Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEDZIELSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Ocena stanu zdrowia wybranej populacji wiejskiej w aspekcie środowiskowego narażenia na ołów.
Tytuł angielski: Assessment of health state in the selected population of rural environment in the aspect of environmental exposure to lead.
Autorzy: Wójcik Alicja, Wezgraj Wiktor, Niedzielski Artur, Lupa Krystyna, Sieklucka-Dziuba Maria
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.977-982, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania wśród wybranej populacji ze środowiska wiejskiego. Oceniono stan zdrowia w aspekcie środowiskowego narażenia na ołów. Analizując uzyskane wyniki badań, wykazano większą zachorowalność wśród populacji żeńskiej w porównaiu z populacją męską, największą w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia. Dominującą grupą schorzeń były choroby układu krążenia, w tym choroba nadciśnieniowa i choroba wieńcowa następnie dermatozy, choroby układu kostno-stawowego. Wartości poziomu kwasu delta-aminolewulinowego były w granicach obowiązujących norm i nie wykazano zagrożenia toksykologicznego badanej populacji.

  Streszczenie angielskie: The research was conducted in the selected population of rural environment. Health state was assessed in the aspect of environmental exposure to lead. While analyzing obtained research results, the higher incidence of the disease was revealed among female population in comparison with male population and it was the highest in the age group above 60 years of age. The predominationg group was the diseases of the circulatory system including chronic hypertensive disease and coronary heart disease, then dermatoses and the diseases of the osteo-articular system The values of delta-aminolaevulinic acid were within the range of vlid standards and no toxic risk of the investigated population was revealed.


  2/13

  Tytuł oryginału: Czy można zaniechać rutynowego wykonywania śródoperacyjnych badań bakteriologicznych u dzieci z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego?
  Tytuł angielski: Can routine intraoperative cultures in children with acute appendicitis be abandoned?
  Autorzy: Przewratil Przemysław, Becht Rafał, Niedzielski Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Grochowski Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.473-482, tab., bibliogr. 13 poz. + bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie wpływu śródoperacyjnych badań bakteriol. na przebieg leczenia dzieci z zapaleniem wyrostka robaczkowego (ZWR). Materiał i metodyka. W latach 1990-1992 (okres I) i 1998-1999 (okres II) w Klinice Chir. i Onkol. Dziec. AM w Łodzi leczono 297 dzieci z ZWR. Analizie poddano: liczbę, wiek i płeć pacjentów, liczbę i rodzaj powikłań, czas hospitalizacji, częstość wykonywania i wyniki śródoperacyjnych badań bakteriol., rodzaj i schemat antybiotykoterapii. Wyniki. W okresie I antybiotykoterapię stosowano u 74,7 proc. pacjentów (139/186). Śródoperacyjne badania bakteriol. wykonano u 116 dzieci (62,4 proc.), a wynik dodatni uzyskano w 40 przypadkach (34,5 proc.). Wpłynęło to na zmianę leczenia w okresie pooperacyjnym zaledwie u 10 pacjentów (8,6 proc.). W okresie II antybiotyk (Cefotoxime) podawano rutynowo w dawce przedoperacyjnej u wszystkich pacjentów (n = 111). U 73 dzieci (65,8 proc.) wykonano śródoperacyjne badania bakteriol. z wynikiem dodatnim w 16 przypadkach (21,9 proc.). Na zmianę leczenia wpłynęło to tylko u 3 pacjentów (4,1 proc.). Wnioski. Ze względu na znajomość flory bakteryjnej występującej w ZWR, skuteczność empirycznej antybiotykoterapii, duży odsetek ujemnych posiewów i w praktyce brak wpływu ich wyników na przebieg leczenia, można w naszej opinii zaniechać rutynowego wykonywania śródoperacyjnego badania bakteriol. u dzieci z zapaleniem wyrostka robaczkowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the impact of intraoperative cultures (IC) on the treatment of children with aacute appendenctis (AA). Material and methods. In the years 1990-1992 (period I) and 1998-199 (period II), 297 children underwent operative treatment for AA at the Department of Pediatric Surgery and Oncology, Medical University in Łodź. Number, sex, and age of patients, number and type of complications, duration of hospital stay, number and results of IC, antibiotics regimen were analysed. Results. During period I antibiotics were administered in 74.7 p.c. of patients (139/186). IC was taken in 116 children (62.4 p.c.) and was positive in 40 instances (34.5 p.c.). Postoperative antibiotics were altered only 8.6 p.c. of the time (n = 10) in response to IC results. During period II antibiotic (Cefotaxime) was administered intravenously preoperatively as a routine. In 73 children (65.8 p.c.) IC was taken, and was positive in 16 cases (21.9 p.c.). Postoperative antibiotics were altered only 4.1 p.c. of the time (n=3) in response to culture results. Conclusions. Beacuse of the well recognised bacteriology of AA, high effectiveness of the empiric antibiotics therapy, high percentage of negative IC, an dinessential impact of IC results on postoperative treatment, in authors' opinion, routine IC can be abandoned in children with acute appendicitis.


  3/13

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości (badania in vivo) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gel derived bioactive ceramic as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.385-394, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania histopatologiczne i radiologiczne na królikach. W doświadczeniu wycinano fragmenty w obu kościach promieniowych. Ubytek w prawym przedramieniu uzupełniono bioszkłem S2 pochodzenia żelowego. Lewe przedramię traktowano jako kontrolę, a ubytek kostny wypełniono mrożonymi allogennymi przeszczepami kostnymi. Zwierzęta uśmiercano po 3., 6., 12. tygodniach i wykonywano badania radiologiczne i histopatologiczne. Wstępne badania radiologiczne i histopatologiczne wykazują stopniowe niejednorodne narastanie kości w trzech okresach obserwacyjnych. Materiał S2 okazał się stymulujący i przyspieszający regenerację tkanki kostnej na wybranym modelu królika.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the histopathological and radiological study performed on a series of male, mixed-race rabbits. All rabbits had a 20 x 4 x 4 mm-bone fragment extracted from the radial bone according to a modified technique by Scmitt and Weller. In the right radius bone defect was filled approximately 0.5 cm**3 bioglaass S2. In the left ruis, which served as control, allogenic bone graft (the size of the defect) collected from the tibia and femur was implanted. Rabbits were sacrificed 3, 6 and 12 weeks after the procedure and histopathological and radiological studies were performed. These studies revealed a heterogeneous increase of new bone regeneration in all three phases of the study. The S2 biomaterial both stimulated and accelerated bone regeneration in the rabbits.


  4/13

  Tytuł oryginału: Zastosowanie dystrakcyjnej epifizjolizy w leczeniu nierówności kończyn.
  Tytuł angielski: Distraction epiphysiolysis in the treatment of uneven limb length.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Synder Marek, Borowski Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.459-463, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Różnice zdań na temat wartości wydłużania kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej skłoniły nas do analizy własnego materiału. Materiał i metody. Materiał badawczy obejmuje 31 dzieci, 18 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 7 do 14 lat, średnio 11,9 lat, u których wydłużano 17 segmentów udowych i 14 goleniowych na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej. Wyjściowe skrócenie kończyny wynosiło średnio 6 cm. W trakcie wydłużania, jak i w ocenie końcowej brano pod uwagę wielkość wydłużenia, jakość regeneratu kostnego i ocenę chrząstki wzrostowej. Okres obserwacji wynosił średnio 6 lat. Wyniki. Średnie wydłużenie kończyny wyniosło 5 cm (od 3 cm do 8 cm). Czas wydłużania wynosił średnio 110 dni (od 60 do 160 dni), a czas stabilizacji średnio 48 dni (od 30 do 106 dni). Średni indeks wydłużania wynosił 42 dni/cm. Wnioski. Uważamy, że wydłużanie kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej jest zabiegiem prostym, a jednocześnie mało traumatycznym. wymagającym jednak dużego doświadczenia leczących. Maksymalne wydłużenie nie powinno przekraczać 6 cm, a monitorowanie procesu wydłużania jest bardzo ważne w celu uzyskania wartościowego regenaratu kostnego. Zabieg wydłużania kończyny na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej powinien być wykonany tuż przed zakończeniem wzrostu dziecka.


  5/13

  Tytuł oryginału: Powikłania, trudności i problemy w stosowaniu dystrakcyjnej epifizjolizy.
  Tytuł angielski: Complication, difficulties and problems in the application of distraction epiphysiolysis.
  Autorzy: Synder Marek, Niedzielski Kryspin, Borowski Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.464-468, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wydłużanie kości jest bardzo atrakcyjnym zabiegiem ortopedycznym, związanym jednak z występowaniem znacznego odsetka powikłań. Wśród wielu metod wydłużania kończyn naszą uwagę zwróciliśmy na powolne rozciąganie chrząstki wzrostowej. Materiał i metody. Materiał badawczy obejmuje 31 dzieci, 18 dziewcząt i 13 chłopców w wieku od 7 do 14 lat, średnio 11,9 lat, u których wydłużano 17 segmentów udowych i 14 goleniowych na drodze powolnego rozciągania chrząstki wzrostowej. Wyjściowe skrócenie kończyny wynosiło średnio 6 cm. W trakcie wydłużania zaobserwowano szereg powikłań takich jak przedwczesne zamknięcie chrząstki wzrostowej, zaburzenia osi kończyny, infekcje wokół drutów, penetracja drutów Kirschnera do stawu kolanowego oraz tworzenie się hypoplastycznego regeneratu. Wyniki. W okresie obserwacji, średnia 6 lat, uzyskano średnie wydłużenie kończyny 5 cm (od 3 cm do 8 cm). Czas wydłużania wynosił średnio 110 dni (od 60 do 160 dni), czas stabilizacji średnio 48 dni (od 30 do 106 dni), a średni indeks wydłużania 42 dni/cm. Wnioski. Uważamy, że wydłużanie kończyny na drodze rozciągania chrząstki wzrostowej jest zabiegiem prostym, a jednocześnie mało traumatycznym, związane jest jednak z możliwością wystąpienia poważnych powikłań.


  6/13

  Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna zachorowań na zapalenie wyrostka robaczkowego w materiale Kliniki Chirurgii i Onkologii Dziecięcej IP AM w Łodzi w latach 1990-1992 oraz 1998-1999.
  Tytuł angielski: Epidemiology of acute appendicitis in children treated at the Department of Pediatric Surgery and Oncology in Lodz in the years 1990-1992 and 1998-1999.
  Autorzy: Przewratil Przemysław, Becht Rafał, Niedzielski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.209-210, 212-213, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenie wyrostka robaczkowego (zwr) jest najczęstszą przyczyną ostrych bólów brzucha u dzieci, wymagającą interwencji chirurgicznej. Celem pracy była analiza epidemiologiczna tego schorzenia u pacjentów naszej Kliniki w latach 1990-92 (I okres) oraz 1998-99 (II okres). Na podstawie dokumentacji medycznej określono liczbę, wiek oraz płeć operowanych pacjentów. Oceniano również stan zaawansowania choroby, liczbę i rodzaj powikłań oraz czas hospitalizacji. Następnie porównano wyniki uzyskane w dwóch badanych okresach. Z analizy statystycznej wynika, iż ogólna liczba pacjentów operowanych z powodu zwr zmniejszyła się pod koniec lat 90-tych o 10,5 proc. w porównaniu z początkiem analizowanej dekady. Zmniejszył się również procentowy udział dzieci z tym schorzeniem wśród wszystkich pacjentów operowancyh (z 6.1 proc. do 4.8 proc.) i hospitalizowanych (z 3,4 proc. do 2,1 proc.) w badanych okresach. Podwyższeniu uległ średni wiek operowanych dziewczynek (z 8,6 do 10 lat), przy nieistotnej statystycznie zmianie w średnim wieku leczonych chłopców (z 8,9 do 9,3 lat). W badanym materiale zmniejszył się o 7 proc. odsetek pacjentów, u których wystąpiły zaawansowane stadia zwr (z 26,8 proc. do 19,8 proc.). Czterokrotnie zmniejszył się odsetek zgorzelinowego zwr (z 18,7 proc. do 5,4 proc.), wzrosła natomiast prawie dwukrotnie częstość przypadków nieżytowego zwr (z 17,4 proc. do 29,7 proc.). Odsetek powikłań pooperacyjnych utrzymywał się na podobnym poziomie (3,8 proc. vs. 3,6 proc). Średni czas hospitalizacji w II badanym okresie uległ skróceniu średnio o 2,45 dnia w porównaniu...


  7/13

  Tytuł oryginału: Organizacja i postępowanie w znieczuleniach do zabiegów w chirurgii ambulatoryjnej u dzieci - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: One-day surgery anaesthesia in pediatric patients - single institution experience.
  Autorzy: Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej, Gawłowska Aleksandra, Niedzielski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.214-217, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi w systemie "chirurgii jednego dnia" zmniejszając stres związany z hospitalizacją dziecka, pozwalają jednocześnie na zmniejszenie kosztów leczenia i lepsze wykorzystanie łóżek szpitalnych. W okresie od września 1998 r. do października 2000 r. przeprowadzono w Instytucie Pediatrii w Łodzi 852 znieczulenia do zabiegów w systemie "jednego dnia" u 825 dzieci (561 chłopców i 264 dziewczynki), w wieku od 6 miesięcy do 19 lat (średnio 6,5 roku). Zabiegami najczęściej wykonywanymi w prezentowanej grupie pacjentów były: operacja przepukliny pachwinowej - u 25,2 proc. pacjentów (215/852), odklejenie napletka - u 16,9 proc. (144/852), wycięcie drobnych zmian skórnych i znamion barwnikowych - u 13 proc. dzieci (111/852), oraz orchidopeksja - u 3 (0,3 proc.). Średni czas trwania zabiegu wyniósł 23,4 minuty. Większość dzieci w dobrym stanie opuściła szpital tego samego dnia, i tylko u 77 pacjentów (9 prooc) zaszła konieczność pozostawienia ich na noc po zabiegu w szpitalu. Żadne z dzieci wypisanych do domu, nie wróciło do szpitala z powodu powikłań, nie wystąpiły także żadne poważne komplikacje anestezjologiczne, a szczególnie aspiracja treści pokarmowej, bezdech pooperacyjny, czy pointubacyjny obrzęk krtani (stridor). Pozwala to zarekomendować zarówno zabiegi w trybie jednego dnia, jak i znieczulanie do nich jako bezpieczną i korzystną, zarówno dla pacjenta, jak i szpitala, metodę leczenia.


  8/13

  Tytuł oryginału: Bioceramika pochodzenia żelowego jako substytut kości - badania in vivo.
  Tytuł angielski: Gel derived bioceramics as bone substitute - an in vivo study.
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Łączka Maria, Cholewa-Kowalska Katarzyna, Synder Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.521-534, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Na wybranym modelu doświadczalnym królika przedstawioo kontynuację badań z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego w połączeniu z spektrometrem rentgenowskim (SEM/EDAX) i badań spektroskopowych w podczerwieni FTIR oraz analizy dyfrakcyjnej (XRD). Na podstawie wstępnie przedstawionych badań wnioskujemy, że przedstawiony materiał ceramiczny jest dobrym substytutem przeszczepów kostnych w uzupełnianiu ubytków kostnych.


  9/13

  Tytuł oryginału: Is outcome of children with acute appendicitis dependent on preoperative antibiotics prophylaxis and type of surgical approach?
  Autorzy: Niedzielski Jerzy, Przewratil Przemysław
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.29-32, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Antibiotics are widely used in preoperative profilaxis in order to decrease the incidence of postoperative complications in patients with acute appendicitis (AA). The aim of this study was to evaluate the possible effect of single preoperative dose of Cefotaxime as well as the type of surgical approach on outcome of children with AA. The 297 children underwent appendectomy in two periods of time: 1990 - 1992 (I) and 1998 - 1999 (II). In period I antibiotics were administered intra- or postop and appendectomy was performed via lower longitudinal incision with opening of the sheath of the right rectus abdominis. In period II antibiotic was administered preoperatively as a routine and appendectomy was done through a transverse right lower quadrant incision. Fifty children of period I (26.9 p.c.) presented with advanced stages of AA comparing with 22 patients (19.8 p.c.) of period II. Postop complications were observed respectively in 7 (3.8 p.c. - I) and 4 (3.6 p.c. - II) instances. Authors conclude that both preoperative antibiotics prophylaxis and different surgical approach have no significant impact on final outcome of children with AA, exept for definitely better cosmetic results after appendectomies performed trough transverse incision (period II).


  10/13

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne nad zastosowaniem bioceramiki nowej generacji w leczeniu ubytków kostnych w ocenie radiologicznej i histopatologicznej
  Autorzy: Niedzielski Kryspin, Koktysz Robert, Wilamski Maciej, Synder Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.341-346, il., bibliogr. 34 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  11/13

  Tytuł oryginału: Personality features of children treated due to vocal nodules.
  Tytuł polski: Cechy osobowości dzieci leczonych z powodu guzków głosowych.
  Autorzy: Niedzielski Antoni, Niedzielska Grażyna, Gwizda Grażyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.53-57, il., tab., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/13

  Tytuł oryginału: Ocena stanu zdrowia wybranej populacji dorosłych z uwzględnieniem środowiskowego narażenia na ołów
  Autorzy: Wójcik Alicja, Niedzielski Artur, Wezgraj Wiktor, Lupa Krystyna, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.279-285, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/13

  Tytuł oryginału: Analiza chorób układu krążenia wybranej populacji dorosłych ze środowiska wiejskiego w aspekcie uwarunkowań środowiskowych
  Autorzy: Wójcik Alicja, Wezgraj Wiktor, Niedzielski Artur, Lupa Krystyna, Sieklucka-Dziuba Maria
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.323-330, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: