Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MROCZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Zdrowotne aspekty nauczania aikido dla dzieci.
Autorzy: Mroczkowski Andrzej
Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (4) s.8-11 wkł., il. - Wkł. Biblioteczka Monograficzna.
Sygnatura GBL: 303,693

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce i monitorowaniu raka płuca.
  Tytuł angielski: Tumour markers in the diagnosis and monitoring of lung cancer.
  Autorzy: Ławicki Sławomir, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.93-118, il., tab., bibliogr. s. 113-118, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Serum tumour markers may be helpful in early diagnosis of lung cancer, in the initial assessment of the extent of the disease, and in monitoring of the tumour growth or tumour volume reduction, once cancer has been diagnosed and treatment a\started. Recent studies have focused especially - cytokines as a new group of tumour markers.


  3/12

  Tytuł oryginału: Wpływ stymulatora granulopoezy (G-CSF) na funkcje granulocytów u dzieci w przebiegu neutropenii.
  Tytuł angielski: The effect of granulocyte colony simulating factor (G-CSF) on neutrophil functions in children with neutropenia.
  Autorzy: Czygier Małgorzata, Dakowicz Łucja, Szmitkowski Maciej, Krawczuk-Rybak Maryna, Mroczko Barbara, Ławicki Sławomir
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.565-568, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: G-CSF - stymulator hematopoezy in vitro stymuluje proliferację komórek macierzystych ukierunkowanych i formowanie się kolonii granulocytarnych. Badania na zwierzętach wskazują, że czynnik ten w warunkach in vivo stymuluje także funkcje dojrzałych granulocytów. Podjęto więc próbę oceny wpływu G-CSF na zdolności fagocytarne i metabolizm tlenowy granulocytów u dzieci, którym podawano ten czynnik z powodu neutropenii wywołanej chemioterapią w przebiegu choroby nowotworowej. G-CSF podawano dzieciom podskórnie przez 5 dni w dawce 5-11 ćg/kg/d. Mierzono odsetek granulocytów fagocytujących oraz metabolizm tlenowy w teście NBT. Badania prowadzono w czasie 0 (przed podawaniem G-CSF) oraz 3, 6, 8 i 10 dnia. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że G-CSF in vivo zwiększa odsetek komórek fagocytujących i pobudza metabolizm tlenowy granulocytów, prawdopodobnie zmniejszając możliwość występowania powikłań infekcyjnych.

  Streszczenie angielskie: G-CSF hematopoietic growth factor, stimulated in vitro the proliferation of granulocyte progenitors and formation of granulocyte colonies. It was found that in vivo in mice G-CSF also stimulates the function of mature granulocytes. The purpose of this investigation was to evaluate in vivo the effect of G-CSF on phagocytosis and NBT test in children with neutropenia after chemiotherapy for cancer. G-CSF (Neupogen) was given intramusculary to children for 5 consecutive days at a dose of 5-11 ćg/kg/d. The percent of phagocytic granulocytes was determined and NBT test performed days on 0, 3, 6, 8 and 10. On the basis of the obtained results we can conclude that in vivo G-CSF increases the number of phagocytic cells and stimulated the metabolism of granulocytes, probably diminishing the risk of infection.


  4/12

  Tytuł oryginału: Cytokiny prozapalne (IL-6, TNF-ŕ) i sercowa troponina I (cTnI) w surowicy młodych osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.
  Tytuł angielski: Proinflammatory cytokines (IL-6, TNF-ŕ) and cardiac troponin I (cTnI) in serum of young people with ventricular arrhythmias.
  Autorzy: Kowalewski Marek, Urban Mirosława, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.647-651, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przyczyną powstawania komorowych zaburzeń rytmu serca może być ognisko martwicy, niedokrwienia lub obecność tkanki łącznej w mięściu sercowqym. Celem badania jest ocena troponiny I (cTnI), interleukiny 6 (IL-6) i czynnika martwicy nowotworów ŕ (TNF-ŕ) u młodych osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Do badania włączono pacjentów bez ograniczonych wad serca, bez zaburzeń elektrolitowych oraz z prawidłowym zapisem EKG, u których nie stwierdzono podwyższonych wartości CRP (55 osób). Grupę kontrolną stanowiło 22 zdrowych kilkunastolatków. Stężenia cTnI były poniżej wartości prawidłowych. Wartości TNF-ŕ były znacząco wyższee w grupie badanej (92 ń 232 pg/mL) w porównaniu z grupą kontrolną (2 ń 1 pg/mL - p 0,001 . Stężenie IL-6 było wyższe, aczkolwiek bez znamienności statystycznej (1,5 ń 4,5 pg/mL i ),1 ń 0,04 pg/mł, p = 0,06). Wnioski: U osób młodych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca nie stwierdza się jawnych cech uszkodzenia mięśnia sercowego (poziom c TnI). Obserwuje się natomiast podwyższone wartości cytokin prozapalnych, co może świadczyć o zapalnym podłożu powstawania arytmii komorowej.

  Streszczenie angielskie: In the most cases the origin of ventricular arrhythmias is ischaemic, necrosis focus or presence of the connective tissue in cardiac muscle. The aim of the study was the evaluate troponin I (cTnI0, interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis factor ŕ (TNF-ŕ) vs in young subject with ventricular arrhythmias. Into the study group included young people without organic heart diseases, dyselectrolitemia, with normal ECG which has not elevated levels of C-reactive protein (55 persons). The control group consisted of 22 healthy persons. The valuess of cTnI were not increased. The TNF-ŕ concentrations were elevated in persons with ventricular arrythmias (92 ń 232 pg/mL vs. 2 ń 1 pg/mL, p 0,001). The IL-6 concentrations were slightly elevated without statistical significance (1,5 ń 4,5 pg/mL i 0,1 ń 0,04 pg/mL, p = 0,06). Conclusion. There was no evidence of myocardial injury in young people with ventricular arrythmias (cTnI). We noted increase levels of proinflammatory cytokines. It might suggest that the background of ventricular arrhythmias is inflammation.


  5/12

  Tytuł oryginału: Zmiany w błonie śluzowej nosa u osób zawodowo narażonych na czynniki środowiskowe w ruchu drogowym.
  Autorzy: Mroczkowski E., Makowska W., Matejek M.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.40-42, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Grupę 50 policjantów zatrudnionych w ruchu drogowym poddano badanu otorynolaryngologicznemu zwracając szczególną uwagę na stan błony śluzowej nosa. Badanie cytologiczne wykazało zmiany w nabłonku o cechach metaplazji.

  Streszczenie angielskie: Occupational changes in mucous membrane of the nose caused by environmental factors in traffic. A group of 50 patients exposed to occupatioal factors in traffic control was subjected to otorhinolaryngological examination. Special attention was paid to nasal mucous membrane. The exfoliative cytology showed metaplastic changes in the epithelium of the nose.


  6/12

  Tytuł oryginału: Wpływ czynnika wzrostowego granulopoezy (G-CSF) na aktywność enzymów granulocytarnych u dzieci w przebiegu neutropenii.
  Tytuł angielski: The effect of G-CSF on granulocyte enzyme activity in children in the cause of neutropenia.
  Autorzy: Czygier Małgorzata, Dakowicz Łucja, Szmitkowski Maciej, Ławicki Sławomir, Krawczuk-Rybak Maryna, Mroczko Barbara
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.767-771, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: G-CSF - stymualtor granulopoezy jest cytokiną hematopoetyczną szeroko stosowaną w leczeniu wrodzonych i nabytych neutropenii. Jednym z jej zastosowań klinicznych może być stymulacja odnowy układu granulocytarnego po chemioterapii z powodu choroby nowotworowej. Badania in vitro wskazują, że obok stymulacji proliferacji komórek macierzystych ukierunkowanych i formowania się kolonii granulocytarnych, zwiększa ona m.i. zdolność granulocytów do pochłaniania obcych cząstek. Pośrednim dowem tego może być wzrost aktywności enzymów granulocytarnych biorących udział w procesie fagocytozy. Podjęto zatem próbę oceny wpływu G-CSF in vivo na aktywność takich enzymów jak: AP, AcP, MPO i esteraza granulocytarna. Badania te przeprowadzono u dzieci, u których stosowano ten czynnik z powodu neuropenii wywołanej chemioterapią z powodu choroby nowotworowej. G-CSF podawano podskórnie przez 5 dni w dawce od 5 do 11 ćg/kg/d. Aktywność badanych enzymów oceniano w komórkach rozmazów krwi obwodowej, stosując metody cytochemiczne. Badania prowadzono w czasie 0 (przed podaniem G-CSF) oraz 3, 6, 8 i 10 dnia. Wykazano, że G-CSF in vivo zwiększa aktywność wewnątrzkomórkowych enzymów granulocytarnych odpowiedzialnych za bakteriobójcze funkcje granulocytów, co stwarza możliwość stymulacji odporności nieswoistej w przebiegu leczenia granulocytopenii.

  Streszczenie angielskie: G-CSF - hematopoietic growth factor is a cytokine widely used for congenital and acquired neutropenia therapy. One of the clinical applications might be the stimulation of the granulocyte system after chemiotherapy for cancer. In vitro G-CSF stimulates the proliferation of granulocyte precursors and enhances phagocytic functions of granulocytes. Indirect evidence of this might be the increase in the activity of granulocyte enzymes what participate in phagocytosis. An attempt has been made to evaluates the influence of G-CSF on the activity of the following enzymes in vivo: AP, AcP, MPO and estrase. The effect of G-CSF on granulocyte enzymes in the blood of children with neutropenia after chemiotherapy in the course of cancer was tested. G-CSF was given hypodermically during 5 consecutive days at a dose of 5-11 ćg/kg/d. The activities of these enzymes in granulocytes were evaluated by cytochemical methods. It was found that in vivo G-CSF increases the activities of the tested enzymes in granulocytes and we can speculate that G-CSF may stimulate non-specific immunity in the course of treating granulocytopenia.


  7/12

  Tytuł oryginału: Cytokiny. Rola cytokin w raku jelita grubego.
  Tytuł angielski: Cytokines. The role of cytokines in colorectal cancer.
  Autorzy: Mroczko Barbara, Ławicki Sławomir, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.1001-1009, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/12

  Tytuł oryginału: Markery nowotworowe przydatne w diagnostyce i monitorowaniu raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Tumour markers in the diagnostics and monitoring of colorectal cancer.
  Autorzy: Ławicki Sławomir, Mroczko Barbara, Szmitkowski Maciej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (5) s.617-634, il., tab., bibliogr. [87] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Serum tumor markers: CEA, ca 19-9, AFP, TPS may be helpful in early diagnosis of colorectal cancer, in the initial assessment of the extent of the disease, and in monitoring of the tumor growth or tumor volume reduction once cancer has been diagnosed and treatment started. Recent studies have focused on a new substances (candidates for tumour markers) of colorectal cancer.


  9/12

  Tytuł oryginału: Rola i miejsce biopsji chirurgicznej w diagnostyce mięsaków tkanek miękkich.
  Autorzy: Nowecki Zbigniew I., Rutkowski Piotr, Mroczkowski Paweł
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.46-50, 1 tabl., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono metody pobierania materiału do badania mikroskopowego podczas postępowania diagnostycznego w mięsakach tkanek miękkich. Właściwie przeprowadzona biopsja jest decydującym etapem dla prawidłowego rozpoznania i leczenia guzow tkanek miękkich. Na podstawie analizy piśmiennictwa oraz doświadczeń własnych określono, że zalecanym sposobem jest otwarta biopsja chirurgiczna nacinająca. Podkreślono konieczność prowadzenia diagnostyki i leczenia mięsaków tkanek miękkich w multidisciplinarnych zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w onkologicznych ośrodkach referencyjnych.


  10/12

  Tytuł oryginału: Stężenie magnezu w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci po drgawkach gorączkowych.
  Tytuł angielski: Magnesium level in blood and cerebrospinal fluid of children with febrile convulsions.
  Autorzy: Mroczkowska-Juchkiewicz Agnieszka, Pawłowska-Kamieniak Agnieszka, Papierkowski Andrzej
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.15-21, tab., bibliogr. s. 20-21, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmierzono stężenie Mg w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u 49 pacjentów: 21 stanowiło grupę kontrolną, a u 28 rozpoznano drgawki gorączkowe. U wszystkich dzieci wykonano nakłucie lędźwiowe i pobrano próbki krwi. Wywiad neurologiczny u wszystkich dzieci był bez znaczenia. Oznaczenie stężeń Mg w materiale biologicznym wykonano metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej (AAS). Średnie stężenie Mg w surowicy krwi i płynie móżgowo-rdzeniowym było znacząco niższe w grupie badanej, niż w grupie kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 49 children admitted to the Pediatrics Ward. The first group comprised 28 children with febrile convuslions, and the contrl group consisted of 21 children. All the children were subject to lumbar puncture and taken blood samples. They all had normal neurologcal hisotry. The Mg level in plasma and cerebrospinal fluid (CSF) was measured by atomic absorption spectrometry. The mean serum and CSF Mg concentrations in the febrile convulsions group were significantly lower than in the control group.


  11/12

  Tytuł oryginału: Poziom magnezu w surowicy krwi i frakcyjne wydalanie magnezu u dzieci po napadzie padaczkowym.
  Tytuł angielski: Serum magnesium concnetration and urinary fractional excretion of magnesium in children after epileptic seizures.
  Autorzy: Pawłowska-Kamieniak Agnieszka, Mroczkowska-Juchkiewicz Agnieszka, Papierkowski Andrzej
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.23-33, il., tab., bibliogr. s. 32, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenie magnezu w surowicy krwi oraz frakcyjne wydalanie magnezu badano u 32 dzieci po kolejnym napadzie padaczkowym i u 21 zdrowych dzieci. Uzyskane stężenie magnezu w surowicy krwi oraz obliczone frakcyjne wydalanie magnezu okazały się statystycznie istotnie niższe u dzieci z padaczką. Powyższe wyniki sugerują, że magnez może być endogennym neuromodulatorem w padaczce, napady padaczkowe zaś, mogą być manifestacją niedoboru magnezu. Ponadto otrzymane wyniki potwierdzają fakt, że nerki odgrywają zasadniczą rolę w homeostazie magnezu.

  Streszczenie angielskie: Plamsa magnesium concnetration and urinary fractional excretion of magnesium were studied in 32 epileptic children and in 21 healthy children. Seurm magnesium levels and fractional excretion of magnesium were significantly lower in epileptic children. The results indicate that magnesium may be an endogenously occurring neuromodulator in epileptic seizures could be a manifestation of magnesium depletion. The results also suggest that kidneys plays a major role in magnesium homeostasis.


  12/12

  Tytuł oryginału: Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego
  Autorzy: Wdowiak Artur, Bakalczuk Szymon, Mroczkowski Artur, Jakiel Grzegorz
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.318-322, bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: