Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OLĘDZKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zastosowanie termoablacji w leczeniu nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie - wyniki wstępne.
Tytuł angielski: Radiofrequency thermoablation in the treatment of inoperable liver malignancies - preliminary report.
Autorzy: Zadrożny Dariusz, Studniarek Michał, Śledziński Zbigniew, Adamonis Walenty, Olędzki Marcin, Witczak-Malinowska Krystyna
Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.858-868, il., tab., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była wstępna ocena skuteczności termoablacji zmian nowotworowych w wątrobie. Materiał i metodyka. Od 12 kwietnia do 4 czerwca 2001 r. za pomocą termoablacji leczono 10 pacjentów. Wskazaniem leczenia były nieoperacyjne zmiany w obrębie miąższu wątroby (przerzutowe - 7, carcinoma hepatocelullare - 3). Podjęto próbę przezskórnego zniszczenia 21 ognisk nowotworowych za pomocą 29 aplikacji prądu wysokiej częstotliwości. Pojedyncza aplikacja trwała 12-15 min., cały zabieg 20-80 min. Proces był monitorowany za pomocą usg. Używano aparatury CoolTip firmy Radionics. Zasięg termoablacji potwierdzany był badaniem MRI w dniu zabiegu, a następnie KT po 2 tyg. Wyniki. Wg wstępnej oceny usg i kontrolnej MRI zniszczono całkowicie wszystkie zmiany o średnicy do 5 cm. Największy rozmiar zniszczonej tkanki miał 12x7x7 cm (po 4-krotnej aplikacji). Nie obserwowano powikłań śródoperacyjnych. Podstawową skargą po zabiegu był bół oraz gorączka. Chorzy w większości byli wypisywani ze szpitala w 2 dobie pooperacyjnej. Wniosek. Termoablacja nieoperacyjnych zmian nowotworowych w wątrobie wydaje sie być obiecująca i bezpieczną metodą leczenia.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study to evaluate preliminary RFTA results in case of malignant hepatic tumors. Material and methods. During the period between April 12, 2001 and June 4, 2001 ten patients were treated by means of RFTA. In 7 patients the reason for ablation, included secondary lesions and in 3- HCC. Percutaneous ablation of 21 foci during 29 RF current applications was performed. A single application took 12-15 minutes, while teh entire ablation - 20-80 minutes. The procedure was observed by means of an ultrasound. Radionics (Burlington, Massachusetts, USA) CoolTip equipment was used in all cases. The ablation perimeter was controlled by MRI, immediately after the procedure, followed by CT after weeks. Results. Tissue destruction of all lesions up to 5 cm in diameter was documented by ultrasound and MRI. The largest tumor tissue destruction had the size of 12x7x7 cm (after 4RF applications). No intraoperative complications were observed. The main postoperative problem included, pain and mild fever. Conclusion. Radiofrequency thermoablation seems to be a safe and promising method in the treatment of inoperable liver neoplasms.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych na raka odbytnicy poddanych napromieniowaniu przedoperacyjnemu.
  Tytuł angielski: Early postoperative complications in rectal cancer patients subject to preoperative radiotherapy.
  Autorzy: Nowacki Marek P., Rutkowski Andrzej, Bujko Krzysztof, Olędzki Janusz, Sopyło Rafał
  Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1123-1137, tab., bibliogr. 34 poz. + bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Pierwszoplanowym celem pracy była ocena ryzyka wczesnych powikłań pooperacyjnych u chorych napromieniowanych przedoperacyjnie z powodu miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. Celem drugoplanowym była próba odpowiedzi na pytanie czy sposób napromieniania przedoperacyjnego wpływa na odsetek powikłań pooperacyjnych? Materiał i metodyka. Retrospektywnej analizie poddano 224 chorych leczonych od marca 1996 do grudnia 2000 r., u których zastosowano radioterapię przedoperacyjną, a następnie w trybie planowym wykonano resekcje odbytnicy z dostępu przez laparotomie. Stosowano 2 sposoby napromieniania przedoperacyjnego: napromienianie krótkotrwałe, 5-dniowe (K-RTH), stosowano u chorych z rakiem resekcyjny; długotrwałe, 5-tyg. (D-RTH), stosowano u chorych z guzem pierwotnie nieresekcyjnym. Wyniki. Odsetek poszczególnych typów operacji wykonanych u chorych po radioterapii krótkiej i długiej przedstawiał się podobnie. Śmiertelność pooperacyjna wyniosła 0,04 proc. Nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku powikłań pooperacyjnych w obu grupach (K-RTH 35,1 proc. vs D-RTH - 35,5 proc; p = 0,9580). W grupie D-RTH stwierdzono większy odsetek nieszczelności zespolenia (25,6 vs 13,5 proc.; p = 0,15). Dotyczyło to szczególnie niskich zespoleń w odległości do 6 cm od odbyty (D-RTH 34,5 proc vs K-RTH 15,1 proc.; p = 0,07), co wiązało się z większym odsetkiem reoperacji (D-RTH 41,4 proc. vs K-RTH 13,7 proc.; p = 0,018). Wnioski. U chorych po napromienianiu przedoperacyjnym i niskiej resekcji przedniej obserwowano ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Anastomosis site - a risk factor for anastomotic leakage after elective anterior resection of rectal cancer.
  Tytuł polski: Wysokość zespolenia jako czynnik ryzyka nieszczelności u chorych po elektywnej resekcji przedniej z powodu raka odbytnicy.
  Autorzy: Rutkowski Andrzej, Nowacki Marek P., Olędzki Janusz, Bujko Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.295-299, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie zależności pomiędzy wysokością zespolenia okrężniczo-odbytniczego, a ryzykiem nieszczelności i reoperacji. Badano również zależność pomiędzy odległością guza od brzegu odbytu, a szansą na wykonanie operacji oszczędzającej zwieracze. Metoda. Oceniono retrospektywnie 301 chorych, u których wykonano elektywną resekcję przednią z powodu raka odbytnicy. Z badania wyłączono pacjentów, u których występowały naglące wskazania do operacji oraz będących w złym stanie ogólnym, z niedokrwistością lub cukrzycą insulinozależną, o ponad 10-letnim przebiegu. Oceniono ryzyko występowania objawowej nieszczelności. Nieszczelność zespolenia podejrzewano w przypadku objawów rozlanego zapalenia otrzewnej, ropnia w miednicy, obecności gazu lub ropy w drenie. Podejrzenie to weryfikowano badaniem per rectum, ednoskopowo, badaniami obrazowymi oraz oceniano śródoperacyjnie, jeżeli stan chorego wymagał reoperacji. Analizy statystycznej dokonano przy pomocy testu chi-kwadrat przy założonym progu znamienności p 0,05. Wyniki. Wczesne powikłania pooperacyjne (do 30 dni od zabiegu) wystąpiły u 94 chorych (31,2 proc.). Zmarło 2 pacjentów (0,7 proc.). Odsetek nieszczelności zespoleń wyniósł 13,6 proc. Największe ryzyko nieszczelności stwierdzono wówczas gdy dolna granica guza znajdowała się w odległości od 5 cm (26,5 proc.). Przy takim umiejscowieni, odsetek operacji oszczędzających zwieracze był mały (33,1 proc.). Gdy dolna granica guza znajdowałą się w środkowej części odbytnicy, ale poniżej załąmka otrzewnej (powyżej 5 cm do 7-8 cm od brzegu odbytu), ryzyko nieszczelności zespolenia wynosiło 17,3 proc...


  4/5

  Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków czynnych w herbatach czarnych i zielonych różnych gatunków, otrzymywanych z liści Camellia sinensis L. oraz w herbatach ziołowych Yerba Mate i Rooibos Tea.
  Tytuł angielski: The comparison of antioxidant activity and the content of active constituents in different brands of black and green teas as well as in Yerba Mate and Rooibos Tea.
  Autorzy: Nartowska Jadwiga, Wasek Marek, Białek Agnieszka, Bogusiak Agata, Grabarska Magdalena, Ilczuk Anna, Izbicki Łukasz, Klemens Jacek, Kopeć Ilona, Kowalczyk Paweł, Olędzki Paweł, Skibińska Joanna, Staszewska Bogusława, Strzelecka Monika, Sut Ewa, Ścisłowska Anna, Tyrcha Piotr, Wierzbicka Anna, Woźniak Aleksandra, Żabiński Jerzy, Żemajtys Magdalena
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.965-971, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie angielskie: EPR method was used to examine on antioxidant activity of black & green teas and also of herbal "teas" so popular in Poland. The content of specific polyphenols - tannins, flavonoids, anthocyanins, procyanidins, phenolic acids and alkaloid - caffeine were determined in examined teas. It was found that following teas possess the strongest antioxidant qualities: Stassen Zielona, Qualitea Natural Green, Zielona z Dalekiego Wschodu, Czarna Cejlońska and Lipton. The largest amount of caffeine was found in: Czarna Cejlońska, Zielona z Dalekiego Wschodu, "Karadeniz" Czarna Turecka, Tetley Earl Grey and Stassen Zielona.


  5/5

  Tytuł oryginału: Chirurgia raka jelita grubego.
  Autorzy: Nowacki Marek P., Olędzki Janusz, Chwaliński Maciej
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.113-116, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: