Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NESTOROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Anestezjologia i intensywna terapia dla studentów medycyny : podręcznik
Autorzy: Andres Janusz, Dyaczyńska-Herman Anna, Garstka Jerzy, Gaszyński Wojciech, Herman Zbigniew S., Kamiński Bogdan, Kbler Andrzej, Kuś Marian, Nestorowicz Andrzej, Szreter Tadeusz, Żołnowska Anna
Opracowanie edytorskie: Kamiński Bogdan (red.), Kbler Andrzej (red.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 264, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,670

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  2/9

  Tytuł oryginału: Somatostatyna - somatotropina i endogenne aminy katecholowe podczas infuzji dopaminy lub dobutaminy w warunkach krążenia pozaustrojowego : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowski Wojciech, Nestorowicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: [2002], [1], 96 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  3/9

  Tytuł oryginału: The efficacy and safety of the tension-free vaginal tape procedure do not depend on he method of analgesia.
  Autorzy: Adamiak Aneta, Milart Paweł, Skorupski Paweł, Kuchnicka Katarzyna, Nestorowicz Andrzej, Jakowicki Jerzy, Rechberger Tomasz
  Źródło: Eur. Urol. 2002: 42 (1) s.29-33, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The oryginal tension-free vaginal tape (TVT) method, described by Ulmsten et al., routinely uses local anaesthesia during the procedure. Since the anaesthetic effect after local application of lidocaine hydrochloride was not always satisfactory we decided to introduce the spinal anaesthesia during this operation. The aim of the present study was to compare local and spinal anaesthesia with respect to their efficacy and safety in the TVT procedure. Methods: 103 women, with objectively confirmed stress urinary incontinence, were randomised into the study. Sixty-seven women were anaesthetised locally and 36 patients spinally. All TVT procedures were performed as originally described. Objective assessment of the influence of anaesthesia on intra-abdominal pressure at rest and during the cough test was done using a rectal catheter and a central venous pressure manometer. The efficacy of the TVT procedure was based on a gynaecological examination with a cough test and a three-degree subjective scale: complete cure, improvement or failure. Results: The success of the TVT procedure performed under local anaesthesia is a comparable with hat achieved under spinal analgesia (p = 0.42). The number of complications that occurred in the two groups does not differ significantly (p = 0.57). Conclusions: Spinal anaesthesia impairs the ability to cough effectively during the TVT procedure. However, the efficacy and safety of the operations performed under this type of anaesthesia are comparable with the efficacy and safety of operatins done under local anaesthesia.


  4/9

  Tytuł oryginału: Changes of propofol concentration in cerebrospinal fluid during continuous infusion.
  Autorzy: Dawidowicz Andrzej, Kalityński Rafał, Nestorowicz Andrzej, Fijałkowska Anna
  Źródło: Anesth. Analg. 2002: 95 (5) s.1282-1284, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,042

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We studied the changes in the propofol concentration in the cerebrospinal fluid (CSF) in 14 patients, undergoing elective intracranial procedures, who were anesthetized with propofol administered by target-controlled infusion. During anesthesia, fentanyl and cisatracurium were administered as required. After intubation of the trachea, the lungs of the patients were ventilated to normocapnia with an oxygen-air mixture (Fio2 = 0.33). Arterial blood and CSF samples (from an intraventricular drain) were collected between 90-180 min after the induction of anesthesia. Blood propofol concentrations were stable, between 5.0 ń 1.98 and 4.5 ń 1.7 ćg/mL (mean ń sd). There was a significant decrease in the CSF propofol concentration, from 52.2 ń 35.01 ng/mL at 90 min to 28.6 ń 21.9 ng/mL min (P 0.05). The CSF propofol concentration at 180 min (21.4 ń 14.9 ng/mL) was not significantly different from the concnetration at 150 min. Some possible reasons for this decrease after commencing continuous intraventricular drainage are discused.


  5/9

  Tytuł oryginału: Leczenie krwią
  Opracowanie edytorskie: Galley Helen F. (red.), Webster Nigel R. (red.), Lawler Paul G. P. (red.), Soni Neil (red.), Singer Mervyn (red.), Nestorowicz Andrzej (tł.), Rzecki Ziemowit (tł.), Wośko Jarosław (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, IX, [1], 89 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
  Seria: Critical Care Focus
  Sygnatura GBL: 735,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • anestezjologia


  6/9

  Tytuł oryginału: Ocena przedoperacyjna
  Opracowanie edytorskie: Cashman Jeremy N. (red.), Lesiuk Witold (tł.), Nestorowicz Andrzej (tł.), Rzecki Ziemowit (tł.), Wośko Jarosław (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, [6], 184 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Preoperative assessment
  Seria: Podstawy Znieczulenia i Medycyny Stanów Ostrych
  Sygnatura GBL: 735,832

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  7/9

  Tytuł oryginału: Wpływ infuzji dopaminy lub dobutaminy na stężenie endogennych amin katecholowych w warunkach krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Effects of dopamine and dobutamine on endogenous catecholamine concentration during open heart surgery.
  Autorzy: Dąbrowski Wojciech, Rzecki Ziemowit, Wośko Jarosław, Czajkowski Marek, Nestorowicz Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.35C-39C, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza zmian stężenia adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy we krwi podczas wlewu dopaminy lub dobutaminy w warunkach krążenia pozaustrojowego i bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Badaniami objęto 15 mężczyzn hospitalizowanych z powodu stabilnej choroby wieńcowej. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego w trybie planowym. Do zabiegu krążenia pozaustrojowego badani byli znieczulani ogólnie a wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych dokonywano w łagodnej hipotermii. Badaniom poddano stężenie adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy we krwi. Obserwacje badanych parametrów prowadzono w pięciu etapach, zaś wszystkich pacjentów podzielono na trzy grup: grupę A stanowili pacjenci nie wymagający infuzji amin katecholowych, grupę B - pacjenci otrzymujący dopaminę i grupa C - pacjenci otrzymujący dobutaminę. Istotny wzrost stężenia adrenaliny we krwi obserwowano w grupie C, podczas trwania procedury krążenia pozaustrojowego oraz w grupie A w pierwszej i drugiej dobie pooperacyjnej. Wzrost stężeń noradrenaliny we krwi notowano w grupie A oraz B. Nie obserwowano istotnych zmian w badaniach stężeń dopaminy.

  Streszczenie angielskie: We have assessed serum concentration of adrenaline, noradrenaline and dopamine in 15 stable angina pectoris patients, scheduled for elective coronary bypass grafting. Patients were allocated to three groups to receive no inotropic support (A), dopamine (B) or dobutamine (C). Adrenaline concentration increased significantly in the group C during bypass and in the group A during two days after surgery. Noradrenaline concentration increased in the groups A and B. Dopamine concentration remained unchanged in all groups.


  8/9

  Tytuł oryginału: Socjoterapia i readaptacja społeczna leczonych metadonem pacjentów uzależnionych od narkotyków.
  Tytuł angielski: Socioenvironmental therapy and residential treatment of drug addicted patients treated with methadone.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Rotter Iwona, Sałacka Anna, Biernacka Lilianna, Nestorowicz Marzena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.528-532, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających i substancji psychoaktywnych poprzez doskonalenie programów edukacyjnych, wymianę igieł i strzykawek oraz leczenie substytucyjne. Od kilku lat szczecińscy pacjenci leczeni metadonem objęci są programem socjoterapii i readaptacji społecznej autorstwa terapeutów z Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie. Oddziaływania terapeutyczne mają zapobiegać zachowaniom patologicznym, zwłaszcza kryminogennym, prostytucji, powrotowi do stosowania środków narkotycznych. Ostatecznie terapia ma doprowadzić do trwałej abstynencji i zaadoptowania się do życia w środowisku rodzinnym.

  Streszczenie angielskie: One of the principles of the National Programme for Counteracting Drug Addiciton is to limit the range of health damages, caused by taking stupefacients and psychoactive substances, through improving educaitonal programmes, exchange of needles and syringes, and substitute therapy. For several years, in Szczecin, the patients treated with methadone, have been included in a socioenvironmental therapy and residential treatment programme, authored by the therapists of Szczecin Psychiatric Centre. Therapeutic actions are supposed to prevent patholgoical behavour, especially the crime-generating one, prostitution, and return to using drugs. Ultimately, the therapy is supposed to lead to permanent abstinence and adaptation to life in a family.


  9/9

  Tytuł oryginału: Intravascular thrombosis as a result of central venous access.
  Tytuł polski: Zakrzepica wewnątrznaczyniowa jako następstwo centralnego dostępu naczyniowego.
  Autorzy: Biernacka Jadwiga, Nestorowicz Andrzej, Wach Małgorzata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.276-284, il., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Centralny dostęp naczyniowy stanowi obecniw w wielu dziedzinach medycyny jeden z podstawowych elementów postępowania leczniczego. Liczne korzyści wynikające z obecności cewnika w żyle głównej górnej wiążą się niestety z możliwością wystąpienia powikłań, z których zakrzepica żylna jest najbardziej istotna klinicznie. Celem pracy było ustalenie rocznej liczby i naturalnego przebiegu tego powikłania u chorych wieloprofilowego szpitala klinicznego. Kaniulacji naczyń centralnych dokonywali lekarze anestezjolodzy. Przeprowadzono 887 kaniulacji, jawną klnicznie zakrzepicę żył centralnych stwierdzono u 5 chorych. Analiza zebranego materiału pozwoliła na stwierdzenie, że zakrzepica wewnątrznaczyniowa jest powikłaniem rzadkim, najczęściej związanym z rozległym upośledzeniem drożności centralnego układu żylnego. Mimo zastosowanej terapii nie zawsze dochodzi do pełnej rekanalizacji naczyń. Zatorowość płucna w przebiegu zakrzepicy naczyń centralnych wystąpiła tylko u jednego pacjenta i miała charakter mnogich drobnych zmian. Wydaje się, że wobec groźby trwałych iniebezpiecznych dla życia powikłań zakrzepicy należy dążyć do zminimalizowania ryzyka przez dokładną obserwację miejsca wprowadzenia kaniuli i wczesne wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego.

  Streszczenie angielskie: Central venous access represents one of the most basic therapeutic procedures in modern medicine. Unfortunately, numerous advantages that result from maintaining a central venous line are accompanied by some complications among which the venous thrombosis is the most significant clinically. The study was designed to assess frequency and natural history of this complication in the setting at a multi profile clinical hospital. Central venous cannulation was performed by a fully qualified anaesthesiologist in every case. There were 887 cannulations and only 5 patients with clinically significant venous thrombosis. The analysis of the collected data allowed us to state that the frequency of itnravascular thrombosis is low, but this complication is often associated with extensive impairment of patency of the central veins. Full recanalization is not always achieved regardless of the treatment applied. Pulmonary embolism in the course of central venous thrombosis was diagnosed in one patient only and appeared as a multiple and fine X-ray infiltrates. It seems that in the presence of permanent or even life threatening complications of central venous thrombosis their risk should be minimized by frequent examination of the cannulation site and early of antithrombotic treatment.

  stosując format: