Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOTYL
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na leczenie rozkurczowej niewydolności serca u osób w wieku podeszłym.
Tytuł angielski: Treatment of diastolic heart failure in the elderly: current concepts.
Autorzy: Kołakowska Joanna, Kołakowski Jarosław, Motyl Jadwiga, Kubik-Świerczyńska Hanna, Missima Maurycy, Kędziora-Kornatowska Kornelia
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.9-14, il., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niewydolność serca jest zespołem kardiogeriatycznym, który staje się głównym problemem ochrony zdrowia w XXI wieku u ludzi starszych. Wśród chorych z zastoinową niewydolnością serca coraz częściej rozpoznaje się nieprawidłowości w funkcji rozkurczowej lewej komory jako dominującą przyczynę uszkodzenia mięśnia lewej komory. Leczenie rozkurczowej niewydolności serca jest często empiryczne i nie posiada wyraźnie określonych reguł patofizjologicznych. Leczenie chorób podstawowych jest w chwili obecnej najbardziej istotnym podejściem terapeutycznym.

  Streszczenie angielskie: Chronic heart failure is proncipally a cardiogeriatric syndrom. It has become a major public health problem in the 21st century largely due to the aging population. There is growing recognition that congestive heart failure is caused by a predominant abnormality in diastolic function. Medical therapy of diastolic heart failure is often empirical and lackes clear-cut pathophysiologic concept. Treatment of the underlying disease is currently the most important therapeutic approach.


  2/3

  Tytuł oryginału: Dydaktyczne uwarunkowania poziomu sprawności i wydolności fizycznej podchorążych Wydziału Lekarskiego WAM.
  Tytuł angielski: Didactic conditionings of physical efficiency and fitness lover of Officer Cadets of the Medical Faculty, Military Medical University.
  Autorzy: Motylewski Sławomir, Lisowski Jacek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.153-163, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: Od wielu lat podejmowane są poszukiwania dydaktycznych uwarunkowań i czynników, które mają dostrzegalny wpływ na podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji. W pracach badawczych nad rozwiązaniem powyższego problemu na poziomie szkolnictwa wyższego bierze udział Wojskowa Akademia Medyczna. Celem pracy było znalezienie efektywnych rozwiązań w kształtowaniu sprawności fizycznej studentów WAM spójnych z całością programu kształcenia lekarza wojskowego i udzielenie odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu aktualny system kształtowania sprawności i wydolności fizycznej studentów WAM zapewnia ich wysoki poziom?, jakie czynniki dydaktyczne i w jakim stopniu wpływają na efektywność kształtowania sprawności i wydolności studentów? i jakie istnieją możliwości intensyfikacji kształtowania sprawności fizycznej studentów WAM? Istnieją bezpośrednie zależności o dużej sile związku pomiędzy wynikami nauczania z wychowania fizycznego w szkole podstawowej i średniej (ocena na świadectwie maturalnym, postępowanie kwalifikacyjne i pierwsze badanie) a poziomem sprawności i wydolności fizycznej w toku studiów.

  Streszczenie angielskie: The search of didactic conditionings and factors, affecting in a noticeble way the improvement of physical efficiency and fitness level of children and youth at all education levels, has been undertaken for years. Military Medical University has been participating in research work on the solution of the above problem at university level. The aim of the study was to find effective solutions in shaping physical effeciency of MMU students, solutions corresponding to the whole of a military surgeon's syllabus. The other aim was to give answers to the questions: to what degree the current system of shaping physical efficiency and fitness of MMU studies ensures their high level, what didactic factors and to what degree influence the effectiveness of shaping the students' efficiency and fitness and what possibilities of intensifying the forming of MMU students' physical efficiency there exist. There are direct dependencies with strong connections between grades in physical education at primary and secondary school (grade on secondary-school certificate, qualifying procedure and the first examination) and level of physical efficiency and fitness in the course of studies.


  3/3

  Tytuł oryginału: Środowiskowe uwarunkowania poziomu sprawności i wydolności fizycznej studentów Wydziału Lekarskiego WAM.
  Tytuł angielski: Environmental conditionings of physical efficiency and fitness level of Officer Cadets of the Medical Faculty, Military Medical University.
  Autorzy: Motylewski Sławomir, Lisowski Jacek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.244-252, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badań było znalezienie zależności pomiędzy cechami charakterystyki socjologicznej, a poziomem sprawności i wydolności fiz. studentów Wydziału Lekarskiego WAM. Dla jego rozwiązania postanowiono określić charakterystykę socjol. przyjętych na studia oraz przeanalizować jakie czynniki środowiskowe i w jakim stopniu wpływają na sprawność i wydolność fizyczną studentów. Badaniami objęto 153 studentów WL WAM. Miały one charakter długofalowy, powtarzano je bowiem pięciokrotnie. W analizie materiałów przyjęta została zasada porównywania wyników i odpowiedzi pochodzących od tych samych osób. Występują zależności pomiędzy wynikami sprawności i wydolności fizycznej, a niektórymi czynnikami natury społecznej (miejsce ukończenia szkoły średniej, wykształcenie rodziców, stan cywilny, wiek, wyżywienie i wypoczynek). Wykazują one jak istotny wpływ wywierają te czynniki na uzyskiwane rezultaty w poszczególnych próbach kolejnych badań, oraz na wyniki całościowe.

  stosując format: