Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MYRCHA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Odległe wyniki endoskopowego podpowięziowego przecinania niewydolnych żył przeszywających goleni.
Tytuł angielski: Subfascial endoscopic perforator surgery - long term results.
Autorzy: Ciostek Piotr, Myrcha Piotr, Noszczyk Wojciech
Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.580-587, tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników odległych stosowania metody endoskopowego podpowięziowego przecinania żył przeszywających (EPPŻP). Materiał i metodyka. W latach 1989 - 1999 wykonano u 224 chorych 254 operacje EPPŻP. Wśród operowanych było 92 mężczyzn i 132 kobiety. Wiek chorych wahał się od 26 do 79 lat. Zaawansowanie kliniczne przewlekłej niewydolności żylnej u operowanych było następujące: klasa 3 - 2,7 proc., klasa 4 - 37,1 proc.; klasa 5 - 26,3 proc.; klasa 6 - 33,9 proc. Zespół pozakrzepowy rozpoznano u 146 chorych (65,2 proc.). Wyniki EPPŻP oceniano przeprowadzając badania co 6 miesięcy. W 2000 r. wezwano listownie wszystkich chorych operowanych tą metodą. Analizą objęto 130 osób (58 proc. operowanych), które zgłosiły się na końcowe badanie kontrolne. Okres obserwacji wahał się od roku do 10 lat, średnio 4 lata 8 miesięcy. Wyniki. Subiektywnie 83 (63,8 proc.) chorych deklarowało pooperacyjną poprawę, 28 (21,5 proc.) uważało, że operacja nie zmieniła stanu ich kończyn, natomiast 19 (14,6 proc.) stwierdziło, że nastąpiło pogorszenie. W finalnie ocenianej grupie chorych 31 (86,1 proc.) z 36 owrzodzeń goleni stwierdzanych przed operacją zagoiło się w ciągu pierwszych 6 miesięcy po operacji. W dalszym okresie obserwacji owrzodzenia pojawiały się lub nawracały, tak że w badaniu końcowym stwierdzono je u 11 chorych. Ostatecznie zagojeniu uległo 69,4 proc. owrzodzeń. Stwierdzono ponadto następujące powikłania odległe: niedoczulicę i parestezje w okolicy kostki ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present long-term results of subfascial endoscopic perforating veins surgery (SEPS). Material and methods. During the period 1989 - 1999 254 SEPS were performed in 224 patients (92 men and 132 women, aged between 26 and 79 years). The chronic vous insufficiency clinical condition of patients, prior to surgery, was as follows: class 3 - 2.7 p.c.; class 4 - 37.1 p.c.; class 5 - 26.3 p.c.; class 6 - 33.9 p.c. Postthrombotic syndrome was diagnosed in 146 patients (65.2 p.c.). SEPS results were evaluated during follow-up examination. Analysis comprised 130 patients (58 p.c. following surgery), who presented for final follow-up examinations. The observation period ranged between 12 months and 10 years (mean - 4.8 years). Results. 83 patients (63.8 p.c.) declared postoperative improvement, 8 (21.5 p.c.) noticed no difference and 19 (14.6 p.c.) noted deterioration. 31 out of 36 patient skin ulcerations observed prior to surgery, healed during the first six months following surgery. Definite healing was observed in 69.4 p.c. of all ulcerations. During the final clinical examination paresthesia and hypesthesia of the medial ankle and plantar part of the foot (6 patients - 4.6 p.c.) as well as recurrent varices (27 patients - 17 p.c.). In comparison to preoperative PPG results, VTR elongation by at least 5 s was present in 32.9 p.c., below 5 s in 29.5 p.c., stabilization in 26.1 p.c. and shortening in 11.4 p.c. of patients. Improvement based on the ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Występowanie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych w wybranej losowo populacji miejskiej.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency of the lower limb in selected urban population.
  Autorzy: Kielar Maciej, Porzycki Piotr, Myrcha Piotr, Szopiński Piotr, Sobański Paweł, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1229-1242, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w okresie od 1.03.1998 do 30.12.2000 r. Do badań zaproszono 500 osób wybranych losowo z list mieszkańców jednej z dzielnic Warszawy. Badanie składało sie z wywiadu, badania przedmiotowego i szczegółowego badania układu żylnego, uzupełnione badaniami obrazowymi. Wyniki. Do badania zgłosiło się 3656 (73,1 proc.) osób w wieku od 35 do 75 lat. Przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ) stwierdzono u 36 proc. badanych. Najczęściej stwierdzanym objawem PNŻ były żylaki kończyn dolnych, które stwierdzono u 13.7 proc. ogółu badanych. Żylaki występowały dwukrotnie częściej u kobiet, 62 proc. chorych podawało pozytywny wywiad rodzinny. Wśród osób z potwierdzoną PNŻ leczenie podjęło tylko 58.4 proc. chorych. Najpopularniejszym sposobem postępowania było leczenie zachowawcze. Leczeniu chirurgicznemu poddało się tylko 10 proc. chorych. Wyniki leczenia były dobrze oceniane przez chorych. Wnioski. 1. Przewlekła niewydolność żylna jest jedną z najczęściej występujących chorób w populacji miejskiej w Polsce. 2. Występuje znamiennie częściej u kobiet niż u mężczyzn. 3. Odsetek chorych leczonych jest niski, szczególnie wśród mężczyzn. 4. Zarówno wyniki leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego są dobrze oceniane przez chorych. 5. Wysoki odsetek nieleczonych chorych, a szczególnie niski odsetek operacji, świadczy o niedostatecznym rozpowszechnieniu wiedzy o konieczności i wynikach leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.


  3/4

  Tytuł oryginału: Występowanie i leczenie wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych.
  Autorzy: Szopiński Piotr, Kielar Maciej, Myrcha Piotr, Michalak Jacek, Marianowska Agnieszka, Iwanowski Jarosław
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.74-79, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obserwujemy gwałtowny postęp w wewnątrznaczyniowym leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych. Wykorzystanie tych metod wiąże się jednak z możliwością występowania różnorakich powikłań. Poszukuje się sposobów ograniczających ich liczbę, oraz metod ich właściwego leczenia. Cel pracy: Ocena występowania wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych w materiale własnym, oraz przedstawienie sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. Materiał i metoda: W latach 1990-2000 z powodu patologii naczyniowych w naszej klinice hospitalizowano 3267 chorych. Spośród tych chorych do leczenia wewnątrznaczyniowego zakwalifikowano 222 (6,8 proc.) W grupie tej znalazło się 153 mężczyzn i 69 kobiet w wieku od 43 do 78 lat (śr. 65,3 lat). W sumie wykonano 256 procedur wewnątrznaczyniowych. Było to 189 zabiegów angioplastyki, 41 udrożnień, 21 zabiegów trombolizy miejscowej, 2 zamknięcia przetok tętniczożylnych i 3 zaopatrzenia tętniaków obwodowych. W 64 przypadkach zabieg uzupełniono założeniem stentu lub stentgraftu. W przypadku wystąpienia powikłań związanych z zastosowanym leczeniem w odpowiednim formularzu notowano rodzaj powikłania, sposób jego leczenia oraz jego wynik. Wyniki: Po zabiegach wewnątrznaczyniowych zanotowano 36 (14,06 proc.) powikłań. Leczenia operacyjnego wymagało 15 (5,8 proc.) chorych, 8 (3,1 proc.) chorych leczono wewnątrznaczyniowo, w 13 (5,1 proc.) przypadkach zastosowano leczenie zachowawcze. W 34 przypadkach uzyskano wyleczenie powikłań, amputowano kończyny 2 chorym. Nie notowano zgonów...


  4/4

  Tytuł oryginału: Analiza ilościowa i jakościowa wczesnych powikłań po operacjach tętniaków aorty brzusznej
  Autorzy: Woźniak Witold, Kostewicz Waldemar, Myrcha Piotr, Pasek Konrad, Noszczyk Wojciech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.291-298, tab., bibliogr. 21 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: