Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Patomechanizm perlaka
Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław, Chyczewski Lech
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.84-87, bibliogr. 14 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/21

  Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna chorych na raka krtani i gardła dolnego leczonych w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1986-1999.
  Tytuł angielski: Epidemiological analysis of the patients with larynx and hypopharynx cancer treated in the Department of Otolaryngology in Białystok from 1986 to 1999.
  Autorzy: Rzewnicki Ireneusz, Łuczaj Jarosław, Olszewska Ewa, Lachowicz Maciej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.19- 21, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy epidemiologicznej chorych leczonych z powodu raka krtani w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1996 - 1999. Wyniki z lat 1996 - 1999 porównano z opublikowaną uprzednio analizą z lat 1986 - 1995. Ogółem w omawianym okresie leczono 1431 pacjentów, a liczba hospitalizowanyfh rozkładała się mniej więcej proporcjonalnie w poszczególnych latach. Najczęściej guz pierwotny zlokalizowany był w okolicy nadgłośniowej, sporadycznie w okolicy podgłośniowej. Z dokonanej analizy wynika, że liczba leczonych w Klinice z powodu raka krtani i gardła dolnego, w poszczególnych latach jest podobna. Obserwuje się systematyczny wzrost liczby leczonych kobiet, osób pochodzących ze środowiska wiejskiego oraz pracowników fizycznych i rolników. Stwierdzono wzrost odetka przypadków z lokalizacją nadgłośniową guza, nieznaczny spadek umiejscowień nowotoworów w głośni.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological analysis of patietns with the larynx cancer, who were treated in the Department of Otolaryngology in Białystok from 1996 to 1999 was performed. The following aspects were assessed: a) number of patients, b) gender, c) age, d) place ofliving, e) primary site of the tumour. The results in years 1996 - 1999 were compared with the earlier published results in years 1986 - 1994. Altogether 1431 patients (1340 - 93,6 p.c. males and 91 - 6,4 p.c. females) in that period and there were similar numbers of hospitalizations every year. Among patients there were 28 - 33 p.c. farmers, 41 - 46 p.c. labourers, 5 - 9 p.c. white collar workers, the others were old age pensioners. 55 - 59 p.c. patietns came from the rural areas and 41-45 p.c. patietns from urban areas. The most common site of the primary tumour was the supraglottic region (831 - 58,1 p.c.), then glottis (421 - 29,4 p.c.) and rarely in the subglottic region (5 - 0,3 p.c.) Hypopharynx was the tumor primary site in 174 (12,2 p.c.) patietns. The analysis showed that the numbers of patietns with cancer of the larynx or hypopharynx are similar in each year. A constant increase in number of female patietns; coming from the rural area, farmers or labourers was found. Increasing incidence rate of supraglottic tumours and little decrease in the number of glottic tumours were also found.


  3/21

  Tytuł oryginału: Ogólnoświatowy Kongres Studentów Stomatologii.
  Autorzy: Olszewska Iwona
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.32, il. - Ogólnoświatowy kongres studentów stomatologii Kuala Lumpur 27.09.-01.10. 2001
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/21

  Tytuł oryginału: W sprawie leczenia dziecięco-młodzieżowej postaci ostrego krwiopochodnego zapalenia kości.
  Tytuł angielski: The treatement acute hematogenous osteomyelitis in children and young-people.
  Autorzy: Bielawski Janusz, Olszewska-Konarska Małgorzata, Sygnatowicz Jan
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.61-67, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o własne doświadzcenia i doniesienia z literatury ostatnich trzech lat określili role leczenia chirurgicznego w ostrym krwiopochodnym zapaleniu kości u dzieci powyżej 2 lat i młodzieży. Uważają, że do leczenia zachowawczego można się ograniczyć w przypadkach szybkiej poprawy stanu ogólnego, ustąpienia dolegliwości bólowych potwierdzonych spadkiem CRP i OB. Stwierdzenie ropnia podokostnowego, wyhodowanie z krwi drobnoustroju, powikłania w odległych narządach (np. gronkowcowe zapalenie płuc) są bezwzględnym wskazanaiem do dekompresji jamy szpikowej i miejscowej aplikacji antybiotyków.

  Streszczenie angielskie: On the basis of own experiences and literature from last three years authors presented the role of surgical treatment in children above two years and young people, suffering from acute haematogenous ostemyelitis. Conservative treatament should be limited to these cases, where we can see a quick recovery, reducing of the pain and decreasing of the level of CRP and ESR. The presence of subperiosteal abscessus, positive bacteriological culture from blood and other complications (i.e. staphylococcal pneumonia), are the absolute indications to decompression of the medullary cavity, and local application of antibiotics.


  5/21

  Tytuł oryginału: Krwiopochodne zapalenie kości w przebiegu łuszczycy.
  Tytuł angielski: Osteomyelitis concomitant with psoriasis.
  Autorzy: Olszewska-Konarska Małgorzata, Bielawski Janusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.69-72, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego zapaleniu kości towrzyszyły zmiany skórne, charakterystyczne dla łuszczycy. Podobny przebieg kliniczny i obraz radiologiczny choroby stwierdzono u jeszcze dwóch chorych. Schorzenie miało charakter przewlekły, nawrotowy, dotyczyło dzieci w wieku szkolnym. Przebieg był bezgorączkowy lub występowały stany podgorączkowe, z podwyższonym odczynem Biernaciego. W badaniu radiologicznym kość była rozdęta, zwłaszcza w okolicach przynasad, o marmurkowej strukturze z licznymi drobnymi ogniskami osteolitycznymi, warstwa korowa kości pogrubiała. Zwykle dochodziło do progresji zmian i zajęcia całego trzonu. Śródoperacyjnie nie stwierdzono treści ropnej. Kość była krucha miejscami sklerotyczna z pogrubiała okostną. W badaniu histopatologicznym stwierdzono obecność przewlekłego procesu zapalnego, nie wyhodowano drobnoustroju patogennego. Leczenie stosowane zwykle przy ostrym krwiopochodnym zapaleniu kości było nieskuteczne.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of child suffered from osteomyelitis concomitant with psoriasis. Similar clinical and radiological course was observed in another two cases. The disease was chronic, reccurent and school children were affected. Normal temperature and increased blood sedimentation were observed. Enlarged of metaphysis "marbled" structure of the bone with many little osteolitical focus and thickening of cortical bone were observed, too. This disease was progressive and the whole of the diaphysis was affected. Pus was never found during operation. The bone was fragile sclerotic in some places, with thickened periosteum. Histopathological examination indicated chronic osteomyelitis. Bacteriological examination was always negative. The treatment performed usuelly in acute osteomyelitis wasn't effective.


  6/21

  Tytuł oryginału: Przyczyny opóźnień w leczeniu raka krtani i gardła dolnego w regionie północno-wschodnim Polski w latach 1986-1999.
  Tytuł angielski: Delayed treatment of laryngeal and hypopharynx cancer in the north-eastern part of Poland in years 1986-1999.
  Autorzy: Rzewnicki Ireneusz, Łuczaj Jarosław, Olszewska Ewa
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.169-171, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy prześledzili zaawansowanie raka krtani i gardła dolnego u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1986-1999. Podjęto próbę określenia przyczyn późnego podjęcia leczenia na podstawie relacji pacjentów oraz dokumentacji lekarskiej. Guzy kwalifikowane jako T3 i T4 stanowiły około 65 proc. wszystkich raków krtani i gardła dolnego. Guzy T1 i T2 stanowiły jedynie około 34 proc. przypadków. Wśród przyczyn późnego podjęcia właściwego leczenia nadal dominują: lekceważeanie przez pacjentów pierwszych objawów choroby (43-51 proc.), niezgłaszanie się na badania kontrolne (32 i 30 proc.), niewłaściwe rozpoznanie choroby (30 i 31 proc.) oraz trudności w uzyskaniu porady lekarza specjalisty (4 proc.).

  Streszczenie angielskie: The authors estimated larynx and hypopharnyx cancer in patients treated in the DEpartament of Otolaryngology Medical Academy in Białystok between 1986-1999 and compared the observed state to the datay from 1986-1995. At the same time, we tried to determine the causes of delayed treatment based on patient's and reparts and medical case histories divided according to patients and medical procedures. As in years: 1986-1995, a significance percentage of tumour progression as also observed in the present day. The T3 and T4 tumour comprised about 65 p.c. of all larynx and hypopharynx cancers in particular five-year periods. The T1 and T2 tumours included only 34 p.c. of the cases. Clinical evluations of the lymph nodes showed that high grade of tumour progression was accompained by unilateral or bilateral lymph node metastates (N2 and N3 - about 67 proc.). Among the causes of the delayed treatment, patients' ignorance of the first symptoms (43-51 proc.) ang ingoring follow-up visit (30-32 proc.) are being still the most dominant ones. According to medical procedures the delay ensued mostly because the effects of apparent improvemental after the treatament (36 proc.) and, unfortunately, due to wrong disgnosis (30-31 proc.) Nawadays, it seems to be more difficult to obtain medical advice, specifically as far as specialistis are conected.


  7/21

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/21

  Tytuł oryginału: Ocena satysfakcji pacjentów z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych.
  Tytuł angielski: Patient satisfaction at services provided by the family doctors.
  Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej, Olszewska Katarzyna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.259-262, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Satysfakcja pacjentów jest coraz częściej rozważana jako jeden z ważniejszych czynników w pomiarze jakości opieki zdrowotnej. Problem satysfakcji pacjentów lekarzy rodzinnych jest dobrze znany badaczom europejskim, jednak prace dotyczące tego zagadnienia są w Polsce nieliczne. Kwestionariusz EUROPEP został przetłumaczony na język angielski. W badaniach wzięli udział pacjenci modelowej praktyki lekarza rodzinnego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ostatecznie 127 pacjentów wypełniło kwestionariusz. 71 proc. respondentów oceniło opiekę jako dobrą. Wyniki pokazały zagadnienia, które wymagają poprawy jakości, takie jak zmiany organizacyjne prowadzące do skrócenia czasu oczekiwania w poczekalni oraz konieczność większego nacisku na umiejętność komunikacji z pacjentem.

  Streszczenie angielskie: The patient satisfaction is increasingly considered to be one of the most important factors in the measurement of quality of medical care. The importance of GP patients' satisfaction problem is well known to European researchers but the studies regarding this aspect are rare in Poland. The EUROPEP questionnaire was translated into Polish. Patients from the model GP practice in Wrocław Medical Academy participated in the study. Finally 127 patients filled in the questionnaires. On average 71 p.c. of respondents rated the received level of care as good. The results showed areas needed for quality improvemet: organizational changes to shorten the waiting time on the waiting room and greater emphasis on the communication skills.


  9/21

  Tytuł oryginału: Lovastatin potentiates antitumor activity of doxorubicin in murine melanoma via an apoptosis-dependent mechanism.
  Autorzy: Feleszko Wojciech, Młynarczuk Izabela, Olszewska Dominika, Jalili Ahmad, Grzela Tomasz, Lasek Witold, Hoser Grażyna, Korczak-Kowalska Grażyna, Jakóbisiak Marek
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (1) s.111-118, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, a drug successfully used in the clinic to prevent and to treat coronary heart disease, has recently been reported to decrease the incidence of melanoma in lovastatintreated patients. Lovastatin has also been proved to potentiate antitumor effects of both cisplatin and TNF-ŕ in murine melanoma models. Recently, an augmented therapeutic effect of lovastatin and doxorubicin has been reported in 3 tumor models in mice. In our preliminary study lovastatin caused retardation of melanoma growth in mice treated with doxorubicin (Feleszko et al. J. Nati Cancer Inst 1998;90:247-8). In the present report, we supplement our preliminary observations and demonstrate in 2 murine and 2 human melanoma cell lines that lovastatin effectively potentiates the cytostatic/cytotoxic activity of doxorubicin in vitro via an augmentation of apoptosis (estimated with PARP-cleavage assay, annexin V assay and TUNEL). The combined antiproliferative activity of lovastatin and doxorubicin was evaluated using the combination index (CI) method of Chou and Talalay, revealing synergistic interactions in melanoma cells exposed to lovastatin and doxorubicin. In BI6FI0 murine melanoma model in vivo, we have demonstrate significantly increased sensitivity to the combined treatment with both lovastatin (5 mg/kg for 14 days) and doxorubicin (4 x I mg/kg) as compared with either agent acting alone. Lovastatin treatment resulted also in significant reduction of the number of experimental metastasis in doxorubicin-treated mice The results of our studies suggest that lovastatin may enhance the effectiveness of chemotherapeutic agents in the treatment of malignant melanomas.


  10/21

  Tytuł oryginału: Zaburzenia słuchu, węchu i smaku u pacjentów napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł angielski: Hearing disorders, dysosmia and dysgensia in patients undergoing irradiation foe head and neck cancer.
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław, Soroczyńska Jolanta
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.297-301, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 30 chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym. Przed napromienianiem oraz po zakończeniu wykonywano badania słuchu, węchu i smaku. Zmysł powonienia badano z zastosowaniem metody ilościowej (progowy test wechowy) oraz jakościowej (test identyfikacyjny). Ocenę progu smaku wykonywano z użyciem elektrogustometru. Narząd słuchu badano za pomocą progowej audiometrii tonalnej. Badanie audiometryczne pacjentów przed napromieniowaniem wykazało ubytki słuchu o charakterze odbiorczym u 14 pacjentów (70 proc.), zaś u 6 chorych - niedosłuch symetryczny o typie mieszanym. Po napromienianiu w 50 proc. przypadków nastąpiło dalsze pogorszenie słuchu w granicach 5-30 dB. Po leczeniu napromienianiem wzrósł odsetek pacjentów z anosmią do 20 proc., nie obserwowano normosmii; 10 proc. pacjentów rozpoznawało 4 smaki, 30 proc. chorych nie rozpoznawało żadnego smaku.

  Streszczenie angielskie: The study included 30 patients who underwent irradiation or head and neck cancer in the Regional Oncology Center. Cobalt 60 was used to irradiate facial - cervical area bilaterally and parotid glands partially. Before and after the irradiation, audiometric test, examination for osmaesthesia and sense of taste were performed. Material nad method: All patients underwent laryngologic examination. The sense of smell was estimated by using quantitative method (smell threshold test) and qualitative method (identificational test). Butyl alcohol with serial watery dilution from 0,002 to 4 were used in the threshold tests. The identificational test relies on recognision of seven commonly known smells. The examination of taste was performed using the quantitative and qualitative methods. The assessment of taste threshold was made with electrogustometer. The organ of hearing was examined with tone audiometry. Results: Audiometric examination of the patients before irradiation revealed sensorineural hearing loss in 14 patients while 6 patients proved mixed hearing loss. After the irradiation, 50 p.c. of the patients showed further hearing loss in the range of 5-30 dB. After the irradiation, the percentage of patients with anosmia was elevated to 20 p.c. Normosmic patients werer not observed. The quantitative method of the sense of taste before and after irradiation did not show a significant difference. Only 10 p.c. of patients who underwent irradiation recognized 4 basic tastes, 30 p.c. of them did not show the sense of taste in the qualitative method...


  11/21

  Tytuł oryginału: Further flavonoids from the flowers of Prunus spinosa L.
  Autorzy: Olszewska Monika, Wolbiś Maria
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.133-137, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Further seven flavonoidis were isolated from the flowers of Prunus spinosa L.: quercetin 3-0-ŕ-L-arabinopyranoside, 3-0-ŕ-L-rhamnopyranoside, 3-0-á-D-xylo-pyranoside, and 3-0-á-D-glucopyranoside, kaempferol 3,7-di-0-ŕ-L-rhamnopyranoside, kaempferol and quercetin 3-0-(4"-á-D-glucopyranosyl)-ŕ-L-rhamnopyranosides. Four of them have been found for the first time in this plant. Structural elucidation was performed by means of chemical and spectral methods (UV, LSI MS, 1D and 2D NMR).


  12/21

  Tytuł oryginału: IADS Mid Year Meeting, Praga 2002.
  Autorzy: Olszewska Iwona
  Źródło: Mag. Med. 2002: 12 (6) s.72, il. - Zimowe Spotkanie Międzynarodowego Towarzystwa Studentów Medycyny Praga 06-10.03. 2002
  Sygnatura GBL: 312,873

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  13/21

  Tytuł oryginału: Immunohistochemical investigations of cathepsin D activity in the structures of cholesteatoma.
  Autorzy: Chodynicki Stanisław, Chyczewski Lech, Olszewska Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.BR184-BR186, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cathepsin D decomposes cytoplasmic proteins, cell organelles, collagen, elastase and proteoglycans. It takes part in angiogenesis and activates osteoclasts, and is thought to play a major role in the destruction of bone tissue by cholestatoma. The aim of the present study was to evaluate the activity of cathepsin D in the structures of cholesteatoma. Cholesteatomas were collected from 16 patients operated on for chronic inflammation of the middle ear. Specimens were fixed in formalin at pH 7.2, after which parrafin slices were made. Cathepsin D was assayed with a Dako set. Keratin was measured by the Kreyberag method. Normal skin from behind the ear was taken from the patients during the same operation. The samples included a stratified, desquamative epithelium (matrix), a streak containing connective tissue (perimatrix), and a mass of keratin debris. Cathepsin D demonstrates high activity in perimatrix cell adjacent to bone tissue, while it occurs in trace amounts in the matrix. A highly positive reaction was observed within keratin, which was present in the superficial layer of the epithelium. Pseudocathepsin located in desquamative epithelial cells demonstrated a high positive reaction. There were trace amounts of cathepsin D within the dermis. In the control group (the skin samples), there were trace amounts of cathepsin D within the corneous layer of the epithelium. Cathepsin D places a major role in bone tissue destruction due cholesteatoma.


  14/21

  Tytuł oryginału: Znaczenie zaprogramowanej śmierci komórki w patogenezie chorób człowieka.
  Tytuł angielski: Programmed cell death in the pathogenesis of human diseases.
  Autorzy: Drewa Tomasz, Olszewska Dorota, Woźniak Alina
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.336-341, tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Zaburzenia dotyczące procesu umierania komórek mają kluczowe znaczenie w patogenezie wielu chorób, podobnie zresztą jak zaburzenia proliferacji. Proliferacja oraz umieranie są prawdopodobnie w jednakowym stopniu odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy. Na obecnym etapie wiedzy o śmierci komórek i powstawaniu różnych chorób wyróżniono 2 grupy zaburzeń, jedną związaną ze zwiększoną przeżywalnością komórek (niektóre nowotwory, choroby autoimmunologiczne, zakażenia wirusowe) i drugą, w której występuje zwiększona śmiertelność komórek (AIDS, niektóre choroby neurodegeneracyjne, zespoły mielodysplastyczne, osteoporoza i inne). Indukowanie zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu metod terapii genowej testuje się w badaniach przedklinicznych. Uważa się, że w przyszłości wyniki tych badań będą miały duże znaczenie w leczeniu wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: The distempers considering cell dying have an important meaning in pathogenesis of different diseases, just like the proliferation distempers. Proliferation and dying are probably responsible for homeostasis support at the same part. Two groups of distempers were distinguished. One of them is connected with an increased cell viability (some cancers, autoimmunological diseases, viral infections) and the other where there is an increased cell mortality (AIDS, some neurodegenerative diseases, myeolodysplastic syndromes, osteoporosis and others). Programmed cell death induction using gene therapy methods is tested in preclinical examinations. The results of these tests are thought to have an important significance in therapy of many diseases.


  15/21

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego otosklerozy.
  Tytuł angielski: Results of surgical treatment of otosclerosis.
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław, Łazarczyk Bogdan
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.479-482, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 68 pacjentów operowanych z powodu otosklerozy. Badania audiometeryczne wykonano przed oraz w 8 - 20 dniu po operacji. Średni ubytek słuchu pacjentów przed zabiegiem operacyjnym wynosił 63,6 dB. Średnia poprawa słuchu w grupie chorych po stapedotomii wynosiła 26,6 dB, zaś po stapedektomii: 29,5 dB. Zmniejszenie rezerwy ślimakowej poniżej 10dB lub jej zamknięcie obserwowano w 74 proc. przypadków. Wczesne powikłania wystąpiły u 4 pacjentów pod postacią zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, szumów usznych oraz uczucia rozpierania w uchu operowanym. Wnioski: 1. Leczenie operacyjne otosklerozy wpływa na poprawę lub zachowanie słuchu. 2. W pierwszych dnaich po operacji obserwuje się zaburzenia równowagi o niewielkim nasileniu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to assess the results of surgical treatment in otosclerosis patients. The study included 68 patients (51 women and 17 men) aged 19-61 (mean age: 42) operated on for otosclerosis. Material and method: 77 surgical procedures were performed (67 stapedotomies and 10 stapedectomies). The operation on the second ear was performed in 9 cases. Tonal audiometry and stapedius reflex were performed in all the patients. Mean haring loss was determined by applying five frequency; 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz and 4000 Hz. Audiometric examinations were done before and 8 to 20 days after the operation. Results: Mean hearing loss of the patients was 63,6 dB. Mean hearing improvement in the stapedotomy patients group was 26.6 dB and in the stapedectomy patients group: 29.5 dB. The laack of hearing gain was observed in 4 patients. A decrease of air- bone gap below 10 dB or its closure was shown in 74 p.c. of the cases. In 16 p.c. of the patients the air-bone gap after the surgical procedure ranged from 11 to 20 dB, in 10 p.c. of the cases overdrew 21 dB. Early complications, up to one month after the operation, appeared in 4 patients in the form of vertigo, balance disorders, tinnitus and the feeling pressure in the ear. In one patient, tinnitus in teh operated ear appeared 12 months after the surgery. Conclusion: The surgical procedrue in otosclerosis patients has improved their hearing. In the first few days after the operation, balance disorders were observed.


  16/21

  Tytuł oryginału: Ozone therapy and the activity of selected lysosomal enzymes in blood serum of patietns with lower limb ischaemia associated with obliterative atheromatosis.
  Autorzy: Tafil-Klawe Małgorzata, Woźniak Alina, Drewa Tomasz, Ponikowska Irena, Drewa Joanna, Drewa Gerard, Włodarczyk Konrad, Olszewska Dorota, Klawe Jacek, Kozłowska Róża
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR520-CR525, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The paper compares the effects of ozone therpay and conventional balneological methods on health conidition of patietns with obliterative atheromatosis and on serum activity of three lysosomal enzymes. Material/Methods: Sixty-four patietns with lower limb ischaemia in the course of obliterative atheromatosis (without diabetes) were nerolled in the study. Thirty-two patietns were treated with ozone administered by intravenous infusions and 30-minute aerosol oxygen-ozone baths. A comparative group was formed of 32 patietns treated with traditional balneology. There was also a control group made u p of 30 healthy subjects. Ozone tehrapy as well as traditional balenology were administered daily for the period of 10 days, excluding Saturdays and Sundays. Blood for biochemical analysis was collected from elbow vein in the following time intervals: 24 hours before ozone therpy or classical balneology, one hour after therpay and on the 10th day of treatment. The activity of catehpsin D, acid phosphatase and arylsulphatase as well as the levels of ŕ-1-antitrypsin (protease inhibitor) were determined in blood serum of patietns with obliteraitve atheromatosis. Results: In patients who received ozone therapy the activity of analysed lysosomal hydrolases returned to the values typical for healthy subjects. Patietns' general condition also improved. The use of traditional balneological methods did not result in any significant change either in the activity of lysosomal hydrolases, the level of ŕ-1-antitrypsin or general condition of patients. Conclusions: Ozone therapy administered by intravenous infusions and aerosol oxygen-ozone baths of lower extremities yields much better therapeutic results in comparison with classical balneology.


  17/21

  Tytuł oryginału: Modified neck dissections - efficiency of surgical treatment and clinical observations.
  Autorzy: Chodynicki Stanisław, Łazarczyk Bogdan, Woińska-Rojecka Teresa, Południewska Barbara, Łuczaj Jarosław, Tynkiewicz Jerzy, Olszewska Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR93-CR95, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The evaluation of affected lymph node number, the site of metastatic lymph nodes, and spread of neoplastic infiltration beyond the lymph capsule is considered useful in prognosis. The aim of the study was to estimate the frequency of neck nodal metastases occurrence depending on the site of origin, the grade of larynx cancer progresssion, and clinical condition of neck lymph nodes. Material/Methods: The study comprised 315 patients with larynx cancer who underwent surgery in 1994-1999. Laryngectomy was the most frequent procedure, performed in 254 patients, while partial laryngectomy was performed in 61 patients. There were 630 bilateral neck dissections; type I of modified radical surgery in 27 cases, type II in 45 cases, and type III in 558 cases. Results: Neck nodal metastases were detected most rarely in cases of glotic cancer (16 p.c.), and most frequently in transglottic cancer (56 p.c.). Most frequently, the nodal metastases affected the II level of the lymph node groups regardless of the site. Recurrences to the neck lymph nodes were observed in 3.3 p.c. of the cases where the removed lymph nodes did not reveal any metastatic changes in histopathological examiantions. Conclusion: Postopeartive results of the neck lymph node histopathological examination point to the necessity of lymphadenectomy in the II-V levels. Selective lymphadenectomy is not advisable due to the possibility of metastases to all lvels of the neck lymph nodes regardles of the primary tumor site.


  18/21

  Tytuł oryginału: Effect of angiotensin II on ANP-dependent guanylyl cyclase activity in cultured mouse and rat podocytes.
  Autorzy: Golos Magdalena, Lewko Barbara, Bryl Ewa, Witkowski Jacek M., Dubaniewicz Anna, Olszewska Agnieszka, Latawiec Elżbieta, Angielski Stefan, Stepiński Jan
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (5) s.296-302, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The presence of a well-developed contractile apparatus is the feature determining mojor roles of podocytes in the renal glomeruli. Receptors for a variety of a variety of vasoactive hormones are expressed in these cells; however, most of the signaling pathways are still unknown and remain to be elucidated. Angiotensin II (Ang II) and atrial natriuretic peptide (ANP), due to their opposite action, are the major modulators of glomerular filtration. In podocytes, Ang II induces rise in intracellular calcium concentration, whereas ANP stimulates generation of cGMP. The present study was designed to check whether ANP-stimulated cGMP synthesis in podocytes might be affected by Ang II. Cultured rat (RP) and mouse (MP) podocytes were stimulated with ANP, in the absence or presence of Ang II and cyclic GMP was determined by RIA method. Co-incubation of podocytes with ANP and Ang II caused significant (p 0.01) suppression of ANP-dependent cGMP generation. The effect was prevented by saralasin, an inhibitor of angiotensin receptors. Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) mimicked, whereas chelerythrine reversed inhibitory effect of Ang II. In conclusion, angiotensin II counteracts ANP-stimulated cGMP synthesis in cultured podocytes. It seems likely that the protein kinase C pathway is involved in this effect.


  19/21

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  20/21

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory w czasie wczesnej rehabilitacji uzdrowiskowej chorych po zawale serca leczonych metodami inwazyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Olszewska Barbara, Wysokiński Andrzej (promot.).; Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A. w Nałęczowie, [Akademia Medyczna] w Lublinie
  Źródło: 2002, [16], 180 k. : il., tab., bibliogr. 176 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20228

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  21/21

  Tytuł oryginału: Niektóre wyznaczniki proliferacji i apoptozy w nabłonku perlaka u dorosłych : praca doktorska
  Autorzy: Olszewska Ewa, Chodynicki Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 111 k. : il., bibliogr. 161 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19869

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: