Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLESIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zespoły reumatologiczne w przebiegu zakażenia HCV.
Tytuł angielski: Rheumatic disorders associated with HCV infection.
Autorzy: Olesińska Marzena, Chwalińska-Sadowska Hanna
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.119-121, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena obrazu klinicznego oraz zaburzeń serologicznych u chorych z objawami reumatologicznymi w przebiegu zakażenia HCV (5 chorych) oraz leczenia interferonem ŕ (2 chorych). Rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu C postawiono na podstawie pozytywnego wywiadu o przebytej żółtaczce i czynnikach ryzyka zakażenia HCV, nieprawidłowych wyników testów wątrobowych, obecności przeciwciał anty-HCV i HCV-RNA oraz wyniku histopatologicznego biopsji watroby. Wśród chorych z objawami reumatologicznymi w przebiegu zakażenia HCV u 4 chorych stwierdzono seropozytywne zapalenia stawów, u 3-leukocytoklastyczne zapalenie naczyń oraz kliniczne i serologiczne objawy mieszanej krioglobulinemii. U dwóch chorych stwierdzono kłębkowe zapalenie nerek, objaw Raynauda i obecność przeciwciał przeciwjądrowych. Zespół Sj”grena z przeciwciałami anty Ro/La, polineuropatia oraz ból mięśni występowały w pojedynczych przypadkach. Najczęściej stosowanymi w tej grupie chorych lekami były glikokortykosteroidy w monoterapii lub w skojarzeniu z chlorochiną czy azatiopryną. U dwóch chorych z objawami reumatologicznymi po leczeniu zakażenia HCV IFN-ŕ stwierdzono zapalenie stawów, leukocytoblastyczne zapalenie naczyń oraz zaburzenia serologiczne: przeciwciała przeciwjądrowe, czynnik reumatoidalny i obniżona aktywność komplementu. U jednego chorego występowały ponadto ból mięśni i suchość jamy ustnej z obecnością przeciwciał anty-Ro, u drugiego zaś objawy choroby toczniopodobnej z przeciwciałami anty-nDNA i autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Podstawowym postępowaniem leczniczym było odstawienie IFN-ŕ.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate clinical features and serological abnormalities in patients (pts) with rheumatological symptoms in the course of HCV infection (5 pts) and interferon-ŕ treatment (2 pts). The diagnosis of hepatitis C was based on positive history on jaundice and risk factors of HCV infection, abnormal liver laboratory tests, the presence of anti-HCV and HCV-RNA and results of liver biopsy. Among the patients with rheumatological features in the course of HCV infection seropositive arthritis in 4 pts, leucocytoclastic vasculitis, clinical and serological manifestations of mixed cryoglobulinemia in 3 pts were observed. Glomerulonephritis, Raynaud's phenomenon and antinuclear antibodies were found in 2 pts. Sj”gren's syndrome with anti-Ro/La antibodies, polyneuropathy and mylagia were observed in single cases. The most frequent therapy were corticosteroids alone or in combination with chlorochine or azothioprine. Arthritis, leucocytoclastic vasculitis and serological abnormalities: antinuclear antibodies, rheumatoid factor and low complement were seen in 2 pts with rheumatological features after the IFN-ŕ treatment of HCV infection. Myalgia and xerostomia with anti-Ro antibody were found in one patient; lupus-like disease with anti-dsDNA antibody and autoimmune thyroiditis-in one patient. The therapy of these two cases was to withdraw interferon-ŕ.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem Hepatitis C (HCV).
  Tytuł angielski: Hepatitis C virus (HCV) infection as a rheumatological problem.
  Autorzy: Stanisławska-Biernat Ewa, Rupiński Robert, Olesińska Marzena
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.36-43, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C w części przypadków może przebiegać bezobjawowo lub w postaci objawów ogólnych bądź objawów typowych dla chorób układowych. Lekarz reumatolog jest więc często pierwszą osobą, która stawia rozpoznanie wirusowego zapalenia wątroby typu C. Do najczęstszych zaburzeń serologicznych - typowych dla chorób układowych, a stwierdzanych także w przebiegu zakażenia HCV - należą: obecność czynnika reumatoidalnego, krioglobulin, przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwciał antykardiolipinowych. Zaburzenia te mogą występować samodzielnie lub mogą towarzyszyć objawom i zespołom chorobowym, takim jak: mieszana krioglobulinemia, ból stawów, seropozytywne niedestrukcyjne zapalenie stawów, subkliniczne postacie zespołu Sj”grena, układowe zapalenie naczyń, fibromialgia. Rozpowszechnienie zakażenia HCV, często jego subkliniczny przebieg oraz groźne następstwa przewlekłego zapalenia wątroby typu C powinny uczulać lekarzy na możliwość wystąpienia tej patologii, nawet jeśli w obrazie klinicznym dominują objawy pozawątrobowe.

  Streszczenie angielskie: Often the clinical course of chronic HCV infection is asymptomatic, but in some cases constitutional and connective tissue diseases symptoms are presented. It is why a rheumatologist frequently is the physician who makes the diagnosis of hepatitis c. The most common serological abnormalities typical for connective tissue disease and HCV infection are: rheumatoid factor, cryoglobulins, antinuclear antibodies, anticardiolipin antibodies. These serological features may occur alone or in connection with mixed cryoglobulinemia, arthralgia, seropositive non-destructive arthritis, subclinical sicca syndrome, vasculitis, fibrynomegalia. High prevalence and in many cases - subclinical course with serious complications of HCV infection should call physicians' attention to this pathology even if the extrahepatic manifestations are predominant.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wrodzony obrzęk naczynioruchowy spowodowany niedoborem inhibitora dla składnika C1 dopełniacza.
  Tytuł angielski: Congenital angioneurotic edema caused by C-1-inhibitor deficiency.
  Autorzy: Olesińska Edyta, Korobowicz Agnieszka
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.256-262, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano pacjentkę w wieku 6 lat z obrzękiem naczynioruchowym spowodowanym niedoborem inhibitora dla składnika C1 dopełniacza, występującym rodzinnie. Autorzy poruszyli problem profilaktyki, terapii oraz diagnostyki różnicowej schorzenia.

  Streszczenie angielskie: The deficiency of C1-inhibitor is a relatively rare cause of angioneurotic edema. The inhibitor quantitative and qualitative disorders lead to non-physiologic activation of the fibrinolysis and kininogenase systems. Two types of congenital C1-inhibitor deficiency were distinguished: Type I - with decreased level of C1-inhibitor, and Type II - with impairment of its function. The authors presented the pathomechanism, triggering factors and clinical symptoms of congenital angioneurotic edema due to C1-inhibitor deficiency. The differential diagnostics of the disease was carried out. The location of edema in the region of alimentary tract mucosa, and especially in the area of the respiratory system, is the cause of complications threatening life of patients. A case was described of a 6-year old patient with angioneurotic edema due to C1-inhibitor deficiency occurring in the family.

  stosując format: