Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NAKONIECZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ fibronektyny w ślinie kobiet w wieku reprodukcyjnym na rozwój flory próchnicotwórczej : praca doktorska
Autorzy: Nakonieczna-Rudnicka Marta, Jakimiuk Artur J. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej w Lublinie
Źródło: 2002, [2], 93 k. : il., tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20959

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: Zdrowotne aspekty ekologii w świadomości młodzieży.
  Tytuł angielski: Health aspects of ecology in the awareness of young people.
  Autorzy: Nakonieczna Beata, Wrońska Irena, Zięba Stanisław
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.460-465, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Postanowiono sprawdzić, czy młodzież dostrzega zdrowotne aspekty ekologii. W 2000 roku przeprowadzono badania w 7 losowo wybranych śrdnich szkołach z Chełma, Lublina i Puław. Ankietę wypełniło 602 uczniów z najmłodszych i najstarszych klas o profilu ogólnoprzyrodniczym i technicznym. Pytania zebrano w blokach: poznawczym, emocjonalno-motywacyjnym oraz behawioralnym. Materiał badawczy opracowano statystycznie z wykorzystaniem testu chi2 Pearsona oraz testu t-Studenta dla prób niezależnych. Badania właściwe poprzedzono pilotażem, który pozwolił na ulepszenie kwestionariusza. Okazało się, że uczniowie posiadają elementarną wiedzę na temat zagrożeń ekologicznych. Analizowane zmienne - klasa, profil nauczania, miejscowość różnicują świadomość ekologiczną zarówno w zakresie wiedzy, emocji, motywacji, jak też na poziomie zachowań. Klasy młodsze miały istotnie statystycznie wyższe wskaźniki dla poziomu poznawczego (wiedzy ekologicznej), emocjonalno-motywacyjengo oraz behawioralnego. Respondenci o profilu technicznym uzyskali znamienne statystycznie wskaźniki dla pozioomu poznawczego i behawioralnego. Zdaniem badanych, naczelnym motywem ochrony środowiska jest zdrowie człowieka.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to find out if young people were aware of the health aspects of ecology. In 2000, research was conducted in 7 secondary schools in Chełm, Lublin, and Puławy, selected at random. A questionnaire was completed by 602 secondary school students - the yongest and the oldest graders attending natural science and technical classes. The questions were divided into the following blocks: cognitive, emotional, and motivational and behavioural. The study material was statistically analysed with chi2 Pearson test and t-Student test for independent samples. The proper investigations were preceded by a pilot study which helped to improve the questionnaire. The study showed that students have an elementary awareness of ecological threats. The analysed variables - grade, teachin profile, locality - influence the ecological awareness with respect to knowledge, emotions, motivation and behaviour. Younger graders have significantly higher results for cognitive (ecological knowledge), emotional and motivational, and behavioural levels. Respondents form technical classes achieved statistically significant results for cognitive and behavioral levels. In the respondents' opinion, the most important motive to protect the environment is human health.

  stosując format: