Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NAMYSŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie nabytych zarośnięć przewodu słuchowego zewnętrznego.
Tytuł angielski: The surgical treatment of the acquired external auditory canal atresia.
Autorzy: Namysłowski Grzegorz, Ścierski Wojciech, Mrówka-Kata Katarzyna, Bilińska-Pietraszek Elżbieta, Turecka Lucyna
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.63-67, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nabyte zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego jest stosunkowo rzadką jednostką chorobową, która może być wynikiem jego przewlekłego stanu zapalnego, przewlekłego zapalenia ucha środkowego, urazów, nowotworów ucha czy powikłań jatrogennych. W pracy przedstawiono wyniki leczenia chirurgicznego u 7 chorych z nabytym zarośnięciem przewodu słuchowego zewnętrznego. Średni wiek chorych wynosił 34,1 lat, a stosunek kobiet do mężczyzn 2:5. W 6 przypadkach zastosowano dostęp wewnątrzprzewodowy. Usuwano miejsce zarośnięcia i odwarstwiano pozostałą skórę przewodu. Zwracano szczególną uwagę na stan kąta przedniego błony bębenkowej. Poszerzano wiertłem część kostną przewodu. Ściany przewodu pokrywano wolnymi lub uszypułowanymi płatami skórnymi. W razie perforacji błony bębenkowej wykonywano myringoplastykę z użyciem powięzi mięśnia skroniowego lub ochrzęstnej skrawka. Okres obserwacji pooperacyjnej wynosił od 8 do 39 miesięcy. W 43 proc. przypadków uzyskano zadowalającą poprawę słuchu po zabiegu operacyjnym. W 28 proc. przypadków doszło do rozwoju ponownego zarośnięcia po operacji. Ze względu na częsty rozwój perlaka za miejscem zarośnięcia przewodu słuchowego (w 28 proc. przypadków) zalecamy leczenie operacyjne we wczesnym okresie choroby.

  Streszczenie angielskie: Acquired atresia of the external auditory canal is a relatively rare disease, that can be the result of the recurrent external otitis, chronic media otitis, ear trauma, neoplasms or iatrogenic complications. The surgical treatment results after operation in the 7 patients with acquired external auditory canal atresia were presented. The mean age of the patients was 34,1 and the female to male ratio was 2:5. In 6 cases we performed transcanal operation. The meatus atresia was removed and then the stenotic canal was widened by removing the skin and fibrous tissue. We especially focused our attention on the state of the anterior angle of the tympanic membrane. The bony canal was widened by burr in cases with bony overhangs. The bony canal walls were lined with pediculate or free skin grafts. In cases of tympanic membrane perforation we performed myringoplasty with temporal muscle fascia or tragus perichondrium. The follow-up period was from 8 to 39 months. The hearing improvement with primary closure of air bone gap within 20 dB was achieved in 43 p.c. of cases. In 28 p.c. of the patients recurrent atresia developed. The early surgical treatment is recommended in all the cases because cholesteatoma behind the atresia was found in 28 p.c. of patients.


  2/13

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Audiometria odpowiedzi wywołanych" (IERASG).
  Autorzy: Namysłowski Grzegorz, Lisowska Grażyna, Morawski Krzysztof, Ścierski Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.125-126 - 17 Międzynarodowe Sympozjum pt. Audiometria odpowiedzi wywołanych (IERASG) Vancouver 22-27.07. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/13

  Tytuł oryginału: Ocena parametrów wentylacyjnych na podstawie krzywej przepływ-objętość u chorych z jednostronnym porażeniem struny głosowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of ventilation parameters based on flow volume loop in patients with unilateral vocal cord paralysis.
  Autorzy: Misiołek Maciej, Ziora Dariusz, Namysłowski Grzegorz, Rauer Roman, Czecior Eugeniusz, Orecka Bogusława
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.161-163, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problem porażenia strun głosowych jako interdyscyplinarny, wymagający współpracy specjalistów kilku dyscyplin medycznych. Przeanalizowano parametry wentylacyjne krzywej przepływ-objętość u chorych z jednostronnym porażeniem struny głosowej. Podkreślono trudności diagnostyczne i wynikająca z tego konieczność laryngoskopii w każdym przypadku. Zwrócono uwagę na szczegółną przydatność parametrów wdechowych w diagnostycee zwężeń górnych dróg oddechowych. Wskazano na parametry i współczynniki najbardziej przydatne w diagnostyce i różnicowaniu zmian obturacyjnych. Jednostronne porażenie struny głosowej zakwalifikowano jako zmianę zewnątrztorakalną o zmiennynm charakterze, nie powodującą istotnych zaburzeń wentylacyjnych.

  Streszczenie angielskie: The vocal cord paralyis as a mulitdisciplinary problem requires commitment of different medical specialities. The diagnostic difficulties and necessity of laryngoscopic evaluation in casess suspected of vocal cord paralysis were pointed out. The analysis of ventilation parameters (flow-volume loop) was presented. The significant usefulness of inspiratory parameters, especially in upper airway obstruction was emphasized. The most useful parameters and coeficients were shown. Based on another authors data the criteria of airway obstruction classification were presented. The flow volume loop was found as a uniqely suited to the examination of upper airway obstruction. Accvording to this examination the unllateral vocal cord paralysis was defined as a variable extrthoracic obstruction which doess not influence ventilation significantly.


  4/13

  Tytuł oryginału: Emisje otoakustyczne oraz audiometria odpowiedzi pniowych u chorych na cukrzycę insulinozależną.
  Tytuł angielski: Otoacoustic emissions and auditory brain stem responses in insulin dependent diabetic patients.
  Autorzy: Lisowska Grażyna, Namysłowski Grzegorz, Morawski Krzysztof, Strojek Krzysztof
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.217-225, il.., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zasadniczy cel pracy stanowiła obiektywna ocena narządu słuchu u chorych na cukrzycę insulinozależną, jej wpływ na mikromechanikę ślimaka oraz na proces transmisji pobudzania w obrębie nerwu słuchowego i pniowej części drogi słuchowej. Ponadto podjęto próbę określenia wpływu stopnia zaawansowanaia mikroangiopatii cukrzycowej na czynność poszczególnych struktur narządu słuchu. Badania przeprowadzono u 42 chorych w wieku 21-45 lat, z cukrzycą typu 1 trwającą minimum 5 lat. Ocenę obwodowej i ośrodkowej części narządu słuchu przeprowadzono na podstawie badań emisji otoakustycznej oraz słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, iż u chorych na cukrzycę typu 1 zachodzą zmiany czynnościowe zarówno w mikromechanice ślimaka, jak również w obrębie nerwu słuchowego i pniowej części drogi słuchowej. Najistotniejsze zaburzenia, wyrazem których było znamienne wydłużenie procesu transmisji pobudzenia, stwierdzono w centralnej części drogi słuchowej (od nerwu VIII do wzgórków dolnych w pniu mózgu). Stopień zaawansowania mikroangiopatii istotnie wpływał jedynie na wydłużenie transmisji pobudzenia w obrębie nerwu słuchowego.

  Streszczenie angielskie: The relationship between diabetes mellitus and hearing impairment has been studied for more than 100 years, and is still a matter of controversy. In our study hearing in diabetic patients was studied by tonal audiometry, brain stem auditory evoked responses and evoked otoacoustic emissions. The aim of this study was to evaluate the function of peripheral and central auditory pathway in subjects with insulin dependent diabetes mellitus (IDDM). Possible correlation between auditory function and microangiopathy (retinopathy or nephropathy) alsow have been investigated. Cochlear activity was evaluated by means of otoacoustic emissions. The functional changes in the brain stem were evaluated by ABR. OAEs and ABR were measured in 42 normally hearing IDDM patients aged between 21 and 42 years, and 33 aged-and sex-metched non-diabetic control subjects. IDDM patients were distributed into two groups, 17 patients without microangiopathy and 25 patients with microagniopathy. Results: both of groups (diabetic and control) had normall and undifferentiated results in tonal and impedance audiometry,. The mean amplitudes of various DPOAEs were significantly reduced in the diabetic group compared with control subjects. No correlations were found between microangiopathy and DPOAE amplitudes reduced. ABR latencies were longer in diabetic patients when compared with those of control subjects. These findings indicate a central disturbance in the auditory pathway. Microvascular complications (retinopathy or nephropathy) were associated only with the prolongation wave I latency...


  5/13

  Tytuł oryginału: Zagrożenie gruczołu tarczowego w zaawansowanym raku krtani.
  Tytuł angielski: Threat to the thyroid gland in advance laryngeal cancer.
  Autorzy: Misiołek Maciej, Namysłowski Grzegorz, Czecior Eugeniusz, Misiołek Hanna, Półtorak Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.89-90, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwrócono uwagę na możliwość naciekania nowotworowego tarczycy u chorych z zaawansowanym rakiem krtani. Podkreślono możliwość rozprzestrzeniania się raka krtani przez ciągłość oraz drogą limfatyczną, szczególnie w przypadkach ze znaczynym zaawansowaniem procesu miejscowego. Celem pracy była próba określenia w krtani miejsc najbardziej predysponujących do takiego naciekania oraz ustalenie zasad postępowania z gruczołem tarczowym w zaawansowanym raku krtani. Przedstawiono własne obserwacje w oparciu o analizę 210 chorych, operowanych z powodu zaawansowanego raka krtani (T3 i T4). Wskazano na okolice krtani o największym zagrożeniu naciekania na tarczycę, tj. spoidło przednie, okolicę podgłośniową oraz transglottic ca. Podkreślono konieczność jednoczasowego z laryngektomią usuwania tarczycy w przypadkach podejrzenia jej naciekania, a w przypadkach lokalizacji raka predysponujących do przejścia na tarczycę pobieranie wycinków do badania drobnowidowego.

  Streszczenie angielskie: The attention was paid to the possibility of malignant infiltration of the thyroid gland in patients with advanced laryngeal cancer. The possibility was stressed of laryngeal cancer spreading by continuity and by lymphatic route, particulary in cases with significant progression of the local process. The aim of the study was an attempt at determination in the larynx of sites most predisposing to such infiltration and establishing of management principles of the thyroid gland in advenced laryngeal cancer. Own observations were presented based on the analysis of 210 patients operated on for advenced laryngeal cancer (T3 and T4). Laryngeal regions were demonstrated, with the highest probability of thyroid gland infiltration, i.e. the anterior laryngeal commissure, subglottic region and transglotic ca. The necessity was stressed of thyroidectomy simultaneously with laryngectomy in the cases of suspected thyroid infiltration, and in the cases of cancer location at the sites predisposing to spreading into the thyroid gland, of tissue sampling for microscopic examination.


  6/13

  Tytuł oryginału: Zezłośliwienie olbrzymiego guza kłębka szyjnego.
  Tytuł angielski: Malignant transformation of giant jugular chemodectoma.
  Autorzy: Bilińska-Pietraszek Elżbieta, Mrówka-Kata Katarzyna, Namysłowski Grzegorz, Pietraszek Krzysztof, Motyka Marek, Urbaniec Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.717-720, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przyzwojak niechromochłonny (chemodectoma, paraganglioma) jest rzadkim nowotworem głowy i szyi. Najczęstszym jego umiejscowieniem jest ściana tętnicy szyjnej wspólnej. Zezłośliwienie lub przerzuty rozwijają się u 4-9 proc. chorych. W pracy przedstawiono przypadek guza szyi z naciekaniem ściany tętnicy. Guz usunięto w całości oraz wykonano rekonstrukcję naczynia. Leczenie uzupełniono radioterapią.


  7/13

  Tytuł oryginału: Influence of contralateral stimulation by two-tone complexes, narrow-band and broad-band noise signals on the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission levels in humans.
  Autorzy: Lisowska Grażyna, Smurzyński Jacek, Morawski Krzysztof, Namysłowski Grzegorz, Probst Rudolf
  Źródło: Acta Otolaryngol. 2002: 122 (6) s.613-619, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 300,481

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In order to test the frequency specificity of the efferent suppressive effect on otoacoustic emissions, changes in the 2f1-f2 distortion product otoacoustic emission (DPOAE) levels induced by contralateral stimuli of different spectra were measured in 10 normally hearing adults. Three types of contralateral stimuli were used: (I) a set of 6 pairs of pure tones with the same frequencies as used for DPOAE stimulation; (II) 6 narrow-band noise signals with cut-off frequencies equal to the frequencies of the primary tones used for DPOAE stimulation; and (III) broad-band noise with a bandwidth of 840-6,000 Hz. A small suppressive effect was observed mainly in the mid-frequency region. Broad-band noise was more effective at suppressing DPOAEs than narrow-band noises and two-tone complexes. Occasionally, small enhancements in DPOAE amplitudes were observed. Based on the results of this study, it is concluded that DPOAE changes induced by contralateral stimuli are not frequency-specific, and are too small to have routine clinical value.


  8/13

  Tytuł oryginału: Badania nad wykorzystaniem inhibitorów endopeptydazy cysteinowej w radiodiagnostyce nowotworów języka i krtani.
  Tytuł angielski: A potential use of cystein endopeptidase inhibitors in radiodiagnostics of upper respiratory tract tumors.
  Autorzy: Czecior Eugeniusz, Szymaniec Stanisław, Siewiński Maciej, Namysłowski Grzegorz, Fortuna Wojciech, Międzybrodzki Ryszard
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.573-576, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas stosowane metody diagnostyczne nie pozwalają na określenie granicy pomiędzy guzem a tkanką zdrową. Ocena rozległości nacieku tkanki zdrowej przez nowotwór, zwłaszcza w zaawansowanych procesach, sprawia operującemu znaczne trudności. Mikrolaryngoskopia umożliwia określenie rozległości powierzchownego nacieku guza, ale nie pozwala na ocenę głębokości nacieku. Tomografia komputerowa i magnetyczny rezonans jądwory, mimo że należą do najczulszych metod diagnostycznych nie są w stanie określić rozległości nacieku nowotworowego. W technikach obrazowania coraz częściej wykorzystuje się znakowane izotopami przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko swoistym antygenom różnych nowotworów. W procesie rozwoju nowotworu i powstawania przerzutów ważną rolę odgrywają endopeptydazy. Proteazy te, powodując degradację międzykomórkowej macierzy oraz błony podstawnej, umożliwiają inwazyjny rozwój nowotworu oraz tworzenia odległych przerzutów. W organizmie są one w równowadze z ich inhibitorami, których rola jest coraz bardziej doceniana w onkologii. Wysoki poziom endopeptydaz u chorych z nowotworami jest źle rokującym czynnikiem prognostycznym. Charakterystyczne rozmieszczenie endopeptydaz w strukturze tkanki nowotworowej stwarza możliwość wykorzystania inhibitorów tych enzymów w lokalizacji pogranicza tkanki zdrowej. W badaniach wykorzystano inhibitor endopeptydazy cysteinowej otrzymany z jaja kurzego, który wyznakowano jodem 125. W doświadczeniach in vitro zbadano oddziaływanie inhibitora endopeptydazy cysteinowej z komórkami nowotworowymi uzyskanym i bezpośrednio z materiału operacyjnego pochodzącego od chorych z rakiem języka i krtani oraz z komórkami hodowanymi in vitro z fragmentów tkanki nowotworowej.


  9/13

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu i leczeniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego (otitis media secretoria) u dzieci.
  Tytuł angielski: The role of the family doctor in the process of reaching the diagnosis and treatment of otitis media with effusion in children.
  Autorzy: Misiołek Maciej, Namysłowski Grzegorz, Czecior Eugeniusz
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.43-45, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wciąż bardzo aktualny problem wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Podkreślono powszechność jego występowania oraz trudności diagnostyczne, na jakie napotykamy w jego przebiegu. Przeanalizowano mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie otitis media secretoria, podstawowe objawy kliniczne, wyniki badań audiometrycznych i tympanometrycznych oraz szkic zasad postępowania leczniczego. Zwrócono uwagę na duże znaczenie współpracy lekarzy rodzinnych z laryngologami w rozpoznawaniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Wskazano, w jaki sposób lekarz rodzinny może istotnie wpływać na wyniki leczenia tego schorzenia. Podkreślono konieczność szkolenia się lekarzy rodzinnych w tym zakresie, gdyż prowadzi to do nabycia umiejętności wczesnego rozpoznawania, uświadamiania i przekonywania rodziców o istocie schorzenia i kierowania do właściwych ośrodków laryngologicznych.


  10/13

  Tytuł oryginału: Narząd słuchu a dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych.
  Tytuł angielski: The organ of hearing and temporomandibular joint dysfunction.
  Autorzy: Baron Stefan, Karasiński Antoni, Namysłowski Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.319-324, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawili patomechanizmy dolegliwości ze strony narządu słuchu związane z chorobami ssż. Omówione zostało sąsiedztwo anatomiczne obu struktur, jak również ich wspólne unerwienie i ukrwienie. Na tej podstawie zostały podjęte próby wyjaśnienia niektórych chorób i dolegliwości z zakresu narządu słuchu, uwarunkowane schorzeniami ssż.


  11/13

  Tytuł oryginału: Laser Assisted Uvulopalatoplasty (LAUP) w leczeniu łagodnego, umiarkowanego i ciężkiego zespołu obturacyjnych bezdechów sennych
  Autorzy: Namysłowski Grzegorz, Ścierski Wojciech, Mrówka-Kata Katarzyna, Bilińska-Pietraszek Elżbieta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.65-70, il., bibliogr. 4 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/13

  Tytuł oryginału: Powikłania oczodołowe w przebiegu ostrego zapalenia zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Orbital complication due to acute sinusitis.
  Autorzy: Czecior Eugeniusz, Namysłowski Grzegorz, Misiołek Maciej, Oleksiak Mariusz
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.39-41, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwa przypaki powikłań oczodołowych w przebiegu zapalenia zatok przynosowych. Omówiono sposoby postępowania z nimi, w celu opanowania odczynu zapalnego.


  13/13

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu operacji tympanoplastycznych na staw skroniowo-żuchwowy : praca doktorska
  Autorzy: Namysłowski Paweł, Baron Stefan (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 59 poz., streszcz., sum., maszyn.

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: