Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/57

Tytuł oryginału: Ciężka postać anemii aplastycznej rozpoznanej podczas ciąży - opis przypadku.
Tytuł angielski: Severe aplastic anaemia in pregnancy a case report.
Autorzy: Ciach Katarzyna, Mielcarek Piotr, Olszewski Jarosław, Preis Krzysztof, Świątkowska-Freund Małgorzata
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.37-40, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/57

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych inhibitorów konwertazy angiotensyny na nieenzymatyczną glikację białek w doświadczalnej cukrzycy aloksanowej : [praca doktorska]
  Autorzy: Olszewski Jan, [Mrozikiewicz Aleksander (promot.]).; [Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytu Kardiologii, zakład Farmakologii Klinicznej w Poznaniu]
  Źródło: [2002?], [5], 51 k., [39] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  3/57

  Tytuł oryginału: System Bethesda : wykład wprowadzający
  Opracowanie edytorskie: Olszewski Włodzimierz (aut.), Wronkowski Zbigniew (aut.), Walczak Leszek (aut.).
  Źródło: - [Warszawa, Blackhorse 2002], 60 min. - Kaseta video VHS
  Sygnatura GBL: 810,206

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • dokument audiowizualny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  4/57

  Tytuł oryginału: Wartość tympanotomii eksploratywnej przedniej w różnicowaniu przyczyn przewodzeniowych uszkodzeń słuchu oraz ocena wyników ich leczenia.
  Tytuł angielski: Value of exploratory anterior tympanotomy in differentiation causes of conductives hearing loss and assessment of results treatment.
  Autorzy: Olszewski Jurek, Zalewski Piotr, Konopka Wiesław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.5-9, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości tympanotomii eksploratywnej przedniej w różnicowaniu przyczyn przewodzeniowych uszkodzeń słuchu oraz wyników ich leczenia. Materiał badań stanowiło 34 chorych w wieku 15 - 66 lat, leczonych w latach 1995 - 2000, których zakwalifikowano do tympanotomii eksploratywnej przedniej w celu ustalenia przyczyny upośledzenia słuchu typu przewodzeniowego. Wśród nich było 14 chorych z podejrzeniem otosklerozy (41,2 proc.), 12 z niejasną etiologią niedosłuchu (35,3 proc.) i 8 z pogorszeniem słuchu po stapedektomii (23,5 proc.). Diagnostyka przedoperacyjna obejmowała: wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe, pełne badanie audiologiczne oraz w wybranych przypadkach ocenę radiologiczną kości skroniowej za pomocą tomografii komputerowej. Po ustaleniu śródoperacyjnie przyczyny niedosłuchu przewodzeniowego wykonywano zabiegi poprawiające słuch i porównywano średni ubytek słuchu wg CPT i PTA przed i po leczeniu operacyjnym. Po wykonaniu tympanotomii eksploratywnej stwierdzono następujące przyczyny niedosłuchu przewodzeniowego: otosklerozę (61,8 proc.), rozłączenie protezki po stapedektomii (14,7 proc.), zrosty protezki z błoną bębenkową (8,8 proc.) oraz, w pojedynczych przypadkach, zrosty kosteczek w jamie bębenkowej i tympanosklerozę (po 5,9 proc.) oraz wadę ucha środkowego (2,9 proc.). Największą poprawę słuchu po operacjach naprawczych układu przewodzeniowego uzyskano w przypadkach stapedektomii, wymiany protezki po stapedektomii, odtworzeniu układu ...

  Streszczenie angielskie: The aim of examination was value of exploratory anterior tympanotomy in differentiation causes of conductives hearing loss and assessment of results treatment. Materials of examinations determined 34 pateitns aged 15 - 66 years, trated in 1995 - 2000 years, who qualified to exploaratory anterior tympanotomy in aim decision of cause of conductives hearing loss. Among of examined were 14 patients with suspicion of otosclerosis (41,2 proc.), 12 patients with unclear etiology of hypoacusis (35,3) and 8 patietns with deterioration of hearing after stapedectomy (23,5 proc.). Preoperative diagnostic embraced: a history, otolaryngologic examination, full audiologic examination and chosen cases of radiologic assessment of temporal bone by computer tomography. After perioperative decision cause of conductive hypoacousis were performed of operations of improved hearing and comprised of average hearing loss by CPT and PTA pre- and postoperative treatment. After performed of exploratory tympanotomy there vere stated following causes of conductive hypoacusis: otosclerosis (61,8 p.c.), separated of prosthesis after stapedectomy (14,7 p.c.) synechia of prosthesis with tympanic membrane (8,8 p.c.) and in singles casues of ossicular synechia in tympanic cavum (5,9 p.c.), tympanosclerosis (5,9 p.c.) and vitium of middle ear (2,9 p.c.) The best of hearing improvement after repairment operations of conductive system were obtained in cases of stapedectomy, exchange of prosthesis after ...


  5/57

  Tytuł oryginału: Profesjonalizmy lekarskie zebrane podczas orbitotomii metodą Kronleina.
  Tytuł angielski: Medical expressions collected during Kronleins orbitotomy.
  Autorzy: Steczko Andrzej, Olszewski Eugeniusz, Składzień Jacek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.115-116, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wypowiedzi lekarskich określanych mianem profesjonalizmów. Na podstawie materiału leksykalnego zebranego w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych (orbitotomii) uzasadniono konieczność i funkcjonalność posługiwania się przez kadrę medyczną zdaniami eliptycznymi, ograniczonymi najczęściej do jednego wyrazu - nosiciela sensu.

  Streszczenie angielskie: The paper analyses medical expressions which are reffered to as professional terms. The lexical data were collected during performing orbitotomy. The authors confirm the necessity and useffulnes of the application by medical staff of brief statements, usually confined to one word or phrase which conveys the main meaning.


  6/57

  Tytuł oryginału: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
  Tytuł polski: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
  Autorzy: Zdrojewski Tomasz, Kąkol Michał, Babińska Zofia, Piwoński Jerzy, Pieńkowski Ryszard, Semetkowska Ewa, Januszko Wiktor, Olszewski Robert, Broda Grażyna, Adamus Jerzy, Krupa-Wojciechowska Barbara, Rywik Stefan
  Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-216, il., bibliogr. 26 poz., streszcz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Program pomiarów czynników ryzyka chorób układu krążenia w Parlamencie RP odbył się pod patronatem Zarządu PTNT, PTK, Rektora AMG we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w dniach 11-12 maja 2000 roku podczas 78 Posiedzenia Sejmu RP oraz 58 Posiedzenia Senatu RP na wzór akcji przeprowadzonej w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze środków Narodowego Programu Ochrony Serca. Wszyscy organizatorzy i wykonawcy wykonali badanie nieodpłatnie.

  Streszczenie angielskie: The project was conducted under the auspices of the Boards of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society, the Rector of Medical University of Gdańsk, and thanks to cooperation with the European Society of Cardiology. The screening was performed on may 11-12, 2000, during the 78th Session of the Polish Parliament (Sejm) and during the 58th Session of the Polish Senate, and followed a similar screening in the European Parliament in Brussels. The project was carried out free of charge by all the organisers and staff involved.


  7/57

  Tytuł oryginału: The pathomechanism of posttraumatic edema of lower limbs. [P.] 1: The effect of extravasated blood, bone marrow cells, and bacterial colonization on tissues, lymphatics and lymph nodes.
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz, Olszewski Waldemar L.
  Źródło: J. Trauma 2002: 52 (2) s.315-322, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 305,046

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Bacground: The mechanical injury of soft tissues and bones of lower extremities is frequently followed by long-lasting edema at the site of trauma and distally. The pathomechanisms of this complication remains unclear. Venous thrombosis and interruption of lymphatics are considered to be the main etiologic factors. We propose a concept that protracted healing of injured tissues and bones with involvement of the regional lymphatic system (lymphatics and nodes) is responsible for persistence of edema. The events affecting the first (scavenging) phase of healing of traumatized tissues, such as hematoma, translocation of bone marrow cells to soft tissues, and colonization by microorganisms, and in particular their effects on lymphatics and lymph nodes, were studied. Methods: Mongrel dogs weighing 15-20 kg were. Fresh blood or bone marrow cell (BMC) suspension was injected subcutaneously or intralymphatically into the paw. Strains of saprophyte bacteria residing on the skin surface were cultured and injected intradermally. Oilcontrast lymphography was performed before and after injections to evaluate the changes in lymphatics and nodes. Biopsy samples of paw skin, subcutaneous tissue, and regional lymph nodes (LN) were taken. The responsiveness of LN lymphocytes was studied in autologous mixed cultures with peripheral blood lymphocytes (PBL), BMC, and cultured bacteria. Results: The PBL from subcutaneously injected blood were evacuated by the lymphatic route at a rate of 1-3 proc./6 hr. There was no thrombosis of lymphatic vessels or obstruction of LN sinusoids...


  8/57

  Tytuł oryginału: Ciąża powikłana obecnością mięśniaków macicy.
  Tytuł angielski: Co-existence of myoma uteri and pregnancy.
  Autorzy: Królikowska Beata, Żmudzińska Ewa, Kobierski Juliusz, Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.280-283, bibliogr 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 11 kobiet ciężarnych, u których przebieg ciąży powikłany został obecnością mięśniaków macicy. Oceniono przebieg ciąży oraz sposób jej zakończenia.

  Streszczenie angielskie: Objective: Myomas of uterus are the most common mild tumours of uterus. There is often observed the rapid increase of them during the pregnancy and then they could caused complications from 0.3 p.c. to 2.6 p.c. of pregnancies. Design: The aim of study was the general valuation of the course and delivery means of the pragnancies coexisted with myoma uteri. Materials and methods: We have analysed 11 pregnancies, which we observed during hospitalisation of pregnant women at 2nd Department of Obstetrics and Gynaecology at Medical University of Gdańsk. Results: We observed pain in abdomen during pregnancy in 63.6 p.c. of analysed group. The 6 (54.5 p.c.) pregnant women were pharmacologically treated against symptoms of miscarriages and preterm labors. We investigated in the connection of the complicated pregnancy at women with myomatous uterus. The resutls confirm the high risk of the pregnancy. Almost 82 p.c. of analysed group delivered at time. The frequency of caesarean sections in our study was about 36 p.c., but 2 of them were performed because of myomas. Conclusion: We made conclusion that pregnancy complicated by myomas had no significant increase in failure at the end. Myomatous uterus in pregnancy required to be quickly diagnosed and take care to prevent vomplications.


  9/57

  Tytuł oryginału: Zaawansowany rak szyjki macicy współistniejący z ciążą u 19-letniej pierwiastki - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: An advanced cervical carcinoma coexisting with pregnancy in 19-years old primipara - a case report and review of current literature.
  Autorzy: Liro Marcin, Olszewski Jarosław, Kobierski Juliusz, Emerich Janusz, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.325-330, bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia zaawansowanego raka szyjki macicy z ciążą u 19-letniej pierwiastki, u której nowotwór zostały wykryty w 22 tygodniu jej trwania. Pacjentka postanowiła odroczyć postępowanie lecznicze do czasu uzyskania przez płód zdolności do życia pozamacicznego, pomimo poinformowania jej o zagrożeniach wynikających z podjętej decyzji. Ciężarną rozwiązano w 33 tygodniu ciąży drogą klasycznego cięcia cesarskiego, przeprowadzając zabieg III klasy wg. klasyfikacji Pivera, poszerzając go o maksymalną cytoredukcję mas nowotworowych z wytworzeniem sztucznego odbytu. Następnie chorą poddano adiuwantowej chemioterapii oraz uzupełniającej radioterapii. Pomimo agresywnego i intensywnego, wielodyscyplinarnego leczenia, w 6 miesięcy po pierwotnym zabiegu operacyjnym u pacjentki nastąpiła wznowa choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: In our case report we described an fatal outcome of very young, nineteen years old primipara with advanced, agrsssive squamous cervical cancer associated with 22 weeks gestation. Despite of our intensions to abort the pregnancy and started immidiate therapy, whe decided to delay treatment to allow fetal maturity. After 12 weeks interval, she was radmitted to the hospital with symptoms of intestinal occlusions caused by fast progression of disease. In 33 week of gestation we performed classical caesarean section with Piveres type III radical hysterectomy. She was delivered of viable female infant weighing 1800 g. Simultaneously, we extended operation of possible cytoreductive surgery. After that, patient received two courses of adiuvant chamiotherapy (MIC - scheme) and supplemental external beam radiation. Unfortunately, despite of multidisciplinary, agressive treatemnt, she experienced recurrence in pelvic side walls within 6 months of surgery. At last follow-up, she was reciving salvage therapy.


  10/57

  Tytuł oryginału: Złośliwy nowotwór jajnika współistniejący z ciążą.
  Tytuł angielski: Coexistence of ovarian carcinoma with pregnancy - case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław, Królikowska Beata, Brzóska Beata, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.350-353, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia złośliwego nowotworu jajnika z ciążą wewnątrzmaciczną. Guz jajnika rozpoznano w 21 tygodniu ciąży. Ze względu na niepodejrzany obraz ultrasonograficzny, niskie CA 125 oraz brak klinicznych objawów, guz obserwowano przez całą ciążę i usunięto podczas cięcia cesarskiego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Ovarian tumors during pregnancy are a rare event. More ovarian tumors are detected accidentialy during ultrasonography examination or caesarean section at term. Study design: Ovarian tumor was recognized at the 36 years old patient during 21 weeks of pregnancy and was observed and treated during caesarean section. Results: During caesarean section the mesonephroid ovarian carcinoma at 1A stage has been diagnosed and unilateral cystectomy after meticulous surgical exploration was done.


  11/57

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród po oszczędzającym leczeniu operacyjnym z powodu nowotworu jajnika o granicznej złośliwości w stopniu zaawansowania III C.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery after conservative treatment of borderline ovarian tumor with FIGO stage III C - a case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz, Olszewski Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.225-229, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek ciąży i porodu u 19-letniej chorej w przeszłości leczonej operacyjnie oszczędzająco z powodu nowotworu jajnika o granicznej złośliwości w stopniu zaawansowania III C według FIGO. Chorą rozwiązano cięciem cesarskim wykonując równocześnie dokładną inspekcję jamy brzusznej z pobraniem licznych wycinków z miejsc typowych. Stwierdzono obecność ognisk nowotworu o granicznej złośliwości w wycinkach pobranych z jajników. Nie stwierdzono ognisk nowotworowych w obrębie miednicy mniejszej i jamy brzysznej. Oceniono korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowanmia oszczędzającego leczenia operacyjnego w zaawansowanych nowotworach jajnika o granicznej złośliwości u młodych, planujących potomstwo kobiet.

  Streszczenie angielskie: This stady presents a case of pregnancy after conservative surgical treatment of borderline ovarian tumor with III C stage according for FIGO classification. The caesarean section in 37 week of pregnancy was performed and connected with very staging. In normal-appearing both ovaries rhe foci of borderine ovarian tumor were found. There were no foci of borderline ovarian or foci invasive carcinoma in tissue routinely sampled during the second look operation. All benefits and costs of conservative surgical approaches to very young, childless women with advanced borderline ovarioan tumor were exactly estimated.


  12/57

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowej terapii obrzęku chłonnego kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Results of complex lower limb lymphoedema therapy.
  Autorzy: Ruciński Artur, Janczak Dariusz, Szyber Piotr
  Opracowanie edytorskie: Olszewski Waldemar L. (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.430-435, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników kompleksowej terapii obrzęku chłonnego kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 16 chorych (13 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku od 22 do 74 r.ż., leczonych w klinice od 1.04.2000 do 30.06.2001 r. Kompleksowa terapia obrzęku chłonnego polegała na stosowaniu ręcznego drenażu chłonnego, presoterapii sekwencyjnej, bandażowaniu, stosowania leków limfotropowych oraz kompresoterapii. Wyniki. U wszystkich leczonych chorych, bez względu na stopień zaawansowania i czas trwania obrzęku, uzyskano zdecydowaną poprawę objawiającą się zmniejszeniem obwodu kończyny, poprawą jej czynności, ustąpieniu przetok chłonnych. Wniosek. Wprowadzona w 2000 r. kompleksowa terapia obrzęku chłonnego stosowana zarówno we wczesnych, jak i zaawansowanych postaciach daje dobre wyniki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was presentation of lower limb complex lymphoedema treatment results. Material and methods. Material comprised 16 patients (13 female, 3 male), aged between 22 and 74 years treated at the Department from 1.04.2000 to 30.06.2001. Complex lymphoedema therapy included lymphatic, air sequential pressotherapy, bandaging, lymphothropic drugs and compressotherapy. Results. All patients, regardless the stage and duration of oedema, achieved significant improvement displayed through the decrease of limb girth, improvement of its functionality, recession of lymph fistulae. Conclusion. Complex lymphoedema therapy introduced in 2000, applied during both early and advanced stages of oedema, brought about positive results.


  13/57

  Tytuł oryginału: Jan Miodoński - w setną rocznicę urodzin [1902-1963].
  Autorzy: Szlenk Zbigniew, Olszewski Eugeniusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.293-295, il.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Miodoński
 • Jan 1902-1963


  14/57

  Tytuł oryginału: Relationships between the concentrations of epidermal growth factor, insulin-like growth factro-I, estrogens and progesterone receptors in women breast cancer, and the histologic type of tumor and its grade of malignancy.
  Tytuł polski: Zależności między stężeniami receptorów naskórkowego czynnika wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu I, estrogenów i progesteronu w rakach piersi u kobiet, a typem nowotworu i stopniem jego złośliwości histologicznej.
  Autorzy: Skasko Elżbieta, Paszko Zygmunt, Kluska Anna, Pietrow Danuta, Olszewski Włodzimierz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.201-207, il., tab., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Receptory naskórkowego czynnika wzrostu (EGF-R), insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I-R), estrogenów (ER) i progesteronu (PR) są uważane za rokownicze i predykcyjne wskaźniki raka piersi u kobiet. Celem pracy było zbadanie relacji między receptorami EGF-R, IGF-I-R, ERc i PRc występującymi w rakach piersi, a ich morfologicznymi właściwościami. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 408 rakach piersi kobiet, wśród których było 304 raków przewodowych, 16 raków in situ, a 288 raków inwazyjnych. Inne typy raków to: raki zrazikowe, rdzeniaste, śluzotwórcze i mieszane. Stopień złośliwości histologicznej przewodowych raków piersi określano metodą Blooma i Richardsona oraz jej zmodyfikowaną wersją. Stężenia receptorów EGF-R, IGF-I-R, ERc i PRc oznaczano biochemicznie metodami radiokompetycyjnymi. Wyniki. W przewodowych rakach piersi in situ stężenia ERc i PRc były wyraźnie większe, niż w przewodowych rakach naciekających. W ananalogicznych sytuacjach stężenia IGF-I-R były znaczące, lecz statystycznie nieróżniły się między sobą. W przewodowych rakach stężenia ERc i PRc były odwrotnie skorelowane ze stopniem ich histologicznej złośliwości. Między stężeniami EGF-R, a stopniem histologicznej złośliwości przewodowych raków piersi u kobiet młodszych istnieje statystycznie znamienna dodatnia korelacja, natomiast w rakach kobiet starszych korelacja ta nie osiągnęła poziomu znamienności. Między stężeniami IGF-R i stopniem złośliwości histologicznej raków ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Receptors of epidermal growth factor (EGF-R), insulin-like growth factor-I (IGF-I-R), estrogens (ER) and progesterone (PR) are believed to be predictive and prognostic indices in breast cancer in women. The objective of the study was to explain the relationships between receptors of EGF-R, IGF-I-R, ERc and PRc in breast carcinoma and the morphological featrues of these tumours. Material and methods. 408 women with breast carcinoma (incl. 304 ductal carcinomas, among them 16 in situ carcinomas and 288 invasive carcinomas). Other types were: lobular, medullary, mucinous and mixed carcinomas. The grade of histological malignancy of ductal carcinoma was determined by Bloom-Richardson method and its modified version. The concentrations of EGR-R, IGF-I-R, ERc and PRc were determined by biochemical radiocompetitive methods. Results. In ductal carcinomas in situ the concentrations of ERc and PRc were evidently higher than in infiltrating ductal carcinomas. On the other hand, EGF-R concentrations in in situ carcinomas were only half teh value of that in infiltrating ductal carcinomas. In analogous situations IGF-I-R concentrations were higher but were not differing statistically significant between them. In ductal carcinomas ERc and PRc concentrations correlated inversely with the grade of histological malignancy. Between EGF-R concentrations of ductal carcinmas and the grade of histological malignancy of tumours a statistically significant positive correlation ...


  15/57

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia lipidów u kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Serum lipid levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Królikowska Beata, Olszewski Jarosław, Konarzewska Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.129-132, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. Badaniem objęto 308 kobiet ciężarnych hospitalizowanych na oddziale patologii ciąży w latach 1998-2000. Cukrzycę ciążową rozpoznano zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Zespół Ekspertów ds. Zwalczania Cukrzycy PTD. Ciężarne podzielono na 3 grupy. Grupę G1 stanowiły 121 ciężarne z cukrzycą ciążową leczone jedynie dietą z małą zawartością węglowodanów, grupę G2 stanowiło 45 kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną, grupę kontrolną (GK) stanowiły natomiast 142 kobiety z ciążą fizjologiczną, niepowikłaną. W pracy dokonano analizy i oceny stężenia poszczególnych parametrów gospodarki lipidowej w surowicy krwi: cholesterolu całkowitego (CH), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG) w trzech badanych grupach ciążowych między 28 a 35 tygodniem ciąży. Oceniono jednocześnie wartości hemoglobiny glikowanej oraz indeksu masy ciała. Wyniki. We wszystkich badanych grupach średnie stężenie cholesterolu i triglicerydów było podwyższone. Stwierdzono natomiast brak odchyleń w stężeniach cholesterolu frakcji HDL i LDL. Jedynie stężenie cholesterolu frakcji HDL w grupie G1 było statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej. Jednocześnie nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami hemoglobiny glikowanej i wskaźnika masy ciała a oznaczonymi stężeniami lipidów. Wnioski. W dobrze wyrównanej cukrzycy ciążowej nie wykazano znamiennych różnic w stężeniach parametrów układu lipidowego.

  Streszczenie angielskie: Materials and methods. The investigated group consisted of 308 pregnant women hospitalised at gestational pathology department between 1998 and 2000 years. The gestational diabetes mellitus (GDM) was diagnosed according to criteria of Expert Committee of Polish Diabetology Association. There were 3 groups of patients. First group, GDM G-1, consisted of 121 pregnant women treated with diet only, second group - GDM G2 - of 45 pregnant women treated with diet and insulin and third one - the control group consisted of 142 pregnant, healthy women. Lipid levels: cholesterol (CH), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), riglycerides (TG) were analysed in groups of pregnant women between 28 and 35 week of pregnancy. Body mass index (BMI) and blood glycated hemoglobin (HbA1c) concentration were evaluated. Results. The mean value of cholesterol and triglycerides was higher in all groups. There were no significant differences between analysed groups. Only the level of HDL cholesterol at GDM G1 group was significantly lower than in control group. There was no correlation between BMI, HbAac and lipid fractions. Conclusions. There were no significant differences in lipid metabolism in patients with well controlled qestational diabetes melllitus.


  16/57

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia skojarzonego cukrzycy typu 2 połączeniem insuliny z akarbozą i/lub metforminą na parametry wyrównania metabolicznego.
  Tytuł angielski: Effect of a combined treatment of type 2 diabetes with insulin and acarbose and/or metformin on metabolic control parameters.
  Autorzy: Sawer-Szewczyk Joanna, Olszewski Andrzej, Kowalski Michał, Drzewoski Józef
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.9-14, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U znacznego odsetka chorych na cukrzycę typu 2 dla osiągnięcia odpowiedniej kontroli metabolicznej konieczne jest zastosowanie egzogennej insuliny. Celem badania była ocena skutecznośći i tolerancji terapii skojarzonej cukrzycy typu 2 insuliną z akarbozą i/lub metforminą. Badaniem objęto 24 osoby leczone insuliną, do której dołączono metforminę, 23 osoby leczone insuliną i akarbozą oraz 30 osób leczonych insuliną, do której dołączono akarbozę i metforminę. Najlepszy efekt terapeutyczny manifestujący się obniżeniem glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej oraz HbA1 zaobserwowano w grupie leczonej insuliną i akarbozą (p 0,05). Niezależnie od zastosowanego schematu zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie stężenia TG oraz BMI. Największą redukcję masy ciała zanotowano w grupie leczonej insuliną, akarbozą i metforminą. Lepsza kontrola metaboliczna cukrzycy po dołączeniu akarbozy i/lub metforminy, przy utrzymaniu tej samej dawki insuliny, może sugerować poprawę wraźliwosci na działanie tego hormonu. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują nie tylko na skuteczność, ale również na dobrą tolerancję połączenia insuliny ze średnimi dawkami metforminy i/lub małymi dawkami akarbozy.

  Streszczenie angielskie: It is suggested, that the addition of oral antidiabetic drugs to insulintherapy in a considerable number of type 2 diabetics may not only improve carbohydrate and lipid metabolism but may also have beneficial impact on weight loss in these patients. The main purpose of this study was to estimate the efficacy and tolerance of type 2 diabetes therapy with insulin and/or acrobate and metformin. The study subject were 77 patients with type 2 diabetes unsuccessfully treated with insulin. The patients were randomly assignated to one of the following three treatment groups. They were treated on an outpatients basis for 3 months with insulin plus metformin (n = 24), insulin and acarbose, or with insulin plus metformin and acarbose. The percent reduction of fasting plasma glucose, postprandial glycemia and HbA1 level was the highest in the insulin plus acarbose group. The level of triglycerides and body mass index after three month of the treatment was lower in all groups of patients, regardless of treatment regiment. The weight loss of the highest magnitude was observed in the insulin plus acarbose and metformin group. The results of the study indicate a good tolerance of a low dose of acarbose plus an average dose of metformin when both drugs are used in combination with insulin in type 2 diabetes patients.


  17/57

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
  Tytuł angielski: Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army.
  Autorzy: Adamus Jerzy, Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Wiśniewski Jarosław, Czarnecki Robert, Makowski Tomasz, Janczak Jacek, Kwiatkowski Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.85-88, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 286 badań koronarograficznych i elektrokardiograficzych wykonanych w latach 1995 - 2000 w populacji żołnierzy zawodowych w wieku poniżej 40 roku życia. W badanej grupie nieprawidłowy wynik koronarografii stwierdzono w 77 proc. przypadków, większość tych zmian przekraczała 50 proc. światła tętnicy wieńcowej, zmiany w EKG występowały natomiast u 66 proc. badanych. Wśród badanych mężczyzn obserwowano tendencję w kierunku statystycznie większej częstości występowania nieprawidłowych wyników badań wraz z wiekiem. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają duże zagrożenie kadry zawodowej WP rozwojem choroby niedokrwiennej serca i wskazują na konieczność podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: In the study, 286 coronary angiographic procedures and electrocardiographic (ECG) examinations were assessed, performed in the years 1995 - 2000 in the population of career solidiers aged below 40 years. In the studied group, abnormal findings on coronary angiography were disclosed in 77 p.c. of cases (most of these changes involved more then 50 p.c. of coronary artery lumen), while changes in ECG were found in 66 p.c. of the studies subjects. A tendency was observed among the studied patients towards a statistically higher incidence of abnormal results of these examinations with increasing age. The obtained results confirm the high risk of ischaemic heart disease among Polish Army career soliders and point to the necessity of undertaking appropriate prophylactic measures in this population group.


  18/57

  Tytuł oryginału: Molsidomine potentiates the protective activity of GYKI 52466, a non-NMDA antagonist, MK-801, a non-competitive NMDA antagonist, and riluzole against electroconvulsions in mice.
  Autorzy: Tutka Piotr, Olszewski Krzysztof, Woźniak Małgorzata, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J., Wielosz Marian
  Źródło: Eur. Neuropsychopharmacol. 2002: 12 (4) s.321-326, tab., bibliogr. [35] poz.
  Sygnatura GBL: 313,361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The influence of molsidomine, a donor of nitric oxide (NO), L-arginine, a substrate for NO synthesis, and NG-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of NO synthase, on the protective activity of CGP 40116, GYKI 52466, MK-801, and riluzole against electroconvulsions was studied in mice. Molsidomine (100 mg kg-1; i.p.) potentiated the protective activity of GYKI 52466, MK-801, and riluzole but did not influence the protection offered by CGP 40116. In contrast to molsidomine, L-arginine (500 mg kg-1, i.p.) did not impair the protective activity of any anticonvulsant. In a dose of 40 mg kg-1, NNA administered i.p. did not afect the protection offered by any excitatory amino acid antagonists and riluzole. Combinations of molsidomine with either GYKI 52466 or MK-801 as well as riluzole did not cause a memory deficit in the passive avoidance task. However, the combined treatment of molsidomine with these anticonvulsant resulted in a motor impairment quantified by the chimney test. The lack of effect of L-arginine and NNA on the protective activity of excitatory amino acid antagonist suggests that molsidomine-evoked alterations in the protection provided by some excitatory amino acid antagonists against electroconvulsions are independent of the NO pathway.


  19/57

  Tytuł oryginału: Białko C-reaktywne jako nowy czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca w populacji młodych zdrowych Polaków.
  Tytuł angielski: C-reactive protein as a new risk factor of the coronary heart disease in the population of young Polish males.
  Autorzy: Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Warmiński Janusz, Makowski Tomasz, Szczechowicz Robert, Piechota Wiktor, Adamus Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.14-17, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem tych badań była ocena stężeń C-reaktywnego białka (CRP) oraz ich związek z klasycznymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej serca. Grupę badano stanowiło 151 mężczyzn w wieku 18-24 lat. U każdego przeprowadzono badanie przedmiotowe i podmiotowe uwzględniające miejsce zamieszkania, pochodzenie, wywiad rodzinny i aktualnie przyjmowane leki. W każdym przypadku zmierzono ciśnienie tętnicze, obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz tzw. wskaźnik W/H. Wykonano badania biochemiczne: stężenia glukozy, całkowitego cholesterolu, frakcji HDL cholesterolu, trójglicerydów, apolipoproteiny A-I i B (Apo A, Apo B), kwasu moczowego oraz białka C-reaktywnego. Stężenie frakcji LDL cholesterolu obliczono wykorzystując wzór Friedewalda. Stężenie CRP o dużej czułości oznaczono za pomocą automatycznego nefelometru firmy DADE-Boehring. Wyniki: Wyniki poddano analizie wariancji, korelacji i regresji. Średni wiek badanych mężczyzn wynosił 20,5 ń 1,2 lata. Średnie wartości BMI, wskaźnik W/H, ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz klasycznych czynników zagrożenia miażdżycą (całkowitego cholesterolu, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, trójglicerydów, kwasu moczowego, Apo A i Apo B) były w zakresie normy. Średnie stężenie CRP wynosiło 0,135 ń 0,24 mg/dl. W badanej populacji obserwowano statystycznie znamienne dodatnie zależności średniego stężenia CRP od stężęnia HDL-cholesterolu i Apo A. Nie zaobserwowano statystycznie znamiennych zależności między stężeniem CRP a ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to measure the levels of C-reactive protein (CRP) and examine their relationship with traditional risk factors of the coronary heart disease. Methods and participants. We examined a group of 150 males aged between 18 and 24. Each participant underwent physical examination and gave his previous medical history which induced the place of residence, family background and current medication. In each case blood pressure was measured and body mass index (BMI) as well as waist/hip (W/H) ratio were established. The following biochemical parameters were measured in the serum of each participant: glucose, total cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, apolipoproteins A-I and B (Apo A, Apo B), uric acid and C-reactive protein. LDL-cholesterol level was obtained from Friedewald's formula. High sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) was measured by automatic DADE-Behring nefelometer. Results: The results underwent variation, correlation and regression analyses. The mean age of participants was 20,5 ń 1,2 years. The mean BMI, W/H ratio, systolic and diastolic blood pressure as well as traditional coronary heart disease risk factors (total cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides, uric acid, Apo A, Apo B) were within reference range. The mean CRP level was 0,135 ń 0,24 mg/dl. There was stalistically significant positive correlation between CRP level and smoking. Conclusions: Our study confirmed findings by other authors that there is a relationship ...


  20/57

  Tytuł oryginału: Częstotliwość cukrzycy ciężarnych (GDM) w Polsce w badaniach przesiewowych.
  Tytuł angielski: The prevalence of gestational diabetes mellitus in Polish population.
  Autorzy: Wójcikowski Czesław, Królikowska Beata, Konarzewska Joanna, Kanadys Wiesław, Drożdżal Marian, Olszewski Jarosław, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.811-816, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem tolerancji węglowodanów, które występuje po raz pierwszy w ciąży. Częstotliwość GDM w różnych regionach i populacjach jest zróżnicowana. W pracy podjęto się oceny częstotliwości występowania cukrzycy w Polsce, który oceniono na 3,4 proc. populacji kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to determine the frequency of GDM in different parts of Poland and to assess whether 1h - glucose plasma levels after 50g glucose tolerance test (50 g OGTT) reflect the risk og GDM. Material and methods; A total of 5778 pregnant women were screened with 50g OGTT between 24 and 28 weeks of gestation. All subjects whose post-challenge glucose levels exceeded 140 mg/dl had 75g OGTT performed according to WHO criteria. Results: The rate of abnormal screening test results ranged from 8,0 p.c. to 20,7 p.c. for different regions of Poland, respectively. The pathological 50g OGTT resutls were from 140 mg/dl to 320 mg/dl. Screening test results within 140 mg/dl to 149 mg/dl were confirmed by positive 75 g OGTT only in 2,9 p.c. subjects. All patinets whose 1h - glucose levels at 50 g OGTT were greater than 190 mg/dl had patholgocial 75 g OGTT results as well. Conclusion: The prevalence of GDM in different parts of Poland ranged from 2,0 p.c. to 3,8 p.c. (the average 3.4 p.c.).


  21/57

  Tytuł oryginału: Wznowa raka jajnika po 17 latach po radykalnym leczeniu operacyjnym.
  Tytuł angielski: The late recurrence of ovarian cancer seventeen years after radical surgery.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Emerich Janusz, Olszewski Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.861-866, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wieloletniego przeżycia chorej z rozpoznanym złośliwym nowotworem jajnika pochodzenia nabłonkowego. Po 17 latach od radykalnego leczenia operacyjnego z powodu raka jajnika stwierdzono wznowę procesu nowotworowego. Przedstawiono sposób postępowania terapeutycznego. Omówiono i porównano najnowsze donisienia z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The study presents a very interesting case of ovarian cancer with long-term survival. The patient was primary treated by conservative surgery without chemiotherapy. Cystoadenocarcinoma mucinous G-1 was recognized. Ovarian cancer relapsed after eight years and the second operation was performed. During next, radical operation other histological typ of ovarian cancer (mixed, sero-mucinous cystoadenocarcinoma) was recognized. Eight years after second surgery and seventeen years after primary surgery ovarian cancer again recurred. There were a vary diffuse neoplastic process at the abdominal cavity. Although patient was treated by surgery and chemiotherapy, she died. The study presents new opinions of pathogenesis of ovarian cancer and origin of recurrences, including theory of multifocal neoplasia of mesothelium.


  22/57

  Tytuł oryginału: Stężenia insektycydów chloroorganicznych w tkance tłuszczowej gruczołu piersiowego kobiet w Polsce w latach 1997-2001.
  Tytuł angielski: Levels of organochlorine insecticides in breast adipose tissue of Polish women, 1997-2001.
  Autorzy: Struciński Paweł, Ludwicki Jan K., Góralczyk Katarzyna, Czaja Katarzyna, Olszewski Włodzimierz, Jethon Józef, Barańska Joanna, Hernik Agnieszka
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.221-230, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie wybranych insektcydów chloroorganicznychL ŕ-, á-, ç- i ë-HCH, izomerów p,p'-DDT, oxy-chlordanu i heptachloru w wycinkach tkanki tłuszczowej pobranych z gruczołu piersiowego 67 kobiet w wieku od 15 do 74 lat. We wszystkich próbkach stwierdzono obecność á-HCH, p,p'-DDE oraz p,p-DDT. Stężenia pozostałych związków, wykrywanych w mniejszym odsetku próbek, były w większości przypadków zbliżone do odpowiednich granic oznaczalności. Stała obecność niektórych związków chloroorganicznych w tkance tłuszczowej sutka kobiet budzi uzsadnione obawy, zwłaszcza w świetle doniesień o roli tych substancji jako czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka sutka.


  23/57

  Tytuł oryginału: DNA from rejecting donor organs can be detected in recipient lymphoid and non-lymphoid tissues.
  Autorzy: Interewicz B., Olszewski W. L., Maksymowicz M., Stanisławska J., Szyper E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.32-35, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Rejecting tissue and organ grafts shed cellular debris from damaged cells. Cellular debris contains fragments of nuclei with their genetic material. The question arises what is the fate of donor. DNA in recipient fluids and tissues. Is it enzymatically disintegrated and becomes a waste product or it is utilized by recipient cells. We have shown, using sex-mismatched transplants and the Sry-gene fragment PCR detection method, that at the time of rejection recipient tissue contain donor DNA. The concentration of donor DNA did not paralled the concentration of live donor passenger cells. There were differences in donor DNA concentration depending on whether heart, skin or BMC were transplanted. Moreover, there was more donor DNA in recipient tissues than in control syngeneic transplants. Interestingly, a relatively, a high donor DNA concentration was detected in syngeneic recipients reflecting the extent of non-immune pre-transplantation ischemic damage of the graft.


  24/57

  Tytuł oryginału: Serum cytokine concentration after liver lobe harvesting for transplantation.
  Autorzy: Słotwiński R., Olszewski W. L., Paluszkiewicz R., Zieniewicz K., Hevelke P., Zaleska M., Krawczyk M., Krasnodębski I. W.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.36-39, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To investigate cytokine concentration after liver lobe harvesting for transplantation in order to prove that it is a relatively safe surgical procedure with limited tissue injury. Material and methods: Study was performed in 17 healthy liver donors and 6 patients with benign liver tumors. Serum levels of IL-6, IL-Ira and sTNFRI were measured before surgery and on the days 1, 3 and 7 thereafter, by immunoassay (ELISA). Results: There a significant increase in serum concentrations of IL-6 on day 1-7 (from 2.4 pg/ml to 315.1ń526, 47.3ń48 and 15.3ń15pg/ml; p=0.0002, p=0.0006, p=0.003), for IL-Ira on day 1-3 (from 472.5ń436 pg/ml to 2072.6ń3511 and 715.5ń268 pg/ml; p=0.001, p=0.004), and for sTNFRI on day 1-3 (from 1075.7ń338.0 pg/ml to 1601.4ń317.0 and 1528.9ń402.0 pg/ml; p=0.0006, p=0.003), following liver harvesting. No significant difference was observed between pre and postoperative IL--6 serum concentration, whereas IL-Ira and sTNFRI were elevated only on day 3 after liver resection (p=0.02, p=0.04. A significantly higher level of sTNFRI was seen in patients after liver resection, as compared to liver donors on day 1 (p=0.01), 3 (p=0.03) and 7 (p=0.0006) after surgery, whereas on day 3 (p=0.03) and 7 (p=0.0) when IL-Ira was measured. Conclusion: The short period of elevated concentrations of IL6, sTNFRI and ILIra after harvesting of lobes for transplantation and relatively low serum level of these cytokines indicate that this type of procedure does not evoke any major postoperative SIRS-type reaction as seen not infrequently after resection of liver for primary or secondary liver pathology.


  25/57

  Tytuł oryginału: Smooth-muscle progenitor cells of bone marrow origin contribute to the development of neointimal thickenings in rat aortic allografts and injured rat carotid arteries.
  Autorzy: Religa Piotr, Bojakowski Krzysztof, Maksymowicz Michał, Bojakowska Maria, Sirsjo Allan, Gaciong Zbigniew, Olszewski Waldemar, Hedin Ulf, Thyberg Johan
  Źródło: Transplantation 2002: 74 (9) s.1310-1315, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study indicates that circulating progenitors of bone marrow orgin give to cells with smooth muscle-like properties during formation of neointimal thickenings in the arterial wall after allotransplantation and after balloon injury. A segment of abdominal aorta was transplanted from female F344 to male LEW rats, and the grafts were analyzed for male cells by using the SRY gene a marker. Immunostaining demonstrated that CD45-positive leukocytes made up 35-45 p.c. of the neointimal cells during the 8-week period eamined. Concurrently, up to 70 p.c. of the neointimal cells were of host origin, as shown by real-time polymerase chain reaction for the SRY gene (Y chromosome). This suggests that te neointima contained host cells also of noniflammatory character. Accordingly, many cells positive for smooth-muscle ŕ-actin were detected in this layer. To explore the possible bone marrow origin of allograft cells, female LEW rats were irradiated and substituted with bone marrow from male LEW rats. Subsequently, the animals received an aortic transplant from female F344 rats or were exposed to a balloon injury of the carotid artery. Immunostaining and real-time polymerase chain reaction confirmed the above findings, but the fractions of leukocytes and SRY-positive cells were lower in the carotids than in the allografts. Combined primed in situ labelin and immunostaining verified that not only inflammatory but also smooth muscle-like cells of male origin appeared in the vessel wall in both situations. These observations suggest that the smooth-muscle cells that participate in the development of neointimal lesions during vascular disease may, in part, originate from circulating progenitors.


  26/57

  Tytuł oryginału: Analiza wybranych proporcji pierwiastków śladowych w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u chorych z brodawczakiem krtani oraz przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani.
  Tytuł angielski: Analysis of selected proportions of trace elements in blood serum and in tissue bioptates in patients with laryngeal papilloma and with chronic hypertrophic laryngitis.
  Autorzy: Olszewski Jurek, Latusiński Jacek, Buhl Franciszek, Kita Andrzej, Zagrzejewski Bogdan
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.207-213, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 51 chorych (34 mężczyzn i 17 kobiet) w wieku 39-58 lat, których podzielono na 3 grupy: I - 11 chorych z brodawczakiem krtani wieku dorosłego, II - 20 chorych z przewlekłym przerostowym zapaleniem krtani, III - 20 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (grupa porównawcza). Oznaczenia pierwiastków dokonano w Zakładzie Chemii Analit. Uniwersyt. Śląskiego w Katowicach stosując metodę spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICPA-ES). Badany stosunek średniego stężenia cynku do miedzi w surowicy krwi u badanych chorych przedstawiał się następująco w I - 0,27, II - 0,24 oraz w III - 0,58, natomiast w bioptatach tkankowych, odpowiednio: 4,91, 3,01 oraz 76,45. Stosunek średniego stężenia sodu do magnezu w surowicy krwi w badanych grupach wynosił: I - 205,91, II - 204,03 i III - 205,85, a w bioptatach tkankowych, odpowiednio 63,57, 56,37 i 10,65. Z kolei stosunek średniego stężenia wapnia do magnezu w surowicy krwi u badanych chorych było następujące: w grupie I - 6,23, w grupie II - 6,21 i w grupie III - 6,01, natomiast w bioptatach tkankowych, odpowiednio: 6,71, 6,38 i 1,21. Proporcje średniego stężenia wapnia do żelaza w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych grup chorych, odpowiednio wynosiły: I - 36,16 i 2,95, II - 28,40 i 1,91 oraz w grupie III - 46,88 i 11,27. Wreszcie stosunek średniego stężenia żelaza do miedzi w surowicy krwi i w bioptatach tkankowych u badanych grup chorych przedstawiał się następująco: w I - 2,54, i 83,23, w II - 2,71 i 61,93 oraz w II - 2,10 i 136,48.


  27/57

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczania stężeń białka C-reaktywnego, A1-antytrypsyny i haptoglobiny w surowicy krwi przy kwalifikacji chorych z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych do leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Determination value of C-reactive protein, A1-antitripsin and haptoglobin concentrations in blood serum at qualifying patients with chronic platine tonsillitis for operative treatment.
  Autorzy: Olszewski Jurek, Barnaś Szczepan, Jaśkiewicz-Burnejko Emilia, Zagrzejewski Bogdan, Starnawski Mirosław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.214-219, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była porównawcza ocena stężenia białka C-reaktywnego (CRP), ŕ1-antytrypsyny (AAT) i haptoglobiny (HPT) w surowicy krwi u chorych przed i po leczeniu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych. Badaniami objęto 58 chorych w wieku 19-35 lat, których podzielono na 3 grupy: I - 20 chorych z przewlekłym ropnym zapaleniem migdałków podniebiennych, zakwalifikowanych do tonsylektomii, II - 19 chorych z nawrotowym zapaleniem migdałków podniebiennych leczonych antybiotykiem (Augumentin), III - 19 chorych ze skrzywieniem przegrody nosa (porównwacza). Podział na grupy oraz jednocześnie kwalifikacja do zabiegu operacyjnego migdałków podniebiennych określona była na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego otolaryngol. Stężenia białek ostrej fazy oznaczono immunochemiczną metodą nefelometrii kinetycznej (przed i po 30 dniach leczenia). Badania własne wykazały, że średnie stężenia CRP, AAT i HPT w surowicy krwi przed leczeniem w badanych grupach przedstawiały się następujaco: w I - 13,2 mg/l, 3,4 il,6 g/l, w II - 4,4 mg/l, 2,1 i 1,3 g/l oraz III - 2,2 mg/l, 1,6 i 0,8 g/l, natomiast po leczeniu odpowiednio: w I - 3,0 mg/l, 1,8 i 0,8 g/l, w II - 2.9 mg/l, 1,4 i 1,0 g/l oraz w III - 2,2 mg/l. Największą wartość diagnostyczną, która może mieć jednocześnie zastosowanie w monitorowaniu przewlekłego zapalenia migdałków podiebiennych ma oznaczenie białka C-reaktywnego.


  28/57

  Tytuł oryginału: Ocena otolaryngologiczna stanu zdrowia poborowych w wojskowym rejonie leczniczym i ich przydatność do służby wojskowej na podstawie orzeczeń RWKL w Łodzi.
  Tytuł angielski: Otolaryngologic evaluation of recruits' health state in military therapeutic region and their usefulness in military service on the basis of expert medical opinions of Regional Military Medical Board in Łódź.
  Autorzy: Kuśmierczyk Krzysztof, Olszewski Jurek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.227-237, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Materiał badań stanowiły orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Łodzi, obejmujące lata 1995-2000. W tym okresie komisjonowano 43696 poborowych, których podzielono na 5 grup: I - 33571 planowanych do odbycia służby zasadniczej w wojskach lądowych, II - 2139 planowanych do odbycia służby zasadniczej w wojskach powietrzno-desantowych, III - 4838 planowanych do odbycia służby w zasadniczej w wojskach radiolokacyjnych, IV - 420 kandydatów na płetwonurków i V - 2728 kandydatów szkół wojskowych. Najczęstszą przyczyną zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej z powodu chorób uszu było: jednostronne lub obustronne upośledzenie słuchu, wyłącznie w zakresie tonów wysokich. Głównymi przyczynami zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej z powodu chorób nosa, gardła i krtani było skrzywienie przegrody nosa.


  29/57

  Tytuł oryginału: Wartość systemu Bethesda dla wykrywania wczesnych zmian patologicznych szyjki macicy
  Autorzy: Olszewski Włodzimierz
  Źródło: W: Miejsce Polski w Europie w rozwiązywaniu problemów profilaktyki, wykrywania wczesnych form i leczenia raka ginekologicznego. T. 11 - Warszawa, 2002 s.21-22 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 28.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,738

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  30/57

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności mikroskopii elektronowej i immunocytochemii na poziomie ultrastrukturalnym w diagnostyce i klasyfikacji gruczolaków przysadki : praca doktorska
  Autorzy: Maksymowicz Maria, Olszewski Włodzimierz T. (promot.).; Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Zakład Patologii, Pracownia Mikroskopii Elektronowej w Warszawie
  Źródło: 2002, 89, [16] k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19835

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/57

  Tytuł oryginału: Patomorfologiczne czynniki prognostyczne w raku piersi.
  Tytuł angielski: Patomorphologic prognostic factors in breast carcinoma.
  Autorzy: Olszewski Włodzimierz T.
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.2-5, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The patholologic report should contains not only diagnosis but also characterics of a tumour including prognostic and predicting factors. In spite of intensive search for pathologic and predictive factors in breast carcinoma only a few of them have practical, clinical value. Important prognostic and predictive factors in breast carcinoma are histologic type, grade pTNM, abd ER and PGR receptors status as well as HER2 status.


  32/57

  Tytuł oryginału: Protekcyjny wpływ heparyny wywierany na mikrokrążenie w obrębie tkanek miękkich kończyny
  Autorzy: Szczęsny Grzegorz, Veihelmann A., Nolte D., Olszewski Waldemar L., Messmer Konrad
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.240-244, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  33/57

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży i porodu u kobiet po operacjach na szyjce macicy : praca doktorska
  Autorzy: Olszewski Maciej, Śpiewankiewicz Beata (promot.).; [Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Ostrowi Mazowieckiej]
  Źródło: 2002, 50 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20117

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  34/57

  Tytuł oryginału: Porównanie wyników leczenia złamań rzepki z zastosowaniem popręgu Webera i szwu okrężnego
  Autorzy: Biliński P. J., Olszewski K., Hagner W., Wolański R., Kokoszczyński L.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.253-256, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  35/57

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia operacyjnego złamań okołokrętarzowych kości udowej z zastosowaniem różnych metod stabilizacji wewnętrznej
  Autorzy: Biliński P. J., Wolański R., Olszewski K., Hagner W., Kokoszczyński L.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.317-319, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  36/57

  Tytuł oryginału: Warszawska Klinika Otolaryngologii 1921-2000. Jubileusz. Obchody rocznicowe Jana Miodońskiego. Testament Jana Miodońskiego. Dwa wieki otolaryngologii polskiej. Kronika wydarzeń.
  Autorzy: Szlenk Zbigniew, Olszewski Eugeniusz, Latkowski Bożydar
  Źródło: Mater. Nauk. Sekcji Hist. Pol. Tow. Otolar. 2002: 18 (1) s.1-28, il.
  Sygnatura GBL: 199,792

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat osobowy:
 • Miodoński
 • Jan 1902-1963

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi


  37/57

  Tytuł oryginału: Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni warszawaskich.
  Tytuł angielski: Knowledge of coronary heart disease risk factors among students of Warsaw universities.
  Autorzy: Olszewski Robert, Nowak Agnieszka, Adamus Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.487-489, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotna profilaktyka choroby niedokrwiennej serca (ChNS) jest najskuteczniejszą formą walki z epidemią tej choroby w naszym kraju. Czynniki ryzyka ChNS dzielą się na podlegające i niepodlegające modyfikacji. Ich znajomość wśród młodej populacji jest pierwszym i najważniejszym punktem w działaniach profilaktycznych. Celem naszej pracy było określenie znajomości czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni. Badanie przeprowadzono wśród studentów 3 wyższych uczelni w Warszawie w formie anonimowej ankiety. Grupa badana składała się z 544 osób (264 kobiet i 280 mężczyzn), średnia wieku 22 ń 0,79. Wśród 22 odpowiedzi umieszczone były uznane czynniki ryzyka ChNS (tj. otyłość - 0, zwiększone stężenie cholesterolu - Ch, palenie tytoniu - PT, nadciśnienie tętnicze - NT, nieodpowiednia dieta - ND, wywiad rodzinny - WR, styl życia - SŻ, wiek - W, cukrzyca - C, płeć męska - PM, miażdżyca kończyn dolnych - MKD, zawał w rodzinie 55. roku życia - ZR) oraz odpowiedzi dodatkowe (tj alergia, płeć żeńska, tel. komórkowy...). Dane poddano analizie. Na prawidłowe czynniki ryzyka ChNS wskazała następująca liczba studentów: O - 92,0 proc.; Ch - 89 proc.; PT - 85,0 proc.; NT - 75,8 proc.; WR - 65,2 proc; C - 50,4 proc.; PM - 49,3 proc.; MKD - 36,9 proc.; ZR - 36,9 proc. Znajomość wśród studentów czynników ryzyka ChNS podlegających modyfikacji jest duża. Mniejsza wiedza dotyczy pozostałych czynników ryzyka ChNS. Pozwala to mieć nadzieję, że studenci prawidłowo wykorzystają swoją wiedzę do zmniejszania ryzyka choroby wieńcowej u siebie i w swoich rodzinach.

  Streszczenie angielskie: Prevention of coronary heart disease (CHD) is the most effective way in fighting with epidemic of this illness in our country. Risk factors of CHD are divided into modifying and non-modifying. General knowledge of cardiac risk factors in young population is the most important point in prophylactic. Our aim was to elucidate knowledge of cardiovascular disease risk factors in students. We distributed a questionnaire to 544 students (264 women and 280 men) of 3 Universities in Warsaw in the middle age 22 ń 0.79. The survey contained 22 answers: general risk factors (obesity - O, high cholesterol level - Ch, smoking - S, hypertension - HA, wrong diet - D, family history - F, life style - S, age - A, diabetes - DM, male - M, down limbs arteriosclerosis - DLA, myocardial infarction in family under 55 years old - MI) and wrong answers (allergic, female, mobile phone.). Data were taken under analyze. Right risk factors were mentioned by the following number of students: O - 92 proc., Ch - 89 p.c., S - 85 p.c., HA - 75,8 p.c., D - 71 p.c., F - 65,2 p.c., DM - 50,4 p.c., M - 49,3 p.c., DLA - 36,9 p.c., MI - 36,0 p.c. General knowledge of modifying cardiac risk factors, not including diabetes, is high among Polish students. However, the knowledge is poor about non-modifying factors, like gender, age, early MI in family The results of our study let us hope that the students will correctly use their knowledge to reduce risk of CHD in their families.


  38/57

  Tytuł oryginału: Białko c-reaktywne i homocysteina jako nowe markery w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.
  Autorzy: Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1108-1110, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wraz z coraz lepszym zrozumieniem procesu miażdżycowego idzie odkrywanie coraz to innych czynników usposabiających do jej rozwoju. Czynniki te próbuje się jednocześnie wykorzystywać do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego w zagrożonych ch.n.s. populacjach. W niniejszej pracy omówiono dwa, wzbudzające ostatnio najwięcej zainteresowania czynniki zagrożenia choroby niedokrwiennej serca: białko C-reaktywne oraz homocysteinę. Bardzo istotne z klinicznego punktu widzenia są możliwości modyfikacji stężeń tych czynników poprzez zastosowanie powszechnie dostępnych metod. Jednocześnie rozwój metod immunomechanicznych, możliwość ich coraz szerszego upowszechnienia, automatyzacji i standaryzacji stwarza szansę coraz precyzyjniejszej identyfikacji zagrożonych osób.


  39/57

  Tytuł oryginału: Choroba wieńcowa i depresja.
  Tytuł angielski: Coronary artery disease and depression.
  Autorzy: Olszewski Robert, Makowski Tomasz, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1141-1143, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostatnie badania pokazują jak istotną rolę odgrywa depresja jako niezależny czynnik zwiększający śmiertelność u pacjentów z chorobami serca. W prospektywnych badaniach wykazano również jej wpływ na jakość życia u pacjentów z chorobą wieńcową. Autorzy przedstawiają w pracy mechanizmy wpływające na rozwój choroby wieńcowej. Przedstawiają również kliniczne zastosowanie najnowszych doniesień w tej dziedzinie.

  Streszczenie angielskie: Recent research has highlighted the importance of depression and anxiety as independent risk factors for mortality in cardiac patients. Additionally it has been also shown that depression strongly affects functional status and quality of life of CAD patients. In this review, the authors discussed human research on psychophysiological mechanisms unfluencing coronary artery disease and its progression to CHD. Finally, they discussed implications for clinical care.


  40/57

  Tytuł oryginału: Urazy serca.
  Tytuł angielski: Cardiac trauma.
  Autorzy: Olszewski Robert, Warmiński Janusz, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1152-1155, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy serca wystepują we wszystkich grupach wiekowych. Rany penetrujące i tępe to dwa główne mechanizmy prowadzące do uszkodzenia mięśnia sercowego. W wyniku urazu może dochodzić do pęknięcia serca, uszkodzenia: mięśnia, zastawek, naczyń wieńcowych oraz zaburzeń rytmu i przewodzenia. Mimo szybkiego rozwoju badań diagnostycznych postępowanie w urazach serca w dalszym ciagu stanowi olbrzymie wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. W diagnostyce dużą rolę odgrywają badania echokardiograficzne, echokardiografia przezprzełykowa, aortografia i koronarografia przeprowadzana przed i w trakcie zabiegu chirurgicznego. Szybkie postawienie własciwego rozpoznania i skrócenie czasu do podjęcia właściwego leczenia może pozwolić w przyszłości na zmniejszenie śmiertelności.

  Streszczenie angielskie: Cardiac trauma affects people of all ages. In cardiac trauma the two main mechanisms of injury are blunt and pentetrating trauma. Common cardiac effects of trauma include myocardial rupture, laceration, pericardial insult, contusion, coronary injury valvular damage, arrhythmias, and conduction abnormalities. Despite recent advances in investigative techniques, myocardial trauma remains an important diagnostic and management challenge. Transesophageal echocardiography, aortography, and cardiac angiography have been increasingly performed to diagnosis these injuries and may be helpful intraoperatively. Reduction in the time from cardiac injury to definitive treatment will result in a lower mortality rate.


  41/57

  Tytuł oryginału: Kardiomiopatie.
  Autorzy: Olszewski Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1164-1167, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kardiomiopatie są to choroby mięśnia sercowego prowadzące do objawów dyfunkcji klinicznej niezależnie od pierwotnej przyczyny wywołującej zmiany w mięśniu sercowym. Najbardziej rozpowszechniony podział morfologiczny dzieli je na: roztrzeniowe, przerostowe, restrykcyjne, arytmogenną dysplazję prawej komory oraz kardiomiopatie niesklasyfikowane. W ostatnich latach dokonał się duży postęp w mechanizmach prowadzacych do ich rozwoju. Objawy kliniczne mogą być różnorodne od pojedynczych, mało charakterystycznych do ciężkiej niewydolności krążenia. Nagły zgon może być pierwszym objawem choroby lub wystąpić w każdym etapie jej rozwoju.

  Streszczenie angielskie: Cardiomyopathies are defined as diseases of the myocardium associated with cardiac dysfunction. They are classified by morphological characteristics as dilated, hypertrophic, arrhythmogenic right ventricular, restrictive and unclassified cardiomyopathu. There have been a number of significant advances in the understanding of the mechanisms involved in the pathogenesis of this disease. All types of cardiomyopathy can be associated with a wide range of symptoms (from none to severe) and also are associated with sudden death. Treatment options are symptomatic and are mainly focused on treatment of heart failure and prevention of thromboembolism and sudden death. For those in whom nedical management falls, heart transplantation is a therapeutic option with an excellent intermediate-term success rate.


  42/57

  Tytuł oryginału: Kwalifikacja pacjentów z chorobami serca do niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Noncardiac surgery in patients with heart disease.
  Autorzy: Olszewski Robert, Wiśniewski Jarosław, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1175-1180, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili sposoby oceny ryzyka powikłań okołooperacyjnych u chorych kierowanych do niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych. Uwzględniono zarówno rozwój nowych technik operacyjnych jak i nowoczesnych metod diagnostycznych. W opracowaniu zwrócono uwagę na potrzeby wykonania zabiegów chirurgicznych u coraz starszych pacjentów, często z ograniczoną zdolnością do poruszania się i cechami niewydolności krążenia.


  43/57

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z echokardiografii.
  Autorzy: Olszewski Robert, Marciniak Wojciech, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1181-1185, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia przezklatkowa jest metodą która na stałe znalazła miejsce w diagnostyce naszych pacjentów. Rozwój technologii pozwolił również na zastosowanie kliniczne echokardiografii przezprzełykowej, kontrastowej i obciążeniowej. Szeroka dostępność tych metod sprawiła, że postanowiliśmy przybliżyć wybrane zagadnienia z zakresu echokardiografii przezprzełykowej, kontrastowej i obciążeniowej. Przedstawiono również zastosowanie echokardiografii w diagnostyce chorób serca na oddziałach intensywnego nadzoru medycznego i w urazach serca. Nie wszyscy możemy wykonać badania echokardiograficzne, ale powinniśmy znać jej miejsce w diagnostyce klinicznej i prawidłowo kwalifikować pacjentów i interpretować otrzymany wynik.


  44/57

  Tytuł oryginału: Invited editorial.
  Autorzy: Olszewski Waldemar L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.24
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/57

  Tytuł oryginału: Differentiation of cellular reaction to alloantigens and bacterial infection in human skin graft - immunosuppressive drugs or antibiotics.
  Autorzy: Mościcka-Wesołowska M., Olszewski W. L., Zolich D., Stelmach E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.25-27, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The human hand transplantations prompted revival of interest in evaluation of the rejection process of the grafted skin and its control with the antirejection drugs [1-3]. In case of first hand transplantation a combined immunsuppressive regimen was applied with currently available drugs resulting in acceptance of the entire composite graft. No major untoward systemic effects of antirejection therapy were observed. The most important clinical conclusion was the allogenic skincan be accepted and function as in a normal extremity, altough the attack of host cells on the graft can not be totally eliminated. Chronic perivascular and subepidermal infiltrates with recipient cells could be seen [4]. Another problem connected with skin transplantion is graft infection. Skin is inhabited by a specific spectrum of bacteria [5]. Allografted skin is more sensitive to bacterial penetration that normal skin due to local damage by the host-versus-graft cellular reaction and comprised immune reactivity to bacterial antigens by the immunosuppressive therapy. The histological pictures of rejecting skin represent a mixture of cellular reaction against the graft and penetrating microbes. Alloreaction requires modification of immunosuppressive regimen and infection is an indication for prolonged antibiotic therapy against skin bacteria flora. The question arises how to discriminate the alloreactive and bacterial changes in the skin graft. We studied the histological pictures of rejecting and infected human skin after transplantation to scid mice.


  46/57

  Tytuł oryginału: The response of the lymphatic system to the human skin resident bacteria.
  Autorzy: Cakała M., Olszewski W. L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.30-35, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We designed a study to identify skin bacterial strains producing most intensive changes in lymphoid tissue of the draining nodes and analyse the node cell phenotypes reacting to bacterial antigens. The obtained results were expected to help in establishing rational therapy in recipients of hand allografts. The highest level of activation of lymphoid tissue was found after inoculation with S. epidermidis, Acinetobacter, Enterobacter and Aerococcus. There was an increase in weight and cell concentration of nodes, intense expression of W3/25 + (CD4), OX6+ (class II), EDI + (CD14), CD54 + OX62 + cells in the paracortex and medulla 7 days after bacterial inoculation. The most advanced changes were seen after recall bacterial stimulation. Taken together, evident differences in the intensity of response to the investigated bacterial strains were found. The obtained information can be useful for establishing rational antibiotic therapy after composite graft transplantation.


  47/57

  Tytuł oryginału: Formation of synapses between dendritic cells and lymphocytes in skin lymph in an allogeneic reaction.
  Autorzy: Mijal J., Galkowska H., Olszewski W. L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.36-41, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Skin is an important component of a composite tissue allograft an is considered among the most immunogenic of tissues. Because of the skin's high degree of immunogeneicity, until recently it was widely assumed that the dosage of immunosuppressive drugs required to prevent rejection was to high to be used safely in the clinical setting. The mechanism of resistance of skin allografts to pharmacological immunosuppression remains unknown. We investigated this problem at the level of antigen presentation by graft dendritic cells to recipient lymphocytes. Cells obtained from lymph draining skin were used and formation of synapses, necessary for antigen presentation, in the presentation, in the presence of CsA or FK506 was studied. The study provided the following information: a) increased frequency of allogeneic compared to syngeneic DC-L synapses in culture, b) increased expression of CD49d on lymph allogeneic DC and L and of HLA DR on L forming synapses, c) lack of a downregulating effect of CsA on the allogeneic DC-L synapse formation rate, d) decreased formation rate autologous and allogeneic DC-L synapses and lower expression of CD49d and HLA DR of cells treated with FK506. The suppressive effect of FK506 on DC-L synpases formation may explain the mechanism of effectiveness of this drug on skin allograft survival.


  48/57

  Tytuł oryginału: Interaction of E. coli with dendritic cells - a model for studies of graft infections.
  Autorzy: Stanisławska J., Interewicz B., Szyper E., Olszewski W. L.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.42-45, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The rejection process of skin allografts is mediated by dendritic cells (DC) and lymphocytes. The recipients DCs are engaged not only into an allogenic but also antibacterial reaction to the penetrating bacteria. The capacity of these cells to sample sites of pathogen entry, respond to microbial signals and activate naive T cells suggests a critical role for CD in intiating antimicrobial immunity. In our study, we investigated the ability of the green fluorescent protein (Gfp) labelled E. coli to infect DC. We studied kinetics of in vitro and in vivo adherence and incorporation of E. coli by rat spleen and bone marrow (BM) DC. Bacterial adherence to the cell surface was observed after 24 h incubation of DC with bacteria. A 24-hour culture of DC from both sources was followed by bacterial adherence to all cells and egulfment by at least 50 p.c. of cells. There was an increased expression of the phenotypic markers on the DC cultured with E. coli. The Gfp-labelled E. coli should be useful for studies of the activation of dendritic cells. The method will allow to study the process of simultaneous activation of DC by allo- and bacterial antigens.


  49/57

  Tytuł oryginału: V Krakowskie Sympozjum Psychoanalityczne - sprawozdanie.
  Autorzy: Olszewski-Morąg Jacek
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.809-810 - 5 Krakowskie Sympozjum Psychoanalityczne Kraków 07.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika


  50/57

  Tytuł oryginału: Ocena wyników odległych po operacjach przepuklin pachwinowych w materiale własnym ze szczególnym uwzględnieniem powikłań andrologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Olszewski Paweł, Mackiewicz Zygmunt (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
  Źródło: 2002, 66 k. : il., tab., bibliogr. 159 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20737

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  51/57

  Tytuł oryginału: Rak piersi : nowe nadzieje i możliwości leczenia
  Autorzy: Olszewski Włodzimierz T., Pawlicki Marek, Tchórzewska Hanna, Towpik Edward
  Opracowanie edytorskie: Pawlicki Marek (red.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 140 s. : il., tab., bibliogr. [5] poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,587

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  52/57

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc
  Autorzy: Roszkowski-Śliż Kazimierz, Krzakowski Maciej, Kuś Jan, Olszewski Włodzimierz, Orłowski Tadeusz, Reinfuss Marian, Torbicki Adam, Zieliński Jan
  Źródło: - Warszawa, Standardy Medyczne 2002, 96 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  53/57

  Tytuł oryginału: Application of pylon radon daughter standard for calibration of radiometers.
  Autorzy: Chruścielewski Wojciech, Olszewski Jerzy, Bogusz Małgorzata
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.401-404, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca techniczna

  Streszczenie angielskie: Radiometers for measurements of radon daughter potential energy used in the surveillance of the work environment need a systematic calibration. This paper presents how a commercially available device produced by the Pylon Company can be applied. This device allows to produce, simply and directly, standard sources of radon daughters, corresponding with the energy, geometry and properties of radiation originated from an air sample. The calibration yielded the resutls that proved to be in agreement with those obtained previously by means of radon chamber.


  54/57

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych w podeszłym wieku ze złamaniami nasady bliższej kości udowej
  Autorzy: Olszewski Grzegorz, Misztal Marcin, Podlewski Jan, Karski Jerzy
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.247-251, tab., bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.


  55/57

  Tytuł oryginału: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Olszewski Robert, Marciniak Wojciech, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.35-40, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono rolę echokardiografii w diagnostyce choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The authors introduce the role of echocardiography in coronary artery disease diangosis.


  56/57

  Tytuł oryginału: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Marciniak Wojciech, Olszewski Robert, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym w kolejnych latach wdrażane są nowe, dokładniejsze ultrasonograficzne metody obrazowania struktur i czynności mięśnia sercowego. Niniejsze orpacowanie ma za zadanie przybliżenie i krótki przegląd stosowanych już nowych metod obrazowania w diagnostyce echokardiograficznej.

  Streszczenie angielskie: Due to technology development the new, more exact methods of ultrasound imaging of myocardial function and structure are introduced in recent years. The aim of this study is to bring nearer and to make a short review of the new echocardiographic imaging methods which have been already clinically introduced.


  57/57

  Tytuł oryginału: Środki kontrastujące w echokardiografii.
  Tytuł angielski: Contrast agents in echocardiography.
  Autorzy: Nowicki Andrzej, Olszewski Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.55-59, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia z zastosowaniem środków kontrastujących jest dziedziną wchodzącą do praktyki klinicznej. Zjawiska fizyczne odpowiadające za zmianę fali ultradźwiękowej są niezwykle złożone i związane z poszczególnymi właściwościami fizycznymi mikropęcherzykowych środków kontrastujących i ich zmianami energetycznymi pod wpływem fali ultradźwiękowej. Wykorzystanie tej wiedzy, a także znajomość najnowszych technik obrazowania echograficznego "przerywanego" i rozproszenia harmonicznego pozwala na dokładniejsze badanie ultrasonograficzne, jak również na badanie przepływów w mikrokrążeniu. W drugiej części pracy autorzy przedstawili zastosowania środków kontrastujących w kardiologii. Począwszy od zakontrastowania jam serca do perfuzji mięśnia sercowego. Zostały przedstawione postępy w echokardiograficznej diagnostyce ubytków wewnątrzsercowych, wad serca i wzmocnienia endokardium szczególnie ważne przy ocenie kurczliwośc lewej komory.

  Streszczenie angielskie: Contrast echocardiography is new imaging modality i dynamically entering to clinical practice. The efficient application of the contrast agents needs some knowledge of microbubbles physics. In this paper the basic principles of echo-contrast effects are presented and ultrsound microbubble fluid dynamics in the ultrasonic pressure field is addressed briefly. The recent developments in harmonic imaging end the transient and non-linear acoustic phenomena allow ultrsound to detect of blood flow in the microcirculation. In the second part of the paper it was demonstrated a potential for myocardial opacification by contrast echocardiography and the more recent application such as myocardial perfusion. The authors also reported intracardiac shunts imaging, enhancing endocardial border definition and bringing out of weak Doppler signals.

  stosując format: