Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MURAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/7

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie wielkopolskim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre of thyroid neoplasms - studies in the Wielkopolska Voivodship.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka K., Bolko P., Czarnywojtek A., Majewski P., Bręborowicz J., Trejster E., Ruchała M., Gradecka-Kubik I., Manuszewska E., Drews M., Stajgis P., Stawny B., Rólski M., Skrobisz J., Burchadt W., Teresiak M., Murawa P.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.117-132, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę hormonalną, ultrasonograficzną, cytologiczną i histopatologiczną 229 chorych urodzonych po 1960 roku (144 kobiet, 56 dziewczynek, 22 mężczyzn i 7 chłopców) zamieszkałych w regionie Wielkopolski i leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego w latach 1997-1999. Badania przeprowadzono przed leczeniem chirurgicznym oraz 3-8 miesięcy po tyreoidektomii, kiedy to oceniono czynność tarczycy oraz wykonano badania ultrasonograficzne okolicy szyjnej. Badania wykazały częstszą rozpoznawalność raka zróżnicowanego tarczycy w porównaniu do lat 1981-1985.

  Streszczenie angielskie: Hormonal, USG, cytologic and histopatologic evaluation of 229 patients (144 women, 56 girls, 22 men and 7 boys) born after 1960 living in the Wielkopolska District surgically treated for thyroid nodular disease in 1997-1999 is given in this study. Examination was conducted twice before surgery and 3-8 months after thyreoidectomy. The study showed a more frequent diagnosis of differentiated thyroid carcinoma, as compared to studies conducted in 1981-1985.


  3/7

  Tytuł oryginału: Przypadki leiomyosarcoma - diagnostyka, leczenie i rokowanie w rzadkim złośliwym nowotworze żołądka.
  Tytuł angielski: Cases of leiomyosarcoma - diagnostics, treatment and prognosis in the rare stomach tumour.
  Autorzy: Murawa Dawid jr, Reperowicz Krzysztof, Nowakowski Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.63-65, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1996 - 2000 w Wielkopolskim Centrum Onkologii zoperowano 350 chorych z powodu nowotworu żołądka. W tej grupie znalazły się cztery przypadki leiomyosarcoma. Nowotwór ten charakteryzuje rozrost w formie masy guzowatej poza światło żołądka, z czym wiążą się dwa istotne elementy: guz już we wczesnej fazie może być wyczuwalny w badaniu palpacyjnym brzucha; trudność w uzyskaniu materiału do badania histopatologicznego w badaniu endoskopowym. Leczenie polegało na wykonaniu dwóch częściowych resekcji żołądka metodą Billroth II i jednej resekcji całkowitej (Roux - Y). W czwartym przypadku wykonano operację paliatywną plegającą na resekcji subtotalnej żołądka metodą Billroth II z usunięciem węzłów chłonnych pnia trzewnego, poza tym zresekowano prawą połowę okrężnicy jelita grubego, oraz guz z lewego płata wątroby. Wszyscy operowani zostali wypisani ze szpitala w stanie ogólnym dobrym.

  Streszczenie angielskie: Between the years 1996 to 2000 350 patients were operated due to cancer of the stomach in the Wielkopolska Cancer Center. There were 4 cases of leiomyosarcoma in this group. This tumour is characterized by hyperplasia in the form of a nodula mass beyond the stomach lumen, which is concerned with two crucial facts: the tumour already is palpable in early phase; it is difficult to obtain histopathological material for endoscopic examination. The treatment consisted of performing two partial resections of the stomach (Billroth II method) and one total resection (Rouh - Y method). In the fourth case palliative resection was performed: with partial resection of the stomach (Billroth II method) with the resection of nodules of the celiac stump, right part large intestine and one tumour in the left hepar lobe. All the patients who were operated on were discharged from hospital in good condition.


  4/7

  Tytuł oryginału: Technika śródoperacyjnego oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego.
  Tytuł angielski: Technical details of intraoperative sentinel lymph node mapping in colorectal cancer.
  Autorzy: Murawa jr Dawid, Szymaniak Maria, Burchardt Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.221-224, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oznaczanie węzła wartowniczego zostało zaakceptowane jako standard w leczeniu chorych na czerniaka złośliwego skóry i może wkrótce zastąpi rutynowe usuwanie węzłów pachowych u chorych na raka piersi. Obecnie trwają próby zastosowania podobnej techniki w raku jelita grubego. Dlaczego? W przybliżeniu u 30 proc. pacjentów z wczesnym rakiem jelita grubego dochodzi do rozwoju choroby systemowej. Część tych pacjentów może posiadać ukryte mikroprzerzuty i dlatego mogłaby odnieść duże korzyści z adjuwantowej chemioterapii. Zastosowanie techniki oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego może znacznie ułatwić identyfikację i ocenę węzłów o największym ryzyku obecności przerzutów (mikroprzerzutów). Artykuł ten przedstawia koncepcję techniki oznaczania węzła wartowniczego w raku jelita grubego oraz wyniki badań klinicznych prowadzonych na świecie w ostatnich latach.

  Streszczenie angielskie: Sentinel lymph node (SLN) mapping has been accepted as the standard of care for melanoma and may soon replace routine node dissection in the treatment of breast cancer. The possible use a similar method in patients with colorectal cancer is outlined. Why? Approximately 30 percent of patients with early colorectal cancer develop systemic disease. Some of them may harbor occult micrometastatic disease and might benefit from adjuvant chemotherapy. Application of the sentinel lymph node technique to colon may make it easier to identify and evaluate lymph nodes most likely to contain metastatic (micrometastatic) disease. This article presents the idea of sentinel lymph node mapping technique and the results of worldwide clinical investigations conducted during the last years.


  5/7

  Tytuł oryginału: Radioimmunodetekcja w chirurgii raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Radioimmunoguided surgery in colorectal cancer.
  Autorzy: Murawa Dawid, Hoffmann Jędrzej, Nowakowski Wojciech, Murawa Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.341-344, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Radioimmunodetekcja chirurgiczna (radioimmunoguied surgery - RIGS) jest techniką, która umożliwia określenie wielkości zarówno guza pierwotnego, jak i wtórnego oraz zasięgu jego rozprzestrzenienia miejscowego i odległego. W okresie przed operacją pacjent otrzymuje przeciwciała monoklonalne znakowane izotopem, które wykazują powinowactwo z antygenami powierzchniowymi nowotworu. W trakcie zabiegu, za pomocą ręcznej sondy scyntylacyjnej określa sie miejsce emisji promieniowania, które odpowiadają umiejscowieniu skupisk komórek nowotworowych. Miejscowa ocena guza, okolicznych węzłów chłonnych oraz innych narządów (zwłaszcza wątroby) może pozwolić na dokładniejsze usunięcie ognisk nowotworowych. Artykuł przedstawia koncepcję techniki RIGIS (zastosowanie przeciwciał monoklonalnych, izotopów i sondy scyntylacyjnej) oraz wyniki badań klinicznych prowadzonych na świecie w ciągu ostatnich lat.


  6/7

  Tytuł oryginału: Współczesne metody diagnostyki i leczenia czerniaka skóry.
  Tytuł angielski: Contemporary methods in diangostics and treatment of cutaneous malignant melanoma.
  Autorzy: Murawa Paweł, Murawa jr Dawid P.
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.166-179, il., tab., bibligor. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skóra stanowi największy narząd organizmu ludzkiego. Jest miejscem częstego powstawania różnorodnych zmian patologicznych. Wszelkie zmiany patologiczne powstające na skórze są przez pacjenta natychmiast zauważane i lekarze są wówczas często pytani o ich naturę. W odróżnieniu od innych zmian skórnych, nawet doświadczeni klinicyści mogą popełnić błąd w ocenie zmian barwnikowych. Dlatego rzeczą podstawową jest przeprowadzenie biopsji wszelkich znamion barwnikowych ulegających zmianom. Czerniak skóry jest groźnym nowotworem, ale niezależnie od tego zmiany wczesne mają doskonałą prognozę, gdy są leczone prawidłowo. Artykuł przedstawia współczense poglądy na temat diagnostyki i leczenia czerniaka skóry.

  Streszczenie angielskie: The skin is the largest organ in the human body. Skin lesions are common. Abnormalities of the skin are immediately visible by the patietn and clincians are frequently asked to give an opinion on the nature of skin lesions. Unlike for many of the benign skin lesions, even experienced clinicians can make an error of judgment in assessing a pigmented lesion. So it is essential to consider biopsy of any pigmented lesion that appeares to change. Malignant melanoma is a sinister neoplasm but despite this reputation, early lesions have an excellent prognosis if managed properly. This article presents contemporary ideas in diagnostics and treatment of cutaneous mealnoma.


  7/7

  Tytuł oryginału: Biopsja Pachowego Węzła Wartowniczego w pierwotnym raku gruczołu piersiowego w stopniu zaawansowania T1-T2 NO MO jako alternatywa rutynowej limfadenektomii pachowej : praca doktorska
  Autorzy: Mańczak Michał, Murawa Paweł (promot.).; Wielkopolskie Centrum Onkologii I Oddział Chirurgii Onkologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 68 k. : il., tab.
  Sygnatura GBL: 45/20541

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: