Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIWIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Leczenie oszczędzające w raku piersi.
Tytuł angielski: Breast conserving therapy in breast cancer.
Autorzy: Nagadowska Monika, Niwińska Anna
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.82, 84, 86-88, tab., bibliogr. 48 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi - wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne Gdańsk 13.03. 2002
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie oszczędzające (ang. breast conserving therapy - BCT) jest alternatywnym w stosunku do mastektomii postępowaniem we wczesnych postaciach raka piersi. Z punktu widzenia onkologii jest postępowaniem radykalnym, tj. pozwalającym w wybranych sytuacjach uzyskać całkowite wyleczenie z choroby nowotworowej, a jednocześnie zachować narząd. Zasadą leczenia oszczędzającego jest chirurgiczne usunięcie ogniska pierwotnego raka z następowym napromienianiem gruczołu, w celu zniszczenia innych ewentualnie pozostawionych mikroognisk nowotworu poza główną masą guza. Klasycznie chirurgiczne leczenie oszczędzające poza wycięciem miejscowym nowotworu zazwyczaj zakłada także całkowite usunięcie węzłów chłonnych pachowych. Obecnie pojawiają się propozycje rozważenia rezygnacji z leczenia chirurgicznego regionalnych węzłów chłonnych dla guzów mniejszych niż 10 mm, podobnie jak w pewnych przypadkach rezygnacja z radioterapii. Upowszechnienie stosowania biopsji węzła wartowniczego pozwala na zmniejszenie zasięgu resekcji chirurgicznej w obrębie dołu pachowego. Przy prawidłowym doborze chorych, leczenie oszczędzające daje wyniki odległe, porównywalne do uzyskiwanych po mastektomii. Jedynym czynnikiem różnicującym obie metody (poza czasem leczenia) jest częstość wznów miejscowych.

  Streszczenie angielskie: The use of breast conserving therapy (BCT) rather than modified radical mastectomy (MRM) for the treatment of breast carcinoma is nowadays an option for the majority of women with early stage breast cancer. Clinical trials established the value of breastconserving treatnment including the macroscopic removal of the tumor followed by local radiation therapy (RT) for stage I and II invasive carcinomas. The authors presented the current knowledge about breast conserrving treatment in patients with breast cancer. The indications and contraindications for this type of treatment were presented. There are absolute contraindications like multicentric disease within the breast, a history of previous therapeutic irradiation to the breast region, pregnancy or persisten positive margins after reasonable surgical attempts. The most common relative contraindications like a history of collagen vascular disease, multifocal disease, tumor size in relation to the breast size are also discussed. Authors also pointed out that certain clinical and pathologic features should not prevent patients from being candidates for BCT for example: the presence of clinical or pathologic involvement in axillary lymph nodes, or family history of breast cancer as little is known about the increassed risk for failure. The surgical and radiotherapy techniques were discussed. Possible complications of RT include arm edema, brachial plexopathy, decreased arm mobility, soft-tissue necrosis, rib fractures, radiation pneumonitis and radiation related heart disease...


  2/10

  Tytuł oryginału: Late cardiopulmonary complications in breast cancer patients following combined adjuvant treatment.
  Tytuł polski: Ocena późnych powikłań ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po skojarzonym leczeniu uzupełniającym.
  Autorzy: Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Tacikowska Małgorzata, Miśkiewicz Zbigniew, Stelmaszczyk Witold, Wasilewska-Teśluk Ewa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • pulmonologia
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena późnej toksyczności ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po mastektomii oraz uzupełniającej chemioterapii i radioterapii. Materiał i metoda. Badaniu poddano 47 kobiet (średnia wieku 47 lat) z rakiem piersi w stopniu zawansowania T1-4 NO-2 MO. Po mastektomii, u wszystkich chorych przeprowadzono chemioterapię i radioterapię. U 40 zastosowano programy z antracyklinami, u 7 - bez antracyklin. Radioterapię przeprowadzono według tej samej techniki, po zakończeniu leczenia chemicznego. Napromieniono ścianę klatki piersiowej i okolice węzłowe (46-50 Gy/Gy). W celu oceny zmian w płucu, po stronie leczonej, zastosowano badanie tomograficzne o wysokiej rozdzielczości HRCT, które przeprowadzono po średnim czasie 17 miesięcy (13-28) i 33 miesięcy (28-58) od zakończenia leczenia skojarzonego. W celu oceny serca zastosowano badanie EKG i echokardiograficzne, które przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego a następnie po średnim czasie 17 i 33 miesięcy od jego zakończenia. Wyniki. Serce: U 7 chorych (wszystkie leczone antracyklinami) stwierdzono nieprawidłowości w echokardiogramie (poszerzenie i zaburzenie kurczliwości lewej komory, obniżenie LVEF, nasilenie istniejących wad serca). U 5 z nich zmiany były bezobjawowe i odwracalne. U 2 chorych stwierdzono klinicznie jawną, miernie nasiloną niewydolność serca, która wydawała się mieć związek z podaną epirubicyną. Na podstawie analizy rozkładu izodoz wykluczono napromienianie jako ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate late toxicity from heart and lungs in breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy (Chth and Rt). Material and methods. Forty seven women (mean age 47 years) with stage T1-4NO-2 MO breast cancer, treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy were examined in order to assess the side-effects in the heart and the lungs. All patients underwent chemotherapy: 40 received chemotherapy including antracyclines, 7-without antracyclines. Radiotherapy was undertaken in all cases. It was administered after chemotherapy and was planned according to the well-established technique. It included the chest wall and regional lymph nodes with a specified dose of 46-50 Gy administered in daily fractions of 2Gy. The high resolution compouted tompgraphy HRCT of the lungs was performed after a mean time of 17 (13-28) months and then, after a mean time of 33 (28-58) months. The condition of the heart was studied using electrocardiography (ECG) and echocardiography (ECHO), which were performed before combined treatment and then after a mean time of 17 and 33 months from its completion. Results. Heart: 7 patients had an abnormal echocardiogram (ventricular dilatation, abnormal Left Ventricular Ejection Fraction, disordered left ventricular contractility, worsening of pre-existent valvular disease). All 7 had received chemptherapy including antracyclines. In 5 of ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Komu zalecić hormonalną terapię zastępczą?
  Tytuł angielski: Who is the best candidate for hormone replacement therapy?
  Autorzy: Niwińska Anna
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (1) s.8-9, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: One of the most complex and difficult health care decision is whether to use postmenopausal hormone replacement therapy (HRT). This therapy has undoubtful benefits, but, unfortunately, it is not free of risks. In this review, the influence of HRT on woman's organs is presented, and the newest, but still one of many, propositions of prescribing of the substitution in different groups of women is discussed. The decision must be undertaken after considering benefits and risks for an individual patient. The main indication for HRT is alleviation of the symptoms of menopause and prevention and treatment of osteoporosis. Despite of recent enthusiasm, the effect of HRT on the risk of cardiovascular disease remains uncertain. In healthy women, the risk of the breast cancer after HRT increases considerably after 5 years of therapy. In women with breast cancer HRT is not recommended.


  4/10

  Tytuł oryginału: Changes in BRCA1 gene in patients with familial breast cancer in the Warsaw region of Poland.
  Tytuł polski: Zmiany w genie BRCA1 u chorych na rodzinnego raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie.
  Autorzy: Paszko Zygmunt, Skasko Elżbieta, Wiśniewska Alicja, Konopka Bożena, Kluska Anna, Jagielska Agnieszka, Wieczorek Ewa, Janiec-Jankowska Aneta, Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Mazur Słwomir
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.97-103, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród przeszło 500 kobiet chorych na raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie, wyselekcjonowano 52 probantki, które były obarczone rodzinnym występowaniem kilku raków sutka i innych nowotworów. Materiałem badawczym było DNA, izolowane z leukocytów krwi obwodowej. Procedurą PCR-SSCP posługiwaliśmy się w celu poszukiwania mutacji we wszystkich kodujących białko eksonach genu BRCA1. Fragmenty podejrzane o obecność muatcji poddawano sekwencjonowaniu. U 36 probantek w genie BRCA1 wykryto 11 rodzajów zmian w eksonach i 5 rodzajów zmian w intronach. U 19 (36,5 proc.) probantek nie wykryto w genie BRCA1 żadnych zmian. Wśród zmian eksonowych trzy z nich powszechnie uznawane są za mutacje patogenne: 5382insC (3 rodziny; 6 przypadków), T300G (2 probantki), 3819del5 (1 probantka). Spośród zmian intronowych zmiana IVS6 + 28 (C - A) podejrzewana jest przez nas o patogenne właściwości, gdyż umiejscowiona jest w obszarze intronu, który bierze udział w składaniu eksonów. Występowała ona u trzech sióstr (dwie chore i jedna zdrowa). Pozostałych 8 zmian, wykrytych w eksonach 11, 13 i 16 (A1186G, C2201T T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G), to polimorfizmy. Jedna z nich - A1186G występowała jako zmiana heterozygotyczna częściej u chorych na raka sutka (18,8 proc.), niż u kobiet zdrowych (4 proc.). Wśród badanych chorych zaobserwowaliśmy w eksonach genu BRCA1 częste nagromadzanie się u tej samej chorej kilku (3-6) polimorfizmów. Dwie heterozygotyczne zmiany (T300G i A1186G), znalezione w DNA z krwi dwóch nie spokrewnionych chorych, utraciło swą heterozygotyczność w DNA izolowanym z guza.

  Streszczenie angielskie: 52 patient-probands with a family history of breast cancer and other tumours were selected from among 500 breast cancer patietns trated at the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology. We studied DNA isolated from peripheral blood. The PCR-SSCP procedure was used for seeking mutations in all protein coding exons of the BRCA1 gene. Fragments suspected of mutation presence were subjected to sequencing. In 36 probands of the BRCA1 gene 11 types of changes were found in exons and 5 types in introns. In 19 (36.5 p.c.) probands no changes were detected within the BRCA1 gene. Among exon changes 3 were ones generally regarded as pathogenic mutations: 5382insC (3 families; 6 cases), T300G (2 probands), 3819delGTAAA (1 proband). Among intron changes we suspect the IVS6 +28 (C - mA) change to be pathogenic, since it is present in intron area participating in exons splicing. It was found in three sisters (two had breast cancer, one was healthy). The remaining 8 changes were disclosed in exons 11, 13 and 16 (A1186G, C2201T, T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G) and regarded as polymorphisms. One of them, A1186G, was, as a heterozygotic change, more frequent in breast cancer cases (18.8 p.c.) than in healthy women (4 p.c.). We observed frequent presence of several types of polymorhisms (3-6) in BRCA1 gene exons. Two heterozygotic changes (T300G and A1186G) inthe blood DNA of two unrelated patients lost their heterozygosity in tumour DNA.


  5/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z III European Breast Cancer Conference.
  Autorzy: Chmielewski Robert, Niwińska Anna, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.251-254 - 3 Europejska Konferencja nt. raka piersi Barcelona 19-23.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  6/10

  Tytuł oryginału: Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, rocznik 1947-1952
  Opracowanie edytorskie: Wajda Zdzisław (oprac.), Betlejewska Barbara (oprac.), Betlejewski Zdzisław (oprac.), Beister Alicja (oprac.), Bożyk Lubomira (oprac.), Cieśla Zygfryd (oprac.), Gołębiowski Witold (oprac.), Jabłońska-Kaszewska Irena (oprac.), Pędzierska Stefania (oprac.), Niwińska Janina (oprac.), Żawrocka-Wrzołek Teresa (oprac.).
  Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 247 s. : il., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,160

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945


  7/10

  Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty genetycznego uwarunkowania raka piersi - podstawowe wiadomości dla onkologa praktyka.
  Tytuł angielski: Clinical aspects of genetic predisposition to breast cancer - clinical oncologist's point of view.
  Autorzy: Niwińska Anna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.317-323, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postęp w odkrywaniu predyspozycji genetycznych do rozwoju nowotworów, którego jesteśmy świadkami, narzuca onkologowi - klinicyście konieczność zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami, dotyczącymi genetycznych aspektów powstawania raka piersi. Jest to szczególnie ważne dlatego, że coraz więcej pacjentów z rodzinnym wywiadem zachorowania na raka piersi poszukuje porady w zespole kliniczno-genetycznym. Pierwsza część pracy ma charakter ogólny i dotyczy 1) podstaw z zakresu procesów nowotworzenia oraz 2) dziedzicznyh uwarnkowań do rozwoju nowtoworów. W drugiej części, dotyczącej tylko raka piersi, omówino 3) charakterystykę sporadycznego, rodzinnego i dziedzicznego raka piersi, 4) wskazania do przeprowadzenia testów genetycznych i analizę ich wyników oraz 5) zasady działania Poradni Genetycznej Raka Piersi.


  8/10

  Tytuł oryginału: Clinical symptoms and prognostic factors in breast cancer - related carcinomatous meningitis.
  Tytuł polski: Analiza objawów klinicznych i czynników prognostycznych w nowotworowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi.
  Autorzy: Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Rudnicka Halina, Niwińska Anna, Mioduszewska Olga, Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.399-402, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim czasie obserwuje się wyraźny wzrost ilości występowania nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych wśród chorych na raka piersi. Rokowanie u pacjentek z tą lokalizacją zmian przerzutowych jest bardzo złe. Materiał i metody. W naszej pracy przeanalizowaliśmy 25 przypadków pacjentek z nowotworowym zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych. Średnia wieku wynosiła 45 lat (od 29 do 70). Objawy kliniczne, które występowały w momencie rozpoznania, to: bóle głowy, nudności i wymioty, splątanie, zespół móżdżkowy, niedowłady, bóle w okolicy piersiowo-lędźwiowej. W 100 proc. przypadków potwierdzono rozpoznanie poprzez stwierdzenie obecności komórek nowotworowych w badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego. U 72 proc. pacjentek obserwowano także podwyższony poziom białka. Leczenie składało się z dokonałowo podawanego raz w tygodniu metotreksatu - 10 mg i Dx - 4 mg. Wyniki. Kliniczną odpowiedź na leczenie oraz poprawę parametrów laboratoryjnych stwierdziliśmy u około 72 proc. pacjentek. Podsumowanie. Nasze obserwacje wskazują, że najważniejszymi korzystnymi czynnikami rokowniczymi w przerzutach do opon móżgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem piersi są: jednoczasowe leczenie systemowe, dobry stan ogólny chorych w momencie rozpoznania, dobra odpowiedź klincizna na leczenie metotreksatem, stwierdzona po 2 cyklach leczenia.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Carcinomatous meningitis is an uncommon but serious complication of advanced breast cancer, the incidence of which has been, recently, increasing. Material and methods. We have reveiwed 25 cases of carcinomatous meningitis in breast cancer patietns treated inour clinic. The mean age at the time of diagnosis was 45 years (range: 29-70 years). The clinical symptoms at the time of diagnosis were headache, nausea/vomiting, confusion, cerebellar signs, paresis and pain in the thoraco-lumbal region. Cancer cells in cerebrospinal fluid were detected in all the cases. Cerebrospinal fluid protein level was elevated in 72 p.c. of cases. The treatment consisted of intrathecal injection of 10 mg of methotrexate plus dexamethasone 4 mg, adminsitered weekly. Results. The response defined as clinical and laboratory improvement was achieved in 72 p.c. of patients. Conclusion. Our observations suggest that the important prognostic factors in carcinomatous meningitis are: systemic chemotherapy, Karnofsky status at the time leptomeningeal metastases of diagnsois and the clinical response after the first 2 cycles of inthratecal ifnusion of methotrexate.


  9/10

  Tytuł oryginału: Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi - nowy problem kliniczny.
  Tytuł angielski: Breast cancer - related carcinomatous meningits - a new clinical issue.
  Autorzy: Niwińska Anna, Rudnicka Halina, Gruszfeld Agnieszka, Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.422-427, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przerzuty odległe z guzów litych do opon mózgowo-rdzeniowych mogą przebiegać pod postacią rakowatości opon lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Każda z tych postaci ma inny przebieg kliniczny i rokowanie. Nowotworowe zapalenie opon jest obecnie coraz częściej rozpoznawane u chorych na raka piersi. Wynika to z postępu w diagnostyce obrazowej oraz długiego przeżycia chorych na raka piersi. Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych stanowi duży poroblem dla klinicysty z uwagi na małą skuteczność i znaczną toksyczność dostępnych metod leczenia. Stan ogólny chorej i wynik badania neurologicznego w chwili rozpoznania stanowią kryterium przeżycia. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, z uwzględnieniem: patofizjologii, objawów klinicznych, czynników rokowniczych, metod rozpoznawania, dostępnych metod leczenia, toksyczności leczenia i rokowania.

  Streszczenie angielskie: Two different clinical types of leptomeningeal metastases from solid tumours exist: (i) local infilatration and (ii) dissemination of tumour cells throughout the neuraxis by the flow of the CSF (neoplastic meningitis, carcinomatous meningitis). Every type has different clinical manifestation and prognosis. At present carcinomatous meningitis is more frequently diagnosed - probably as a consequence of the progress in imaging techniques and the survival of breast cancer patients. Carcinomatous meningitis is developing as a clinical problem for oncologists and neurologist due to the poor efficacy and high toxicity of the treatment. The most important prognostic factors are overall performance and the neurological status. In this article we review the issue of breast cancer-related carcinomatous meningitis - its pathophysiology, clinical symptoms, prognostic facotrs, methods of diagnosis and treatment, toxicity of the treatment and patient prognosis.


  10/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 18th UICC International Cancer Congress.
  Autorzy: Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Niwińska Anna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.453-455 - 18 Kongres Międzynarodowej Unii Zwalczania Raka Oslo 06/07 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: