Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NOCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Are there any disturbances in vestibular organ of children and young adults with type I diabetes?
Autorzy: Gawron W., Pośpiech L., Orendorz-Frączkowska K., Noczyńska A.
Źródło: Diabetologia 2002: 45 (5) s.728-734, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 312,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aims/hypothesis. The aim of the work was to evaluate the vestibular organ condition in children and young adults suffering from Type I (insulin-dependent) diabetes mellitus. Methods. The group examined consisted of 95 children and young adults aged from 6 to 28 years with Type I diabetes diagnosed. The diabetic group was divided into subgroups according to duration of the disease, compensation of the disease, and presence and character of hypoglycaemic incidents, and presence of diabetic complications. The control group consisted of 44 healthy children and young adults aged 6 to 28 years. After collecting detailed medical history in each case an electronystagmographic test was performed using the computed two-canal electronystagmographer. Results. Within the diabetic group 6 patients complained about vertigo and balance disorders. Spontaneous nystagmus occurred in 10 cases, positional one in 21 cases. Impaired optokinesis occurred in 36 cases and impaired eye tracking test in 33 cases. In caloric tests there was partial canal paresis in 4 cases and directional preponderance in 7 cases. Conclusion/interpretation. Metabolic disturbances present in Type I diabetes cause disturbances in different parts of vestibular organ but mostly in its central part. Comparing disturbances in the vestibular organ with clinical and biochemical parameters characterising diabetes, the range of vestibular organ impairment in diabetes mellitus type 1 seems to depend mainly on the presence and character of hypoglycaemic incidents and the duration of the disease and to some extent on the compensation of diabetes.


  2/7

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne w przebiegu wybranych zaburzeń funkcji gruczołów wewnętrznego wydzielania u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Skin lesions in the course of selected endocrinological diseases in children and adolescents.
  Autorzy: Noczyńska Anna, Cisło Maria, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.126-131, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorki opisują zmiany skórne obserwowane w wybranych endokrynopatiach u dzieci i młodzieży. Do zaburzeń funkcji gruczołów wewnętrznego wydzielania, w których najczęściej stwierdza się zmiany skórne zaliczono dysfunkcję tarczycy, nadnerczy, zaburzenie funkcji gonad u dzieci oraz cukrzycę typu 1. Autorki przedstawiły szczegółowy opis objawów skórnych w stanach nadczynności i niedoczynności tarczycy, podkreślając, że najczęściej spotykanym zaburzeniem związanym z nadczynnością tego gruczołu u dzieci i młodzieży jest choroba Gravesa-Basedowa. Podały również opis zmian skórnych stwierdzanych w przebiegu zaburzeń funkcji nadnerczy szczególnie w przypadku wrodzonego przerostu kory nadnerczy. Wyszczególniły również zmiany, jakie w obrębie skóry mogą wystąpić w cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: The authors presented skin lesions which may be observed in selected endocrinopathies in children and adolescents. Functional disturbances of endocrine glands in which skin lesions may develop are dysfunction of the adrenals, gonads in case of children, thyroid diseases and diabetes type 1. The authors presented also a detailed description of skin symptoms observed in hyperthyrosis and hypothyrosis. They emphasised that the most common form of hyperthyrosis in children and adolescents is Graves disease. Also broadly dermatological lesions which may develop in diabetes type they described.


  3/7

  Tytuł oryginału: Dwa przypadki niedosłuchu towarzyszącego chorobie Hashimoto.
  Tytuł angielski: Two cases of hearing loss following Hashimoto disease.
  Autorzy: Gawron Wojciech, Pośpiech Lucyna, Noczyńska Anna, Klempous Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.478-482, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chorobom tarczycy, szczególnie przebiegającym z niedoczynnością, towarzyszy niekiedy niedosłuch odbiorczy. Niektórzy autorzy wiążą ten fakt z autoimmunologicznym podłożem wybranych schorzeń tarczycy. Przedstawiamy dwie pacjentki z rozpoznaną chorobą Hashimoto, u których stwierdzono fluktuacyjny niedosłuch odbiorczy o lokalizacji ślimakowej oraz u jednej z nich upośledzenie funkcji obwodowej części narządu przedsionkowego. W pierwszym przypadku u dziewczynki z wysokimi mianami przeciwciał przeciwcytoplazmatycznych i rozpoznaną chorobą Hashimoto nastąpiło jednostronne pogorszenie stwierdzanego uprzednio na tle uszkodzenia gentamycyną obustronnego niedosłuchu. W badaniu kontrolnym, kiedy dziecko pozostawało w eutyreozie, stwierdzono wyraźną, potwierdzoną badaniami dodatkowymi poprawę słuchu. W drugim przypadku u dziewczynki z rozpoznawaną od 2 lat hipotyreozą i cukrzycą typu 1 z towarzyszącym wysokim mianem przeciwciał przeciwcytoplazmatycznych 3 miesiące przed badaniem pojawiło się pogorszenie słuchu oraz zawroty głowy o typie układowym. Na podstawie przeprowadzonych badań rozpoznano obustronny odbiorczy niedosłuch ślimakowy. W podsumowaniu pracy zwrócono uwagę na prawdopodobny związek procesu autoimmunologicznego oraz poziomu hormonów tarczycy ze stanem ucha wewnętrznego. W przypadkach pozornie idiopatycznych niedosłuchów odbiorczych o lokalizacji ślimakowej zasugerowano przeprowadzanie szerokiej internistycznej diagnostyki różnicowej w celu poszukiwania przyczyny obserwowanych zaburzeń. Prezentowany problem wymaga dalszych, szerszych badań, opartych na większym materiale klinicznym.

  Streszczenie angielskie: Hearing loss accompanies some of thyroid gland disease especially those with hypothyroidism. Some authors state it correlates with autoimmune background of certain gland disturbances. We present two cases of patients with Hashimoto disease accompanied by fluctuating cochlear hearing loss and peripheral vestibular loss in one of the cases. First case: there was unilateral worsening of bilateral hearing loss diagnosed previously after gentamycine treatment in 16 year old female with Hashimoto disease. There was significant improvement confirmed in audiological tests when child became euthyroid. Second case presenting hearing loss and vertigo: 16 year old female with hypothyroidism and diabetes mellitus type 1 with high blood concentration of anticytoplasmatic immunoglobulins lasting for 2 years. Bilateral cochlear perceptive hearing loss was diagnosed ear condition was suggested. Trying to find the reason of observed disturbances one should consider wide differential diagnostics in all the cases of preceptive seemingly idiopathic cochlear hearin loss. The presented problem needs to be further investigated in larger clinical material.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wpływ zaburzeń metabolicznych w cukrzycy typu 1 na odruchy przedsionkowo-rdzeniowe u dzieci i młodych osób dorosłych.
  Tytuł angielski: The influence of metabolic disturbances present in diabetes mellitus type 1 on vestibulo-spinal reflexes in children and young adults.
  Autorzy: Gawron Wojciech, Pośpiech Lucyna, Orendorz-Frączkowska Krystyna, Noczyńska Anna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.451-457, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Neuropatia cukrzycowa obejmuje różne zaburzenia w obrębie somatycznego i autonomicznego układu nerwowego i ma znaczący wpływ na rokowanie i przebieg cukrzycy. Celem przedstawianej pracy jest ocena odruchów przedsionkowo-rdzeniowych u dzieci i młodych osób dorosłych chorujących na cukrzycę typu 1. Grupa kontrolna - 44 zdrowe osoby w wieku od 6 do 28 lat, bez schorzenia otoneurologicznego. Po zebraniu wywiadu oraz przedmiotowym badaniu ORL u każdego badanego przeprowadzono badanie statoposturograficzne za pomocą posturografu PE 62 Model 04. Przeprowadzono badanie posturografii statycznej oraz z zastosowaniem konfliktu sensorycznego w teście stania na lewej nodze. W grupie chorych zawroty głowy i/lub zaburzenia równowagi podawało 6 badanych. Stwierdzono wyższe parametry stabiligramów w grupie osób z cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną, statystycznie istotne w podgrupie dzieci najmłodszych. Stwierdzono lepsze parametry stabilogramów w grupie osób z cukrzycą w porównaniu z grupą kontrolną, statystycznie istotne w podgrupie dzieci najmłodszych. Stwierdzono lepsze parametry stabilogramów w podgrupach chorych z dłuższym przebiegiem cukrzycy. Wykazano wyraźne pogorszenie analizowanych parametrów w podgrupie pacjentów z cukrzycą bardzo źle wyrównaną. Wykazano nieznacznie lepsze parametry w zależności od stopnia nasilenia hypoglikemii. Nie stwierdzono żadnych istotnych różnic w zależności od obecności powikłań narządowych. Niepowikłana lub powikłana w nieznacznym stopniu ...

  Streszczenie angielskie: Diabetic neuropathy enceompasses various disturbances concerning somatic and autonomic nervous system and has significant impact on prognosis and course of diabetes mellitus. The aim of the work is an evaluation of vestibulo-spinal reflexes in children and young adults sufferieng from diabetes mellitus type1. Material - 95 children and young adults aged from 6 to 28 years with diabetes mellitus type 1 diagnosed. The control gorup consisted of 44 otoneurologically healthy subjects aged from 6 to 28 years. After detailed medical history collection and physicial ENT examination statopposturography was performed in each case. Posturographer PE 62 Model 04 was applied in the studies. Static posturography as well as dynamic one (one leg standing test) was performed in each case. 6 patients belonging to diabetic group complained about vertigo or dizziness. There were worse stabilograms parameters in diabetic group in comparison to control one, statistically significant in younger children. There were better stabilogram parameters in diabeatic patients with longer history of the diseases. The parameters analysed were significantly wors in the subgroup with not compensated diabetes. The parameters were slightly better in relation to the presence of hypoglycaemic incidents. No apparent differences in stabliograms parameters were present in relation to the presence of diabetic complications. Diabetes mellitus type 1 with slight or without complications does not have significant ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Dziecko matki chorującej na cukrzycę.
  Autorzy: Wąsikowa Renata, Noczyńska Anna, Skalska Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.26-28, sum. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 rozwija się u osób z genetyczną predyspozycją do tej choroby. Ujawnia się w następstwie procesu autoimmunologicznego prowadzącego do zniszczenia komórek beta układu wysepkowego trzustki. Stwierdzono, że cukrzyca typu 1 występuje częściej wśród członków rodzin pacjentów dotkniętych tą chorobą. Uważa się, że układ antygenów HLA jest odpowiedzialny za predyspozycję do cukrzycy typu 1. Określono już część haplotypów w obrębie tego układu, znajdujących sie głównie w regionach DQ i DR genów klasy II. Cukrzyca u matki wiąże się z następującymi zagrożeniami dla jej dziecka: 1) ryzykiem dziedziczenia markerów genetycznych predysponujących do cukrzycy, 2) częstszego występowania wad rozwojowych i zaburzeń okołoporodowych. Wnioski: 1) cukrzyca typu 1 oraz cukrzyca rozpoznana w ciąży są czynnikami ryzyka częstszego występowania wad rozwojowych, 2) powikłania cukrzycy stwierdzane u matki z przewlekle niewyrównaną cukrzycą podwyższają to ryzyko, 3) planowanie ciąży, optymalne wyrównanie metaboliczne w ciągu całej choroby matki, szczególnie przed i w przebiegu ciąży obniżają ryzyko występowania zaburzen okołoporodowych i wad rozwojowych u dziecka.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitusa type 1 is a disease, which develop in individuals with a genetic predisposition to it. Clinical symptoms are the consequence of an autoimmunological process and the destruction of betacells of the pancreatic islands. It was shown that diabetes type 1 is observed more treatment in family members of patients with this disease. It is supposed that the antigen HLA system is responsible for the predisposition to diabetes type 1. Appreciated is now a part of the haplotypes of this which system, are located mainly in the region DQ and DR genes of class II. Diabetes in the mother is connected with following risk factors for her child 1) the risk of heredity of genetical markers which predispose to diabetes, 2) a more frequent development of congenital anomalies and perinatal disturbances. Conclusion: 1) Diabetes typ 1 and diabetes diagnosed during the pregnancy are risk factors of a more frequent of congenital anomalies. 2) Diabetic complications observed in mother with a chronic bad metabolic control of the disease increased this risk. 3) A planed gravidity, an optimal metabolic control during the whole time of diabetes, particulary before and during the gravidity decreased the risk of perinatal disturbances and congenital defects in her child.


  6/7

  Tytuł oryginału: Diabetologia dziecięca.
  Autorzy: Noczyńska Anna, Wąsikowa Renata
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.121-125, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/7

  Tytuł oryginału: Pacjenci z cukrzycą typu 1 leczeni osobistymi pompami insulinowymi. Ocena efektu leczenia oraz komfortu życia.
  Autorzy: Noczyńska Anna, Wąsikowa Renata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.54, 56-58, 60-61, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ciągły podskórny wlew insuliny realizowany przy pomocy osobistej pompy insulinowej CSII (continuous subcutaneous insulin infusion) naśladuje w sposób najbardziej fizjologiczny rytm wydzielania insuliny przez zdrową trzystkę. Celem artykułu jest ocena stopnia wyrównania cukrzycy insuliną podaną w stałym wlewie przy pomocy osobistej pompy insulinowej. Po przeszkoleniu 64 pacjentów (29 chłopców i 35 dziewczynek) w wieku 3-24 lat (średnia wieku 13,2 lat) chorujących na cukrzycę od 0,3 do 19 lat (średnio 8,3 lat) podłączono pompę insulinową. Średnia długość leczenia pompą wynosiła 19 mies. (6-66 mies.). Przed podłączeniem pompy, a następnie co 3 mies. wszystkim pacjentom oznaczano HbA1c. Poziom glukozy pacjenci badali glukometrami Glucotrend oraz Precision QID. W trakcie leczenia pompą osobistą stwierdzono istotne statystycznie obniżenie się poziomu HbA1c (p=0,00001) oraz zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę (0,00003) w porównaniu z danymi przed leczeniem. Wnioski: 1) pompa insulinowa pozwala na optymalny sposób leczenia cukrzycy typy 1; 2) pompa insulinowa stwarza możliwość dowolnego planowania posiłków w ciągu doby; 3) monitorowanie podstawowego wlewu insuliny przyczynia się do normalizacji poziomów glukozy w porze brzasku.

  stosując format: