Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLAKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Porównanie resekcji przezklatkowej i przezrozworowej z użyciem toru wizyjnego laparoskopu w leczeniu raka przełyku.
Tytuł angielski: Comparison between the transthoracic and transhiatal laparoscopic resection in case of oesophageal cancer.
Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek, Kabat Jan, Wojtyczka Andrzej, Lekstan Andrzej
Opracowanie edytorskie: Szawłowski Andrzej W. (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.221-234, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia chirurgicznego raka przełyku przy zastosowaniu dwóch technik resekcji: przezklatkowej i przezrozworowej z użyciem toru wizyjnego laparoskopu (RPRV). Materiał i metodyka. W badaniu analizowano dwie grupy chorych. Pierwszą stanowiło 60 chorych (53 mężczyzn, 7 kobiet, śr. wieku 58 lat), którzy zostali poddani RPRV, drugą 68 chorych (62 mężczyzn, 6 kobiet, śr. wieku 58 lat), których operowano metodą przezklatkową. Technika resekcji dobierana była w systemie nierandomizowanym. Najliczniejszą grupę stanowili chorzy z III stopniem zaawansowania nowotwrou: 41 RPRV (68 proc.), 51 resekcje przezklatkowe (75 proc.), Wyniki. Czas operacji jako jedyna wielkość był statystycznie znamiennie różny dla obu grup. Pozostałę wskaźniki, tj. liczba usuniętych węzłów chłonnych, ilość jednostek przetoczonej krwi, czas pobytu w Klinice Intensywnej Terapii i długość hospitalizacji były porównywane dla obu grup. Śmiertelność szpitalna wyniosła 10 proc. w grupie RPRV (7 chorych) i 9 proc. w grupie resekcji praz klatkę piersiową (7 chorych). W raku płaskonabłonkowym po zastosowaniu obu technik resekcji przeżycie roczne, trzyletnie i pięcioletnie wyniosło odpowiednio: 30 proc. 16 proc. i 10 proc. W przypadku raka gruczołowego przeżycie roczne, trzyletnie i pięcioletnie po zastosowaniu obu technik resekcji wyniosło odpowiednio: 54 proc., 14 proc., 0 proc. Wnioski. Przezrozworowa resekcja przełyku z zastosowaniem toru wizyjnego laparoskopu jest skuteczną ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the outcome of two surgical management techniques in case of oesophageal cancer, namely transthoracic resection (TTR) and transhiatal laparoscopic resection (THR with the use of laparoscopy: referred to in the text as L-THR). Material and methods. Two groups of patients were subject to analysis. Group I (L-THR) comprised 60 patients (53 men and 7 women; mean age 58 years). These patients underwent surgery by means of transhiatal laparoscopic resection. Group II (TTR) comprised 68 patients (62 men and 6 women; mean age 58 years), who had undergone transthoracic resection. Patient selection toward the type of surgical management was nonrandomized. Most patients presented with stage III oesophageal cancer: 41 pateints (68 p.c.) in the L-THR group, and 51 (75 p.c.) in the TTR group. Results. The duration of surgery turned out to be the only parameter whose difference between both groups reached a level of statistical significance. All remaining parameters, including the number of blood units used for transfusion, duration of Intensive Care Unit treatment, and overall hospitalization were comparable in both groups. Hospital mortality amounted to 10 p.c. (7 patients) and 9 p.c. (7 patients) in the L-THR group and TTR group, respectively. In case of squamous cell carcinoma, 1-, 3- adn 5- year survival amounted to 30 p.c., 16 p.c. and 10 p.c., respectively - in case of both surgical techniinques. In case of adenocarcinoma, corresponding ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Powikłania wczesne po resekcji wątroby z powodu nowotworów.
  Tytuł angielski: Hepatectomy due to malignant liver disease - early complications.
  Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek, Lesiecka Mieczysława, Mekle Henryk, Ciosek Jakub
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.569-579, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawienie powikłań wczesnych po leczeniu chirurgicznym nowotworów złośliwych wątroby w zależności od rodzaju patologii i zakresu resekcji. Materiał i metodyka. Od 01.1990 do 12.2000 r. w naszej klinice operowano 239 chorych z rozpoznaniem guza wątroby. U 133 (56 proc.) chorych rozpoznano nowotwory złośliwe wątroby, śr. wieku 56 lat (27 - 82 lat). Pierwotny nowotwór złośliwy stwierdzono u 28 (21 proc.) chorych, a wtórny u 105 (79 proc.) chorych. Wśród chorych z wtórnym nowotworem 65 operowano z powodu przerzutów raka jelita grubego (49 proc.). Wykonano następujące rodzaje zabiegów; 48 (36 proc.) resekcji dużych (hemihepatektomia, rozszerzona hemihepatektomia), 46 (34 proc.) resekcji małych (bisegmentektomia, resekcja klinowa), u 16 (12 proc.) chorych założono cewnik do tętnicy wątrobowej i u 23 (18 proc.) laparotomię zwiadowczą. Wyniki. Utrata krwi podczas resekcji dużej wynosiła śr. 900 ml (300 - 3500 ml), a małej 700 ml (200 - 2500 ml). Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 26 (54 proc.) z 48 chorych po resekcji dużej oraz u 15 (33 proc.) z 46 chorych po resekcji małej. Śmiertelność szpitalna w grupie 94 chorych poddano resekcji wątroby wyniosła 12,8 proc. (12 chorych). Średni czas hospitalizacji 29 dni (11 - 61 dni). Wnioski. Zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej zmniejsza utratę krwi podczas resekcji wątroby i liczbę powikłań pooperacyjnch. Resekcja wątroby jest zabiegim bezpiecznym z niskim wskaźnikiem śmiertelności.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present early complications observed following surgical treatment of liver malignancies, depending on the type of pathology and extent of resection. Material and methods. 239 patients underwent surgery between January 1990- December 2000 due to neoplastic liver diseases. Malignant diseases were found in 133 patients (56 p.c.); mean patient age- 56 years (range 27 - 82). Primary and secondary liver carcinoma was diagnosed in 28 (21 p.c.) and 105 (79 p.c.) patients, respectively. Amongst secondary liver carcinoma cases, there were 65 (49 p.c.) patients with colorectal cancer metastases to the liver. The following surgical modifications were performed: major resection - 48 patients (36 p.c.) (hemihepatectomy, extended hemihepatectomy), minor resection - 46 patients (34), catheter insertion into the hepatic artery - 16 patients (12 p.c.), exploratory laparotomy - 23 patients (18 p.c.). Results. Mean blood loss during major resections amounted to 900 ml (300 - 3500 ml), and during minor resections - 70 ml (200 - 2500 ml). Postoperative complications were observed in 26 (54 p.c.) of 48 patients after major surgery, and in 15 (33 p.c.) of 46 patients, in whom minor resections had been performed. Hospital mortaltiy amounted to 12.8 p.c. (12 patients). Mean hospitalization period was 29 days (11 - 61 days). Conclusions. The use of modern medical equipment helps reduce both intraoperative blood loss, and postoperative complication rates. Liver resections can be a safe procedure with a low mortality rate.


  3/3

  Tytuł oryginału: Chirurgia trzustki.
  Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.97-108, 116, bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: