Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEMCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Droga do rozpoznania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego.
Autorzy: Bartoszewicz Robert, Niemczyk Kazimierz
Źródło: Bibl. Prospera Meniere'a 2002: 6 (3) s.3-95, il., tab., bibliogr. 180 poz.

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/8

  Tytuł oryginału: Labiryntektomia z zachowaniem przewodu ślimaka i rekonstrukcją bocznej ściany przedsionka - zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Labyrinthectomy with preservation of the cochlear duct and a reconstruction of the lateral wall of the vestibule.
  Autorzy: Niemczyk Kazimierz, Bruzgielewicz Antoni, Krzeska-Malinowska Irena, Olesiński Tomasz, Janczewski Grzegorz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.173-179, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono technikę i wyniki zastosowania zmodyfikowanej labiryntektomii u 9 pacjentów. Labirynektomię wykonywano podczas operacji nerwiaków drogą przezbłędnikową, w zaawansowanej jednostronnej chorobie Meniere'a, przy rozległej przetoce perilimfatycznej, oraz w przypadku labiryntitis latens. W trzech przypadkach operacji usuwania nerwiaków zachowano resztki słuchowe. W pozostałych przypadkach operowanych techniką labirynektomii słuch zachowano częściowo u 3 chorych. Przedstawiona technika zabiegów na strukturach błędnika tylnego stwarza szansę na zachowanie słuchu. Należy jednak sądzić, że jej udoskonalenie pozwoli zminimalizować ryzyko uszkodzenia ślimaka.

  Streszczenie angielskie: The authors described a technique and presented the results of the modified labyrintectomy in 9 cases. A labirintectomy was performed during the removal of neuromas by translabirynthine approach, in advanced unilateral Meniere disease, in a huge perylimphatic fistula and in a case of labyrintitis latens. In 3 cases of the neuromas removal the residual hearing was presented. In remained cases of labyrinthectomy hearing was preserved partially.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie uwulopalatofaryngoplastyki oraz uwulopalatoplastyki laserowej w leczeniu chorych z zaburzeniami czynności oddechowej podczas snu.
  Tytuł angielski: Uvulopalatopharyngoplasty and laser assisted uvulopalatoplasty in treatment of patients with sleep related breathing disorders.
  Autorzy: Balcerzak Jarosław, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.415-419, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 1999 w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie wykonano 35 uwulopalatofaryngoplastyk (UPPP) oraz 23 uwulopalatoplastyki laserowe (UPPL) u chorych z zespołem zaburzenń oddychania podczas snu o różnym stopniu nasilenia. Autorzy prezentują zastosowane kryteria kwalifikacji do każdego z tych zabiegów, opisują technikę operacyjną oraz przedstawiają uzyskane wyniki leczenia oceniane zarówno w kategoriach obiektywnych - na podstawie podstawowych parametrów badań polisomnograficznych wykonanych przed oraz w 2 do 3 miesięcy po operacji, jak i opierając się na subiektywnych wrażeniach pacjentów i ich rodzin zebrancyh w formie ankiety.

  Streszczenie angielskie: In the years 1996 - 1999 in the Department of Otolaryngology of Medical Academy in Warsaw 58 patients with respiratory disorders during sleep were treated using uvulopalatoplasty in 35 cases and laser uvulopalatoplasty in 23 cases. The authors describes operation technique, qualification criteria and results assessed on the basis of basic values of ppolysomnografic study as wwell as subjective feelings of patients.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania leczenia chirurgicznego wola tarczycy.
  Tytuł angielski: Early complication of thyroid surgery.
  Autorzy: Paluszkiewicz Rafał, Krawczyk Marek, Frączek Mariusz, Suchowera Danuta, Niemczyk Mariusz, Hevelke Piotr
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.27-31, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Retrospektywna analiza wczesnych powikłań leczenia chirurgicznego wola w latach 90. Materiał i metody: W latach 1989-1999 wykonano 637 operacji wola. U ponad 2/3 chorych wskazaniem do zabiegu było wole obojętne. Najczęściej wykonywano strumektomię subtotalną (79,6 proc.). Wyniki: Wczesne powikłania wystąpiły u 13,3 proc. operowanych chorych. Najczęstszymi powikłaniami były: krwawienia (5,2 proc.), jednostronne porażenie nerwu krtaniowego wstecznego (3,1 proc.) oraz pooperacyjna niedoczynność przytarczyc (1,3 proc.). Wnioski: Chirurgia obciążona jest względnie wysoką liczbą powikłań (13,3 proc.). do najczęstszych powikłań należą krwawienia i jednostronne porażenie nerwu krtaniowego wstecznego (około 50 proc.jednostronnych porażeń nerwu krtaniowego ma charakter przejściowy).

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to retrospectively analyse early surgical complications in a group of patients operated on for thyroid disease in the 1990s. Material and methods: From 1989 to 1999, 637 surgical procedures for thyroid diseases were performed. In more than 2/3 patients, an indication for the surgery was a simple goitre. The most common procedure performed (79.6 p.c.) was subtotal thyroidectomy. Results: The overall incidence of surgical complications equalled 13.3 p.c., the commonest being intraoperative bleeding (5.2 p.c.) , unilateral recurrent laryngeal nerve palsy (3.1 p.c.) and postoperative hypoparathyroidism (1.3. p.c.). Conclusions: The overall complications rate is relatively high (13.3 p.c.), the most frequent are intra-operative bleeding and unilateral recurrent laryngeal nerve palsy (in about 50 p.c. of patients the palsy is transient and withdrawing within 4-6 weeks from surgery).


  5/8

  Tytuł oryginału: Rola czynników immunologicznych w chorobie Meniere'a.
  Tytuł angielski: The role of immunological factors in Meniere's disease.
  Autorzy: Krzeska-Malinowska Irena, Held-Ziółkowska Marta, Kowalska Małgorzata, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.583-587, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dyskusja dotycząca udziału czynników immunologicznych w patogenezie choroby Meniere'a trwa od ponad dwóch dekad. Pomimo to wciąż brakuje badania laboratoryjnego, ktróe mogłoby jednoznacznie potwierdzać autoimmunologiczne podłoże choroby. Dlatego też diagnoza bywa często oparta wyłącznie na obrazie klinicznym i fakcie dobrej odpowiedzi pacjenta na leczenie immunosupresyjne. W artykule przedstawiono przypadek 44-letniej chorej z chorobą Menier'a, leczonej skutecznie doustną steroidoterapią. W pracy omówiono patogenezę, diagnostykę i leczenie przypadków choroby Meniere'a o podłożu autoimmunologicznym.


  6/8

  Tytuł oryginału: Czy prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi dowodzi prawidłowej funkcji nerek?
  Autorzy: Jędras Mirosław, Niemczyk Longin, Marusza Wojciech, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (11) s.640-642, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem kreatyniny w surowicy krwi a GFR wyliczonym na podstawie wzoru Cockroft'a i Gault'a u osób z prawidłowym stężeniem kreatyniny w surowicy krwi. Badana grupa liczyła 27 osób, średnia wieku grupy badanej - 68,8 lat. Tylko u 4 z nich stwierdzono prawidłową wartość GFR. Zatem prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi nie dowodzi prawidłowej funkcji nerek. W przypadkach wątpliwych, szczególnie przy granicznych wartościach kreatyniny, należy obliczyć GFR i ewentualnie zmodyfikować dawki podawanych leków.


  7/8

  Tytuł oryginału: Droga do rozpoznania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego : praca doktorska
  Autorzy: Bartoszewicz Robert, Niemczyk Kazimierz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 180 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20899

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/8

  Tytuł oryginału: Ocena możliwości wykonania częściowej labiryntektomii z zachowaniem słuchu u zwierząt doświadczalnych : praca doktorska
  Autorzy: Olesiński Tomasz, Niemczyk Kazimierz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Otolaryngologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 176 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnki morskie

  stosując format: