology.


  34/50

  Tytuł oryginału: Stabilna choroba wieńcowa - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
  Autorzy: Jakubowska-Najnigier Maria, Tymińska-Sędek Katarzyna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (4) s.261-268, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • standard

  Streszczenie polskie: Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby wieńcowej stanowi ważny problem w praktyce lekarza rodzinnego. Omówiono najczęściej wykonywane badania diagnostyczne nieinwazyjne (EKG spoczynkowe, elektrokardiograficzną próbę wysiłkową, echokardiografię obciążeniową, badania radioizotopowe) oraz wskazanie do koronarografii. W terapii stabilnej choroby wieńcowej uwzględniono kompleksowe postępowane obejmujące zwalczanie czynników ryzyka oraz leczenie farmakologiczne.


  35/50

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Klasyczny zawał mięśnia sercowego typu Q. Intensywne wczesne leczenie interwencyjne daje spektakularne wyniki].
  Autorzy: Opolski Grzegorz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.108, 111, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 11(1) : 71
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/50

  Tytuł oryginału: Statyny - leki tylko kardiologiczne?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.12, 14-20, il.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/50

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Statyny po zawale serca: czy nasi pacjenci są właściwie leczeni?].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.26-27, il., bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Atherosclerosis Reports 2002; 4 : 99-106
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/50

  Tytuł oryginału: Zaawansowana niewydolność serca w przebiegu śluzaka lewego przedsionka.
  Autorzy: Kochanowski Janusz, Scisło Piotr, Kosior Dariusz, Pawłowski Piotr, Stawicki Sławomir, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) s.75-77, il., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  39/50

  Tytuł oryginału: Ostre zespoły wieńcowe w dwa lata od wprowadzenia nowej definicji zawału - czy nastąpiły istotne zmiany?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Figiel Wojciech, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (4) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 1 s.102-108, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W roku 2000 wprowadzono nową definicję zawału serca. Postęp wiedzy patofizjologicznej, diagnostyki i terapii odmienił rozumienie przyczyn, przebiegu i skutków ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Niniejszy artykuł - będący wstępem do pięciu kolejnych artykułów dotyczących terapii i prewencji OZW - ogniskuje się wokół tego, co zmieniło się w ciągu ostatnich kilku lat w zakresie OZW. O ile świadomi jesteśmy zmian związanych z postępem terapii, zapominamy jak dalece sama zmian klasyfikacji OZW odmieniła nasze spojrzenie na tę grupę chorób. Zmienił się również algorytm wczesnego postępowania w OZW, jak i - co chyba najmniej uświadomione - zmienia się obraz kliniczny tej grupy chorób.


  40/50

  Tytuł oryginału: Angiograficzna ocena przepływu wieńcowego - czy wystarczy tylko "rzut oka"?
  Tytuł angielski: Angiographic assessment of coronary flow - is it just a glance?
  Autorzy: Horszczaruk Grzegorz J., Kochman Janusz, Gil Robert, Dudek Dariusz, Opolski Grzegorz
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.293-301, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/50

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Resynchronizacja w leczeniu zastoinowej niewydolności serca].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Steckiewicz Roman
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.64-65, il., bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2002; 4 : 227-285
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/50

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Niedomykalność zastawki mitralnej: typowy przykład aktywacji tkankowego układu renina-angiotensyna].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (6) s.74, il., bibliogr. 6 poz. - Tł. artyk. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 97-103
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/50

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rola zapalenia w patogenezie niewydolności serca].
  Autorzy: Opolski Grzegorz, Filipiak Krzysztof J.
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (5) s.51-52, il., bibliogr. 3 poz. - Oprac. na podst. czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 200-205
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/50

  Tytuł oryginału: Postępy leczenia przeciwpłytkowego - stan po badaniu CURE i nowych standardach ACC/AHA.
  Autorzy: Piątkowski Radosław, Kiliszek Marek, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.78-86, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pojęcie ostrych zespołów wieńcowych (OZW) obejmuje szereg stanów klinicznych, w tym niestabilną chorobę wieńcową, zawał mięśnia sercowego bez załamka Q oraz pełnościenny zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q. Wszystkie te stany kliniczne mają wspólną etiopatogenezę, u podstaw której leży pęknięcie blaszki miażdżycowej i powstanie skrzepliny wewnątrz światła tętnicy wieńcowej. Zrozumienie roli płytek krwi w patogenrzie ostrych zespołów wieńcowych wywołało wzrost zainteresowania lekami przeciwpłytkowym. W ostatnich latach opublikowano wyniki wielu badań klinicznych, w których wskazano, że zastosowanie leków przeciwpłytkowych w grupie chorych z OZW przynosi wymierne korzyści. Jednym z przełomowych badań ostatnich lat było badanie CURE, które ugruntowało pozycję klopidogrelu. Obecnie podstawę leczenia przeciwpłytkowego stanowią następujące leki: kwas acetylosalicylowy, klopidogrel i tiklopidyna oraz antagoniści receptora GP IIb/IIIa. W poniższym artykule dokonano przeglądu najważniejszych z dotychczasowych badań nad zastosowaniem leków przeciwpłytkowych u chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST, jak również przedstawiono aktualnie obowiązujące standardy leczenia przeciwpłytkowego w tej grupie chorych.


  45/50

  Tytuł oryginału: Nagły zgon sercowy - krajobraz po badaniu MADIT II.
  Autorzy: Karpiński Grzegorz, Oręziak Artur, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.101-104, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nagłym zgonem sercowym (NSZ) przyjęto określać nagłą, niespodziewaną śmierć z przyczyn kardiogennych, do której doszło w ciągu godziny od początku objawów. Szczególne zagrożenie NZS dotyczy chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Dane statystyczne wskazują, że ok. 30-40 proc. chorych ze świeżym zawałem serca umiera w okresie przedszpitalnym. W większości przypadków bezpośrednią przyczyną NZS jest groźna arytmia komorowa, migotanie komór lub częstoskurcz komorowy. Mimo postępu w rozpoznaniu i leczeniu choroby wieńcowej, który nastąpił w ostatnich latach, NZS pozostaje dużym wyzwaniem epidemiologicznym i klinicznym dla współczesnej kardiologii. Chorych narażonych na NZS można podzielić na 2 grupy: bez istotnych zmian w tętnicach i bez niedokrwiennego uszkodzenia lewej komory oraz grupę zaawansowaną chorobą wieńcową z pozawałowym uszkodzeniem lewej komory.


  46/50

  Tytuł oryginału: Reagowanie na atak chemiczny, radiologiczny i biologiczny. Ćwiczenia TOPOFF.
  Tytuł angielski: Reaction to chemical, radiological and biological attack. TOPOFF training.
  Autorzy: Opolski Janusz, Bałkota Mariusz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.367-373, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Atak terrosrytstyczny z użyciem czynników biologicznych nie może być dłużej traktowany jako zagrożenie teoretyczne. O bioterrozymie należy dziś myśleć jak o realnym niebezpieczeństwie. Odpowiednio przygotowane czynniki biologiczne mogą stać się w rękach grup i organizacji terrorystycznych szczególnie niebezpieczną bronią masowego rażenia. Bioterroryzm może spowodować olbrzymią liczbe ofiar, a w konsekwencji - niewydolność infrastruktury systemu ochrony zdrowia i jego otoczenia organizacyjnego. Prawie wszystkie analizy, strategie, programy i plany przygotowań na wypadek takiego ataku oparte są głównie na modelach teoretycznych. Dlatego też, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom skuteczności i efektywności zarządzania kryzysowego w czasie ewentualnej akcji ratowniczej, niezbędne jest przeprowadzanie ćwiczeń. W artykule omówiono problem współczesnego bioterroryzmu. Opisano też założenia i przebieg ćwiczeń TOPOFF, przpeorwadzonych w USA w 2000 roku, które miały pozwolić na ewaluację zdolności systemu zarządzania kryzysowego, a także innych systemów, w tym ochrony zdrowia, do efektywnego reagowania na incydent terrorystyczny o charakterze chemicznym, radiologicznym, a zwłaszcza biologicznym. Analiza przebiegu TOPOFF pozwoliła na sformułowanie kilku propozycji do zastosowania w Polsce.

  Streszczenie angielskie: A terrorist attack with the use of biological agents can no longer be considered as a theoretical threat. Nowadays, bioterrorism must be treated as a real danger. Specifically prepared biological agents may become a particularly dangerous mass destruction weapon in the hands of terrorist groups and organisations. Bioterrorism may cause a great number of victims and in consequence, inefficiency of the health care system infrastructure and its organisational context. Almost all analyses, strategies, programmes and plans prepared for such an attack, are based mainly on theoretical models. Thus, in order to ensure the highest possible level of efficiency and effectiveness of crisis management during a possible rescue operation, it is essentially necessary to provide special training. This article discusses an issue of contemporary bioterrorism. Also, it describes the principles and procedures of the TOPOFF training carried out in USA in 2000. The training was designed to help to evaluate the capacity of the crisis management system and other systems - especially of a health care system - to react effectively to terrorist incidents of chemical, radiological or biological character, with a speical stress on the latter. Analysis of the TOPOFF training made it possible to formulate several suggestions to be applied in Poland.


  47/50

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie po zawale mięśnia sercowego].
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (3) s.22-23, il. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2002; 4 : 41-54
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  48/50

  Tytuł oryginału: Wpływ impulsu elektrycznego na stopień uszkodzenia komórek mięśnia sercowego podczas kardiowersji elektrycznej u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków.
  Tytuł angielski: Effect of electric stimulus on cardiomiocyte damage caused by cardioversion in patients with chronic atrial fibrillation.
  Autorzy: Tadeusiak Wiesław, Pawłowski Piotr, Kosior Dariusz, Stolarz Piotr, Bobilewicz Dagna, Opolski Grzegorz
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.271-276, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu kardiowersji elektrycznej (KE) migotania przedsionków (MP). Do badania włączono 38 chorych (K/M 8/30) w średnim wieku 62,1 ń 9,7 lat z przetrwałym niezastawkowym MP, o średnim czasie utrzymywania się zaburzeń rytmu 221,3 ń 134,7 dni, u których wykonano planowy zabieg KE. U wszystkich chorych przed, 6 i 24 godziny po zabiegu oznaczano stężenie mioglobiny i troponiny I w surowicy krwi metodą FPIA. U 18 osób (K/M 3/15), które zrandomizowano do wykonania KE prądem jednofazowym (śr. wartość energii 362,6 ń 112,3 J) rytm zatokowy (RZ) udało się przywrócić u 83,3 proc. chorych. Ustąpienie MP udało się uzyskać u wszystkich spośród 20 chorych (K/M 5/15), u których zabieg wykonany był przy pomocy impulsu dwufazowego (śr. wartość energii 166,4 ń 76,1 J). Stwierdzono znamienny wzrost stężenia troponiny I w grupie chorych po KE impulsem jednofazowym. Najwuższe stężenie ocenianego parametru w surowicy krwi stwierdzano w 24 godziny po zabiegu (0,21 ń 0,19 vs 0,41 ń 0,37 ng/ml, p 0,04). W tej grupie chorych odnotowano także istotny wzrost stężenia mioglobiny. Najwyższą wartość stężenia mioglobiny stwierdzono po 6 godzinach od zabiegu (38,1 ń 14,2 vs 221,9 ń 51,3 nmol/l, p 0,001). Wnioski: dynamika zmian osoczowych stężeń troponiny I i mioglobiny w czasie 24 godzin po KE przetrwałego MP z wykorzystaniem impulsu jednofazowego może świadczyć o uszkodzeniu komórek miokardium.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the degree of cardiomiocyte damage as an effect of electric cardioversion. 38 patients with chronic atrial fibrillation of the duration of 221.3 ń 34.7 days (mean ag 62.1 ń 9.7 years) were investigated. Myoglobin and troponin I were measured by FPIA method (Abbott) before cardioversion, 6 and 24 hours after. Among 18 randomised patients (applied one phase current = 362.6 ń 112 J) physiological rhythm was achieved in 83.3 p.c. In those persons in whom biphase current was applied (mean 166.4 ń 76.1 J) successful restoration of normal rhythm was achieved in the whole group (20 patients). Significant increase of troponin I was found in patients after one phase current cardioversion with the highest values observed in samples collected 24 hours after the intervention (0.21 ń 0.19 versus 0.41 ń 0.37 ng/ml p 0.04). It was accompanied by the increase of myoglobin with the highest values observed at 6 hours samples (38.1 ń 14.2 versus 221.9 ń 51.3 nmol/l, p 0.001). Conclusions: The changes in serum level of troponin I and myoglobin after cardioversion with one phase electric current are in favour of suggestion that it might cause the cardiomyocyte damage.


  49/50

  Tytuł oryginału: Niewydolność serca - współczesne zasady rozpoznawania.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Opolski Grzegorz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.29-33, tab.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  50/50

  Tytuł oryginału: Inhibitory konwertazy angiotensyny : czy wszystkie są takie same?
  Autorzy: Filipiak Krzysztof J., Opolski Grzegorz
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.127-134, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: