Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOJSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Orzekanie o śmierci mózgu.
Tytuł angielski: Determination of brain death.
Autorzy: Nojszewska Monika
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.91-104, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule niniejszym przedstawiono, jak na podstawie oznak fizycznych, "testów śmierci" oraz testów potwierdzających śmierć lekarze w różnych okresach historii próbowali zbliżyć się do pewności w orzekaniu śmierci. Zaprezentowano także i omówiono zaprezentowane standardy postępowania obowiązujące w Polsce, porównano je z najnowszymi standardami ogłoszonymi przez Amerykańską Akademię Neurologii. Zwrócono także szczególną uwagę na testy potwierdzające śmierć, których wykonanie w Polsce nie jest obowiązkowe, a które wydają się mieć nieocenioną wartość u pacjentów, u których objawy kliniczne nie mogą być odpowiednio interpretowane. Zadaniem tego artykułu jest przybliżenie, w jaki sposób na przestrzeni wieków zmieniało się pojęcie śmierci oraz jaki jest stan prawny w Polsce u progu XXI wieku.

  Streszczenie angielskie: We present diagnostic criteria of brain death determination that were determinated by physicians based on physical signs "test of death" and confirmatory tests. All standards required by Polish law also presented and discussed. They are compared with recent guidelines published by American Academy of Technology. Confirmation tests hat are not required by law in Poland are also emphasised. They apper to be of great worth for cases in whom physical signs cannot be reliably interpreted. The aim of this article is to present how the definition of death was being changed for the centuries and what kinds of requirements the law in Poland needs at the begining of the XXI century.


  2/2

  Tytuł oryginału: Współczesne kliniczne i elektrofizjologiczne metody oceny zaburzeń układu autonomicznego.
  Tytuł angielski: Current clinical and electrophysiological methods is assessment of dysautonomia.
  Autorzy: Nojszewska Monika, Zajączkowska Justyna, Byśkiniewicz Krzysztof, Zakrzewska-Pniewska Beata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1107-1120, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono metody klinicznej i elektrofizjologicznej oceny układu autonomicznego oraz ocenę ich przydatności w analizie dyzautonomii. Badaniom poddano chorych z różnymi zespólami klinicznymi przebiegającymi z dyzautonomią. Klinicznej (ilościowej i jakościowej) oceny dyzautonomii dokonano przy pomocy Kwestionariusza Zaburzeń Układu Autonomicznego, oceniającego dyzautonomię na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego. Jako metodę nieinwazyjnej elektrofizjologicznej oceny dyzautonomii użyto badania zmienności odstępów R-R rytmu zatokowego (R-R interval variations test; RRIV) oraz współczulnych potencjałów skórnych (sympathetic skin response; SSR). Badani chorzy (n = 15) mieli kliniczne objawy dyzautonomii różnego rodzaju i o różnych nasileniu, co wykazał kwestionariusz. W testach elektrofizjologicznych wyniki SSR były nieprawidłowe u 4 chorych, a nieprawidłowości polegały głównie na wydłużonej latencji odpowiedzi z kończyn górnej i dolnej lub braku odpowiedzi z jednej kończyny. Zmniejszone zmienności odstępów R-R w spoczynku lub w czasie głrbokiego oddychania stwierdzono u 8 pacjentów. Oba testy były nieprawidłowe u 3 chorych. Badanie kliniczne jak i ocena elektrfizjologiczna pozwoliły łącznie na ujawnienie oraz ocenę iłościową i jakościową dyzautonomii. Trudne do jednoznacznej oceny kliniczne objawy dyzautonimii oraz bardzo duże ich rozpowszechnienie sklaniają do szerokiego stosowania obu opisanych metod, celem pełnej oceny zaburzenia funkcji ukladu autonimicznego, przy czym testy elektrofizjologiczne obiektywizują wyniki uzyskane w badaniu klinicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to present clinical and electrophysiological methods of assessment of dysautonomia and to evaluate usefulness of these methods. We evaluated clinical symptoms of dysautonomia by Questionnaire of Automatic Disorders, which allows the qualitative and quantitative analysis of clinical dysautonomia. We used two non-invasive methods of electrophysiological evaluation: R-R interval variation test (RRIV) and symphatetic skin response (SSR). In assessment by our questionnaire all patients studied had clinical syptoms and signs of dysautonomia. We examined 15 patients with clinical conditions accompanied by dysautonomia. The SSR were abnormal in 4 patients (increased latency or absence of response from one limb or increased latency in upper and lower limb). The results of RRIV were abnormal in 8 patients at rest and during deep breathing. Both, SSR and RRIV, were abnormal in 3 patients. The clinical examination and electrophysiological tests are useful for the assessment of the involvement of autonomic nervous system. The battery of tests is necessary for a complete evaluation of dysautonomia in different diseases.

  stosując format: