Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NICZYPORUK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Usprawnienie programu komputerowego sterującego badaniem przesiewowym w populacji żeńskiej Białegostoku.
Tytuł angielski: Improvement of computer programme administrating cytology screening of Bialystok female women population.
Autorzy: Niczyporuk Andrzej, Knapp Paweł, Knapp Piotr
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.877-883, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszym artykule autorzy przedstawiają zmiany i usprawnienia systemu komputerowego funkcjonującego od 1993 roku, a sterującego aktywnym i populacyjnym programem cytologicznych badań przesiewowych w wybranej grupie kobiet miasta Białegostoku. Wprowadzone poprawki wynikały ze zbyt wolnego przetwarzania danych w dawniej stosowanym systemie (napisanego w środowisku DOS) oraz z tego, że program komputerowy nie był gotowy na tak zwany błąd roku 2000. Poprzednie oprogramowanie umożliwiało pracę jednostanowiskową, co w znaczący sposób utrudniało wprowadzane danych równolegle na wielu terminalach. Poprawiono obsługę przydzielania rejonów i kodów pocztowych oraz przyspieszono wystawianie zaproszeń. W wyniku modernizacji programu komputerowego zauważono znaczny wzrost efektywności prowadzonych badań przesiewowych, zmnijeszono odsetek błędów oraz w znacznej mierze zminimalizowano koszty obsługi skryningu cytologicznego na terenie Białegostoku.

  Streszczenie angielskie: In the article authors present a new edition of computer programme managing active and population cytology screening in the selected group of women in Bialystok. All improvements came out of the slow date base transforming. From the other hand so called "2000 year mistake" was eliminated. In the previous programme single date transfer between only two PC terminals was possible. Additionally way of assignment of particular groups of women to proper out patient rooms districts also by the zip codes were presented. Process of creation of cytology invitations to all women participating in screening examination was accelerate. Increase effectiveness of screening examinations was available as a result of accustoming a new edition of computer programme. Percentage of mistakes and exam expenses were also minimalised. Two main cytology screening foundation, tis active and population were achieved.


  2/15

  Tytuł oryginału: Indoor air studies of fungi contamination of social welfare homes in Białystok and the surrounding area during summer and autumn.
  Tytuł polski: Badania powietrza domów pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy pod względem występowania grzybów w okresie lata i jesieni.
  Autorzy: Krajewsak-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Oksiejczuk Elżbieta, Gniadek Agnieszka, Macura Anna B., Lewko Jolanta, Niczyporuk Wiaczesław, Cieślak Wojciech, Wojewodko Agata
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.59-66, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Wstęp: W okresie ostatnich lat liczba zakażeń grzybiczych u pacjentów hospitalizowanych ulegla podwojeniu. Cel badania: Ocena występowania grzybów drożdzopodobnych i pleśni w powietrzu w domu pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy. Materiał i metody: Zanieczyszczenie powietrza (przed budynkiem, w korytarzach, salach chorych, pokojach socjalnych, kuchniach, łazienkach, toaletach) oceniano przy użyciu urządzenia SAS SUPER 100 (Pbi International). SAS stosowany był przez NASA oraz na pokładzie amerykańsko-rosyjskiej stacji orbitalnej MIR. Posiada on międzynarodowy, ustalony standard pobierania próbek powietrza. Florę grzybiczą ze ścian, podłóg, łóżek, rąk personelu i ubrań uzyskiwano przy użyciu aplikatora Count-Tact applicator i płytki Count-Tact (BioM‚rieux). Wymazy pobierano ze skóry i przestrzeni międzypalcowych rąk i stóp, paznokci i jamy ustnej. Grzyby hodowano na podłożu Sabourada, a ich identyfikację przeprowadzano przy użyciu standardowych procedur. Wyniki: Badania mikrobiologiczne powietrza oraz ścian wykazały istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej w zależności od miejsca izolacji (korytarze, sale chorych, pokoje socjalne, kuchnie, łazienki, toalety itd.) i pory roku (lato, jesień). Znamienny wzrost izolacji grzybów z powietrza i ścian w domach pomocy społecznej stwierdzono jesienią. Podobny wzrost izolacji grzybów wykazano u mieszkanców jesienią. Grzyby drożdżopodobne izolowane od mieszkańców domów pomocy społecznej były wrażliwe na leki ...

  Streszczenie angielskie: Introduktion: Durng the recent years the number of fungal infections in hospital patients has doubled. Aim of study: The contamination of the indoor environment with yeast-like fungi and moduls in social welfare homes in Białystok and the surrounding area was evaluated. Material and methods: The air pollution (in front of the building and in the corridors, patient rooms, study rooms, reaction rooms, kitchens, bathrooms, toilets, ventilation systems) was determined using SAS SUPER 100 (Pbi International). The SAS (surface Air System) was used by NASA and in the joint American-Russian space program on board the MIR orbiting station for portable air sampling. The microbial flora from walls, floors, beds, hands of medical stuft and equipment was assessed using the Count-Tact applicator and the plate Count-Tact (BioM‚rieux). Swabs were taken from the skin of the interdigital spaces of feet and hands, nails and the oral cavity. The fungi from the swabs were cultured on Sabouraud medium. Fungi were identified using standard microbial procedures. Results: Microbiological tests of air and walls revealed significant differences in mycological flora depending on the place of isolation (corridor, rooms, reading room, nurse, room, itchen, dining room, bathroom ect.) and season (summer, autumn). A significant increase in the fungi isolated from the air and walls in the social welfare homes was found, during autumn. An increase in the fungi isolated from residents was found in ...


  3/15

  Tytuł oryginału: Enzymatic biotypes of the yeast-like fungi strains and their susceptibilities to antimycotics isolated from ontocenosis of the urogenital system.
  Tytuł polski: Biotypy enzymatyczne a lekowrażliwość szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych.
  Autorzy: Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Niczyporuk Wiaczesław, Trybuła Jadwiga, Szczurzewski Maciej
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel: Określenie biotypów enzymatycznych szczepów Candida albicans wyhodowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych oraz wykazanie ewentualnej zależności pomiedzy biotypem a lekowrażliwością. Materiał i metody: Badaniem objęto szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od pacjentów z kandydoz - 132 szczepów wyhodowanych z ontocenozy cewki moczowej oraz 160 szczepów z ontocenozy pochwy. Aktywnlość enzymatyczną oceniano przy użyciu testu API ZYM firmy bioM‚rieux. Lekowrażliwość oznaczano za pomocą testu FUNGITEST (Bio-Rad). Biotypowanie szczepów przeprowadzono według klasyfikacji Williamsona oraz Kurnatowskiej i Kurnatowskiego. Wyniki: Szczepy izolowane z ontocenozy cewki moczowej cechowała najwyższa aktywność arylamidazy leucynowej, arylamidazy, N-acetylo-á-glukozy-loamidazy, zaś izolowane z pochwy - arylamidazy leucynowej. esterazy oraz lipazy esterazowej. Szczepy Candida albicans hodowane z cewki w największym odsetku wykazywały cechu biotypu A (59,1 proc.), z pochwy - biotypu F (35 proc.). Izolaty z cewki moczowej były najbardziej wrażliwe na 5-fluorocytozynę, a oporne głównie na itrakonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze wykazywały szczepy o cechach biotypów I i G. Szczepy z pochwy cechowała największa wrażliwość na amfoterycynę B, a oporność głównie na ketokanazol i mikonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze miały szczepy o cechach biotypów E i F. Wnioski: Najwięcej izolatów Candida albicans wyhodowanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Determination of the enzymatic biotypes of Candida albicans isolated from ontocenosis of the urogenital system and assessment of possible correlations between biotypes and their susceptibilities. Material and methods: 132 Candida albicans strains isolated from patients with candidiasis of the urethra and 160 from the vagina were evaluated. The enzymatic activity of the Candida albicans strains was determined by using the API-ZYM test M‚rieux and their susceptibility using the FUNGI-TEST Bio-Rad. Biotyping of all strains was done according to Williamson's, and Kurnatowska and Kurnatowski's classification. Results: The isolates from the urethra had the highest enzymatic activity of leucine and N-acetyl-á-glucosaminidase from the vagina - leucine arylamidase, esterase and esterase lipase. The enzymatic biotypes of Candida albicans from the urethra had the highest pecentage of biotype A 59.1 p.c. and from vagina biotype F - 35 p.c. The isolates from the urethra had the highest susceptibility to 5-fluorocytosine, the lowest to itraconazole. Strains of biotype I and G had the highest resistance to the antimyocotocs tested. The isolates from the vagina were sensitive to amphotericin B but less sensitive to ketoconazole and miconazole. Biotype E and F had the highest resistance to the drugs tested. In conclusions: Most of the isolayes of candida albicans from the urethra and vagina bekonged to biotypes of Williamson's classification. The isolates from the urethra ...


  4/15

  Tytuł oryginału: Nowe ceny leków refundowanych.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.100-102
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Streszczenie polskie: Od 10.04.2002 obowiązują nowe listy leków refundowanych. Zdaniem lekarzy, aptekarzy i organizacji pacjentów, chorzy będą musieli zapłacić za leki więcej niż dotychczas. Wstępna analiza list, przeprowadzona przez Naczelną Radę Lekarską, wykazała, że kasy chorych wydadzą mniej pieniędzy na refundację, ale pacjenci zapłacą więcej za leczenie.


  5/15

  Tytuł oryginału: Związki lekarzy z przemysłem.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.90-93 - 1 Krajowa Konferencja Szkoleniowa Internistów Polskich Kraków 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  6/15

  Tytuł oryginału: Moda na rankingi. [O rankingach szpitali publikowanych przez tygodniki "Newsweek", "Rzeczpospolita", "Wprost"].
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.96-97
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  7/15

  Tytuł oryginału: Czy fundacje są potrzebne?
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.97-98
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  8/15

  Tytuł oryginału: Nowe Prawo Farmaceutyczne. Wybrane zagadnienia przydatne dla każdego lekarza.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.79-80
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Najistotniejsze zmiany, które wprowadza ustawa Nowe Prawo Farmaceutyczne, dotyczą zakazu wykorzystywania w reklamach osób, których zachowanie bądź ubiór mogą sugerować, że są one związane ze środowiskiem lekarskim, natomiast lekarze nie mogą przyjmować prezentów od producentów leków, a przedmioty otrzymane w ramach promocji muszą mieć "znikomą wartość materialną".


  9/15

  Tytuł oryginału: Karta Lekarza.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.83-85 - 1 Krajowa Konferencja Szkoleniowa Internistów Polskich Kraków 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Internistów Polskich


  10/15

  Tytuł oryginału: XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Merytorycznie bardzo dobry kongres. [Opinie uczestników].
  Autorzy: (AW), Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.92-95, il., tab. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  11/15

  Tytuł oryginału: Standard pielęgnowania pacjenta karmionego przez zgłębnik.
  Autorzy: Jeziołowska Ewa, Kościuk Marzena, Niczyporuk Jadwiga, Miłoszewska Maria
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.133-135
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/15

  Tytuł oryginału: Cytofluorymetryczna ocena stanu funkcjonalnego granulocytów obojętnochłonnych w przebiegu fotochemoterapii łuszczycy pospolitej : praca doktorska
  Autorzy: Kapuścińska Renata Monika, Niczyporuk Wiaczesław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, [5], 87 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20589

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/15

  Tytuł oryginału: Szczepionki WZW B płatne.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.40-42, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • ekonomika
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/15

  Tytuł oryginału: Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.87-88
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  15/15

  Tytuł oryginału: Seminarium sejmowe na temat specjalizacji lekarskich.
  Autorzy: Niczyporuk Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.98-99 - Seminarium pt. Przyszłość kształcenia podyplomowego lekarzy Warszawa 11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  stosując format: