Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NESSLER
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ferric reducing ability of plasma (FRAP) as antioxidant parameter in relation to endotheline-1 (ET-1) and tumor necrosis factor - alpha (TNF-alpha) in patients after myocardial infarction.
Autorzy: Stępniewski Marek, Kitliński Marek, Pietrzycka Agata, Nessler Jadwiga, Pukal Małgorzata, Zielińska Ewa
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.103-106, il., bibliogr. 14 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  2/2

  Tytuł oryginału: Znaczenie rokownicze przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa występującego w trakcie próby wysiłkowej.
  Tytuł angielski: Prognostic significance of transient left bundle branch block occurring during exercise test.
  Autorzy: Libionka Anna, Libionka Witold, Nessler Jadwiga, Piwowarska Wiesława
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.491-497, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Znaczenie kliniczne indukowanego wysiłkiem przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa (TLBBB) nie zostało jednoznacznie ustalone. Celem niniejszej pracy jest określenie związku między występowaniem TLBBB w czasie testu wysiłkowego a obecnością w koronarografii istotny (ň 50 proc.) zwężeń tętnic wieńcowych oraz obserwacją u tych chorych przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Materiał i metody: Przeanalizowano 13 360 elektrokardiogramów wysiłkowych 5763 pacjentów. U 15 chorych (0,22 proc.) w 31 elektrokardiogramach (0,22 proc.) rozpoznano TLBBB. Do dalszej analizy zakwalifikowano 10 chorych, ponieważ zostali oni poddani koronarografii z wentrykulografią. W okresie 1,5 - 7 lat od ostatniej hospitalizacji 8 spośród 10 analizowanych osób poddano badaniom kontrolnym, obejmującym wywiad, badanie przedmiotowe, echokardiografię i próbę wysiłkową. Wyniki: 10 analizowanych pacjentów poddano łącznie 54 próbom wysiłkowym. W 27 z nich obserwowano TLBBB, w tym w 8 testach współistniał on z potwierdzonymi koronarografią istotnymi zwężeniami tętnic wieńcowych. W pozostałych 27 testach, w których TLBBB nie wystąpił, istotne zwężenia tętnic wieńcowych stwierdzono w 2 przypadkach (p 0,04). U 5 spośród 8 kontrolnie badanych stwierdzono postęp choroby niedokrwiennej serca, zgodnie z klasyfikacją Kanadyjskeigo Towarzystwa Kardiologicznego (CCS). U 3 z nich doszło do utrwalenia bloku lewej odnogi w EKG spoczynkowym. U pozostałych 3 pacjentów nie zaobserwowano pogorszenia stanu ...

  Streszczenie angielskie: Clinical and prognostic significance of transient significance of transient left bundle branch block (TLBBB) occurring during exercise test (ET) remains unclear. Therefore we studied the correlation between TLBBB and presence of significant ( ň 50 p.c.) luminal reduction (SLR) of major branch in coronary angiography and we followed patients with recognized TLBBB. Material and methods: 13,360 exercise electrocartiograms (ECGs) of 5763 consecutive patients were reviewed. Fifteen patients (0.26 p.c.) were identified as having TLBBB in 31 exercise ECGs (0.22 p.c.). 10 patients who had coronary angiography with ventriculography were selected for further investigation. Within 18 to 84 months from the last hosptialization 8 from the 10 patients were reevalueate dby anamnesis, physical examination, resting ECG, exercise testing and echocardiography. Results: 10 patients who had coronary angiography with ventriculography were selected for further investigation. Within 18 to 84 months from the last hospitalization 8 from the 10 patients were reevaluated by anamnesis, physical examination, resting ECG, exercise testing and echocardiography. Resutls: 10 analyzed patients underwent a total of 54 ET. Among the 54 ET, TLBBB was observed in 27. In 8 of them the occurrence of TLBBB coexisted with SLR. In the remaining 27 ET TLBBB did not occur. SLR coexisted only in 2 of them (p 0.04). In 5 of 8 reevaluated patients progression of ischemic heart disease (IHD), accordin to CCS ...

  stosując format: