Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NIEBUDEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena wpływu ćwiczeń techniki emisji głosu na stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego.
Tytuł angielski: Effects of voice emission training on the improvement in voice organ function among students attending the college for teachers.
Autorzy: Śliwińska-Kowalska Mariola, Fiszer Marta, Kotyło Piotr, Ziatkowska Emilia, Stępowska Maja, Niebudek-Bogusz Ewa
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.229-232, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jedną z przyczyn częstych chorób narządu głosu u nauczycieli jest brak opanowania prawidłowych technik emisji głosu. Celem pracy była ocena wpływu ćwiczeń logopedycznych na poprawę parametrów głosowych i stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczcielskiego. Badaniami objęto 48 studentek, które zgłaszały występowanie zaburzeń głosu po wysiłku głosowym. U wszystkich osób, przed wprowadzeniem programu ćwiczeń logopedycznych i po jego zakończeniu, wykonywano badanie ankietowe, foniatryczne i wideostroboskopowe. Ćwiczenia logopedyczne poprzedzone były zajęciami teoretycznymi dotyczącymi anatomii i fizjologii narządu głosu oraz higieny pracy głosem. W wyniku 2-3 miesięcznej pracy z logopedą u większości osób wystąpiła poprawa parametrów głosowych oraz stanu narządu głosu. Stwierdzono istotne wydłużenie czasu fonacji oraz poszerzenie zakresu częstotliwości mowy, a także zmniejszenie lub ustąpienie "miękkich" guzków śpiewaczych. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowany program nauki emisji głosu istotnie poprawia jego jakość, a także pozwala na skuteczne leczenie już istniejących zaburzeń czynnościowych krtani.

  Streszczenie angielskie: One of the major causes of feequent voice disorders in teachers is incorrect vocal emission technique. The aim of the study was to assess the effect of logopedic training on voice emission parameters and vocal organ disorders in students attending the college for teachers. The study group comprised 45 female students who experienced vocal abnormalities after excessive vocal effort. Questionnaire surveys, phoniatric and videostroboscopic examinations were performed in all subject before starting and after completing the logopedic training. The training was preceded by a theoretical seminar on voice organ anatomy, physiology, and hygiene. The logopedic training lasting two-three months contributed to the improvement in voice characteristics and the condition of voice organ in the majority of students, as well as in phoniatric parameters, including the increase in the maximum phonation time, the frequency range of voice, the reduction of the glottal insufficiency and the elimination of "soft" vocal nodules. The results of the study indicate that the implemented voice emission improved significantly voice quality and allowed for providing an efficient therapy of already existing functional disorders of the larynx.


  2/2

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne neuropatii wzrokowej Lebera u pacjentów z taką samą mutacją genową.
  Tytuł angielski: Clinical examination of Leber Hereditary Optic Neuropathy in patients with the same gene mutation.
  Autorzy: Chełstowska Joanna, Mroczek Katarzyna, Niebudek Dorota, Małecka-Idzikowska Alicja, Bartnik Ewa, Niżankowska Maria Hanna, Sąsiadek Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.777-779, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Neuropatia wzrokowa Lebera (Leber Hereditary Optic Neuropathy - LHON) jest bardzo rzadką chorobą dziedziczną. W obrazie klinicznym występuje obustronny zanik nerwów wzrokowych spowodowany degeneracją komórek zwojowych i aksonów. Etiologia schorzenia jest złożona. Obserwuje się pierwotną mutację mitochondrialnego DNA (mtDNA), jak również wtórne genetyczne lub pozagenetyczne zmiany. W pracy porównywano postać kliniczna LHON u pacjentów z taką samą mutacją mitochondrialną. Diagnostykę molekularną metodą PCR wykonano u 8 pacjentów z dwóch pokoleń badanej rodziny. W grupie znalazły się 2 kobiety podejrzane o nosicielstwo i 6 mężczyzn. U 3 mężczyzn rozpoznano LHON a 3 zakwalifikowano do grupy ryzyka. Pierwotna mitochondrialna mutacja 11778 mtDNA została potwierdzona u wszystkich przebadanych pacjentów z wyjątkiem syna mężczyzny chorująceg na LHON. Jest to zgodne z teoretycznymi założeniami dziedziczenia chorób mitochondrialnych.

  Streszczenie angielskie: Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON), which is a relatively rare disease, is an inherited form of bilateral atrophy of optic nerves. This atrophy is related to degeneration of retinal ganglion cells and optic nerve axons. The aetiology of this disease is complex and involves primary mutations of mitochondrial DNA, as well as secondary genetic and/or epigenetic changes. We compared to clinical course of LHON in the patients with identical mitochondrial mutations. The molecular PCR-diagnosis was performed in 8 patients, representing 2 generations of the tested family. The group included 2 women suspected of being carriers and 6 men, 3 of whom were diagnosed with LHON and 3 suspected of being at risk of LHON. The primary 11778 mtDNA mutation was diagnosed in all tested patients with one exception of the son of a male with LHON, which is in agreement with inheritance of mtDNA mutations.

  stosując format: