Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OPARA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Modyfikacja ankiety sprawdzającej wiedzę osoby po urazie rdzenia kręgowego o własnym stanie zdrowia.
Tytuł angielski: Modification of the questionnaire of understanding personal care for spinal cord injured patients.
Autorzy: Tasiemski Tomasz, Opara Józef
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.69-81, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy rdzenia kręgowego (URK) należą do jednych z najcięższych schorzeń narządu ruchu i poza porażeniem ruchowo-czuciowym poniżej poziomu uszkodzenia, powodują cały szereg wczesnych i późnych powikłań i następstw, jak zaburzenia ze strony układów: oddechowego, krążenia i moczowo-płciowego, zaburzenia termoregulacji, trofiki skóry, spastyczność, skostnienia okołostawowe, obrzęki posturalne itp. Wiedza na temat własnego stanu zdrowia wśród osób po URK jest niezwykle ważna dla ich całego, dalszego życia, w jak najlepszej kondycji psychofizycznej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmodyfikowanej wersji ankiety sprawdzającej wiedzę osoby po URK o własnym stanie zdrowia (oryginalną wersję ankiety opracowano w USA). Modyfikacji dokonano na podstawie wcześniejszych badań przeprowadzonych podczas obozów Aktywnej Rehabilitacji, a także zgodnie ze zmianami jakie dokonały się po 1 stycznia 1999 roku w organizacji i finansowaniu lecznictwa w Polsce. Ostateczna wersja ankiety zawiera 50 pytań w 13 kategoriach: troska o skórę, odżywianie (dieta, lekarstwa, zaopatrzenie ortopedyczne i pomoce, wózek inwalidzki, ćwiczenia bierne, dysrefleksja autonomiczna, infekcje dróg oddechowych, infekcje dróg moczowych, zaopatrzenie urologiczne, zakrzepica, seks i prokreacja oraz uzyskiwanie pomocy. W doniesieniu zaproponowano także tabelę punktową, na podstawie której możliwa będzie jednolita ocena i interpretacja otrzymanych wyników.

  Streszczenie angielskie: Spinal cord injuries (SCI) belong to one the most difficult cases for treatment and rehabilitation. SCI cause, apart from motor and sensor paralysis, many long-term medical complication such as: spasticity, contractures of joints, pressure sores, disorders of circulatory system, breathing, sexuality ect. This should convince that the level of awareness of their own state of health among SCI individuals is very important for the rest of their life in good physical and mental condition. The purpose of the present work is to show the modified version of the questionnaire (the original version was developed in the USA) that enables understanding and responsibility of personal care for SCI individuals. Modifications were done on the basis of previous researches during Active Rehabilitation camps and acording to the latest changes in the National Health service system in poland. The final version of the questionnair consist of 50 questions in 13 branches: skin care, nutrition, medication, orthopaedic equipment, wheelchair, range of motion, autonomic disreflexia, respiratory infection, urinary infection, urology equipmemt, blood and pressure, sexuality and how to get aid. The way of interpretation of the gained results is also presented in this paper.


  2/5

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny czynności życia codziennego do przewidywania powrotów do pracy osób poddanych rehabilitacji z powodu dyskopatii lędźwiowej.
  Tytuł angielski: The usefulness of evaluation of Activities of Daily Living for predicting the return to the gainful job after rehabilitation of patients suffering from lumbar discopathy.
  Autorzy: Rycerski Wiesław, Opara Józef, Berezowski Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.69-74, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę ponownego podjęcia pracy zarobkowej przez 76 chorych z wypukliną jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa rehabilitowanych w ramach Programu Prewencji Rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzięto pod uwagę parametry mogące mieć wpływ na powrót chorego do pracy: wiek, płeć, sposób leczenia (opercyjne czy zachowawcze), charakter pracy (pracodawca, pracobiorca), rodzaj wykonywanje pracy (fizyczna, umysłowa), zatrudnienie w firmach prywatnych lub publicznych, wykształcenie. Oceniono trafność opinii lekarzy ośrodków i sanatoriów rehabilitacyjnych dotyczących zdolności do pracy w stosunku do faktycznego powrotu do pracy. Zbadano przydatność oceny samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, oceny depresji i oceny ogólnej satysfakcji życiowej dla prognozowania późniejszych powrotów do pracy. W niniejszym doniesieniu skoncentrujemy się na ocenie samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

  Streszczenie angielskie: In this elaboration the analysis of a return to gainful work by 76 consecutive patients suffering from back pain and ischiadic neuralgia due to the lumbar discopathy after rehabilitation has been presented. The following parameters which might have influenced the return to work: age, sex, treatment, employment, education, the length of incapacity for work has been analysed. The relevancy of the opinion given by doctors at rehabilitation centre on the patients' capacity for work in relation to their future return to the gainful work has been analysed. The utility of measuring activities of daily living (ADL), level of depression and quality of life (HRQoL) for predicting return to gainful work has been estimated. As the tools the Functional Index "Repty", Beck's Depression Scale and an own Simple Life Satisfaction Scale has been used.


  3/5

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 3. Światowego Kongresu Rehabilitacji Neurologicznej w Wenecji, 2-6 kwietnia 2002 r.
  Tytuł angielski: Report on the 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation Venice, 2-6.04.2002.
  Autorzy: Opara Józef
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.1033-1034 - 3 Światowy Kongres Rehabilitacji Neurologicznej Wenecja 02-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  4/5

  Tytuł oryginału: Wszechstronna ocena jakości życia osób po urazie rdzenia kręgowego.
  Tytuł angielski: Quality of life following spinal cord injury.
  Autorzy: Opara Józef, Tasiemski Tomasz, Gustowski Dariusz, Mehlich Krzysztof
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.632-638, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Następstwa urazu rdzenia kręgowego odciskają silne piętno na dalszym życiu chorego. We wczesnym okresie po urazie jest szereg problemów natury medycznej, w okresie późniejszym obniżenie wszechstronnie rozumianej jakości życia. W artykule przedstawiono obszerne omówienie piśmiennictwa dotyczącego sytuacji osób z paraplegią i tetraplegią, poruszających się na wózku inwalidzkim. Dotyczy to warunków zamieszkania, stanu cywilnego i rodzinnego, sytuacji finansowej, kształcenia, stosunku do zatrudnienia, sportu, rekreacji i stanu psychicznego.


  5/5

  Tytuł oryginału: Zalecane standardy postępowania z pęcherzem neurogennym u osób po urazie rdzenia kręgowego.
  Autorzy: Kiwerski J. E., Kwolek A[ndrzej], Sosnowski S., Opara J.
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.119-120, tab.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: