Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OKULICZ-KOZARYN
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Effects of acamprosate and some polyamine site ligands of NMDA receptor on short-term memory in rats.
Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Niedopad Lidia, Polańska Anna, Gębka Joanna
Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (1/2) s.83-96, il., tab., bibliogr. s. 94-96
Sygnatura GBL: 312,088

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the effect of multiple acamprosate (500.0 mg/kg, p.o.) administration on short-term memory, using te social recognition test in rats. Ifenprodil (1.0 mg/kg, i.p.), arcaine (5.0 mg/kg, i.p.) and spermidine (20.0 mg/kg, i.p.) were chosen as polyamine ligands and their action or interaction with acamprosate was also studied. The doses used did not show any sedative activity, which was assessed by measuring locomotor activity and the hypnotic effect of ethanol. The findings suggest that acute acamprosate treatment did not impair short-term memory. Multiple acamprosate and a single spermidine or arcaine administration led to better performance in the memory test, whereas no significant difference was observed in ifenprodil-treated rats. Co-administratio of a single arcaine or spermidine dose with multiple acamprosate produced worse results. This means that the effect of repeated acamprosate administration can be changed by the co-administration of other polyamine ligands, so that care should be taken in interpreting.


  2/5

  Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  3/5

  Tytuł oryginału: Krajowe programy przeciwdziałania problemom związanym z narkotykami (Belgia, Francja, Szwajcaria, USA).
  Tytuł angielski: Country programs counteracting problems caused by drugs (Belgium, France, Switzerland, USA).
  Autorzy: Okulicz-Kozaryn Katarzyna
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (2) s.137-154, bibliogr. [4] poz.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  4/5

  Tytuł oryginału: Pierwsze doświadczenia związane z wprowadzaniem szkolnej interwencji wobec uczniów używajacych substancji psychoaktywnych.
  Tytuł angielski: First experiences with the introducing of school intervention for pupils using psychoactive substances.
  Autorzy: Borucka Anna, Okulicz-Kozaryn Katarzyna, Pisarska Agnieszka
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (2) s.241-251, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postępujący wzrost używania przez młodzież substancji psychoaktywnych wskazuje na konieczność poszerzenia zakresu działań profilaktycznych podejmowanych przez szkoły. Niezbędne staje się opracowywanie procedur działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne. Prezentowana metoda interwencji przeznaczona do realizacji w środowisku szkolnym została opracowana na podstawie amerykańskiego programu ustrukturalizowanych porad lekarskich, stosowanych wobec osób dorosłych nadużywających alkoholu. Ma ona na celu udzielenie pomocy uczniowi, poprzez powstrzymanie procesu przechodzenia od fazy okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych do fazy nadużywania lub uzależnienia oraz zapobieganie rozpowszechnianiu się problemów związanych z używaniem tych substancji w szkole. Postępowanie interwencyjne, na które składają się diagnoza sytuacji ucznia, porda, motywowanie do zmiany zachowania i wspieranie tych zmian, obejmujące pracę z uczniem oraz z jego rodzicami. Doświadczenia z realizacji programu w szkołach oraz wnioski z badań pilotażowych wskazują, że jej znajomość zmniejsza poczucie bezradności personelu wobec coraz częstszych przypadków sięgania przez uczniów po alkohol czy narkotyki. Skuteczne stosowanie metody interwencji wymaga jednak wprowadzenia pewnych zmian o charakterze systemowym i współpracy między nauczycielami i rodzicami.

  Streszczenie angielskie: Due to an increasingly growing prevalence of substance use among adolescents there is a need for a wider range of preventive interventions to be undertaken by schools. It is necessary to develop procedures of intervention targeted towards students experimenting with psychoactive substances. The presented intervention method designed for school settings is an adaptation of a US program of structured medical advice for adult alcohol abusers. Its aim is to help high school students through stopping the process of their transition from the stage of occasional psychoactive substance use to further stages (of abuse or dependence), as well as to prevent the spreading of problems related to substance use at school. The intervention includes diagnosis of the student's current situation, advicegiving motivating to behavior change and supporting such changes. This requires working with the student and his/her parents. Both the implementation of the program in schools and conclusions from the pilot study indicate that the school staff acquainted with the intervention method feel less helpless when faced with more and more frequent cases of alcohol and drug use among their students. However, effective administration of the intervention method requires some systemic changes, as well as cooperation between teachers and parents.


  5/5

  Tytuł oryginału: Picie alkoholu w wypowiedziach młodzieży w wieku 13-15 lat.
  Tytuł angielski: The consumption of alcohol in declarations of youths aged 13-15.
  Autorzy: Pisarska Agnieszka, Borucka Anna, Okulicz-Kozaryn Katarzyna, Bobrowski Krzysztof
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.395-407, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w związku z adaptacją programu wczesnej profilaktyki alkoholowej. Celem tych badań było zebranie informacji na temat okoliczności i przebiegu inicjacji alkoholowej, picia alkoholu przez nastolatków w gronie rówieśników oraz spostrzegania przez nich wybranych problemów związanych z sięganiem po alkohol. Badania prowadzono metodą wywiadów grupowych. W czterech wywiadach wzięło udział łącznie 20 uczniów w wieku 13-15 lat, pochodzących z dwóch szkół warszawskich. Wyniki pokazały, że nastolatki zaczynjaą sięgać po alkohol w towarzystwie swoich rówieśników ok. 13-14 roku życia. Okoliczności picia alkoholu w gronie kolegów to: imprezy młodzieżowe - szczególnie zabawa sylwestrowa, spotkania towarzyskie w domach i na podwórkach, wyjazdy wakacyjne, wycieczki szkolne, wagary. Wspólna cecha, łącząca wymienione okoliczności, to brak obecności, lub niedostateczny nadzór ze strony dorosłych opiekunów. W przekonaniu respondentów powodem, dla którego młodzież sięga po alkohol, jest wpływ najbliższego otoczenia - rodziców i rówieśników. Wpływ ten jest jednak pośredni - skłania do naśladowania zachowań w celu włączenia się do grupy i zyskania poczucia dorosłości. Nastolatki rzadko są namawiane do picia alkoholu przez swoich rówieśników. Częściej zdarza się, że tego rodzaju presję wywierają starsi koledzy lub rodzeństwo. Z relacji uczestników wywiadów wynika, że sięgając po alkohol obawiają się jedynie wykrycia tego ...

  Streszczenie angielskie: The subject of the paper is the presentation of the results of a study conducted in connection with an adaptation of alcohol prevention of the results of a study conducted in connection with an adapatation of alcohol prevention program. The major aim of the study was gathering information concerning the circumstances and the course of alcohol initiation of teenagers in peer groups, as well as the perception of chosen alcohol-related problems by youths. The research was conducted by the group interview method. Twenty students aged 13 to 15 from two different Warsaw schools took part in four interviews. The results showed that teenagers begin drinking alcohol in peer groups around the age of 13-14. The typical circumstances are: youth parties (in particular New Year's Eve party), social meetings in homes and outdoors, vacation outings, school field trips and cutting classes. The common feature in most of the occasions is the lack or inadequate supervision by adults. According to the interviewed teenagers the influence of the nearest social environment (parents and peers) is the main reason for beginning to drink alcohol. However, this influence is indirect; it leads to imitating behavior in order to be accepted by the peer group or to demonstrate maturity. It's rare that teenagers are coaxed by peers. More often this kind of pressure is exercised by older friends or siblings. It follows from the statements of the interviewed that when starting to drink alcohol they ...

  stosując format: