Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEMIR
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Ocena objawów ubocznych preparatów stosowanych w formie instylacji dopęcherzowych u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego.
Tytuł angielski: Evaluation of side effects after intrabladder instillations of preparations in patients with superficial bladder carcinoma.
Autorzy: Kaczmarek Piotr, Błaszczyk Jan, Kowalski Jan, Niemirowicz Jerzy
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.39-42, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały wzrost zachorowań na nowotwory, w tym również nowotwory układu moczowego, zmusza lekarzy do szukania wciąż nowych metod leczenia. Stosowanie nowych preparatów pociąga za sobą w wielu wypadkach występowanie objawów ubocznych, z którymi walka stanowi duży problem i powoduje, że należy je stale monitorować i w odpowiednim czasie interweniować, aby uniknąć powikłań, które w wypadku stosowania BCG są bardzo uciążliwe, a czasami niebezpieczne dla chorego. W latach 1990-1998 na Oddziale Urologii Szpitala MSWiA w Łodzi z powodu powierzchownych raków pęcherza moczowego leczono 241 chorych. W grupie tej u 145 chorych po elektroresekcji raka zastosowano wlewki dopęcherzowe z zawiesiny prątka BCG. U 42 chorych zastoswano instylacje dopęcherzowe z epirubicyny, 16 chorych otrzymywało dopęcherzowo adriblastynę, a 32 pacjentów nie otrzymywało żadnego preparatu. Przed każdą kolejną wlewką zbierano od chorych dokładny wywiad, natomiast krew do badań pobierano przed 1. wlewką i w 7. dobie po zakończonym leczeniu. Materiał do badań pobierano przed 1. wlewką dopęcherzową oraz w 7. dobie po zakończeniu cyklu 4-tygodniowego. Objawy uboczne stosowanych preparatów przedstawiono, wykorzystując stopnie toksyczności wg WHO, i podzielono na subiektywne i obiektywne. Okres obserwacji obejmował czas od podania 1. wlewki do 7. doby po ostatniej wlewce. W grupie 145 chorych, u których zastosowano zawiesinę prątka BCG, wykonano 836 wlewek dopęcherzowych. U 17 (12 proc.) chorych przerwano cykl ...

  Streszczenie angielskie: Permanent increase in neoplasm incidence including also bladder neoplasms makes physicians to search for new forms and methods of treatment. Application of new preparations entails in many cases appearance of side effects which are difficult to fight off and thus must be monitored constantly. To avoid complications which in case of BCG application are very burdensome and sometimes dangerous for patient it is necessary to intervene in due time. In the years 1990-1998 in Department of urology, Ministry of Internal Affairs and Administration Hospital in Łódź, 241 patietns were treated due to superficial bladder carcinoma. In this group in 145 cases after carcinoma electroresection BCG suspension intrabladder infusion were applied. In 42 patients epirubicin, in 16 adriblastine intrabladder instillations were performed; 32 patients did not receive any preparation. A detailed history was taken from the patients before each next infusion, whereas blood was collected for testing before the first infusion and on the seventh day after completion of the therapy. Material for studies was collected before the first intrabladder infusion and on the seventh day after 4-week cycle completion. Side effects of the applied preparations were presented basing on toxicity grades acc. to WHO and divided into subjective and objective ones. The observation period comprised the time from the first infusion to the seventh day after the last infusion. In the group of 145 patients with applied ...


  2/9

  Tytuł oryginału: Biodostępność izoniazydu u zdrowych ochotników - szybkich i wolnych acetylatorów INH.
  Tytuł angielski: Bioavailability of isoniazid in healthy volunteers fast and slow INH acetylstors.
  Autorzy: Augustynowicz-Kopeć Ewa, Zwolska Zofia, Niemirowska-Mikulska Hanna
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.167-179, il., tab., ibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The major pathway for INH metabolism is acetylation of acetyloisoniazid by a noninducible hepatic enzyme N-acetyltransferase. Examples of drugs acetylated by thisenzymatic system are: isoniazid, sulphadimidine, hydralazine, dapson and sulphapiridine. The rate of acetylation is constant in any individual but varies in different patients. People are characterized as rapid or slov acetylators with slow acetylation inherited as an autosomal recessive type. Heterozygotes have intermediate acetylation rate. Methods for determining acetylator phenotype have been proposed by many authors, but the many of them need instrumentation such as photometers, centrifuges, chromatographs ect. For estimating of INH acetylator phenotype we have developed a sensitive and rapid biological method with Mycobacterium aurum REB as a standard strain. The linearity, precision and accuracy of the method have been evaluated. The minimum detectable concentration of INH was determined to be 0,5 mcg/ml. The test should be completed within 5 days. The described method for determination of INH in human plasma is sensitive and reproducible and allowed to provide pharmacokinetic studies in fast (8 healthy volunteers) and slow (12 healthy volunteers) acetylators. The results have shown that all compared parameters are significantly different in both groups of acetylators.


  3/9

  Tytuł oryginału: Wpływ immunomodulacji BCG na stężenie interleukiny 1á i antagonisty jej receptora w moczu i surowicy chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Effect of blg immunomodulation on interleukin-1á and its antagonist urine and serum concentration in patients with bladder surface cancer.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Pokoca Lech, Zeman Krzysztof, Niemirowicz Jerzy, Kocur Eugeniusz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.33-37, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z form leczenia nowotworów jest stymulacja układu odpornościowego. Oceniając odpowiedź tego układu, badaliśmy wartości stężenia interleukiny 1 (IL-1) i antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra). Badaniem objęto 9 chorych w wieku 54-75 lat /średnia wieku 62,9/ leczonych z powodu powierzchownego raka pęcherza moczowego. Wielkość guza wg sali TNM wynosił T 1, a stopień anaplazji mieścił się w przedziale G1-G2. U chorych po elektroresekcji guza zastosowano instylacje dopęcherzowe wg schematu Moralesa. Materiał do badań: krew żylną i mocz pobierano przed pierwszą wlewką, po ostatniej wlewce oraz po 4 tygodniach od zakończenia leczenia. W próbkach surowicy i moczu oznaczano stężenie Interleukiny 1 i antagonisty receptora dla tej cytokiny metodą ELISA. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała znaczny spadek wartości stężenia IL 1 w surowicy krwi po leczeniu średnia 0,86 pg/ml (wartość wyjściowa 3,29 pg/ml), przy jednoczesnym wzroście stężenia w moczu 10,32 pg/ml (wartość wyjściowa 4,42 pg/ml). Po 30 dniach od zakończonego leczenia wartości w surowicy wzrosły do połowy wartości wyjściowej (1,22 pg/ml), natomiast w moczu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa (24,10 pg/ml). Wartości stężenia antagonisty receptora IL-1 kształtowały się w sposób analogiczny do wartości IL-1 tzn: w surowicy krwi po leczeniu wartości zmniejszyły się z 808,43 pg/ml do wartości 544,68 pg/ml aby po 30 dniach od zakończonego leczenia wzrosnąć do 764,74 pg/ml, natomiast w moczu wartości te ...

  Streszczenie angielskie: Immune system stimulation is one of the methods of bladder cancer treatment. Assessing this system response, the values of interleukin-1 (IL-1) and receptor IL-1 antagonist (IL-1Ra) concentration were investigated. The study comprised 9 patients, aged 54-75 years (mean 62.9 years) treated due to bladder surface cancer. The tumour size acc. to TNM scale was T1 and anaplasia within the range G1-G2. In patients after tumour electroresection intrabladder instillations were performed acc. to Morales. Material: vein blood and urine were collected before the first instillation, after the last instillation and 30 days after completion of the treatment. Concentration of interleukin-1 and receptor antagonist for this cytokine was determined in urine and blood serum with ELISA. Analysis of the obtained results showed significant decrease of the value multaneous increase of the concentration in urine - 10.32 pg/ml (initial value 4.42 pg/ml). Thirty days after completion of the therapy the serum values increased to half of the initial value (1.22 pg/ml), whereas in urine there still remained increasing tendency (24.10 pg/ml). The values of receptor IL-1 antagonist concentration were similar to the values of IL-1, that is: in blood serum after the treatment the values decreased from 808.43 pg/ml to 544.68 pg/ml and then 30 days after completion of the treatment increased to 764.74 pg/ml; whereas in urine these values were: 943.17-1063.26-1284.19 pg/ml, respectively. Constant ...


  4/9

  Tytuł oryginału: Pierwszy warszawski ośrodek pełniący 24-godzinny dyżur interwencyjny w ostrych zespołach wieńcowych. Wyniki leczenia i relfeksje ogólne.
  Tytuł angielski: The first in Warsaw catheterisation laboratory with a 24-hour duty. Results of treatment in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Dąbrowski Marek, Rdzanek Hanna, Bielecki Dariusz, Jezierski Jarosław, Krzyżewski Rafał, Kulawik Tomasz, Mohmand Adam, Mularczyk Michał, Niemirka Tomasz, Płomiński Piotr, Rzezak Jarosław, Seweryniak Piotr, Słysz Andrzej, Śliwiński Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.271-277, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/9

  Tytuł oryginału: Discrepancies in creatinine clearance in centenarians when calculated by two different mathematical formulas.
  Autorzy: Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Mossakowska Małgorzata, Niemir Zofia, Bręborowicz Andrzej, Oreopoulos Dimitrios G.
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (12) s.2274-2275, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • list i notatka
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Intracellular expression of TNF-ŕ and IL-8 of peripheral blood monocytes and antioxidant defence in nephrotic syndrome.
  Autorzy: Zachwieja Jacek, Niemir Zofia, Bobkowski Waldemar, Dobrowolska-Zachwieja Agnieszka, Zaniew Marcin, Siwińska Aldona, Lewandowska-Stachowiak Maria, Maciejewski Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.17-22, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background. Minimal change nephrotic syndrome is accompanied by and probably related to an abnormal T-lymphocyte and monocyte function. Several immunological abnormalities are in favor of this hypothesis, but until now the precise nature and cause of the disease is not established. Methods. In the present study we measured the expression of TNF-ŕ and IL-8 in peripheral blood monocytes. In addition total antioxidant status (TAS) as well as the antioxidant enzymes activity were measured respectively, in the serum and erythrocytes. 39 children with NS were studied. Of these 20 with the first episode of NS formed group I, and 19 children in remission ( 6 month) of NS formed group II. The age range was 4-17 years with a mean of 8.4. Twenty-life healthy children matched for age constituted the control group. The intracellular expression of cytokines was detected after incubation with Brefeldin A (BFA). Results. TAS was significantly reduced in group I compared to the controls (0.74 ń 0.16 mmol/l vs. 1.14 ń 0.49 mmol/l; p=0.002). Glutathione peroxidase activity was lower in group I compared to the controls (24.56 ń 4.06 U/g Hb vs. 31.25 ń 5.67 U/g Hb, p=0.013). Glutathione reductase activity was lower in group I than in the controls (8.30 ń 1.97 U/g Hb vs. 9.96 ń 3.08 U/g Hb, p=0.048) and was also lower in group II than in the controls (6.98 ń 2.89 U/g Hb vs. 9.96 ń 3.08 U/g Hb, p=0.016). There was no difference in superoxide dismutase activity between the 3 groups (Group I - 1168.45 ń 234.45 U/g Hb; Group II - 1146.56 ń 287.43 U/g Hb; Control - 1056.23 ń 216.32 U/g Hb)...


  7/9

  Tytuł oryginału: Osteogenic properties of various HeLa cell lines and the BMP family genes expression.
  Autorzy: Kochanowska I. E., Włodarski K., Wojtowicz A., Niemira K., Ostrowski K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.58-62, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heterotopic ossicles were included in thigh muscles of immunosuppressed mice by implantation of suspension of several HeLa cell lines. These ossicles are the object of our research on osteoporosis. It was found that various HeLa cell lines differ in their potential to induce osteogenesis. In the previous paper we demonstrated the involvemen of bone morphogenetic proteins (BMP-4 and BMP-6) secreted by HeLa cells in this phenomenon. In the present paper we try to find out the reason of the heterogeneity of various cell lines regarding the differences in their osteoinductive potencies. By the use of semiquantitative RT-PCR the differences in mRNA expression for several isoforms of BMP proteins in examined HeLa cell lines were found. The presence or absence of some of the BMP isoforms seems to be correlated with the quantity of heterotopically induced mineralised tissues. This was measured by weighting the deposited mineral after digestion of soft tissues surrounding the induced ossicles. This finding is supporting the thesis on high and uncontrolled heterogeneity of various HeLa cell lines used all over the world.


  8/9

  Tytuł oryginału: Budowa i funkcja PDGF-ŕr oraz jego ekspresja w nerce prawidłowej i nerkach zmienionych chorobowo.
  Tytuł angielski: Structure and function of PDGF-ŕr and its expression in the normal and diseased kidney.
  Autorzy: Miller-Kasprzak Ewa, Niemir Zofia I., Czekalski Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.826-831, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Płytkowy czynnik wzrostu (platelet-derived growth factor; PDGF) jest znanym powszechnie stymulatorem podziałów komórkowych. Wyniki licznych badań sugerują, że jest on jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za rozplem komórek kłębuszka nerkowego. Do rodziny PDGF należą cztery rodzaje łańcuchów: PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C i PDGF-D, które w formie aktywnej występują jako dimery. Do dotychczas poznanych receptorów wiążących PDGF należą PDGF-ŕR i PDGF-áR. Receptory te charakteryzują się róznym powinowactwem do poszczególnych form PDGF. Transkrypcja genu PDGF-ŕR może odbywać się przy użyciu jednego z dwóch promotorów P1 i P2. Opisano kilka haplotypów charakterystycznych dla promotora P1 genu receptor ŕ. Proces transkrypcji podlega ponadto regulacji wielu czynników. Oddziaływanie receptora ŕ z ligandem wiążę się z dimeryzacją receptora i autofosforylacją reszt tyrozynowych. Jedną z izoform oddziałujących tylko poprzez PDGF-ŕR jest dimer łańcucha PDGF-A. Ekspresję homodimeru PDGF-A wykazuje się w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN). Wiele prac podkreśla rolę ekspresji PDGF-áR w różnych formach KZN. Jakkolwiek ekspresję PDGF-ŕR wykazuje się w nerce zdrowej i w nerkach chorych na KZN, dane na ten temat nie zawsze są zgodne.

  Streszczenie angielskie: Platelet-derived growth factor is commonly known as a mitogen. Many researach data suggest a role for PDGF-áR in the mitogenic response of mesangial cells. There ar four members of PDGF family known as PDGF-A chain, PDGF-B chain, PDGF-C chain and PDGF-D chain, which in active forms are dimers. As far as two receptors PDGF-ŕR and PDGF-áR are known to bind PDGF. There is a difference in binding affinity of various forms of PDGF by these receptors. Two different promotors P1 and P2 can be used for PDGF-ŕR gene transcription. There are several different haplotypes of promotor P1 sequence. Transcription of PDGF-ŕR gene is under control of many factors. Interaction between a receptor and its ligand includes receptor dimerisation and autofosforylation of tyrosine residues. PDGF AA is unique in that it can only be bound by ŕ-receptor dimer. PDGF-AA expression has been confirmed in the normal kidney, as well as in several renal diseases. Although the expression of PDGF-ŕR has been found to accompany that of PDGF-AA, its actual relevance for the development of the glomerular pathology is not clear.


  9/9

  Tytuł oryginału: The pharmacokinetic factors and bioavailability of rifampicin, isoniazid and pyrazinamid fixed in one dose capsule.
  Autorzy: Zwolska Zofia, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Niemirowska-Mikulska Hanna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.448-452, il., tab., bibliogr. 10 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A study was performed at the National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute (NTLDRI) in Warsaw according to the protocol by the Ethics Committee of the Institute. The main target of the mentioned study was a comparison of the biavailability of rifampicin, isoniazid and pyrazinamid fixed together in one capsule with the bioavailability of the same doses of these drugs, which were given sepatately. The absorption of rifampicin, isoniazid and pyrazinamid were tested after oral administration of each drug in free simultaneous combinations and in a fixed-dose combination of three drugs - Triazid. The study was carried out as an open randomised crossover experiment comprising 16 volunteers. The results have shown that the pattern of absorption, plasma concentrations and pharmacokinetic parameters were found to be very simular after administration of the drugs in free and fixed combinations. The triple combination of antituberculosis drugs could replace the separate drugs in the treatment of tuberculosis.

  stosując format: