Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MRAZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rehabilitacja lecznicza i jej znaczenie w życiu seniorów na podstawie badań własnych.
Tytuł angielski: The sense of rehabilitation in the life-style among elderly people in an indywidual research.
Autorzy: Dąbrowska Grażyna, Skrzek Anna, Mraz Małgorzata, Lubczyńska-Kowalska Wanda
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.129-132, bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zmiany zachodzące w różnych układach starzejącego się organizmu, nieodzownie powodują proces inwolucji w zakresie motoryki. Nie przebiega on jednakowo u wszystkich. Aktywny udział w rehabilitacji leczniczej, nawet w starszym wieku, spowalnia uwstecznianie się cech motorycznych, a bezczynność procesy te przyspiesza. Przejście na emeryturę powinno być czasem usilnych starań o utrzymanie jak najdłużej i na jak najwyższym poziomie ogólnej kondycji organizmu. Aktywizacja psychofizyczna, obok poprawy jakości życia osób starszych i tworzenie warunków dobrego starzenia się, jest nadrzędnym celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), organizacji odgrywającej nieocenioną rolę w szerzeniu profilaktyki gerontologicznej. Celem pracy było przedstawienie organizacji i metodologii rehabilitacji leczniczej prowadzonej na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu u słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Omówino również metody oceny postępwoania usprawniającego i przedstawiono wstępne wyniki. Materiał badawczy stanowiła grupa 160 kobiet z UTW, uczestnicząca w rehabiltiacji ambulatoryjnej ze schorzeniami układu krążenia i schorzeniami narządu ruchu. W grupie tej przeprowadzono badania podmiotowe (kwestionariusz dotyczący jakości życia) oraz przedmiotowe: badanie sprawności fizycznej, badanie struktury tkanki kostnej, badanie równowagi i stabilności postawy. Przedstawione wyniki kompleksowych badań wskazują na istotny wpływ aktywności fizycznej i stylu życia na fizjologiczne mechanizmy zapewniające zdolność poruszania się i utrzymania równowagi, zmniejszając ryzyko upadków i złamań.

  Streszczenie angielskie: Changes occurring in different systems of an ageing organism inevitably lead to involution of motor functions. However, this process is not the same for all people. An active participation in physical exercise, even elderly people, slows down the retardation of motor features, while inactivity only accelerates these processes. Thus a retirement should be the time when a person strives to keep fit in order to maintain good physical condition, the longest possible and on the highest possible level. Psychophysical stimulation, apart from improving quality of life of aged people and providing conditions for good ageing, is the primary purpose of Universities of the Third Age, organisations vital for propagating gerontological prophylaxis. The aim of this study was to present the organisation and metions vital for propagating gerontological prophylaxis. The aim of this study was to present the organisation and methodology of rehabilitation, performed on the University of Phisical Education in Wrocław, on the patietns from the University of the Third Age. In the study there were described the methods of evaluation the reforming procedure and there were represented the first effects.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników karcinogennych na powstanie choroby nowotworowej płuc.
  Tytuł angielski: The impact of carcinogenic factors on the development of lung tumour disease.
  Autorzy: Mraz Maciej, Rakowski Dobromir, Mraz Małgorzata
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (2) s.13-16, bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dominującym wskazaniem do leczenia torakochirurgicznego w Polsce są nowotwory. Chorzy leczeni z powodu tych wskazań, w roku 1995, stanowili niemal 50 proc. ogółu pacjentów w Klinikach i Oddziałach Torakochirurgicznych. Statystyki mówiące o przyczynach umieralności w Polsce podają nowotwór złośliwy płuc jako przyczynę 15-20 tysięcy zgonów rocznie; z tego większość przypadków to mężczyźni. Za główny czynnik karcinogenny uważa się dym tytoniowy. To, czy dana osoba zachoruje na raka płuc, zależy od tego, w jakim wieku zaczęła palić, jak długo pali papierosy, ile papierosów dzienie wypala oraz jak głęboko się zaciąga. Oprócz palenia człowiek narażony jest na działanie wielu innych szkodliwych substancji i czynników występujących w miejscu pracy oraz zamieszkania, które w sposób bezpośredni lub pośredni zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu. Celem pracy jest sprawdzenie częstości występowania czynników karcinogennych u chorych hospitalizowanych z rozpoznanym nowotworem płuc, będących w okresie przed- i pooperacyjnym. Badania przeprowadzono na grupie 51 pacjentów hospitalizowanych w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu. W celu zebrania danych posłużono się ankietą zawierającą 20 pytań podzielonych na cztery grupy. Pytania te dotyczyły m.in. miejsca zamieszkania, rodzaju wykonywanej pracy, stylu życia oraz obciążeń genetycznych. Na podstawie udzielonych odpowiedzi stwierdzono, że znacząca większość ankietowanych osób była narażona na działanie wielu ...

  Streszczenie angielskie: Neoplasm state the most frequent indication for thoracic surgery in Poland. In 1995 about 50 p.c. of patients of thoracosurgical clinics and departments had such an indication. According to the statistics malignant neoplasm of lungs causes 15 000 - 20 000 deaths annually and most of the cases are men. Tobacco fumes are seen as the main carcinogenic factor. Whether a particular person falls ill with lungs tumour, depends upon the age at which they began to smoke, how long they have been smoking, how many cigarettes they smoke daily and how deeply they inhale the tobacco fumes. Apart from smoking, people are exposed to the influence of various harmful substances and factors present at the place of work or home, which directly or indirectly increase the risk of tumour occurrence. The objective of this research is to check the frequency of carcinogenic factors occurrence in in-patients with a diagnosed malignant lung cancer, in pre- and postoperative period. The research was carried out on a group of 51 in-patients of Lower Silesian Center of Lung Diseases and Tuberculosis in Wrocław. A survey consisting of 20 questions, divided into 4 groups was used to gather the needed data. These questions mainly concerned domicile, occupation, lifestyle and genetic load. Basing on the given answers, it was stated that the majority of the surveyed patients was exposed to the impact of numerous carcinogenic factors in their workplace as well as at home, which indicates a synergistic ...

  stosując format: