Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ogólnopolska Konferencja Naukowa [pt.] Miastenia i zespoły miasteniczne : współczesne zasady rozpoznawania i leczenia : program : streszczenia prac
Opracowanie edytorskie: Nyka Walenty M. (przedm.).
Źródło: - [Gdańsk, AM 2002], 40 s., 21 cm. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Miastenia i zespoły miasteniczne - współczesne zasady rozpoznawania i leczenia Gdańsk-Jurata 13-15.06. 2002
Sygnatura GBL: 660,755

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Udar niedokrwienny mózgu u chorej z napadowym migotaniem przedsionków. Leczenie fibrynolityczne. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze.
  Tytuł angielski: Acute ischaemic stroke treated with thrombolytic therapy in a 73-year-old woman with recurrent atrial fibrillation - a case report.
  Autorzy: Dworakowski Rafał, Mierzejewski Leszek, Gąsecki Dariusz, Zapaśnik Andrzej, Koprowski Andrzej, Gałąska Rafał, Nyka Walenty, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.316-319, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Acute ischemic stroke is one of the major public problems in developed countries and one of the main causes of death and invalidity. Although there is some evidence that ischaemic stroke could be treated more aggressively, majority of physicians continue to use conservative therapy. In this report we describe a case of a 73-year-old female with recurrent atrial fibrillation in whom conversion to sinus rhythm was complicated by acute embolic stroke. Following computerised tomography results confirming ischaemic stroke, thrombolytic treatment was successfully administered. Diagnostic and therapeutic aspects of acute ischaemic stroke complicating atrial fibrillation are discussed.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The results of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Markowicz Agnieszka, Jabłońska Joanna, Nyka Wiesława, Rogoza Paweł, Biernacka Agnieszka
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.509-514, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego oraz próba oceny skuteczności zastosowanych metod operacyjnych. Materiał stanowiło 51 pacjentów leczonych w latach 1990-2000 w AM w Gdańsku z powodu objawów zespołu rowka nerwu łokciowego. Do badania zakwalifikowano 43 pacjentów, a zgłosiło się 31. Wiek pacjentów zawierał się w przedziale: 16-82 lata (średnia 50,5 roku). Okres obserwacji wynosił od 6 miesięcy do 7 lat (średnia 2,7 roku). Wykonano następujące typy zabiegów: uwolnienie nerwu - 7, przednia podskórna transpozycja - 21, transpozycja śródmięśniowa - 4. Autorzy uważają, że zabiegi operacyjne w zrnł znoszą głównie dolegliwości bólowe, pozostają drętwienia, parestezje i osłabienie kończyny. Po przedniej podskórnej transpozycji nerwu łokciowego występuje tkliwość i przeczulica okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Najczulszym parametrem neuropatii nerwu łokciowego na poziomie rowka okazuje się być w badaniu przewodnictwa nerwowego obniżenie amplitudy wywołanej odpowiedzi motorycznej. W badanym materiale nie można jednoznacznie określić przydatności poszczególnych metod leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.


  4/6

  Tytuł oryginału: Leczenie miastenii.
  Autorzy: Nyka Walenty M., Bilińska Małgorzata
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.46-48, 61, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu wiedzy na temat padaczki i stosunku do tej choroby wśród młodzieży 18-letniej, uczącej się w gdańskich liceach ogólnokształcących.
  Tytuł angielski: Assessment of knowledge of epilepsy and attitudes towards the disease among 18-year-old students of secondary schools in Gdańsk.
  Autorzy: Siemiński Mariusz, Nyka Walenty M., Kudelska Katarzyna, Batko Edyta
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.333-343, il., bibliogr. s. 341-342, sum. - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jakość życia osób chorujących na chorobę przewlekłą między innymi zależy od społecznego odbioru danej jednostki nozologicznej. Właściwy stosunek do chorych, oparty na tolerancji i otwartości, jest warunkiem koniecznym dla ich prawidłowej rehabilitacji i normalnego funkcjonownaia społecznego. Cel. Celem tej pracy była ocena poziomu wiedzy na temat padaczki i stosunku do tej choroby wśród młodzieży uczącej się w gdańskich liceach. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 204 licealistów z klas maturalnych 3 gdańskich liceów, których poproszono o wypełnienie ankiety zawierającej 21 pytań dotyczących wiedzy o padaczce i stosunku do tej choroby. Ankiety były anonimowe Wyniki i wnioski. 95 proc. ankietowanych wiedziało, że padaczka to przewlekła choroba układu nerwowego. Jako objawy padaczki 96 proc. badanych wymieniało uogólniony napad drgawek. 49,5 proc badanych osób nie wiąże padaczki z zaburzeniami psychicznymi. 64,7 proc ankietowanych wybrało taki sposób pomocy choremu w trakcie napadu, który mógłby spowodować dodatkowe urazy u pacjenta. 12,7 proc. ankietowanych spotkało sięz twierdzeniem, że padaczka jest wywołana działaniem sił ponadnaturalnych, a według 24,5 proc. badanych hipoteza taka jest wiarygodna. 87,7 proc. ankietowanych nie bałoby się pracować z chorym na padaczkę, z czego 61,7 proc. uzależnia taką współprace od odbycia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy: 25,6 proc. licealistów uważa, że lekarze powinni informować urzędy państwowe o tym, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The quality of life of patients suffering from chronic disease partly depends on the public attitude towards this disease. A tolerance-based attitude towards the patient is a necessary condition for corect rehabilitation and social functioning. Objective. THe aim of the study was to assess the level of knowledge of epilepsy and attitudes towards the disease among young people studying in secondary schools in Gdańsk. Material and methods Two hundred and four students of Gdańsk secondary schools were studied. They were asked to fill n a 21-item questionnaire probing for knowledge on epilepsy and attitudes towards the disease. The questionnaires were anonymous. Results and Conclusions. Ninety-five percent of the participants knew that epilepsy was a chronic disease of the nervous system; 96 p.c. of the respondents believed that the only symptom of epilepsy was a generalised seizure; 49,5 pc did not associate epilepsy with any psychiatric disorder; 64,7 p.c. chose a way of helping the person udergoing an epileptic seizure which could harm the patient; 12,7 p.c. had heard of the theory that epilepsy was caused by supernatural forces and 24,5 p.c. agreed with this theory; 87,7 p.c. would not be afraid to work with a patient suffering from epilepsy (61,7 p.c. would like to take a first-aid course before starting the job); 25,6 p.c. believed that doctors should inform official institutions about epileptic patients; 90,7 p.c. of the participants would have ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Cerebral blood flow SPECT imaging in right hemisphere-damaged patients with hemispatial neglect. A pilot study.
  Autorzy: Jodzio Krzysztof, Lass Piotr, Nyka Walenty, Gąsecki Dariusz, Bandurski Tomasz, Scheffler Justyna
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.49-51, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hemispatial neglect is characterised as a failure by a brain-damaged patient to attend to contralesional space. It is hypothesised to be a result of damage to a network involving the frontal, parietal and cingulated cortices, basal ganglia and thalamus. Material and methods: The aim of this preliminary study was to verify this model of neglect in 22 right hemisphere-damaged acute stroke patients, using single photon emission-computed tomography (SPECT). The presence of a single rightsided vascular brain lesion was confirmed on CT and/or MRI. Hemispatial neglect, assessed with a battery of drawings, line bisection and line and shape cancellation tests, was observed in 12 cases. Results: Patients with anglect (compared with those without neglect) had more extensive hypoperfusion in the frontal and parietal cortex, as well as striatum and thalamus. Left-sided hypoperfusion in the parietal cortex and the thalamus was also significantly associated with neglect on SPECT imaging. Performance in three out of five psychological tasks commonly used to detect the presence of hemispatial neglect, such as drawing tests and line bisection test, was exclusively linked with damage to the parietal cortex of the right hemisphere, while the line cancellation test might be attributable to the lesion of the right striatum. Conclusions: These findings support the model attributing hemispatial neglect to a unilateral defect in a cortico-striatothalamo-cortical loop. CBF SPECT imaging may provide a reliable description of the brain pathology associated with hemispatial neglect.

  stosując format: