Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne dzieci w wieku 3-7 lat jako profilaktyka zaburzeń rozwojowych narządu żucia.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment for children age 3-7 as prophylaxis of growing changes in the masticatory system.
Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.47-53, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorka przedstawia korzystny wpływ profilaktycznego leczenia protetycznego kilkuletnich dzieci na rozwój narządu żucia. Na podstawie własnych doświadczeń omawia możliwości wykorzystania różnych typów protez: protezy bezklamrowe, protezy częściowe z klamrami, protezy natychmiastowe.

  Streszczenie angielskie: The author showed positive results of prophylaxis treatment few years children for growth of masticatory system. On the base of their own study they discussed possibility chance used different kind of prosthetic restorations: spoon denture, removable partial with clasp and immediate denture.


  2/9

  Tytuł oryginału: Braki ilościowe uzębienia mlecznego u dzieci w wieku 3-7 lat zamieszkałych w Warszawie.
  Tytuł angielski: Loss of primary teeth in children aged 3-7 living in Warsaw.
  Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.8-13, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The autor present the results of the epidemiological studies of loss of primary teeth frequency in children aged 3-7 living in Warsaw. The studies involved 513 children. The analysis was on the basis of age and sex. Prosthetic and orthodontic-prostetic treatment neds were assessed. The results showed a high frequency of loss of primary teeth and a prophylactic prosthetic treatment needs.


  3/9

  Tytuł oryginału: Gibkość i siła mięśni u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa usprawnianych metodą Majocha.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Olczak Anna
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.32-38, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 55 osób. Grupy eksperymentalna i kontrolna przez 6 miesięcy uczestniczyły w programie usprawniania opartym o wybrane elementy metody Majocha. Przeprowadzono analizę statystyczną parametrów początkowych i końcowych takich jak: ruchomość w odcinku szyjnym, test Otto-Wurma, test Schobera, test Thomayera, czynna i bierna ruchomość w stawach ramiennych i biodrowych, oraz siła wybranych mięśni posturalnych. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że metoda Majocha wpływa przede wszystkim na przyrost siły mięśniowej oraz na ich wytrzymałość. Gibkość nie ulega istotnym zmianom.

  Streszczenie angielskie: 55 persons were examined. Experimental and control groups through 6 months participated in programme of improving leaning for select elements of Majoch method. Statistical analysis has been made based on first and final parameters like: flexibility of the cervical spine, Otto - Wurm test, Schober test, Thomayer test, active and passive flexibility of shoulders and hips and power of proper postural muscles. On base on statistical analysis one ascertained that the Majoch method puts into influences the first of all on increase f power muscles and their endurance. Flexibility does not change essential.


  4/9

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych na przykładzie wybranych metod kinezyterapeutycznych.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Olczak Anna
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.45-48, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia wybrane metody leczenia zachowawczego bocznych skrzywień kręgosłupa. Metody: Niederhoffera, Lehnert-Schroth, Klappa, Majocha, "Pressio", terapia manualna nie dają się zastosować w każdym przypadku. Autorzy uważają, że konieczne jest tworzenie indywidualnych programów leczenia każdego bocznego skrzywienia kręgosłupa, a wynika to z różnorodności patogenezy skolioz idiopatycznych.

  Streszczenie angielskie: The work presents some methods of treatment of idiopathic scoliosis. Methods like: Niederhoffer, Lehnert-Schroth, Klapp, Majoch, "Pressio", manual therpay they are not using for every event. The authors think that is necessary to make individual programme of treatment of each scoliosis, and it is result of big bariety of pathogenesis idiopathic scoliosis.


  5/9

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa gonadektomia w prewencyjnym leczeniu dysgenezji gonad u dzieci.
  Tytuł angielski: Laparoscopic gonadectomy as prevention in treatment of gonadal dysgenesis in children.
  Autorzy: Dłuski Eryk, Olczak Jacek, Rychłowska Magda, Klepacka Teresa, Szymborska Małgorzata, Dudkiewicz Zofia, Woźniak Wojciech
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (2) s.73-76, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present three children with gonadal dysgenesis underwent prewential laparoscopic gonadectomy. In each case we confirmed germinal cell neoplasm what support the opinon of necessity of earlie gonadectomy at the time of diagnosis.


  6/9

  Tytuł oryginału: Znaczenie metody McKenzie w klasyfikowaniu i diagnozowaniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.
  Autorzy: Olczak Anna, Janiszewski Mirosław
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.26-29, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia jedną z metod leczenia bólu krzyża - metodę opracowaną przez Robina A. McKenzie. Przedstawia ona właściwy metodzie podział dolegliwości bólowych na zespoły: Posturalny, dysfunkcyjny i zaburzeń strukturalnych. Duże znaczenie metody McKenzie podkreśla sposób diagnozowanie i klasyfikowanie zespołów bólowych kręgosłupa. Autorka uważa, że metoda jest logiczna, łatwa do zastosowania i nie uzależnia pacjenta od terapeuty.

  Streszczenie angielskie: The composition presents one kind of treatment of sacral pain - method eleborate by Robin A. McKenzie. It presents the division of pain syndrom into the postural syndrom, the disfunctional syndrom and the derangement syndrom. Large meaning of McKenzie method is underline in diagnosis and classification of pain syndrom of spine. Author therapist thinks that the method is logical, easy to use and does not depend on patient from therapist.


  7/9

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lakieru Seal and Protect w profilaktyce próchnicy popromiennej u dzieci po przebytej terapii przeciwnowotworowej. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Seal and Protect sealant for radiation caries in children after radiotherapy. Initial findings.
  Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota, Dobies Krystyna, Daszkiewicz Marta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.10-13, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena użyteczności preparatu Seal and Protect w profilaktyce próchnicy popromiennej rozwijającej się na gładkich powierzchniach zębów u dzieci po przebytej radioterapii w okolicy głowy. Badaniami objęto 12 pacjentów w wieku 3-17 lat. Czworo z badanych dzieci skarżyło się na dolegliwości bólowe występujące pod wpływem bodźców termicznych i mechanicznych. Preparatem Seal and Protect zabezpieczono łącznie 108 ubytków szkliwa odsłaniających zębinę, niepowikłanych próchnicą. W badaniach kontrolnych przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach oceniano brak lub obecność dolegliwości bólowych oraz stopień natężenia bólu, a także obecność próchnicy w obrębie zabezpieczonych ubytków. Uzyskane wyniki zachęcają do stosowania badanego preparatu zarówno w profilaktyce próchnicy popromiennej, jak i znoszeniu nadwrażliwości zębiny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usefulness of the preparation Seal and Protect in the treatment of radiation caries of smooth surfaces in children after radiotherapy in the region of the head. The study involved 12 patients between the ages of 3-17 years. Four of the children complained of pain from thermal and mechanical stimuli. Seal and Protect was applied to 108 cavities where non carious dentine was exposed. Control examinations were carried out after 3 and 6 months. Evaluation was made by establishing the absence or presence of and level of augmentation of pain, and also the presence of caries in the region of the sealed lesions. The obtained results encourage the use of the preparation both in the treatment of radiation caries as in the amelioration of dental hypersensitivity.


  8/9

  Tytuł oryginału: Współczesne metody profilaktyki próchnicy w grupie wysokiego ryzyka jej występowania.
  Autorzy: Olczak-Kowalczyk Dorota, Daszkiewicz Marta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.402, 404-411, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach klinicznych przeprowadzonych w grupie 15 dzieci po przebytej chemio- i radioterapii w wieku od 3 do 19 lat oceniono stan higieny i uzębienia (obecność ognisk próchnicowych oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego), potrzeby profilaktyczno-lecznicze oraz określono czynniki sprzyjające rozwojowi próchnicy popromiennej. Ze względu na stwierdzoną dużą frekwencję i intensywność próchnicy u dzieci po radioterapii (PUW = 10,0, PUW = 10,3) oraz znaczną częstość występowania uszkodzeń pochodzenia niepróchnicowego (86,6 proc. wszystkich badanych) opracowano program profilaktyczny.


  9/9

  Tytuł oryginału: Opieka medyczna nad pacjentem zakażonym HIV.
  Autorzy: Olczak Anita
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.6-9, tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: