Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NEGRUSZ-KAWECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń rytmu metodą Holtera po operacji pomostowania tętnic wieńcowych u chorych leczonych nitrogliceryną lub diltiazemem.
Tytuł angielski: The evaluation of rhythm disturbances with Holter ECG monitoring in patients undergoing coronary artery bypass grafting treated with nitroglycerin or diltiazem.
Autorzy: Stachurski Andrzej, Hirnle Tomasz, Negrusz-Kawecka Marta, Namięta Krzysztof, Stupiński Wojciech, Bross Tadeusz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.11-16, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zaburzenia rytmu serca występujące w bezpośrednim okresie po operacji pomostowania tętnic wieńcowych mogą istotnie wpływać na stabilność hemodynamiczną chorego i zaburzać przebieg pooperacyjny. Cel: Celem niniejszej pracy było określenie przydatności stosowania nitrogliceryny (NTG) lub ditiazemu w zapobieganiu pooperacyjym zaburzeniom rytmu serca. Materiał i metodyka: Badania wykonano u 49 chorych, u których przeprowadzono CABG (30 mężczyzn i 19 kobiet) w wieku od 38 do 75 lat (śr. 56,5 lat) z chorobą niedokrwienną serca (chns), z prawidłową kurczliwością mięśnia serca. Chorych podzielono losowo na dwie grupy. W gr. I (n=25) zastosowano nitroglicerynę, w gr. II (n=24) diltiazem. Każdy z tych leków podawano przez 24 godz. od momentu wyłączenia krążenia pozaustrojowego (CPB) i wykonywano w tym czasie zapis EKG metodą Holtera. Zaburzenia rytmu określono jako przedwczesne pobudzenia komorowe (VES), pary pobudzeń komrowych (pary), krótkotrwałe częstoskurcze komorowe (VT), przedwczesne pobudzenia nadkomorowe (SVES), napadowe częstoskurcze nadkomorowe (SVT) i napadowe migotania przedsionków (PAF). Zaburzenia rytmu oceniano w ośmiu 3-godzinnych przedziałach czasowych. Wyniki: Średnia liczba VES/1 chorego była podobna w obu grupach. Zwraca uwagę większa liczba VES/1 chorego w gr. II w porównaniu do gr. I w 1 i 2 przedziale czasowym (0-6 godz. po operacji), jakkolwiek nie były to różnice istotne statystycznie. Dokładna analiza przebiegów klinicznych chorych grupy II ...

  Streszczenie angielskie: Objective: Hemodynamic problems resulting from cardiac arrhythmias often occur in patietns undergoing coronaro-artery bypass grafting (CABG) in the early postoperative period. This generally benign problem can increase surgical morbidity and delay recovery. Aim of the study: The aim of this study was to evaluate the antiarrhythmic effects of intravenous diltiazem compared with nitroglycerin (NTG) in patietns undergoing CABG. Material and methods: The study group consisted of 49 patietns (30 men and 19 women, aged 38-75 years, mean mean 56.5 years SD 8.9) with coronary artery disease (CAD) whounderwent CABG. The patients were randomly assigned to NTG (n-25) or diltiazem (n=24). Intravenous medication was started immediately after cardio-pulmonary bypass (CPB). In order to assess the effects of NTG or diltiazem on rhythm disturbances for the period of 24 h ECG Holter monitoring was performed. Arrhythmia was defined as ventricular ectopic systole - VES, couplets, non-sustained ventricular tachycardia - VT supraventricular ectopic systole - SVES supraventricular tachycardia - SVT and paroxysmal atrial fibrillation - PAF. VES, VT, SVES, SVT and PAF were measured in 8 time periods every 3 hours. Results: The two groups did not differ regarding preoperative and operative characteristics. The mean number of VES per one patient was higher in NTG group in the first hours after operation (period 1-3). Since the 4th period to the end of observation the mean number of VES was ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Udział TNF-ŕ w etiopatogenezie niewydolności serca.
  Tytuł angielski: The role of TNF-ŕ in the etiopathogenesis of heart failure.
  Autorzy: Negrusz-Kawecka Marta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.69-72, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kliniczne dane wskazują na udział różnych cytokin, a zwłaszcza TNF-ŕ, w etiopatogenezie niewydolności serca. TNF-ŕ przyczynia się do dysfunkcji lewej komory, obrzęku płuc i kardiomiopatii rozstrzeniowej. U chorych na niewydolność serca stwierdzono jego zwiększone stężenie w surowicy oraz wykazano, że może to mieć znaczenie prognostyczne. Niewystępujący w zdrowym mięśniu sercowym, wytwarzany najprawdopodbniej pod wpływem przeciążenia objętościowego niewydolnego serca, wywiera ujemne działanie inotropowe zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, dzięki zdolności do indukcji syntazy tlenku azotu, wytwarzanej przez makrofagi, miocyty serca i inne komórki. Większość działań TNF-ŕ odbywa się za pośrednictwem 2 receptorów, określanych jakoo TNF-RI i TNF-RII, zidentyfkowancyh na powierzchni różnych komórek. Ich skierowane na zewnątrz błony komórkowej fragmenty, oddzielające się od niej, można wykryć we krwi lub w moczu jako formy rozpuszczalne, określane jako sTNF-RI i sTNF-RII, ich stężenie u chorych na ciężką niewydolność serca jest zwiększone. Znane sa różne czynniki farmakologiczne, które hamują biologiczne działąnie TNF-ŕ, a niektóre z nich były stosowane u chorych na niewydolność serca. Były to pentoksyfilina i etanercept, jednak korzystne wyniki tych badań muszą być traktowane jako wstępne ze względu na małą liczbę zbadanych chorych. Wstępne wyniki innych badań, wieloośrodkowych, randomizowanych i i obejmujących dużą liczbę chorych, zaplanowanych do 2002 r., wskazują na ...

  Streszczenie angielskie: Clinical evidence demonstrates participation of several cytokines in cardiac heart failure pathogenesis, in particular tumor necrosis factor-alpha (TNF-ŕ), which induces left ventricular dysfunction, acute pulmonary edema and congestive cardiomyopathy. Increased levels of TNF-ŕ in patients with heart failure were proved and may have prognostic significance. Absent in normal myocardium, produced in the myocardium in response to volume overload, TNF-ŕ can depress cardiac function directly and indirectly by induction of nitric oxide synthase produced by macrophages, cardiac myocytes and other cells. The most of TNF-ŕ effects are performed by two receptors termed as TNF-RI and TNF-RII identified on the surface of many cells. The extracellular domain fragments of both receptors shed from cell surface can be detected as soluble forms sTNF-RI and sTNF-RII in the urine and blood, and their blood levels in patients with severe heart failure are elevated. There are various pharmacological agents that block the biological effects of TNF-ŕ, however only two of them have been used in patietns with heart failure: pentoxifylline and etanercept. Encouraging effects of this studies must be regarded as provisional because of relatively small numbers of treated patients. Preliminary results of other randomized, multicenter and in large patients populations trials, planned till 2002 year indicate tha possibility of novel anti-TNF strategies in heart failure; treatment is well tolerated ...

  stosując format: