Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWOTNY
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Fotogrametria - mity i rzeczywistość.
Tytuł angielski: Photogrammetry: myths and reality.
Autorzy: Nowotny J., Gaździk T., Zawieska D., Podlasiak P.
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.498-502, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy wartość badania fotogrametrycznego w kompleksowej diagnostyce wad postawy. Zwracają uwagę, że badanie to nie informując w istocie o postawie ciała jako całości może być traktowane obecnie jedynie jako badanie dodatkowe. Autorzy podkreślają, że nadal podstawę do rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu powinno być wnikliwe, klasyczne badanie przedmiotowe.


  2/5

  Tytuł oryginału: Kształcenie umiejętności ruchowych : podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne : podręcznik dla studentów fizjoterapii
  Autorzy: Nowotny Janusz, Nowotny-Czupryna Olga, Czupryna Krzysztof, Plinta Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Nowotwny Janusz (red.).; Śląska Akademai Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 206 s. : il., tab., bibliogr. 52 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa


  3/5

  Tytuł oryginału: Możliwości poprawy wzorców postawy i lokomocji po zastosowaniu gipsów hamujących u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Tytuł angielski: The influence of application of inhibitive plasters on the improvement of postural and motor patterns in children with infantile cerebral palsy.
  Autorzy: Czupryna Krzysztof, Matyja Małgorzata, Nowotny Janusz
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.19-27, tab., bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ponieważ wyniki rehabilitacji dzieci z m.p.dz. nie we wszystkich przypadkach są w pełni zadowalające, ciągle poszukuje się sposobów poprawy rezultatów ich usprawniania. W związku z tym nieraz sięga się po niekonwencjonalne sposoby terapii. Jednym z takich sposobów jest zastosowanie tzw. gipsów hamujących. Postanowiono określić możliwości poprawy wzorców postawy oraz lokomocji dzieci z m.p.dz. poprzez zastosowanie tzw. krótkich gipsów hamujących jako metody wspomagającej terapię neurorozwojową wg koncepcji Bobath. Przebadano 45 dzieci. Do gipsowania kwalifikowane były te, u których wcześniejsza terapia nie przynosiła spodziewanych rezultatów - zwłaszcza w odniesieniu do poprawy wzorców miednicy i kończyn dolnych. Oceny dokonano na podstawie klinicznych kryteriów funkcjonalnych, a u części dzieci chód oceniano dodatkowo obiektywnym badaniem pedobarograficznym. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w dobrze dobranych przypadkach wzbogacenie usprawniania dzieci z m.p.dz. o zastosowanie gipsów hamujących może przynieść poprawę jakości wzorców posturalno-lokomocyjnych i w ten sposób osłabiać rozwój patologicznej motoryki.

  Streszczenie angielskie: Since rehabilitation of the children with infantile cerebral palsy does not always bring good results, the therapists search for new, more efficient therapic techniques. Inhibitive plasters are one of them. The researchers attempted to define the possibilities of improving postural and motor paterns in children with infantile cerebral palsy by the use of inhibitive plasters, as a means of supporting neurodevelopmental therapy in accordance to Bobath concept. 45 children were examined. Children, whose previous rehabilitation did not bring expected results, especially in regard to improvement of pelvic and lower limbs motor patterns, were qualifeid for inhibitive plasters usage. The evaluation was made basing on clinical functional criteria and for some patients it was supported with additional pedobarographic examination. The findings showed that in properly selected cases the use of inhibitive plasters, as additional therapy for children with infantile cerebral palsy, may bring about a quality improvement of postural and motor patterns, and in this way inhibit the development of pathological motor activity.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wiedza rodziców na temat wad postawy ciała dzieci uczęszczających na ćwiczenia korekcyjne.
  Tytuł angielski: The knowledge of parents about postural defects of the children attending corrective exercises courses.
  Autorzy: Nowotny-Czupryna Olga, Brzęk Anna, Nowotny Janusz
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.43-50, bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wady postawy dzieci i młodzieży stanowią poważny problem - zarówno medyczny, jak i społeczny. Wykrywanie i zapobieganie rozwojowi tych wad oraz ich negatywnym skutkom odległym wymaga specyficznych oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych. Konieczne jest przy tym odpowiednie zaangażowanie rodziców tych dzieci, ale wymaga pewnego ich rozeznania w problematyce wad postawy. Autorzy postanowili więc sprawdzić co na temat wad postawy wiedzą rodzice dzieci uczęszczających już na ćwiczenia korekcyjne. Okazało się, że poziom wiedzy rodziców na ten temat jest bardzo niski i właściwie wyklucza odpowiednie ich współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką, wykrywaniem i terapią wad postawy u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Wholesome consequences and frequent occurrence of postural defects in children and adolescents are a serious problem, both medical and social. Detection and prevention of those defects development and their negative consequences require special prophylactic and therapic methods. It is necessary to involve the parents, yet in order to do so, they need to have certain knowledge of the problem. The authors decided to check what the parents of children already attending corrective exercise courses knew about the defects. In appeared that their knowledge was very poor and basically excluded any proper co-operation with institutions dealing with prophylaxis, detection and therapy of postural defects.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ogólne zasady fizjoterapii a usprawnianie osób z osteoporozą.
  Tytuł angielski: General principles of physiotherapy and increasing of efficiency of people with osteoporosis.
  Autorzy: Nowotny-Czupryna Olga, Rudzińska Aleksandra
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.83-89, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zasady fizjoterapii w odniesieniu do zakładanych celów usprawniania i konkretnych środków terapetycznych w poszczególnych okresach osteoporozy. Są to: zasada indywidualizacji, nieszkodzenia, wczesności, systematyczności, świadomości i aktywności, właściwego stosowania środków, stopniowania trudności, poglądowości, kolektywności ćwiczeń. Ich przestrzeganie może mieć istotny wpływ na wyniki usprawniania osób z osteoporozą.

  Streszczenie angielskie: This paper describes principles of physiotherapy in accordance to the assumed goals of efficiency increasing and particular therapic methods related to stages of osteoporosis. They are the rules of: individualisation, harmlessness, earliess, systematicity, awarness and activity, proper methods application, gradation of difficulty, view taking and collectivity of exercises. The obedience of these rules may have an important influence on the resutls of rehabilitation of people with osteoporosis.

  stosując format: