Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOWALIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Świadczenia medyczne udzielane ofiarom urazów i wypadków w aglomeracji gdańskiej.
Tytuł angielski: Health services provided for victims of traumas and accidents in the agglomeration of Gdańsk.
Autorzy: Jędrzejczyk Tadeusz, Zarzeczna-Baran Marzena, Nowalińska Monika
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.178-183, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Urazy i wypadki stanowią wciąż poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Niewiele jednak prac badawczych poświęconych problemowi analizuje organizację i koszty świadczeń szpitalnych. W naszej pracy analizowaliśmy, opierając się na indwydudalnej dokumentacji medycznej, przyczyny hospitalizacji w Klinice Chirurgii Urazowej największego szpitala w województwie pomorskim oraz udzielane pacjentom świadczenia medyczne. Wśród przyczyn hospitalizacji wymienić należy wypadki komunikacyjne (25 proc.), spowowodane czynem zabronionym (20 proc. mężczyzn i 7 proc. kobiet) oraz urazy domowe (7 proc. leczonych mężczyzn i 28 proc. kobiet). Podstawą postępowania diagnostycznego jest klasyczna radiologia, uzupełniana u 16 proc. pracjentów USG i 12 proc. tomografią komputerową.

  Streszczenie angielskie: Traumas and accidents are one of three mains treats of public health. There are many research works on the topic, but only some of them concentrate on the issue of organization of the services and cost of hospitalization. In our research we have analyzed individual patients' documentation in the clinic of traumatic surgery of the main regional hospital. We were searching for the reason of hospitalisations and delivered services during the stay in hospital ward. There are three main reason of hospitalisation: transportation accidents (25 p.c.), acts of violence (20 p.c. of the man and 7 p.c. of the women) and home accidents (7 p.c. treated man and 28 of treated women). The background of diagnoses were classic radiograms. In addition to this ultrasonography was carried out in 16 p.c. patients and computer topography in 12 p.c. of patients.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w województwie pomorskim w roku 1999 na tle danych ogólnopolskich.
  Tytuł angielski: Evaluation of epidemiological situation of neoplasm in Pomerania voivodship in 1999 comparing with the situation in Poland.
  Autorzy: Zarzeczna-Baran Marzena, Nowalińska Monika, Pęgiel-Kamrat Jolanta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.586-593, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów złośliwych w wojewódzkich pomorskim w 1999 r. i porównanie z danymi ogólnopolskimi. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce. Jednak w odróżnieniu od nich, nie obserwujemy tu pomyślnej tendencji obniżania odsetka zgonów, wprost przeciwnie - liczba ich wzrasta. Niepokojąca jest zwłaszcza sytuacja w zakresie nowotworów złośliwych w województwie pomorskim. Główne tendencje sytuacji epidemiologicznej w zakresie nowotworów w woejewództwie pomorskim są zbieżne z ogólnopolskimi, jednak standaryzowane współczynniki zachorowalności są wyższe niż przeciętnie w Polsce. Zwraca uwagę wysoka umieralność z powodu nowotworów złośliwych - wśród kobiet jest to pierwsze, a wśród mężczyzn drugie miejsce w Polsce. W zakresie struktury zachorowalności na nowtowory złośliwe w województwie pomorskim zaobserwowano wysoki w stosunku do danych ogólnopolskich, odsetek rejestrowanych nowotworów o umiejscowieniu mnogim, co wiąże się zapewne ze sposobem kodowania przyjętym w naszym województwie. Przedstawione wyniki wyraźnie wskazują na konieczność poszukiwania i usuwania przyczyn takiej sytuacji. Działania powinny być prowadzone wielokierunkowo, zarówno pod kątem diagnostyki wczesnego rozpoznawania nowotworów, jak i promowania zdrowego życia oraz ochrony i restrukturyzacji zasobów naturalnych środowiska.

  Streszczenie angielskie: The aim of the research was the analysis of epidemiological situation of neoplasm in Pomerania Voivodship in 1999 compared with situation in Poland. Neoplasms are the second cause of death in Poland. Only cardiac and circular system diseases are more frequent cause of deaths. The situation of cardiac and circular system mortality has positively changed and the number of circular death has decreased. On the contrary, the number of neoplasms deaths has increased. Especially, as far as neoplasm are concerned, Pomerania Voivodship's situation is not good. Main trends in epidemiological situation of cancers in Pomerania Voivodship are similar to the situation in Poland, however standarized mortality and incidence rates are higher than average in Poland. In Pomerania Voivodship standarized mortality rates are very high, for females the highest in Poland, for males the second in row of Polish voivodships. In the structure of registered new cases of cancer in Pomerania Voivodship we observe high percentage of multi-sites neoplasms in comparison with data of Poland. The reason of this is undoubtedly connected with the coding system used in Pomerania Voivodship. The presented results indicate the need searching for the factors causing the situation and create programs ito eliminate them. The programs must concentrate on early diagnosis of cancers as well as health promotion and natural environment preservation.

  stosując format: