Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NASIEROWSKA-GUTTMEJER
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Chondrosarcoma of the larynx: a case report and review of the literature.
Tytuł polski: Chrzęstniakomięsak krtani; opis przypadku i przegląd literatury.
Autorzy: Jackiewicz Piotr, Kawecki Andrzej, Nasierowska-Guttmejer Anna, Krajewski Romuald
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.312-315, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma) jest rzadko występującym nowotworem krtani. Do tej pory w literaturze opiasno około 250 przypadków chrzęstniakomięsaka w tej lokalizacji. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 46-letniego mężczyzny, u którego w oparciu o badanie kliniczne i histiopatologiczne rozpoznano wysokodojrzałego chrzęstniakomięsaka krtani. Przeprowadzono radykalne leczenie operacyjne, polegające na laryngektomii. Badanie mikroskopowe materiału operacyjnego potwierdziło rozpoznanie chrzęstniakomięsaka o budowie mieszanej, złożonej z chrzęstniaka i chrzęstniakomięsaka, rozwijającego się w chrząstce pierścieniowatej. Ocena marginesów chirurgicznych wykazała całkowite wycięcie guza. W oparciu o przegląd literatury uzasadniono konieczność wykonania radykalnej laryngektomii w przypadku zaawansowanego chrzęstniakomięsaka krtani. Omówiono także problem związany z diagnozą guza oraz próbami wykonywania operacji oszczędzających. Takie czynniki jak: rzadkie występowanie choroby, powolny i skryty wzrost guza oraz obraz histopatologiczny przypominający chrzęstniaka utrudniają postawienie właściwego rozpoznania. Operacje oszczędzające, polegające na częściowej laryngektomii, powinny być zawsze brane pod uwagę. Nie ma jednak jeszcze wypracowanych kryteriów, które pozwoliłyby na zastosowanie leczenia, gwarantującego najlepsze rezultaty funkcjonalne i onkologiczne. Kryteria te powinny opierać się na stopniu zaawansowania klinicznego i stopniu dojrzałości histopatologciznej. W celu opracowania optymalnego leczenia konieczne są dalsze badania kliniczne.


  2/2

  Tytuł oryginału: Imatinib mesilate - inhibitor kinazy tyrozynowej w leczeniu nowotworów zrębu przewodu pokarmowego - gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Tytuł angielski: Imatinib mesylate - tyrosine kinase inhibitor in the treatment of gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Autorzy: Ruka Włodzimierz, Rutkowski Piotr, Nowecki Zbigniew, Grzesiakowska Urszula, Nasierowska-Guttmejer Anna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.562, 564-569, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gastrointestinal stromal tumours (GIST) są nowotworami tkanki mezenchymalnej zrębu przewodu pokarmowego, charakteryzującym się dużą złośliwością i opornością na standardową chemioterapię. Obecność błonowego receptora CD 117 (protoonkogen c-KIT) w komórkach nowotworowych wskazuje, że guzy te wywodzą się z komórek Cajala. Diagnostyka tego wyodrębnionego w ostatnich latach mięsaka jest trudna, a wyniki leczenia niezadawalające. Zachęcające wyniki płynące z III i IV fazy badań klinicznych nad zastosowaniem przedstawiciela nowej klasy leków celowanych molekularnie - imatinibu - inhibitora kinaz tyrozynowych dają nadzieję na możliwość uzyskania skutecznego leku dla pacjentów, u których zaawansowanie miejscowe guza wyklucza możliwość wykonania radykalnego zabiegu chirurgicznego. W pracy przedstawiono dotychczasowe doświadczenia kliniczne z badań nad leczeniem imitanibem chorych na GIST. Wprowadzenie imitanibu do terapii znacząco zmieniło sposób leczenia GIST. Większość chorych (77-93 proc.) we wszystkich protokołach badań klinicznych żyje i jest nadal leczona imatinabem co świadczy o zahamowaniu u nich progresji choroby. Wraz ze wzrostem czasu leczenia wzrasta jednak oporność na imatinib. Toksyczność leczenia w dawce 400-800 mg jest niewielka i dotyczy głównie pojawiających się obrzęków i niedokrwistości. W pracy omówiono także nierozwiązane jeszcze problemy kliniczne u chorych na GIST leczonych imitabinibem , m.in. kryteria diagnostyczne GIST, kryteria oceny odpowiedzi na ...

  Streszczenie angielskie: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) comprise a group of sarcomas of the gastroinestinal tract at high risk of recurrence and resistance to chemotherapy. The presence of membrane receptor CD-117 (c-KIT protooncogene) in the GIST cells indicates their origin from cells of Cajal. The diagnosis of these tumours is difficult and treatment results unsatisfactory. Results of phase III and IV of clinical trials on the usefulness of the new molecular targeting drug - imatinib - tyrosine kinases inhibitor in treatment of inoperative GISTs show its effectiveness. The paper describes current clinical experience in the treatment of GIST patients with imatinib. The introduction of imatinib to the therapy has markedly altered the clinical approach to GIST. High percentage of patients (77-93 p.c.) in all cinical trials is still alive and its treated with imatinib, which implies at least the stop of the progression of the disease. However, with longer follow-up time, the resistance to imatinib is increasing. Imatinib in doses of 400-800 mg demonstrates low toxicity, including mainly edema and anemia. The unsolved clinical problems in GIST patients treated with imatinib are presented: diagnostic criteria of GIST, assessment of the response to imatinib, the period of time of treatment wiht imatinib, the combination of surgical resection with imatinib. The authors suggest organizing nation-wide health program, in cooperation with interested parties, to ensure access to this expensive ...

  stosując format: