Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OBRZUT
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Skinning vulvectomy w leczeniu przedinwazyjnego raka sromu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Skinning vulvectomy in treatment of carcinoma in situ of the vulva - case report.
Autorzy: Obrzut Bogdan, Skręt Andrzej, Kluz Tomasz, Chruściel Adam, Łoziński Tomasz
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.617-622, il., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wieloogniskowego przedinwazyjnego raka sromu u 23 letniej kobiety. Opisano wykonany zabieg operacyjny polegający na powierzchownym wycięciu zmienionej skóry sromu (skinning vulvectomy). Na podsatwie metaanalizy porównano skuteczność prezentowanej metody chirurgicznej i alternatywnych technik destrukcyjnych stosowanych w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji sromu.

  Streszczenie angielskie: There has been a case presented of multifoci preinvasive cancer in a twenty three years old female. In the case an operation has been performed involving a superficial excision of the changing vulvar skin. On the basis of metaanalysis we compared the efficiency of the performed surgical method and other destructive techniques used in the intraepithelial vulvar neoplasm treatment.


  2/5

  Tytuł oryginału: Narażenie pacjentów jako jedno z kryteriów uzasadnienia ekspozycji w badaniach radioizotopowych (in vivo).
  Tytuł angielski: Exposure of patients as a criterion justifying radioisotope examinations (in vivo).
  Autorzy: Staniszewska Maria Anna, Kilian Tamara, Obrzut Marzanna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.381-386, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie pacjentów jest nieuniknionym następstwem diagnostycznych i terapeutycznych zastosowań promieniowania jonizującego czyli tzw. ekspozycji medycznych, której jednym z rodzajów są badania radioizotopowe in vivo. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę diagnostycznych badań radioizotopowych in vivo jako źródła narażenia dla pacjentów z diagnostyką rentgenowską (rtg) jako najpowszechniejszym rodzajem ekspozycji medycznych oraz metodami diagnostycznymi wykorzystującymi inne niż promieniowanie jonizujące czynniki fizyczne (ultradźwięki, pole magnetyczne). Zestawienie tych informacji ma dostarczyć argumentów do racjonalnych rozstrzygnięć o wyborze metody diagnostycznej, w sytuacji, gdy kilka metod jest dostępnych i wybór taki istnieje. Na podstawie szczegółowych danych jakie zebrano w 21 pracowniach oszacowano częstość badań radioizotopowych w Polsce w latach 1998-2000 na ok. 3 badania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Najczęściej wykonywane są badania tarczycy, kośćca i serca. W oparciu o zgromadzone informacje i dane z piśmiennictwa obliczono średnią dawkę przypadającą na jednego mieszkańca Polski; wartości te wynoszą odpowiednio: średnia dawka efektywna na jedno badanie 9,6 mSv, średnia dawka efektywna na jednego mieszkańca 0,033 mSv. Należy zaznaczyć, iż poza badaniami tarczycy przy użyciu 1311 (16 proc. w ogólnej liczbie badań) pozostałe badania powodują średnią dawkę efektywną równą zaledwioe 2,2 mSv. Na zakoń zcenie pracy przedstawiono zestawienie danych o narażeniu pacjentów w badaniach radioizotopowych i innych metodach diagnostycznych, wskazując, iż wiele...


  3/5

  Tytuł oryginału: Wskazania do laparoskopii u młodocianych - analiza porównawcza zabiegów wykonanych w trzech ośrodkach klinicznych: Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie w latach 1995-2001.
  Tytuł angielski: The indications for laparoscopic procedures in adolescent patients - comparative analysis of procedures performed in three clinical departments in Bydgoszcz, Kraków and Rzeszów in 1995-2001.
  Autorzy: Klimek Marek, Ludwikowski Grzegorz, Obrzut Bogdan, Skamla Krystyna, Migdał Małgorzata, Pabian Wojciech, Stangel Klaudia, Adamski Dariusz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.10-13, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy porownano 87 pacjentek w wieku od 7 - 19 lat operowanych laparoskopowo w trzech klinicznych ośrodkach pod względem wieku, wskazań do zabiegu, rodzaju wykonanego zabiegu oraz wyniku badań histopatologicznych. Stwierdzono, że najczęściej wykonywanym zabiegiem było wyłuszczenie jajnikowych torbieli prostych, a w drugiej kolejności korekcji wad rozwojowych nzrządu rodnego. Po przeanalizowaniu materiału klinicznego można powiedzieć, że operacje laparoskopowe u młodocianych pozwalają na pełną diagnostykę oraz interwencję chirurgiczną,jednocześnie unikając inwazyjności zabiegu laparotomijnego.


  4/5

  Tytuł oryginału: Profilaktyka krwotoków poporodowych.
  Tytuł angielski: Prohylaxis of the postpartum hemorrhages.
  Autorzy: Skręt Andrzej, Obrzut Bogdan, Mora Olimpia, Magoń Tomasz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.24-26, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwotoki poporodowe należą do najgroźniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych powikłań położniczych. Rozpoznawane są najczęściej retrospektywnie. Kryterium diagnostycznym jest obniżenie hematokrytu o ponad 10 proc. w stosunku do wartości przedporowowych i/lub przetoczenie krwi. Najważniejsze grupy przyczyn to uszkodzenia kanału rodnego, krwawienia z miejsca łożyskowego oraz koagulopatie. Podstawą działań zapobiegawczych jest identyfikacja czynników ryzyka (wywiad chorobowy, dotychczasowy przebieg porodu) oraz profilaktyka farmakologiczna. Adekwatna reakcja na każde nieprawidłowe krwawienie poporodowe, nie spełniające kryteriów krwotoku decyduje o skuteczności postępowania medycznego.


  5/5

  Tytuł oryginału: Indeks leków : ceny leków refundowanych i wybranych leków nierefundowanych. Supl. 2/2002
  Opracowanie edytorskie: Rogoż Bartłomiej (red.), Wirkijowski Bernard (red.), Latuszek-Łukasiewicz Wiesław (red.), Mikulska-Pyrczak Aldona (red.), Obrzut Agnieszka (red.), Rogoż Joanna (red.), Wirkijowska Adrianna (red.), Wróblewska Katarzyna (red.), Żurek Iwona (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 160 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,860

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  stosując format: