Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: NĘCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Demencja naczyniowa a zmiany narządowe.
Tytuł angielski: Vascular dementia and organ abnormalities.
Autorzy: Klich-Rączka Alicja, Nęcki Mirosław, Wizner Barbara, Baron Tomasz, Adamkiewicz-Piejko Agata, Gryglewska Barbara, Grodzicki Tomasz
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.269-271, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania czynników ryzyka miażdżycy oraz pozamózgowych zmian narządowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami pamięci o podłożu naczyniowym o niewielkim stopniu zaawansowania. Do badania włączono grupę 20 osób w wieku 54 - 75 lat (8 mężczyzn i 12 kobiet) z demencją naczyniopochodną o łagodnym nasileniu (20 - 25 punktów w skali MMSE, średnio 22,8 ń 1,73), z leczonym łagodnym nadciśnieniem tętniczym. Rozpoznanie demencji naczyniowej potwierdzono rezonansem magnetycznym mózgu (MRI), którego wynik był oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów. U wszystkich badanych stwierdzano w MRI wielozawałowe zmainy w CSN stanowiące przyczynę otępienia. U wszystkich przeprowadzono wywiad, badanie fizykalne oraz wykonano 24-godzinną ambulatoryjną rejestrację ciśnienia tętniczego krwi (ABPM), EKG, badania biochemiczne krwi: stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL, trójglicerydów, gluckozy oraz mocznika i kreatyniny, badanie moczu w kierunku mikroalbumnurii. W części analizowanej grupy (55 proc.) wykonano badanie echokardiograficzne z oznaczeniem grubości tylnej ściany komory lewej (PW) oraz frakcji wyrzutowej (EF). W badanej grupie średnie wartości ciśnień w ZBPM w ciągu dnia i w nocy nie były podwyższone i wynosiły dla ciśnienia skurczowego 130,8 ń 15,8 mm Hg w dzień, a rozkurczowych 77,6 ń 9,2 mm Hg, natomiast nocne - odpowiednio: 121,6 ń 17,1 mm Hg, i 68,2 ń 11,6 mm Hg. Nie obserwowano znamiennego ( 10 proc.) nocnego spadku ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate risk factors of atherosclerosis and extra-cerebral targaet organ damage in patients with hypertension and vascular based mild memory disorders. A group of the study included 20 persons at age of 54 - 75 (8 males and 12 females) with mild vascular dementia (20 - 25 pts in MMSE, 22.8 ń 1.73) with treated mild hypertension. A diagnosis of vascular dementia was confirmed in MRI by two independent experts. All axamined patients presented multiinfaraction changes in central nervous system as a cause of dementia. The study protocol contained present history, physical examination, 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), ECG, biochemical tests: total cholestsrol, HDL-Ch, LDL-Ch, triglycerides, glucose, urea, creatinine plasma levels and urine test for microalbuminuria. In part of the study group (55 p.c.) echocardiography with posterior wall (PW) thickness and ejection fraction (EF) evaluation was performed. In the analysed group mean 24-hour blood pressure values were not elevated (SBP 130.8 ń 15.8 mm Hg an DBP 77.6 ń 9.2 mm Hg at day, respectively 121.6 ń 17.1 mm Hg and 68.2 ń 11.6 mm Hg at night). No significant ( 10 p.c.) nocturnal SBP decrease was observed, however DBP fall was noticed. Either total cholesterol (n 5.2 mmol/l) or LDL-Ch (n 3.5 mmol/l) plasma levels were increased in patients with vascular dementia andn ranged respectively 5.8 ń 0.9 and 3.7 ń 0.9 mmol/l, HDL-Ch and triglycaerides levels remained normal ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Nieprawidłowości w mikrokrążeniu - wczesny zwiastun nadciśnienia tętniczego?
  Tytuł angielski: Disturbances in microcirculation - an early predictor of arterial hypertension?
  Autorzy: Gryglewska Barbara, Nęcki Mirosław, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.762-764, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena mikrokrążenia oraz właściwości dużych naczyń tętniczych u zdrowych dorosłych. U 28 osób w wieku 21-49 lat badano mikrokrążenie skó ne w spoczynku oraz w warunkach obciążenia (reakcji przekrwiennej w temperaturze podstawowej i po zadziałaniu bodźca termicznego +44řC), używając do tego celu laserowego przepływomierza dopplerowskiego (LDF). Dokonano także pomiaru szybkości fali tętna z zastosowaniem aparatu Complior oraz wyznaczono przeciętne wartości ciśnienia tętniczego. Badanych podzielono na dwie równe liczebnie grupy (po 14 osób) względem mediany wartości zmian przepływu po okluzji w temperaturze podstawowej (pLDF - 374,5). Obydwie grupy nie różniły się isototnie pod względem wieku ani szybkości fali tętna. Grupa z wyższym przepływem po okluzji w temperaturze podstawowej charakteryzowała się istotnie niższymi wartosciami przepływów spoczynkowych oraz wyższymi wartościami przyrostó przepływów po okluzji w 44řC i jednocześnie wyższymi wartościami ciśneinia tętniczego. Ponadto wykazano dodatnią korelację między wartościami przepływów po okluzji w temperaturze podstawowej i w temperaturze +44řC a ciśneiniem tętniczym skurczowym (odpowiednio r - 0,79 i 0,62). Wyniki sugerują, żę zaburzenia w mikrokrążeniu mogą poprzedzać rozwój nadciśnienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess microcirculation and properties of large arteries in healthy adult subjects. In 28 individuals between the ages of 21 and 49, the microcirculation in the skin at resting conditions and under stimulation (hyperaemic reaction after a 3-minute long ischaemia at basal body temperature and at 44řC) was measured with laser doppler flowmetry detection. Pulse Wave Velocity was measured by using Complior device and average values of blood pressure were calculated. Subjects were divided into two groups based on the median (pLDF = 374.5) of the hyperaemic reaction after ischaemia at basal body temperature (14 persons in each group). There were no significant differences in the age and pulse wave velocity in both groups. The group after ischaemia at basal body temperature was characterized by significantly lower values of the resting flow, higher values of blood pressure, and higher values of increase in flow after ischaemia when compared to the group after ischemia at 44řC. Furthermore, there was a positive correlation between values in flow after ischaemia at basal body temperature and at 44řC with systolic blood pressure (r - 0.79 and 0.62, respectively). Presented resutls suggest that disturbances in microcirculation can precede development of hypertension.

  stosując format: