Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEDZIELA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Wartość oznaczania troponiny I w diagnostyce uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu ostrego zatrucia tlenkiem węgla.
Tytuł angielski: Usefulness of troponin I determination in assessing cardiac damage in acute carbon monoxide poisoning.
Autorzy: Wocka-Marek Teresa, Kłopotowski Jan, Kicka Mariusz, Wylężek Paweł, Niedziela-Marx Jadwiga, Zygan Urszula
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.119-123, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hipoksja tkankowa spowodowana zatruciem tlenkiem węgla doprowadza często do uszkodzenia mięśnia sercowego, które nie zawsze ujawnia się w obrazie EKG. Istnieje zatem konieczność poszukiwania specyficznych markerów biochemicznych tego uszkodzenia. Warunki spełnia troponina I, białko zawarte w komórkach mięśnia serca, które nie występuje w surowicy ludzi zdrowych, a jego obecność dowodzi uszkodzenia tego narządu. Celem pracy jest ocena wartości oznaczania troponiny I dla wykrycia uszkodzenia mięśnia sercowego w ostrych zatruciach tlenkiem węgla. Badania przeprowadzono w grupie 44 pacjentów leczonych z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Oprócz troponiny I oznaczono inne markery biochemiczne uszkodzenia mięśnia sercowego. Wyniki badań wskazują, że wśród 44 przypadków zatruć tlenkiem węgla, tylko u 16 osób nie stwierdzono w surowicy obecności troponiny I. Stężenie troponiny I było podwyższone we wszystkich przypadkach ze zmianami elektrokardiograficznymi, jednak również w 13 przypadkach wśród 34 chorych bez zmian elektrokardiograficznych.

  Streszczenie angielskie: Tissue hypoxia in carbon monoxide poisoning is often responsible for cardiac damage that is not always registered in ECG recordings. It is therefore necessary to look for biochemical markers of this damage. Troponin I, the protein not detected in serum of healthy people meets these criteria as its presence proves the cardiac damage. The aim of this paper was to evaluate the usefulness of troponin I determination in diagnosing cardiac damage in acute carbon monoxide poisoning. The study was performed in a group of 44 patients treated because of carbon monoxide poisoning. In addition, other biochemical markers of cardiac damage were determined. The results of the study showed that of the 44 cases of carbon monoxide poisoning, only in 16 patients troponin I was not found in serum. The level of troponin I was increased in all cases with ECG changes, but also in 13 patients with normal ECG.


  2/14

  Tytuł oryginału: Transition C2718T in the AR gene, resulting in generation of a termination codon and truncated form of the androgen receptor, causes complete androgen insensitivity syndrome.
  Autorzy: Ignacak Monika, Niedziela Marek, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (1) s.109-114, il., tab., bibliogr. (14) poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The action of testosterone and 5ŕ-dihydrotestosterone are essentail to the development of the male phenotype. Patients with karyotype 46,XY, resistant to these hormones, exhibit a wide spectrum of phenotypes: from phenotypic female, through a range of incomplete masculinization, to under-virilized, infertile man. Theses disturbances are caused by mutations in the androgen receptor gene (AR). We studied a 46,XY fenotypic female with typical symptoms of Complete Androgen Insensitivity Syndrome (CAIS). Multiple temperature single-stranded confirmation polymorphism (MSSCP) an sequence analysis of exon 6 of the AR gene in a patient revealed a C2718T transistion causing R786X mutation in the loop between helices VII and VIII of the LBD of the androgen receptor. The R786X mutation has been described in a patient with CAIS only once and no such mutations have been described in Eastern Europe.


  3/14

  Tytuł oryginału: Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży na terenie Wielkopolski w latach 1996-2000 - ocena wybranych parametrów klinicznych i dyskusja nad algorytmem postępowania.
  Tytuł angielski: Thyroid nodular disease in children and youth in Wielkopolska Region in 1996-2000 - assessment of chosen clinical parameters and discussion on management algorithm.
  Autorzy: Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Trejster Ewa, Bręborowicz Jan, Rólski Michał, Harasymczuk Jerzy, Korman Eugeniusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.77-83, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 2000 zarejestrowano w Instytucie Pediatrii AM w Poznaniu 411 dzieci (358 dziewcząt i 53 chłopców) z chorobą guzkową tarczycy (TND), których wiek nie przekraczał 19 roku życia. Rozpoznanie choroby guzkowej tarczycy opierało sie na wcześniej przyjętej definicji, która obejmowała: 1) pojedynczy guzek (SN), 2) guzki mnogie (MNG), 3) guzowaty charakter miąższu w stanach zapalnych tarczycy oraz 4) niepalpacyjne guzki tarczycy (NPTN). Wieloczynnikowa analiza objemowała: postać kliniczną choroby, płeć dziecka, wynik pooperacyjnego badania histopatologicznego, lokalizację guzka(ów), stan kliniczny pacjenta (eutyreoza, hipotyreoza, hipertyreoza), wiek w chwili zabiegu i zgodność przedoperacyjnego badania cytologicznego z badaniem histopatologicznym. W analizowanym okresie 1996 - 2000 a także w latach wcześniejszych, 1994 - 1995, obserwowano zwiększoną częstość występowania raka tarczycy (7,4/rok i 5,5/rok odpowiednio) w porównaniu z latami 1972 - 1993 a rak brodawkowaty był jego najczęstszym typem histologicznym.

  Streszczenie angielskie: 411 children with thyroid nodular disease (TND) (358 girls and 53 boys) were registered in Institute of Pediatrics in Poznań from 1996 to 2000. The age of children was below 19. By definition, TND was clinically manifested by a solitary nodule (SN), multinodular goiter (MNG), diffrent types of nodular thyroiditis and nonpalpable thyroid nodules (NPTN). Multifactorial analysis comprised: clinical type of RND, sex, postoperative histopathological result, localizatin of a nodule, clinical state, age at the time of diagnosis and the compatibility of preoperative cytological result with histopathological diagnosis. In analyzed period from 1996 to 2000 as well as in earlier years (1994 - 1995) we observed the higher incidence of thyroid carcinoma (7.4/year and 5.5/year, respectively) compared to years 1972 - 1993 and the papillary caracinoma was the predominant histological type.


  4/14

  Tytuł oryginału: Badanie ultrasonograficzne w chorobie guzkowej tarczycy.
  Tytuł angielski: Ultrasound examination in thyroid nodular disease.
  Autorzy: Niedziela Marek, Warzywoda Małgorzata
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.85-90, il., bibliogr. 22 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia możliwości wykorzystania badania ultrasonograficznego tarczycy w diagnostyce choroby guzkowej tarczycy u dzieci i młodzieży. Wyniki badań i ich inerpretację opisano na podstawie doświadczeń autorów pracy oraz danych literaturowych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the usefulness of thyroid ultrasound examination in the diagnostic of thyroid nodular disease in children and adolescents. All presented data and their interpretation were described based on the author's experience in this field with comparison to some literature data.


  5/14

  Tytuł oryginału: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim.
  Tytuł angielski: The histopathological verification of cytologic diagnoses in children from Wielkopolska operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 period.
  Autorzy: Majewski Przemysław, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Czarnywojtek Agata, Korman Eugeniusz, Gembicki Maciej, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.97-101, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim. Celem naszej pracy była weryfikacja histopatologiczna wyników badań cytologicznych wykonanych u dzieci leczonych operacyjnie z powodu choroby guzowatej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 17 lat (średnio 15,25 lat). U wszystkich dzieci wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy pod kontrolą ultrasonografii (BACC) oraz badanie histologiczne materiału operacyjnego. Cytologicznie w 35 (55,5 proc.) przypadkach rozpoznano zmianę łagodną, w 14 (22 proc.) guzek pęcherzykowy, w 3 (5 proc.) raka brodawkowatego a u 11 (17,5 proc.) dzieci nie można było ustalić rozpoznania cytologicznego. Rozpoznaniu cytologicznemu zmiany łagodnej (n = 35) w 26 (74 proc.) przypadkach odpowiadało rozpoznanie histologiczne wola koloidowego, w 1 (3 proc.) przewlekłego zapalenia, w 4 (11,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego i w 4 (11,5 proc.) raka brodawkowatego. Przy rozpoznaniu cytologicznym guzka pęcherzykowgo (n = 14) w 4 (28,5 proc.) przypadkach rozpoznano wole koloidowe, w 6 (43,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego, w 3 (21 proc.) raka brodawkowatego i w 1 (7 proc.) raka pęcherzykowego. We wszystkich 3 przypadkach potwierdzono cytologiczne rozpoznanie raka brodawkowatego. BACC tarczycy cechowała się czułością 73 proc., swoistością 90 proc., WRP 76 proc., WRW 77 proc. i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was histopathological verification of cytology taken from children for Wielkopolska treated surgically for thyroid nodular disease in the period of 1997 - 1999. The study group consists of 63 children at the age form 8 to 17 years (mean 15.25 years). In all cases a fine needle aspiration (FNA) biopsy under the ultrasound control was performed. After the surgery the material was evaluated histologically. The cytologic diagnoses were as follow: benign lesion in 35 cass (55.5 p.c.), nodulus follicularis in 14 patients (22 p.c.), papillary carcinoma in 3 cases (5 p.c.) and in 11 patients (17.5 p.c.) the cytologic material was non-diagnostic. After verification of the surgical material we found that in the gorup of cytologically diagnosed as benign lesions (n = 35), the histological diagnoses were as follow: in 26 cases (74 p.c.) colloid goiter, chronic inflammation in 1 patient (3 p.c.) follicular adenoma in 4 cases (11.5 p.c.), papillary carcinoma in 4 patients (11.5 p.c.). In the group diagnosed cytologically as nodulus follicularis (n = 14) after histological verification there were following diagnoses: colloid goiter in 43 patients (28.5 p.c.), follicular adenoma in 6 cases (43.5 p.c.), papillary carcinoma in 3 patients (21 p.c.) and follicular carcinoma in 1 case (7 p.c.). The cytologica diagnosis of papillary carcinoma was confirmed in histopathological study in all cases. The FNA of thyroid has 73 p.c. sensitivity, 90 p.c. specificity, ...


  6/14

  Tytuł oryginału: Ocena struktury i czynności tarczycy dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997-1999 w regionie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the thyroid structure and function in children operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 in the Wielkopolska district.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Czarnywojtek Agata, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Korman Eugeniusz, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.103-106, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W dobie rozpowszechnienie ultrasonografii rozpoznawanie guzków w obrębie tarczycy stało się powszechne. Problemem jest właściwa i wczesna diagnostyka cytologiczna umożliwiająca rozpoznawanie stanów wymagających interwencji chirurgicznej. Celem naszej pracy była ocena kliniczna, ultrasonograficzna, scytygraficzna, hormonalna oraz cytologiczno-histopatologiczna dzieci z chorobą guzkową tarczycy operowanych w latach 1997 - 1999 w Regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 18 lat (15,25 ń 1,67), w tym 56 dziewczynek (8 - 17; 15,21 ń 1,68) oraz chłopców (8 - 17; 15,21 ń 1,68). U chorych wykonano ocenę kliniczna i ultrasonograficzną tarczycy (aparat Kontron Sigma 7.5 MHz), scyntygrafię tarczycy przy użyciu 99mTc, oznaczenia stężeń TSH, wT4 i przeciwciał przeciwtyreoperoksydazowych w surowicy, a także stężenie jodu w moczu. Ponadto wszystkim badanym wykonano celowaną biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BACC) tarczycy i badanie histopatologiczne skrawków tarczycy uzyskanych w wyniku tyreoidektomii. U 98 proc. badanych stwierdzono klinicznie wole. Średnia objętość tarczycy w ultrasonografii wynosiła 24 cm3 ń 11,36 (6,3 - 67,8). U wszystkich badanych ultrasonograficznie stwierdzono obecność obszarów o charakterze zmian litych, lito-torbielowatych lub torbielowatych. Scyntygrafia tarczycy wykazała (n = 55) jednorodne gromadzenie znacznika u 4 chorych (6,3 p.c.), guzek gorący u 7 chorych (11,1 proc.), guzki zimne u 23 badancyh (36,5 proc.) oraz obraz wola ...

  Streszczenie angielskie: In the age of ultrasonography thyroid nodule diagnosis has become common. Cytological diagnosis should be proper and early enough to make finding cases which require surgical intervention possible. The aim of our study was a clinical, ultrasonographic, scintigraphic, hormonal and cytological-histopathological evaluation of children with thyroid nodules who were operated on in 1997 - 1999 in the Wielkopolska District. The study comprised 63 children aged from 8 to 17 (15.25 ń 1.67), including 57 girls (8 - 17; 15.21 ń 1.68) and 6 boys (8 - 17; 15.2 ń 1.68). In each case the following were performed: clinical examination, neck ultrasonography (Kontron Sigma with 7.5 MHz head), thyroid scintigraphy using 99mTc, serum TSH, fTc, serum TSH, fT4, anti-TPO antibodies and urine iodide concentration. Also in each patient fine needle aspiration biopsy (FNAB) and histopathological examination of thyroid tissue obtained during surgery were investigated. Results: Goitre was found in 98 p.c. of the patients. Ultrasonographic mean volume of the thyroid was 23.8 cm3 ń 11.36 (range: 6.3 67.8). Thyroid ultrasonography showed solid, solid-cyst and cyst changes in every studied case. Thyroid scintigraphy (n = 55) indicated homogenous uptake in 4 cases (6.3 p.c.), hot nodule in 7 cases (11.1 p.c.), cold nodule in 22 cases (34.9 p.c.) and multinodular goitre image in 22 cases (34.9 p.c.). mean value of TSH level was 2.0 mU/I ń 6.35 (0.05 - 50.5), fT4 - mU/I ń 6.35 (0.05 - 50.5), anti-TPO ...


  7/14

  Tytuł oryginału: Markery genetyczne raka tarczycy pochodzenia pęcherzykowego.
  Tytuł angielski: Genetic markers of thyroid carcinoma of follicular origin.
  Autorzy: Niedziela Marek
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.109-114, il., bibliogr. 53 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano znaczenie szeregu czynników genetycznych w patogenezie raka tarczycy pochodzenia pęcherzykowego oraz określono ich przynależność do poszczególnych typów raka na podstawie danych literaturowych. Część z przedstawionych markerów jest już uznanymi onkogenami podczas gdy inne są wyrazem dalszego poszukiwania czynników mogących udoskonalić przedoperacyjną diagnostykę nowotworów tarczycy.

  Streszczenie angielskie: The paper describes the significance of several genetic factors in the pathogenesis of thyroid carcinoma of follicular origin and based on literature data the belonging to appropriate histological type was considered. Some of presented markers are well-known oncogenes whereas the other are the expression of further serching to improve the preoperative diagnostic protocol in thyroid neoplasia.


  8/14

  Tytuł oryginału: Badania molekularne w chorobie guzkowej tarczycy.
  Tytuł angielski: Molecular studies in thyroid nodular disease.
  Autorzy: Niedziela Marek, Maceluch Jarosław, Korman Eugeniusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.115-119, il., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udział czynników genetycznych w transformacji nowotworowej w tarczycy jest niepodważalny a ich analiza może być wykorzystywana zarówno przedoperacyjnie (np. badanie przesiewowe krwi w poszukiwaniu mutacji ret onkogenu, w rodzinnej postaci raka rdzeniastego), jak i pooperacyjnie (analiza molekularna tkanki guza). Badaniu mogą być poddane następujące tkanki: (1) komórki pochodzące u guza pobrane przedoperacyjnie drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (aspirat komórkowy) i pooperacyjnie (materiał tkankowy) - mutacje genów, rearanżacje onkogenów, analiza ekspresji genów nieaktywnych w prawidłowej tkance, (2) węzeł chłonny - tyreoglobulina jak wykładnik przerzutu raka tarczycy, a także (3) krew obwodowa - mRNA dla tyreoglobuliny u pacjentów po całkowitej tyreoidektomii i leczeniu uzupełniającym J131, (4) krew obwodowa - nieprawidłowości genomowe. Podstawą do analiz może być: (1) genomowy DNA izolowany z krwi obwodowej i (2) RNA izolowany z tkanki guza (także z krwi) i przepisany na cDNA. Genomowy DNA może być wykorzystany do analizy genu-kandydata w patogenezie nowotworu tarczycy przy zastosowaniu analizy polimorfizmu konformacji jednoniciowych DNA, analizy restrykcyjnej czy sekwencjonowaniu DNA. Z kolei, całkowity RNA po odwrotnej transkrypcji na cDNA i reakcji łańcuchowej polimerazy może służyć do badań: (1) ekspresji genów (markerów) procesu nowotworoweg w materiale przed- i pooperacyjnym (RT-PCR) a także (2) w kierunku nieprawidłowości strukturalnych jak w przypadku DNA.

  Streszczenie angielskie: The involvement of genetic factors in neoplastic transformation within thyroid is undoubtiul and their analysis might be useful preoperatively (blood screeining for the mutation of ret oncogene in familial form of medullary thyroid carcinoma) as well as postoperatively (molecular studies of tumor tissue). The following tissues can be evaluated: (1) cells of tumro origin obtained preoperatively by fine-needle aspiration biopsy US-guided (cell aspirate) and postoperatively (tissue material) - gene mutations, oncogene rearrangements or expression analysis of genes inactive in normal tissue, (2) lymph node - thyroglobulin as a marker of metastase, (3) peripheral blood - mRNA for thyroglobulin in patients after total thyroidectomy and supplementary radioiodine therapy, (4) peripheral blood - genomic abnormalities. Molecular studies can be initiated with: (1) genomic DNA isolated from peripheral blood or (2) RNA isolation from tumor tissue (also from the blood) with subsequent copying to cDNA. Genomic DNA can be used for the analysis of candidate genes in the pathogenesis of thyroid neoplasia with single-starnded conformotional polymorphism analysis, restriction enzyme analysis of DNA sequencing. Total RNA after reverse-transcription to cDNA and polymerase chain reaction might be searched for: (1) expression analysis for some factors (markers) of thyroid neoplasia in pre- and postoperative material (TR-PCR) and also for (2) sturctural abnormalities as in the case of DNA.


  9/14

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badań monometrycznych u dzieci w zaburzeniach oddawania stolca.
  Tytuł angielski: Application of manometric examinations in children suffering from abnormal rectoanal functioning.
  Autorzy: Porębska Anna, Osman Sławomir, Niedziela Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Grochowski Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.307-313, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności badań manometrycznych w zaburzeniach czynnościowych odbytnicy i odbytu. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 297 dzieci, w tym 176 dzieci z zaparciami, 36 z zaparciami i popuszczaniem stolca oraz 85 z nietrzymaniem stolca. Badanie przeprowadzono aparatem firmy Viest. Oceniono obecność lub brak odruchu zwiotczenia zwieracza wewnętrznego odbytu (OZZW), ciśnienie w kanale odbytniczym i w odbytnicy, różnice ciśnień pomiędzy kanałem odbytniczym a odbytnicą oraz siłę skurczową zwieracza zewnętrznego odbytu w stanie spoczynku i podczas wysiłku. U dzieci z obecnym OZZW oznaczono najwyższe wychylenia fali zwiotczenia i czas trwania fali zwiotczenia. Wyniki. Wśród 53 dzieci z brakiem OZZW po poszerzeniu diagnostyki u 29 rozpoznano chorobę Hirschsprunga. U 244 dzieci z obecnym OZZW zastosowano leczenie zachowawcze. Do rehabilitacji czynnościowej zakwalifikowano 33 dzieci z obecnym OZZW i 2 dzieci bez OZZW. Wniosek. Badanie elektromanometryczne końcowego odcinka jelita grubego może mieć szerokie zastosowanie we wstępnej diagnostyce zaparć oraz w rehabilitacji czynnościowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was estimation of manometric examination usefulness in functional disorders of the rectum and anus. Material and methods. 297 children underwent examination, amongst whom 176 suffered from constipation, 36 from constipation and fecal incontinence and 85 from fecal incontinence. The examination was performed by means of the Viest apparatus. We evaluated the lack or presence of internal sphincter muscle flaccidity reflex (OZZW), the pressure in the anal canal and in the rectum, difference of pressures between the anal canal and the rectum, as well as the contraction force of the external sphincter muscle during resting and exertion. The highest deflection of flaccidity was observed amongst children with ozzw. Results. Following complex diagnosis Hirschsprung's disease was recognized in 29 children from 53 with lack of OZZW. Conservative treatment was administered to 244 children with OZZW. 33 children with ozzw and 2 without were qualified towards rehabilitation. Conclusion. Electromanometric examinations of the distal part of the large intestine can be widely applied during introductory diagnosis of constipation, as well as during rehabilitation.


  10/14

  Tytuł oryginału: Zawał serca w ciąży powikłany obrzękiem płuc.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction during pregnancy complicated with pulmonary oedema.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Polewczyk Anna, Niedziela Justyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.777-783, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Zawał serca w czasie ciąży występuje rzadko i związany jest z dużą śmiertelnością matek i płodów. Przedstawiono przypadek 41-letniej wieloródkki, z licznymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, która przebyła zawał serca w ostatnim tygodniu przed porodem. Zawał serca powikłany był obrzękiem płuc w 3 dobie po porodzie. W wykonanej koronarografii uwidoczniono prawidłowe naczynia wieńcowe. W etiologii zawału uwzględniano kurcz naczynia i zakrzepicę tętnicy wieńcowej oraz zmiany miażdżycowe "nieme" angiograficznie.

  Streszczenie angielskie: Acute myocardial infarction, a rare peripartum event, is accompanied by significant maternal and fetal mortality. We report a 41-year-old woman who developed an acute myocardial infarction during the third trimestr of pregnancy, the case of infarction was complicated with pulmonary oedema on the 3th day after delivery. Coronary angiography was performed 7 weeks post partum aand no coronary lesions were detected. Therapeutic options in such condition are discussed and review of relevant literature is presented.


  11/14

  Tytuł oryginału: Zawał serca w ciąży.
  Tytuł angielski: Acute myocardial infarction during pregnancy.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Niedziela Justyna, Polewczyk Anna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.165-169, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Patogeneza zawału serca w czasie ciąży może być odmienna od zawału serca w populacji ogólnej. Wiąże się to z fizjologicznymi zmianami w układzie krążenia w czasie ciąży, zmianami właściwości tkanki łącznej, a także możliwością ujawnienia się w tym okresie zjawisk patologicznych, nasilanych przez występujące zmiany w układzie krzepnięcia i morfologii krwi. Przyczyną zawału poza miażdżycą tętnic wieńcowych może być dyssekcja naczynia lub spazm naczyniowy i ostra zakrzepica naczynia. Zawał serca najczęściej występuje u wieloródek powyżej 33 r.ż., w trzecim trymestrze ciąży i obejmuje ścianę przednią. Wystąpienie ostrego zawału w ciąży wiąże się z groźnymi powikłaniami i dużą śmiertelnością (25 - 48 proc.). Złe rokowanie mają zwłaszcza pacjentki młodsze, poniżej 35 r.ż., u których zawał wystąpił w ostatnim trymestrze ciąży na 2 tygodnie przed porodem i które poddane były cięciu cesarskiemu. Leczenie ostrego zawału serca w czasie ciąży opiera się na podawaniu leków beta-adrenolitycznych, tlenoterapii, heparynizacji, zwalczaniu bólu. Leczenie fibrynolityczne nadal stanowi przeciwwskazanie w standardach postępowania towarzystw kardiologicznych aczkolwiek wydaje się, że istnieje potrzeba rewizji tego stanowiska i indywidualizacji zaleceń. Wybór sposobu rozwiązania ciąży zależy od sytuacji położniczej i stanu układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: Acute myocardial infarction in pregnancy has an incidence of 1 in 10 000. The highest incidence occurs in the third trimester and in multigravidas older than 33 years of age. Pregnancy imposes increasing stress upon the cardiovascular system throughout normal pregnancy and particularly during delivery. Both the blood volume and the basal cardiac output increase by 40 - 50 p.c. These changes of pregnancy may cause worsening of ichemia. Acute myocardial infarction during pregnancy is most commonly located in the anterior wall. This rare peripartum event is accompanied by significant maternal and fetal mortality ranging from 25 - 48 p.c. Mortality is increased if the infact occurs in the third trimester, if the patient is under age 35 year, if she delivers within 2 weeks of her infact, and if she has cesarean section. Up to now 140 cases of myocardial infarction during pregnancy have been reported, and angiography revealed normal findings in 29 - 47 p.c. of cases. In patients with normal coronary angiography, thrombosis, coronary spasm and coronary artery dissection have been discussed as the major mechanisms of the myocardial infarction. There are no strict guidelines regarding the best method of treatment and delivery in pregnant patients with acute myocardial infarction. However, the selection of diagnostic and treatment approaches may be greatly influenced by fetal safety. Therapeutic options in such condition are discussed and review of relevant literature is presented.


  12/14

  Tytuł oryginału: Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży w regionie wielkopolskim : analiza klinicznych i genetycznych czynników występowania nowotworu : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Niedziela Marek
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 147 s., [35] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 318 poz., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,203

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/14

  Tytuł oryginału: Comparison of serological specificity of anti-endotoxin sera directed against whole bacterial cells and core oligosaccharide of Escherichia coli J5-tetanus toxoid conjugate.
  Autorzy: Łukasiewicz Jolanta, Jachymek Wojciech, Niedziela Tomasz, Malik-Gębicka Małgorzata, Dzieciątkowska Monika, Lugowski Czesław
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.721-734, il., bibliogr. s. 732-734
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The rough mutants of Gram-negative bacteria are widely used to induce protective antisera but the nature of the target epitope for such antibodies is not precisely defined. Endotoxin is one of several antigens present on the surface of bacterial cells, which are able to elicit specific antibodies. We studied the specificity of antibodies produced against a conjugate of E. coli J5 endotoxin core oligosaccharide with tetanus toxoid. The use of chemically defined antigen for immunisation excludes the possibility of production of antibodies against otehr cell surface antigens. A comparison of this monospecific anti-endotoxin serum whith antiserum against E. coli J5 whole cells was performed in order to distinguish the role that endotoxin core oligosaccharide plays in the itneraction with humoral host defences form that of other potentially important Gram-negative bacterial surface antigens. The reactivity of both sera with smooth and rough lipopolysaccharides was determined in ELISA, immunoblotting and by flow cytometry. BOth antisera reacted with similar specificity with most lipopolysaccharides of identical or related core type. Less distnct reactions with endotoxins of antibacterial serum in comparison with the anti-conjugate serum were found in all serological tests. LPS of E. coli O100 that showed the strongest reactions with both sera was used to stimulate IL-6, TNFŕ and nitric oxide production by the J-774A.1 cell line. BOth sera were used to inhibit that stimulation and no inhibitroy effects of the examined sera in comparison with non-immune serum were observed.


  14/14

  Tytuł oryginału: Ocena klinicznej skuteczności znieczulenia pozagałkowego w zabiegach cyklofotokoagulacji laserem diodowym na podstawie rozmieszczenia środka znieczulającego w oczodole w obrazie USG.
  Tytuł angielski: Comparison of clincal effect retrobulbar anaesthesia during laser diode cyclophotocoagulation with localisation of anaesthetic solution in the orbit.
  Autorzy: Załęcki Krzysztof, Karolczak-Kulesza Małgorzata, Niedziela Izabela
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.48-52, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy byo wykazanie możliwości uwidocznienia lokalizacji środka znieczulającego w znieczuleniu pozagałkowym przy pomocy badania USG i korelacja uzyskancyh wyników z kliniczną oceną znieczulenia. Przebadano 23 oczu (23 chorych) zakwalifikowanych do zabiegu cyklofotokoagulacji przy użyciu lasera diodowego. Badanie USG lokalizujące anestetyk w oczodole w stosunku do tkanek sąsiednich wykonywano przed zabiegiem, w trakcie znieczulenia i po podaniu środka znieczulącego pozagałkowo. Wyniki badań dokumentowano fotograficznie. Przeprowadzono korelację efektywności klinicznej znieczulenia (analgezja i akinezja) w powiązaniu z wcześniej wykonanym badaniem ultrasonograficznym. W 19 przypadkach, w których uzyskano dobrą analgezje i akinezję, w badaniu USG stwierdzono rozmieszczenie środka znieczulającego w lejku mięśniowym. U 3 chorych nie uzyskano dostatecznego znieczulenia, a anestetyk ultradźwiękowo zlokalizowano obwodowo, poza lejkiem mięśniowym, przy ścianie kostnej oczodołu. W jednym przypadku na skutek wystąpienia krwiaka pozagałkowego odstąpiono od zabiegu cyklofotokoagulacji w znieczulenieu miejscowym. Efektywne znieczulenie pozagałkowe uzyskauje się przez podanie środka znieczulającego pod torebkę Tenona do lejka mieśniowego. Badanie USG pozwala zlokalizować anestetyk w oczodole po jego podaniu pozagałkowym i przewidzieć kliniczny efekt znieczulenia.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of this study was to show possibilities of localization of retrobulbar anaesthetic solution in the orbit by ultrasound examination an compare ultrasound and clinical results of anaesthesia. Patients & method: The clincial material comprised 23 glaucoma patients (23 eyes) before cyclophotocoagulation procedure by diode laser. The orbits of all patients were examined with contact B-scan echography before, during and after injection of anaesthetic solution. The authors compared effiacy of retrobulbar anaesthesia (analgesia, akinesia) - clincial evaluation with US evaluation. Rasults: In 19 cases good akinesia and analgesia were obtained In US examination anaesthetic solution in muscle cone was stated. In 3 cases bad resutls of retrobulbar anaesthesia were obtained. In US examination anesthetic solution near the orbital wall was located. Conclusions: Retrobulbar anaesthesia by injection of anaesthetic solution to the muscle cone is the most effective. US examination is a simple, precise method of localisation of anaesthetic solution after retrobulbar injection and make possible to anticipate the clincal effect.

  stosując format: