Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLSZOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Lecznicze i chronione rośliny na trasie polsko-niemieckiej wyprawy studenckiej.
Autorzy: Olszowska Olga, Gustowski Włodzimierz
Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.20-21
Sygnatura GBL: 311,671

Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  2/14

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii kontrastowej w ocenie pozawałowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej.
  Tytuł angielski: Contrast echocardiography in the assessment of ventricular septal defect after myocardial infarction.
  Autorzy: Olszowska Maria, Tracz Wiesława
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.72-73, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  3/14

  Tytuł oryginału: Rola echokardiografii kontrastowej w ocenie funkcji i ukrwienia mięśnia lewej komory.
  Tytuł angielski: Contrast echocardiography in the assessment of left ventricular function and myocardial perfusion.
  Autorzy: Olszowska Maria, Hlawaty Marta, Przewłocki Tadeusz, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.527-529, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia kontrastowa jest nieinwazyjną metodą stosowaną w diagnostyce choroby wieńcowej. Po raz pierwszy została opisana w 1968 r. a prawdziwy rowzój tej metody nastąpił w ostatnich latach, dzięki odkryciu nowych echokardiograficznych kontrastów, których pęcherzyki posiadają zdolność przechodzenia przez krążenie płucne. Kontrast po podaniu do żyły obwodowej i przejściu przez naczynia płucne powoduje zacieniowanie lewej komory i poprawę wizualizacji brzegów wsierdzia. Umożliwia to dokładną ocenę parametrów funkcji lewej komory nawet u chorych z suboptymalnym obrazem w echokardiografii konwencjonalnej. Przemieszczanie się kontrastu do naczyń wieńcowych powoduje zacienienie prawidłowego perfundowanego mięśnia lewej komory, obszary niedokrwione są pozbawione kontrastu. Ocena perfuzji mięśnia serca pozwala na pośrednią identyfikację zwężonego miażdżycowo naczynia wieńcowego. Analizę funkcji lewej komory i ocenę perfuzji mięśnia serca przy zastosowaniu echokardiografii kontrastowej dokonuje się w spoczynku w trakcie farmakologicznych prób obciążeniowych. Badania te pozwalają na identyfikację chorych z chorobą wieńcową jak również umożliwiają ocenę skuteczności zabiegów rewaskularyzacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Myocardial contrast echocardiography is a non-invasive method used to detect coronary artery disease. It was first described in 1968. New contrast agents which can go through the pulmonary vessels were discovered in the last years. Contrast echocardiography is useful in improving the endocardial border delineation and left ventricular cavity visualisation especially in patients with suboptimal acoustic windows. As the contrast passes further into the coronary artery normal myocardium perfusion is enhanced while ischaemic areas lack enhancement. Analysis of perfusion allows indirect identification of narrowed coronary arteries. Left wentricular function and its myocardium perfusion are made with contrast echocardiography at rest and during pharmacological stress tests. These examinations allow for detection patient with coronary artery disease as well as estimating efficacy of revascularisation procedures.


  4/14

  Tytuł oryginału: Wpływ stężenia parathormonu na dawkę ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Influence of parathormone level on the dosis of human recombinant erythropoietin in haemodialysed patients.
  Autorzy: Żelichowski Grzegorz, Olszowska Anna, Lubas Arkadiusz, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.373-375, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie dawki rekombinowanej erytropoetyny (rHuEPO) niezbędnej do osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi u chorych przewlekle hemodializowanych z różnym stężeniem parathormanu (iPTH) we krwi. Badaniem objęto 25 chorych ze stabilnym stężeniem iPTH przez okres co najmniej 6 miesięcy (śr. wiek 58 ń 15,6 lat, w tym 6 kobiet i 19 mężczyzn, hemodializowanych od 1 do 126 miesięcy). Chorych podzielono na 3 grupy: grupa I - 7 chorych z iPTH 100 pg/mI; grupa II - 12 chorych z iPTH 100 - 300pg/ml oraz grupa III - 6 chorych z iPTH 300 pg/ml. We wszystkich grupach uzyskano podobną adekwatność hemodializy, mierzoną wartością Kt/V. U wszystkich chorych co miesiąc oznaczano: Ca, P, wskaźnik Ca x P, HCT, HGB, Fe, wysycenie transferyny (TSAT) oraz dawkę tygodniową erytropoetyny. Z obserwacji wykluczono chorych z przewlekłymi stanami zapalnymi, chorobami nowotworowymi oraz chorych po przetoczeniu krwi. U chorych z iPTH 300 pg/ml stwierdzono znamiennie większą dawkę erytropoetyny niezbędną do osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi w stosunku do grupy chorych z iPTH 100-300 pg/ml. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między grupami w odniesieniu do pozostałych bnadanych parametrów z wyjątkiem znamiennie wyższego stężenia wapnia w grupie z iPTH 300 pg/ml. Wykazano, że jedynie u chorych z iPTH 300 pg/ml konieczne jest stosowanie wyższych dawek rHuEPO celem osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi.


  5/14

  Tytuł oryginału: Porównanie transportu przezotrzewnowego cząsteczek i wody podczas ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej prowadzonej z zastosowaniem płynu glukozowego lub aminokwasowego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Comparison of transperitoneal transport of solutes and water during continuous ambulatory peritoneal dialysis with glucose or amino acidis solutions. Preliminary report.
  Autorzy: Olszowska Anna, Waniewski Jacek, Weryński Andrzej, Marciniak Maria, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.389-392, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem doniesienia jest ocena transportu otrzewnowego wody i cząsteczek podczas wymiany dializacyjnej wykonywanej przy użyciu obecnie stosowanego 1,1 proc. płynu aminokwasowego w odniesieniu do 1,36 proc. płynu glukozowego. Badania objęły 20 stabilnych klinicznie chorych leczonych CADO 50,5 ń 27,6 miesięcy. Na popdstawie pobranmych podczas 4-godzinnej wymiany CADO próbek krwi i dializatu obliczono objętość wewnątrzotrzewnową dializatu oraz współczynnik transportu dyfuzyjnego masy (Kbd) dla : glukozy, kreatyniny, mocznika, sodu, potasu i białka całkowitego. Większą objętość wewnątrzotrzewnową uzyskano stosując płyn aminokwasowy. Wartości Kbd dla badanych częsteczek były większe podczas stosowania płynu aminokwasowego, przy czym znamiennie statystycznie różnice uzyskano dla glukozy i sodu. W podsumowaniu wykazano różnice transportu przezotrzewnego cząsteczek i wody między badanymi płynami sugerujące większą przydatność płyny aminokwasowego w uzyskiwaniu adekwatnej ultrafiltracji.


  6/14

  Tytuł oryginału: Jałowe zapalenie otrzewnej podczas stosowania wymian dializacyjnych płynem zawierającym ikodekstrynę. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Sterile peritonitis associated with icodextrin solution. Case report.
  Autorzy: Olszowska Anna, Żelichowski Grzegorz, Pietrzak Bożena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.406-407, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jałowe zapalenie otrzewnej w następstwie stosowania płynu dializacyjnego zawierającego ikodekstrynę jest rzadkim powikłaniem programu dializ otrzewnowych. Na kanwie przypadku nadwrażliwości na ikodekstrynę z towarzyszącym zapaleniem otrzewnej zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne i przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa światowego.


  7/14

  Tytuł oryginału: Uchyłkowatość jelita grubego jako tło "katastrofy brzusznej" w przebiegu dializoterapii otrzewnowej. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Diverticulosis as a background of "abdominal catastrophe" in the course of peritoneal dialysis. Case report.
  Autorzy: Pietrzak Bożena, Olszowska Anna, Prokopiuk Monika, Żelichowski Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.408-409, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dializacyjne zapalenie otrzewnej (DZO) może stanowić trudny problem diagnostyczo-terapeutyczny w przypadku współistnienia patologii chirurgicznej określanej mianem "katastrofy brzusznej". Przedmiotem odniesienia jest opis przypadku siedemdziesięcioletniego dializowanego automatyczną dializą otrzewnową, u którego wielokrotnie nawracające epizody DZO wywołane przez Escherichia coli miały przebieg kliniczny typowy dla "katastrofy brzusznej", a wywołane były prawdopodobnie mikroperforacjami jelita grubego w przebiegu uchyłkowatości zstępnicy.


  8/14

  Tytuł oryginału: Enoksaparyna w hemodializie.
  Tytuł angielski: Enoxaparin in haemodialysis.
  Autorzy: Olszowska Anna, Żelichowski Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.433-434, 436, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie heparyn drobnocząsteczkowych w hemodializoterapii znacząco zmniejszyło częstość powikłań krwotocznych przy porównywalnej skuteczności klinicznej w odniesieniu do standardowej heparyny niefrakcjonowanej. Na przykładzie enoksaparyny, przedstawiono mechanizmy działania heparyn drobnocząsteczkowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność podczas leczenia dializami oraz ich działania niepożądane.


  9/14

  Tytuł oryginału: Ocena układu oddechowego u chorych z niewydolnością serca na podstawie parametrów wysiłkowego testu spiroergometrycznego.
  Tytuł angielski: Lung function and exercise intolerance in patients with heart failure.
  Autorzy: Tomkiewicz-Pająk Lidia, Podolec Piotr, Tracz Wiesława, Olszowska Maria, Płazak Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.568-571, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wydolności układu oddechowego u chorych z umiarkowaną i ciężką niewydolnością serca na podstawie parametrów wysiłkowego testu spiroergometrycznego (WTS). Badaniem objęto 110 chorych - 23 (20 proc.) kobiety i 87 (80 proc.) mężczyzn w wieku od 19 do 74 lat; średnio 52,1 ń 11,1 lat. U wszystkich chorych wykonano badania echokardiograficzne, spirometrię oraz (WTS). Analizą objęto następujące parametry: frakcja wyrzutowa lewej komory (FW), natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1), natężona objętość wydechowa (FVC) wyrażone jako procent obliczonej normy (FEV2-proc.N, FCV-proc.N), FEV1/FVC, parametry WTS w spoczynku oraz na szczycie wysiłku: wskaźnik przestrzeni martwej do objętości oddechowej (VD/VTrest, VD/VTpeak), częstość oddchów na minutę (RRrest,RRpeak), wentylacja minutowa (VErest,VEpeak), objętość oddechowa (VTrest,VTpeak), end-tidal PCO2 (PETCO2rest, PECTO2peak), end-tidal P02 (PETO2rest,PETO2peak, wentylaacyjny równoważnik dwutlenku węgla (VE/VCO2rest,VE/VCO2peak) i tlenu (VE/VO2rest,VE/VO2peak), czas wysiłku (T), minutowe zużycie tlenu na szczycie wysiłku VO2peak, VO2peakproc.N, rezerwa sercowa RS, częstość akcji serca na szczycie wysiłku HRpeakproc.N. Po okresie obserwacji (od 1,2 do 43,2; średnio 28,5 ń 12 miesięcy) chorych podzielono na dwie grupy: Grupa I - 78 chorych, którzy przeżyli bez konieczności wykonywania przeszczepu serca; Grupa II - 32 chorych, z których 20 zmarło w czasie obserwacji a u 12 został dokonany przeszczep serca z powodu zaawansowanej NS. Wyniki: W grupie II stwierdzono niższą FW, mniejsze minutowe zużycie tlenu na szczycie wysiłku, krótszy czas trwania wysiłku. Badanie spirometryczne i spoczynkowe parametry WTS wykazały w grupie II niższe wartości FEV1, FVC, FEV1-proc.N, FVC-proc.N, PETCO2rest, oraz wyższe wartości PETO2rest. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w zakresie...


  10/14

  Tytuł oryginału: Powtarzalność parametrów wysiłkowych testów spiroergometrycznych u chorych z niewydolnością serca.
  Tytuł angielski: Reproducibility of cardiopulmonary exercise test in patients with chronic heart failure.
  Autorzy: Podolec Piotr, Tomkiewicz-Pająk Lidia, Pieculewicz Monika, Barczyk Edyta, Tarkota Piotr, Kaźnica Magdalena, Pasowicz Mieczysław, Olszowska Maria, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.580-582, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem praby była ocena powtarzalności parametrów wysiłkowych testów spiroergometrycznych WTS u chorych z niewydolnością serca (NS) wykonanych w standardowych warunkaach. Materiał i metodyka: badaniem objęto 30 chorcyh (7 kobiet, 23 mężczyzn) w wieku od 44 do 68; średnio 56 ń 14,5 lat z rozpoznana co najmniej od 6 miesięcy NS w przeabeigu pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej (5 chorych) lub choroby niedokrwiennej serca (25 chorych), z frakcją wyrzutową lewej komory oznaczoną echokardiograficznie metodą Simpsona od 18 do 32; średnio 24ń 6,2 p.c. U wszystkich chorych stwierdzono stabilny obraz choroby w czasie ostatnich 4 tygodni i nie zmieniano leczenia farmakologicznego. Po zapoznaniu chorych z protokołem badania i wykonaniu testu próbnego wykonano w odstępie 7 dni dwa testy (WTS 1, WTS 2) na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokołu Naughtona. Analizą objęto następujące parametry WTS częstość akcji serca (HRrest), zużycie tlenu w progu beztlenowym (VO2AT) oraz parametry na szczycie wysiłku: czas trwania testu (T), zużycie minutowe tlenu (VO2peak), zużycie tlenu wyrażone jako procent normy (VO2peak prodN), wentylacyjny ekwiwalent dwutlenku węgla (VE/VCO2peak) oraz tlenu (VE/VO2peak), częstość akcji serca (HRpeak), ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w próbce powietrza wydychanego (PETCO2peak). Wyniki: Stwierdzono wysoką korelację pomiędzy badanymi parametrami w obu testach: HRrese (p 0,0001), VO2AT (p 0,0001), T (p 0,0001), HRpeak (p 0,001), VO2peak (p 0,0001), VO2peak proc.N (p 0,0001), VE/VCO2peak (p 0,0001), VE/VO2peak (p 0,0001), PETCO2peak (p 0,0001), RQ(p 0,004). Wnioski: Przy zaachowaniu standardowych...


  11/14

  Tytuł oryginału: Analiza perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu echokardiografii kontrastowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Assessment of myocardial perfusion using myocardial contrast echocardiography - case report.
  Autorzy: Olszowska Maria, Hlawaty Maria, Kostkiewicz Magdalena, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.663-664, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 58 letniej kobiety z dolegliwościami wieńcowymi, u której w koronarografii stwierdzono krytyczne, 80 proc. zwężenie prawej tętnicy wieńcowej i graniczne, 50 proc. zwężenie gałężi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej. Celem określenia istotności hemodynamicznej zmian miażdżycowych u chorej oceniono ukrwienie mięśnia sercowego przy użyciu dobutaminowej próby echokardiograficznej z zastosowaniem echokardiograficzengo kontrastu. Badanie to uwidoczniło przejściowy defekt perfuzji w zakresie obu zmienionych miażdżycowo tętnic wieńcowych. Obserwowane zaburznia ukrwienia mięśnia sercowego potwierdziła scyntygrafia perfuzyjna. U chorej wykonano skuteczną dwunaczyniową angioplastykę wieńcową.


  12/14

  Tytuł oryginału: Przykłady zastosowania zastawek homogennych u chorych z krytycznym zwężeniem lewego ujścia tętniczego.
  Tytuł angielski: Homograft aortic valve implantation in patients with critical aortic stenosis - two case studies.
  Autorzy: Hlawaty Marta, Podolec Piotr, Olszowska Maria, Leśniak-Sobelga Agata, Sadowski Jerzy, Tracz Wiesława, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.672-673, tab. bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy dwóch chorych ze zwężeniem lewego ujścia tętniczego i infekcyjnym zapaleniem wsierdzia (IZW), u których wszyto aortalną zastawkę homogenną. Pierwszy chory to czynny zawodowo chirurg lat 67, który w 1980 r. został przyjęty z ciasnym zwężeniem lewego ujścia tętniczego, z objawami IZW i niewydolnością krążenia. Choremu wszyto aortalną zastawkę homogenną uzyskując znaczną poprawę stanu ogólnego. Po krótkim okresie rehabilitacji chory wrócił do pracy zawodowej. Kontrolne badanie echokardiograficzne po 21 latach wykazało prawidłową funkcję homograftu i lewej komory. Druga chora ma obeacnie 33 lata i jest matką pięciorga dzieci. W wieku 15 lat (1983 r.) z powodu zwężenia zastawkowego (zastawka aortalna dwupłatkowa), mięśniowego zwężenia podzastawkowego i tętniaka zatoki Valsalvy wszyto chorej nadwieńcowo aortalny wszczep homogenny oraz wycięto podzastawkowy wał mięśniowy. Jedenaście miesięcy później chora była reoperowanoa z powou IZW i zniszczenia zastawki homogennej. Chorej wszyto sztuczną zastawkę aortalną St. Jude Medical 21 A. Po dwóch miesiącach stwierdzono nawrót IZW i przeciek okołozastawkowy. Ponownie chorej wszyto aortalny wszczep homogenny, uzyskując dobry odległy wynik leczenia. W latach 1987-1998 pacjentka urodziła bez komplikacji i drogami natury pięcioro dzieci. Kontrolne badanie echokardiograficzne po 17 latach od trzeciej operacji wykazało prawidłową funkcję aortalnego wszczepu homogennego. Zastosowanie zastawki homogennej lub aortalnego wszczepu homogennego u chorych z wrodzonym zwężeniem lewego ujścia tętniczego i IZW okazało się skuteczną metodą leczenia. Przedstawiony przypadek...


  13/14

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty.
  Autorzy: Sędziwy Ewa, Olszowska Maria, Tracz Wiesława, Pieniążek Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.695-698, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obniżona zmienność rytmu serca (HRV) jest niezależnym, niekorzystym czynnikiem ryzyka zwiększonej śmiertelności u pacjnetów z chorobą wieńcową, po przebytym zawale serca. W ostatnich latach ocenia się wpływ rewaskularyzacji mięśnia sercowego na parametry HRV. Przydatność pomiarów HRV w ocenie odległych wyników przezskó nej angioplastyki wieńcowej (PTCA) nie została jendoznacznie zdefiniowana. Celem pracy była analiza zachowania sie wybranych parametrów HRV u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych PTCA, przed PTCA oraz w czasie rocznej obserwacji po zabiegu. DO badania włączono 65 chorych, 47 mężczyzn i 18 kobiet, w wieku średnim 51,2 ń 7,6 lat, u których przeprowadzono skuteczną i niepowikłaną angioplastykę wieńcową. Zawał serca przebyło wcześniej 38 osób. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła średnio 59,8 ń 8,1 proc. U 39 chorych rozpoznano jednonaczyniową chorobę wieńcową, u 25 pacjentów dwunaczyniową chorobę wieńcową i u jednego pacjenta chorobę trzech tetnic wieńcowych. 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera wykonywano przed PTCA oraz średnio 2 tygodnie, 3, 6 i 12 miesięcy po zabiegu u wszystkich chorych. Na podstawie holterowskiego badania KEG zanalizowano następujące parametry analizy czasowej HRV: pNN50, SDNN SDANN oraz rMSSD. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost wartości parametrów pNN50, SDNN i SDANN podczas rocznej obserwacji po zabiegu PTCA. Spostrzeżono, ze znamienny wzrost wymienionych parametró dokonał się w trakcie pierwszych trzech ...

  Streszczenie angielskie: Decreased heart rate variability (HRV) is an independent risk factor for sudden cardiac deaht in patients with coronary artery disease (CAD) and previous myocardial infarction. THe influence of myocardial revascula-risation on HRV parameters has been investigated for the past few years. However, little is known about HRV behaviour in patients with CAD treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). The purpose of this study was to estimate HRV parameters before PTCA and during a one year follow-up. We examined 65 patietns (47 men, 18 women; mean age 51.2 ń 7.6), who underwent successful and uncomplicated PTCA Thirty eight patietns had a prior myocardial infarction. The mean left ventricular ejection fraction was 59.8 ń 8.1 p.c. Thirty-nine patients had a single-vessel disease, 25 patients had a double-vessle disease, 25 patients had a double-vessel disease and one patient had a triple-vessle disease. Serial 24-hour Holter monitoring (before PTCA 14 days, 3, 6, 12 months afger PTCA) was performed in all patients. THe following time domain measures of HRV were calculated from each recording, for 24-hours: pNN50, SDNN, SDANN and rMSSD. During the one year follow-up, a significant increase of pNN50, SDNN and SDANN was observed. We noted, that the statistically significant increase of the above-metioned parameters occurred during the first 3 months follow-up. THe results of the next serial recordings (6 and 12 months after PTCA) demonstrated no ...


  14/14

  Tytuł oryginału: Ilościowa ocena niedomykalnosci mitralnej - porównanie metody echokardiograficznej i angiograficznej.
  Tytuł angielski: Comparison of quantitative echocardiographic methods with angiography for assessment of mitral regurgitation.
  Autorzy: Leśniak-Sobelga Agata, Olszowska Maria, Podolec Piotr, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.770-773, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie metod echokardiograficznej i angiograficznej oceny ilościowej niedomykalności mitralnej. Materiał: Badaniami objęto 51 kolejnych chorych z niedomykalnością zastawki mitralnej (43 mężczyzn i 8 kobiet), w wieku od 38 do 75 lat, średnio 56 ń 9, hospitalizowanych w KLinice Chorób Serca i Naczyń, w okresie od stycznia do września 2001 roku. Przyczyną niedomykalności zastawki mitralnej u 28 chorych była choroba wieńcowa, u 3 infekcyjne zapalenie wsierdzie, u 5 choroba reumatyczna, u 7 kariodmiopatia rozstrzeniowa oraz u 8 prolaps zastawki mitralnej. Kryteria wyłączenia: niedomykalność i/lub zwężenie zastwki aortalnej, zwężenie zastawki mitralnej, sztuczna zastawka aortalna lub mitralna oraz migotanie przedsionków. Metodyka: U wszystkich chorych wykonanywano rutynowe badanie echokardiograficzne; oceny ilościowej niedomykalności mitralnej dokonano w oparciu o metode proksymalnych stref konwergencji (PISA), z której wyliczano efektywną poweirzchnię niedomykalności (ERO) i objętość fali zwrotnej (RV), badanie dopplerowskie- oznaczano frakcję niedomykalności (RF) oraz pomiar wrót niedomykalności (VCW). Angiograficzną ocenę stopnia niedomykalności mitralnej przeprowadzono posługują się kryteriami wg Sellersa. Wyniki: Stwierdzono znamienną korelację pomiędzy stopniem niedomykalności w angiografii a ERO (r = 0,855, p 0,001), RV (r = 0,868, p 0,001), RF (r = 0,923, p 0,001) i VCW (r = 0,846, p 0,001). WNioski: 1. Metoda proksymalnych stref konwergencji (PISA) jest przydatna w rutynowej ocenie niedomykalności mitralnej...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare echocardiographic assessment of the severity of mitral regurgitation (MR) with angiographic grading. Materaial: 51 patients (patients) with MR (43 men and 8 women), aged from 38 to 75 (mean 56 ń 9 years), were used in teh study. The etiology of MR was: Coronary artery disease (28 pts), infective endocarditis (3 patients), rheumatic disease (5 patients), dilated cardiomiopath (7 patients), mitral valve prolapse (8 patients). Exclusion criteria: Aortic stenosis and/or aortic insufficiency, mitral stenosis, mechanical prostheses and atrial fibrillation. Methods: The mitral regurgitant volume (RV) and effective regurgitant orifice (ERO) were estimated by the proximal convergence method (PISA), regurgitant fraction (RF) and vena contracta width (VCW) by color Doppler quantitative method and compared to the cine ventriculographic grades. The angio-graphic severity of MR was classified as 1 to 4 grades according to the Sellers criteria. Results: There was a good correlation between the angiographic grading and ERO (r - 0.855, p 0,001), RV (r - 0.868, p 0.001), RF (r - 0.923, p 0.001) and VCW (r - 0.846, p 0.001). Conclusions: 1. PISA method is clinically useful in routine evaluation of the severity of MR. 2. VCW provides a simple method for the identification of patients with severe MR 3. These methods offer an alternative approach in quantifying MR noninvasively.

  stosując format: