Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NICPOŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zabiegi endowaskularne w neurochirurgii.
Tytuł angielski: Endovascular procedures in neurosurgery.
Autorzy: Gaca Witold, Szołna Adam, Wałęsa Cezary, Czyszkowski Przemysław, Harat Marek, Nicpoń Krzysztof
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.31-40, tab., bibliogr. 54 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższej pracy została ujęta historia, obecny stan oraz kierunki w których rozwija się neuroradiologia interwencyjna - dziedzina medycyny powstała na pograniczu radiologii i neurochirurgii, zajmująca się wewnątrznaczyniowym zaopatrywaniem patologii układu nerwowego. Jej wciąż trwający dynamiczny rozwój możliwy jest dzięki stałemu postępowi technologii oraz opracowywaniu coraz doskonalszych i bezpieczniejszych narzędzi służących interwencjom wewnątrznaczyniowym. Na świecie, szczególnie w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Francja czy Japonia - techniki wewnątrznaczyniowe wykorzystywane są powszechnie już nie tylko jako alternatywa klasycznej neurochirurgii, lecz w coraz większej ilości zabiegów jako metoda z wyboru. Istnieje również wiele wskazań, gdzie techniki wewnątrznaczyniowe w połączeniu z tradycyjnymi operacjami dają najlepsze efekty i są procedurami najbezpieczniejszymi dla pacjentów. Przypadki, w których wskazania do danego rodzaju procedury zostały już sprecyzowane i potwierdzone wynikami badań naukowych przedstawiliśmy dokładnie, popierając to literaturą. Operacje, których przydatność jest dopiero oceniana, zostały wymienione i opisane z wątpliwościami jakie budzą.

  Streszczenie angielskie: The study describes the history, the current status of the knowledge and the course of development of the interventional neuroradiology of the central nervous system. The interventional neuroradiology is the field of medicine that originated from neurosurgery and radiology, and focused on the endovascular treatment of the pathology of the central nervous system. Continuous, dynamic development of the treatment is based on the development of technology. In the countries as the USA, Japan, or France, the endovascular treatment is the method of choice in many cases. There are many other indications, when combined management by surgical and endovascular treatment is the method of choice. The cases were described very carefully when the indications to endovascular treatment had been established. The techniques that have not been assessed decisively were mentioned and the doubts were presented.


  2/7

  Tytuł oryginału: Ocena wartości testu zgięciowo-przywodzeniowo-rotacyjnego uda (t.z.p.r.u.) w rozpoznawaniu rwy kulszowej. Korelacje wyników badania klinicznego i oceny śródoperacyjnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of flexion-adduction-rotation of the thigh manoeuvre in diagnosis of patients suffering from sciatic neuralgia. Correlation of the clinical and intraoperative investigation.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Harat Marek, Landowski Janusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.71-78, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do grupy testów rozciągowych wykonywanych u chorych z rwą kulszową, pierwszy autor dołączył własny test zgięciowo-przywodzeniowo-rotacyjny uda (t.z.p.r.u.). Wcześniej na podstawie badań własnych stwierdził, że dodatni wynik t.z.p.r.u. występował częściej u chorych z rwą kulszową na podłożu zachyłkowej przepukliny krążka międzukręgowego (z.p.k.m.), niż tylno-bocznej przepukliny krążka międzykręgowego (p.k.m.). Cel. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej t.z.p.r.u. w rozpoznawaniu rwy kulszowej na podstawie korelacji dodatniego wyniku tego testu ze zmianami anatomicznymi w obrazie śródoperacyjnym odcinka lędżwiowo-krzyżowego kanału kręgowego. Materiał i metody. Materiał stanowiło 89 chorych z rwą kulszową zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w latach 1998-1999, 53 mężczyzn i 36 kobiet, w wieku od 20 do 73 lat, średnio 41,1. W grupie pierwszej było 76 chorych z rwą kulszową, u których stwierdzono dodatni wynik t.z.p.r.u., w grupie drugiej znajdowało się 13 pacjentów z wynikiem ujemnym. Wszyscy chorzy zostali poddani jednakowemu badaniu klinicznemu łącznie z oceną t.z.p.r.u. Śródoperacyjnie ustalono cechy chirurgiczne opisujące zmiany anatomiczne w obrębie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kanału kręgowego a następnie skorelowano je z wynikiem badania klinicznego. Wyniki. Uwidoczniono związek korelacyjny pomiędzy dodatnim wynikiem t.z.p.r.u., a stwierdzonym środoperacyjnie uszkodzeniem krążka ...

  Streszczenie angielskie: The first author of the present paper proposed that flexion-adduction-rotation of the thigh manoeuvre (f.a.r.t.m.) should be included in repertoire of sciatica streching tests. Earlier, basing on his own studies, he had concluded that positive results of the f.a.r.t.m. occurred more frequently in patients suffering from sciatica with recessal lumbar disc herniation (r.l.d.h.) than in patients with posterior-lateral lumbar disc herniation (p-l.d.h.). Aim. The aim of this study was the evaluation of f.a.r.t.m. in sciatica diagnosis on the ground of correlations between positive result of this test and anatomical changes in lumbo-sacral canal observed during surgical intervention. Material and methods. The study group consisted of 89 patients. 53 man and 36 women between 20 and 73 years of age (mean 41.1) suffering from sciatica and qualified for surgical treatment in the Neurosurgical Clinic of Military Hospital in Bydgoszcz between 1998 and 1999. 76 patients (group I) with sciatica showed positive results of f.a.r.t.m. and 13 patients (group II) showed negative results of the f.a.r.t.m. All patients were examined according to the same procedure including f.a.r.t.m. estimation. The features observed during surgery in the region of the lumbo-sacral canal were correlated with results of the clinical examination. Results. A correlation (p = 0.05) wqs found between positive results of f.a.r.t.m. and the lesion of intervertebral disc L5/S1 determined during operatrion. The ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Zespół gruszkowaty wtórny - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Secondary piriforme syndrome - case report.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Radziszewski Krzysztof R.
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.38-42, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Foster sugeruje podział zespołu gruszkowatego (z.g.) na postać pierwotną, związaną z pierwotnym konfliktem anatomicznym mięśnia gruszkowatego z nerwem kulszowym i postać wtórną, której przycznyna znajduje się poza mięśniem gruszkowatym i zależy od procesów chorobowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Do tych przyczyn należą: zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, zespół po laminektomii i niepowodzenia leczenia neurochirurgicznego przepukliny krążkowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Autorzy przedstawili opis przypadku 51-letniej chorej z z.g. wtórnym na podłożu nawrotowych blizn wokół korzeni nerwowych po operacyjnym leczeniu wypadnięcia krążka międzykręgowego lędźwiowego. Przedstawiony z.g. nie sprawił trudności diagnostycznych, jakkolwiek stanowił problem terapeutyczny ze względu na brak poprawy po stosowanym leczeniu operacyjnym i zachowawczym.

  Streszczenie angielskie: Foster postulates a division of piriform syndrome (p.s.) into the primary form connected with primary anatomical conflict of piriform muscle with sciatic nerve, and the secondary form caused by facton not related to piriform muscle which depend on morbid changes of the lumbosacral verterbrae. Some of the causes are: degenerative changes of the lumbosacral spine, postlaminectomy syndrome and unsuccessful neurosurgical treatment of disec herniation of lumbosacral region. The authors described a case of a female patient, 51 years of age who suffered from p.s. caused by recurrent scars of nerve roots after lumbar disectomy. This case of secondary p.s. did not produce diagnostic difficulties, however caused therapeutic problems due to unsuccessful surgical and conservative procedures.


  4/7

  Tytuł oryginału: Zespół gruszkowaty (z.g.) - problemy diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Piriform syndrome (p.s.) - diagnostic problems.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W.
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.88-95, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Najczęstszą przyczyną rwy kulszowej jest przepuklina krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Oprócz wyżej wymienionej są także inne, pośród których najczęstsze to zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w stawach kręgosłupa, procesy zapalne korzeni nerwowych i pnia nerwu kulszowego, guzy położone w miednicy, zmiany zwyrodnieniowe włókien nerwu kulszowego w przebiegu cukrzycy oraz zmiany patologiczne i anomalie anatomiczne w mięśniu gruszkowatym i jego sąsiedztwie (nerwie kulszowym, naczyniach żylnych i tętniczych, stawie krzyżowo-biodrowym). Autor przedstawił przegląd piśmiennictwa oraz klasyfikację zespołu gruszkowatego w zależności od przyczyny i patomechanizmu jego stosowania.

  Streszczenie angielskie: Although the lumbar disc herniation is the most frequent cause of sciatica, other causes of sciatic pain have been identified, such as degenerative processes in spinal joins, inflammation of spinal roots or ischiadic nerve, diabetic neuropathy of ischiadic nerve, pelvis tumours, pathological changes or anomalies in piriform muscle or in adjacent anatomical strutures (ischiadic nerve, veins, arteries, sacro-iliac joint). The author showed literature survey and classification of piriform syndrome depending on etiology and pathophysiology of its development.


  5/7

  Tytuł oryginału: Zespół gruszkowaty (z.g.) - problemy terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Piriform syndrome (p.s.) - therapeutic problems.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof, Radziszewski Krzysztof R.
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.96-101, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Praca zawiera przegląd aktualnych informacji na temat metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu chorych z zespołem gruszkowatym (z.g.). Materiał i metody. Materiał stanowił 21 pozycji piśmiennictwa omawiającego problemy z.g., z których wyselekcjonowano potrzebne informacje na temat z.g. Wyniki. Uzyskano informacje na temat form leczenia z.g. w zakresie farmakoterapii doustnej, farmakoterapii miejscowej z uwzględnieniem stosowania toksyny botulinowej, zabiegów fizykalnych i kinezyterapii oraz zakresu stosowanych metod chirurgicznego leczenia z.g. Wnioski. Z.g. może wymagać różnorodnych form leczenia zależnie od jego przyczyny i skuteczności dotychczasowego postępowania terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: The study includes a survey of current information on therapeutic methods applied in the treatment of patients with piriform syndrome (p.s.). Material comprised 21 items of literature discussing piriform syndrome problems and needed information was selected. The obtained information on piriform syndrome forms of treatment in ther range of oral pharmacology, local pharmacotherapy with consideration of application of botuline physio- and kinesitherapy, as well as surgical methods of management. Piriform syndrome may require various forms of therapy dependently on its cause and effectiveness of therapeutic management.


  6/7

  Tytuł oryginału: Zespół ogona końskiego na podłożu mnogich torbieli Tarlova - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Cauda equina syndrome caused by Tarlov's cysts. Case report.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Lasek Władysław, Chyczewska Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.181-189, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Torbiele okołokorzeniowe Tarlova zlokalizowane w przebiegu korzeni lędźwiowych i krzyżowych mogą stanowić przyczynę zespołu ogona końskiego. Cele: 1) Zwrócenie uwagi na fakt, że mnogie torbiele Tarlova korzeni lędźwiowo- krzyżowych mogą manifestować sie poważnym upośledzeniem sprawności narządu ruchu. 2) Udokumentowanie przydatności rezonansu magnetycznego jądrowego w nieinwazyjnej diagnostyce torbieli okołokorzeniowych. Opis przypadku. Mężczyzna lat 80 zgłosił się z powodu postępującego osłabienia siły mięśniowej w kończynach dolnych, które powodowało nasilające się opadanie stóp w trakcie chodzenia. Początek choroby miał miejsce w sierpniu 2000 roku i wiązał się z długotrwałą podróżą pociągiem. Chory skarżył się ponadto na wysiłkowe nietrzymanie moczu w czasie kichania, kaszlu i i szybkiego chodu. Konsultujący urolog nie stwierdził przerostu prostaty. Na podstawie badania internistycznego rozpoznano miokardię miażdżycopodobną w stadium niewydolności krążenia. Wykonano badnie rezonansu magnetycznego, które uwidoczniło mnogie torbiele okołokorzeniowe korzeni krzyżowych o średnicy dochodzącej do 15 milimetrów. Na podstawie obrazu klinicznego, uzupełnionego obrazem rezonansu magnetycznego, rozpoznano zespół ogona końskiego na podłożu nogich torbieli okołokorzeniowych Tarlova. Omówienie. Opisany przypadek stanowi przypomnienie o tym, że część torbieli okołokorzeniowych, szczególnie mnogich może być przyczyną uszkodzenia korzeni nerwowych, zaś ich lokalizacja ...

  Streszczenie angielskie: Perineural Tarlov cysts located on lumbo-sacral roots can be a cause of cauda equina syndrome. Objectives: 1) To draw attention to the fact that multiple Tarlov lumbo-sacral perineural cysts can produce serious movement disturbances. 2) To document the usefulness of the magnetic resonance imaging in noninvasive diagnosis of perineural cysts. Case description. A male patient, 80 years of age suffered from progressive weakness of lower limbs, which caused an increasing drop of the feet. The disease began in August 2000, following a long journey by train. The patient additionally complained of urinary incontinence as result of sneezing, coughing or fast walking. The urologist did not find prostatic gland hypertrophy. An examination by the internist revealed atheromatous myocardiopathy in circulation failure stage. Magnetic resonance imaging showed multiple peritoneal cysts up to 15 mm in diameter on lumbo-sacral. This clinical picture, suppored by the magnetic resonance imaging allowed to recognize cauda equina syndrome caused by Tarlov lumbo-sacral perineural cysts. Discussion. This casse is a reminder, that part of perinueral cysts, particularly multiple, can be a cause of nerve roots injury, and their lumbo-sacral location can procude cauda equina syndrome. As reported by Żarski and Leo, Tarlov cysts were cause of 7.3 p.c. of pain syndrome xases 2 patients in the study group showed lowerr limb claudication. Magnetic resonance imaging of patients with back pain, ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Cechy kliniczne nerwobólu kulszowego i jego podłoże anatomiczne.
  Tytuł angielski: Clinical features of sciatic pain and its anatomical basis.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Harat Marek, Landowski Janusz
  Źródło: Ból 2002: 3 (2) s.7-12, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Występowanie konfliktu krążkowo-korzeniowego w odcinku lędźwiowym kanału kręgowego jest podłożem anatomicznym rwy kulszowej. Celem niniejszej pracy było zbadanie zależności pomiędzy klinicznymi wykładnikami bólu u chorych z rwą kulszową a zmianami anatomicznymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kanału kręgowego stwierdzanymi w trakcie operacji chirurgicznej. Materiał stanowiło 89 chorych z rwą kulszową zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. U każdego pacjenta, bezpośrednio przed operacją, określano natężenie bólu, pozycję ciała, która nasilała nerwoból kulszowy oraz wynik testów rozciągowych. Śródoperacyjnie oceniano następujące cechy anatomiczne: poziom przepukliny krążka międzykręgowego (p.k.m.), kierunek inwazji p.k.m. i jej nasilenie, identyfikację uszkodzonego korzenia nerwowego, zmiany morfologiczne w obrębie korzenia i jego otoczeniu. Stwierdzono związek pomiędzy ekstremalnym natężeniem bólu a lokalizacją zachyłkową p.k.m. (P = 0,16). Dodatni wynik testu Laseguea wykazał związek z naciągnięciem korzenia pozostającego w kolizji z p.k.m. (P = 0,07). Dodatni wynik testu Fajersztajna-Krzemickiego był związany z napiętym korzeniem nerwowym (P = 0,065) oraz bocznym położeniem korzenia względem p.k.m. (P = 0,044) a ponadto tylno-bocznym kierunkiem inwazji p.k.m. (P = 0,076), która zajmowała więcej niż 2/3 światła kanału kręgowego (P = 0,011). Natężenie bólu w rwie kulszowej leczonej chirurgicznie oraz dodatni wynik i nasilenie testów rozciągowych zależą od specyficznych zmian anatomicznych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kanału kręgowego stwierdzanych śródoperacyjnie.

  Streszczenie angielskie: The disc-root conflict is the anatomical basis of sciatica. The aim of the present study is to investigate the correlation between clinical features of sciatic pain and anatomical changes found in the lumbar canal during surgery. The research material consisted of 89 patients with sciatica classified for surgery. Before the operation each patient was examined for pain severity, the results of the stretching tests, and body position which exacerbated the pain. The following anatomical features were assessed: the level of the lumbar disc herniation (l.d.h.), direction and degree of exposition of l.d.h., nerve root lesion identified during operation and morphological changes in roots and perineurium. A correlation was found between extreme pain severity and recessal l.d.h. (P = 0.16). A positive result of the Lasegue test was associated with stretching of the nerve root which was in conflict with l.d.h. (P = 0.07). A positive results of the Fajersztajn-Krzemicki test indicated correlation with stretching of the nerve root which was in conflict with l.d.h. (P = 0.065) as well as with lateral localization of the root in relation to l.d.h. (P = 0.044) and postero-lateral l.d.h. (P = 0.076) which filled up more than 2/3 of the spinal canal lumen (P = 0.011). The severity of pain in sciatica treated surgically, as well as positive results of stretching tests and the intensity of pain depend on specific anatomical changes found in lumbar spinal canal during operation.

  stosując format: