Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MYŚLIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena budowy i czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.
Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of right ventricular structure and diastolic function in patients with systematic hypertension and overweight.
Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Makaruk Bogusław, Ostrowski Stanisław, Hanzlik Janusz
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.56-63, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z nadwagą/otyłością obserwuje się przyspieszony rozwój niekorzystnych zmian w zakresie lewej komory serca, wynikający ze zwiększonego obciążenia wstępnego i następczego komory. Prawa komora podlega również wpływom podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, jakolwiek w stopniu mniejszym niż komora lewa. Celem pracy byla echokardiograficzna ocena budowy oraz czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym skojarzonym z nadwagą. Grupę badaną stanowiło 31 chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz BMI powyżej 26 kg/mý. Chorzy z grupy badanej nie wykazywali istotnych różnic w zakresie grubości wolnej ściany prawej komory serca oraz jej wymiaru wewnętrznego w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej stwierdzono jedynie skrócenie czasu akceleracji skurczowego przepływu krwi w pniu płucnym, podwyższenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej oraz istotne statystycznie obniżenie stosunku całki fali E/A rozkurczowego przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną. Wyniki badań wskazują, że nadciśnienie tętnicze skojarzone z nadwagą nie wywiera istotnego wpływu na strukturę prawej komory serca. Różnice w zakresie czynności prawej komory serca świadczą o umiarkowanej dysfunkcji prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.

  Streszczenie angielskie: The accelerated development of the left ventricular dysfunction due to increased preload and afterload is often observed in patients with systemic hypertension and concurrent overweight/obesity. Right ventricle is also influenced by systemic hypertension. The aim of the study was the echokardiographic assessment of the right ventricular structure and diastolic function in patients with systemic hypertension and overweight. The study group consisted of 31 subjects with untreated, mild to moderate systemic hypertension and overweight defined as a body mass index (BMI) above 26 kg/mý. Right ventricular diastolic diameter and right ventricular wall thickness were similar in study and control groups. In comparison with the controls patients with overweight demonstrated significantly shortened acceleration time of systolic flow in pulmonary artery, increased mean pulmonary artery pressure and decreased early to late filling wave velocity time integrals. These findings indicate that systemic hypertension associated with obesity does not cause additional morphological changes of the right ventricle compared to hypertensives with normal weight. Impaired right ventricular diastolic filling pulmonary artery systolic flow indicate the presence of mild right ventricular dysfunction in subjects with overweight, however, diastolic and systolic parameters are within normal range both in patients with normal weight and overweight.


  2/6

  Tytuł oryginału: Wpływ zespołu obturacyjnego bezdechu sennego na budowę i stan czynnościowy komór serca u chorych z leczonym nadciśnieniem tętniczym : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Myśliński Wojciech; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 137 s. : il., tab., bibliogr. 219 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,954

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  3/6

  Tytuł oryginału: The combined effect of systemic hypertension and obesity on biventricular diastolic function.
  Tytuł polski: Złożony wpływ nadciśnienia tętniczego i otyłości na czynność rozkurczową obu komór serca.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Dzida Grzegorz, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.431-436, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: The influence of nonsteroidal anti-inflammatory drugs abuse and chronic stress on the development of necrotizing fasciitis - case report.
  Tytuł polski: Wpływ nadużywania niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz przewlekłego stresu na rozwój martwiczego zapalenia powięzi - opis przypadku.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Kazubek Maria, Przyszlak-Szabała Małgorzata, Krupski Witold, Pęgiel-Sićko Ewelina, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.459-462, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Prognostic value of the atrial pulsed Doppler recordings of transmitral flow in the assessment of left ventricular diastolic dysfunction.
  Tytuł polski: Wartość prognostyczna oceny czynności rozkurczowej lewej komory serca w oparciu o rejestrację napływu mitralnego z przedsionkowej lokalizacji bramki dopplerowskiej.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Biłan Andrzej, Makaruk Bogusław, Jaszyna Maria, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.23-32, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja bramki dopplerowskiej jest jednym z wielu czynników wpływających w istotny sposób na wartości pomiarów rozkurczowego napływu do lewej komory. Średnie prędkości fal napływu mitralnego uzyskiwane z przedsionkowej lokalizacji bramki są niższe w porównaniu z wartościami rejestrowanymi na szczycie płatków zastawki mitralnej (lokalizacja komorowa). Niezależnie od lokalizacji bramki stosunek fal wczesnego (E) do późnego (A) napłwyu mitralnego (E/A) pozostaje stały, stąd E/A stanowi bardzo użyteczny wskaźnik oceny czynności rozkurczowej komory. U częsci chorych stwierdza się jednakże współistnienie odmiennych profili napływu mitralnego, z E/A 1 rejestrowanym w komorze i E/A 1 w obrębie przedsionka, odpowiadającym profilowi upośledzonej relaksacji komory. Cel pracy: Porównanie wyników badania echokardiograficznego lewej komory i lewego przedsionka u chorych z E/A 1, rejestrowanych zarówno z lokalizacji przedsionkowej, jak i komorowej, z chorymi reprezentujacymi odmienne profile napływu mittralnego. Materiał i metodyka: 51 pacjentów z E/A 1 w komorze, wykluczonym pseudonormalnym profilem napływu mitralnego, bez cech niewydolności serca, podzielono na dwie grupy. Grupa A - 26 chorych z E/A 1 w przedsionku i grupa B - 25 pacjentów z E/A 1 w przedsionku. U wszystkich chorych wykonano badanie M-mode lewej komory i lewego przedsionka. Wyniki: Chorzy z grupy A byli istotnie statystycznie starsi (55,5 ń 12,8 vs. 43,5 ń 10,5; p 0,001) oraz cechowali się ...

  Streszczenie angielskie: Volume sample location is the most important factor influencing pulsed Doppler recordings of left ventricular (LV) diastolic filling. Transmitral diastolic flow velocities measured at the tips of mitral valve leaflets are usually higher than those obtained from atriallocation. Nevertheless, independently of volume sample location, differences between early to late velocities ratio (E/A) are nosignificant, so E/A became the most useful index of ventricular diastolic performance. In some patients, however, with E/A 1 measured between the tips of mitral leaflets, the pattern of delayed LV relaxation, with diminished E and predominant A wave (E/A 1), is often obtained from left atrial volume sample location. The aim of our study was to compare LV dimensions and wall thickness between patietns with E/A 1 recorded both at the tips of mitral valve leaflets and in the left atrium and patients with E/A 1 at the tips of mitral valve leaflets and E/A 1 in the left atrium. The study population consisted of 51 patients with E/A 1 recorded between the tips of mitral valve (E/Avent) and excluded pseudonormalized filing pattern. The study population was divided into two groups based on Doppler profile recorded in the left atrium: group A- 26 patients with E/A 1 (E/Aatr) and group B- 25patients with E/Aatr 1. Patients from group A were significantly older (55.6 ń 12.8 vs 43.5 ń 10.5 yrs, p 0.001) and had increased body mass index (28.8 ń 4.4 vs 25 ń 4.1 kg/mý, p ...


  6/6

  Tytuł oryginału: The influence of chronic obstructive pulmonary disease on the occurrence rate and intensification of osteoporosis.
  Tytuł polski: Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na częstość i nasilenie osteoporozy.
  Autorzy: Szymański Piotr, Mosiewicz Jerzy, Myśliński Wojciech, Dzida Grzegorz, Rymarz Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.187-195, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena związków osteopenii i osteoporozy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń masy i gęstości kości w tym schorzeniu oraz próba oceny relacji przyczynowo-sktukowych między obu chorobami. Badana grupa składała się z 77 osób chorych na POChP w różnych stadiach zaawansowania choroby i grupy kontrolnej. U wszystkich badanych wykonano badanie spirometryczne aparatem abcPneumoRS oraz badanie densytometryczne apratem Osteometr A/S, wykorzystujac metodę DEXA, a wyniki odniesiono do grup referencyjnych. Mierzono parametry spirometryczne statyczne i dynamiczne. Densytometrycznie oznaczano masę, gęstość mineralną kości, wskaźnik T, a badanym odcinkiem kości był dystalny odcinek kości promieniowej i łokciowej. W badaniach własnych potwierdzono zależność masy i gęstości kości od wieku, płci, masy i powierzchni ciała. Częstość ostoeporozy była większa w grupie pacjentów z POChP, szczególnie wśród kobiet. Stwierdzono zależność pomiędzy stopniem zaawansowania POChP a masą i gęstością mineralną kości. Im obturacja bardziej nasilona, tym niższe były wskaźniki masy kostnej. Na kształtowanie się wskaźników masy kostnej istotnie wpływała wielkość natężonej pojemności wydechowej pierwszosekundowej oraz stopień odwracalności obturacji, wykazany testem z beta-mimetykiem.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the estimation of the relationship between ostoepenia and osteoporosis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The group under investigation consisted of 77 people suffering from chronic obstructive pulmonary disease in different stages of its development and control group. All the patients underwent spirometry carried out by means of abcPneumoRS system and bone densitometry carried out by means of Osteometer A/S using the DEXA method; the results were compared with those of the reference groups. Static and dynamic lung volumnes were measured in all patients. By means of densitometry the mass, bone mineral density and T-score were determined in all patients' distal forearm. The research confirmed the relationship between the mass and density of bones and patietns' age, sex, weight and body surface. Osteoporosis frequency rate was much higher among patients with chronic obstructive pulmonary disease, particularly women. The following relationship between the degree of disease progression and the mass and mineral density of the bones was observed: the more advanced airflow obstruction was, the lower osseous mass coefficients were. Forced expiratory volume during the first second and airflow obstruction reversibility rate determined by means of bronchodilatator response also had a considerable influence on osseous mass coefficients.

  stosując format: