Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOSIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: C1166 variant of the angiotensin II receptor type 1 gene and myocardial infarction - risk factor or a chance of survival?
Tytuł polski: Wariant polimorficzny genu receptora angiotensyny II typu 1 w zawale serca. Czynnik ryzyka czy szansa przeżycia?
Autorzy: Dzida Grzegorz, Gałęziok Michał, Kraczkowski Tomasz, Sobstyl Jacek, Golon-Siekierska Patrycja, Puźniak Andrzej, Biłan Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.138-147, il., tab., bibliogr 33 poz. - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Angiotensin II type 1 receptor gene is one of the candidate genes in the pathogenesis of myocardial infarction (MI). Aim. To asses the association of the A1166C polymorphism in the gene locus with MI in the Polish population. Material and methods. Polymorphism was detected using polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism. 166 patients who survived MI before the age of 50 were compared with 166 control subjects matched according to sex and age. Results. Callele frequency among MI survivors was higher than in the control group. Genotypes containing C1166 variant (AC+CC) occurred more frequently in MI patients (OR 3.05; 95 p.c. CI 1.91-4.85; p = 0.0028). In the study populations independent risk factors for MI were the presnece of C1166 variant of the AT1R gene and MI. This may account for increased risk of MI as well as for an increased chance to survive it's acute phase in C1166 variant bearers. However, only prospective studies may reveal the real meaning of this association.


  2/9

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena budowy i czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of right ventricular structure and diastolic function in patients with systematic hypertension and overweight.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Makaruk Bogusław, Ostrowski Stanisław, Hanzlik Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.56-63, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z nadwagą/otyłością obserwuje się przyspieszony rozwój niekorzystnych zmian w zakresie lewej komory serca, wynikający ze zwiększonego obciążenia wstępnego i następczego komory. Prawa komora podlega również wpływom podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, jakolwiek w stopniu mniejszym niż komora lewa. Celem pracy byla echokardiograficzna ocena budowy oraz czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym skojarzonym z nadwagą. Grupę badaną stanowiło 31 chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz BMI powyżej 26 kg/mý. Chorzy z grupy badanej nie wykazywali istotnych różnic w zakresie grubości wolnej ściany prawej komory serca oraz jej wymiaru wewnętrznego w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej stwierdzono jedynie skrócenie czasu akceleracji skurczowego przepływu krwi w pniu płucnym, podwyższenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej oraz istotne statystycznie obniżenie stosunku całki fali E/A rozkurczowego przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną. Wyniki badań wskazują, że nadciśnienie tętnicze skojarzone z nadwagą nie wywiera istotnego wpływu na strukturę prawej komory serca. Różnice w zakresie czynności prawej komory serca świadczą o umiarkowanej dysfunkcji prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.

  Streszczenie angielskie: The accelerated development of the left ventricular dysfunction due to increased preload and afterload is often observed in patients with systemic hypertension and concurrent overweight/obesity. Right ventricle is also influenced by systemic hypertension. The aim of the study was the echokardiographic assessment of the right ventricular structure and diastolic function in patients with systemic hypertension and overweight. The study group consisted of 31 subjects with untreated, mild to moderate systemic hypertension and overweight defined as a body mass index (BMI) above 26 kg/mý. Right ventricular diastolic diameter and right ventricular wall thickness were similar in study and control groups. In comparison with the controls patients with overweight demonstrated significantly shortened acceleration time of systolic flow in pulmonary artery, increased mean pulmonary artery pressure and decreased early to late filling wave velocity time integrals. These findings indicate that systemic hypertension associated with obesity does not cause additional morphological changes of the right ventricle compared to hypertensives with normal weight. Impaired right ventricular diastolic filling pulmonary artery systolic flow indicate the presence of mild right ventricular dysfunction in subjects with overweight, however, diastolic and systolic parameters are within normal range both in patients with normal weight and overweight.


  3/9

  Tytuł oryginału: Analiza związku polimorfizmu genu śródbłonkowej syntetazy tlenku azotu z zawałem mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Analysis of association of human endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism with myocardial infarction.
  Autorzy: Sobstyl Jacek, Dzida Grzegorz, Puźniak Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.10-13, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie związku polimorfizmu ludzkiego genu śródbłonkowej syntazy tlenku azotu z występowaniem zawału mięśnia sercowego. Badaniem objęto 178 chorych ze świeżym lub przebytym zawałem serca oraz 136 zdrowych. W niniejszej pracy do określenia polimorfizmu badanego genu eNOS zastosowano technikę amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy PCR i polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych Ban II (RFLP). Obserwowano częstsze występowanie allela T i genotypów zawierających allel T w grupie badanej w wieku poniżej 50 lat w stosunku do grupy kontrolnej. Nie obserwowano podobnej zależności dla grupy badanej w wieku powyżej 50 lat. Istnieje możliwość wykorzystania nosicielstwa allela T jako genetycznego markera zagrożenia zawałem serca u ludzi przed ukończeniem 50 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was an assessment of association of human endothelial nitric oxide synthase gene Ban II polymorphism with the myocardial infarction in 178 patients and 136 healthy individuals. These polymorphism were studied using polymerase chain reaction (PCR) and Ban II restriction fragment length polymorphism (RFLP). It was found that TT and GT genotypes and allele T were associated with myocardial infarction patients under 50 years. We did not observed this association for older myocardial infarction patients. Allele T might be used as a genetic marker in the prophylaxis of myocardial infarction among people under 50 years.


  4/9

  Tytuł oryginału: G-protein á3 subunit gene C825T polymorphism is associated with arterial hypertension in Polish patients with type 2 diabetes mellitus.
  Autorzy: Dzida Grzegorz, Golon-Siekierska Patrycja, Puźniak Andrzej, Sobstyl Jacek, Biłan Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR597-CR602, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Diabetes mellitus type 2 results from a complex of hreditary and environmental factors. Genes encoding elements of the G-protein system are candidate genes in hypertension and obesity. Since insulin uses G-sensitive mechanisms to enhance tissue glucose uptake and vasodilatation, the GNB3 gene may be a candidate gene in type 2 diabetes. The goal of our research was to determine if the C825T polymorphism at the G-protein á3 subunit gene locus is associated wtih type 2 diabetes. Material/Methods: The study population consisted of 172 Polish patients with type 2 diabetes and 172 healthy, age- and sex-matched controls. The C825T polymorphism was detected by PCR and RFLP. Results: A higher frequency of genotypes containing the mutation (CT + TT) was observed among the diabetics than in the controls. The T825 variant occurred more often among hypertensive daibeatics (71 p.c.) than among diabetics with normal blood pressure (42.5 p.c.). The OR for hypertension in diabetic subjects bearing CT + TT genotypes was higher than in patients with the CC genotype. Overweight and obesity were not associated with teh T825 variant in either the experimental subjects or the controls. Conclusions: In this population, the T825 variant of the GNB3 gene was not associated withtype 2 diabetes itself, nor with overweight and obesity, but was associated with diabaetic hypertension. Upon confirmation of our results this variant may be useful as a genetic marker of susceptibility to hypertension and vascular complications in type 2 diabetes.


  5/9

  Tytuł oryginału: Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism in Polish patients with myocardial infarction.
  Tytuł polski: Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego w polskiej populacji pacjentów z zawałem serca.
  Autorzy: Sobstyl Jacek, Dzida Grzegorz, Puźniak Andrzej, Mosiewicz Jerzy, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.21-28, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: The combined effect of systemic hypertension and obesity on biventricular diastolic function.
  Tytuł polski: Złożony wpływ nadciśnienia tętniczego i otyłości na czynność rozkurczową obu komór serca.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Dzida Grzegorz, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.431-436, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: The influence of nonsteroidal anti-inflammatory drugs abuse and chronic stress on the development of necrotizing fasciitis - case report.
  Tytuł polski: Wpływ nadużywania niesterydowych leków przeciwzapalnych oraz przewlekłego stresu na rozwój martwiczego zapalenia powięzi - opis przypadku.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Kazubek Maria, Przyszlak-Szabała Małgorzata, Krupski Witold, Pęgiel-Sićko Ewelina, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.459-462, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Prognostic value of the atrial pulsed Doppler recordings of transmitral flow in the assessment of left ventricular diastolic dysfunction.
  Tytuł polski: Wartość prognostyczna oceny czynności rozkurczowej lewej komory serca w oparciu o rejestrację napływu mitralnego z przedsionkowej lokalizacji bramki dopplerowskiej.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Biłan Andrzej, Makaruk Bogusław, Jaszyna Maria, Hanzlik Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.23-32, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja bramki dopplerowskiej jest jednym z wielu czynników wpływających w istotny sposób na wartości pomiarów rozkurczowego napływu do lewej komory. Średnie prędkości fal napływu mitralnego uzyskiwane z przedsionkowej lokalizacji bramki są niższe w porównaniu z wartościami rejestrowanymi na szczycie płatków zastawki mitralnej (lokalizacja komorowa). Niezależnie od lokalizacji bramki stosunek fal wczesnego (E) do późnego (A) napłwyu mitralnego (E/A) pozostaje stały, stąd E/A stanowi bardzo użyteczny wskaźnik oceny czynności rozkurczowej komory. U częsci chorych stwierdza się jednakże współistnienie odmiennych profili napływu mitralnego, z E/A 1 rejestrowanym w komorze i E/A 1 w obrębie przedsionka, odpowiadającym profilowi upośledzonej relaksacji komory. Cel pracy: Porównanie wyników badania echokardiograficznego lewej komory i lewego przedsionka u chorych z E/A 1, rejestrowanych zarówno z lokalizacji przedsionkowej, jak i komorowej, z chorymi reprezentujacymi odmienne profile napływu mittralnego. Materiał i metodyka: 51 pacjentów z E/A 1 w komorze, wykluczonym pseudonormalnym profilem napływu mitralnego, bez cech niewydolności serca, podzielono na dwie grupy. Grupa A - 26 chorych z E/A 1 w przedsionku i grupa B - 25 pacjentów z E/A 1 w przedsionku. U wszystkich chorych wykonano badanie M-mode lewej komory i lewego przedsionka. Wyniki: Chorzy z grupy A byli istotnie statystycznie starsi (55,5 ń 12,8 vs. 43,5 ń 10,5; p 0,001) oraz cechowali się ...

  Streszczenie angielskie: Volume sample location is the most important factor influencing pulsed Doppler recordings of left ventricular (LV) diastolic filling. Transmitral diastolic flow velocities measured at the tips of mitral valve leaflets are usually higher than those obtained from atriallocation. Nevertheless, independently of volume sample location, differences between early to late velocities ratio (E/A) are nosignificant, so E/A became the most useful index of ventricular diastolic performance. In some patients, however, with E/A 1 measured between the tips of mitral leaflets, the pattern of delayed LV relaxation, with diminished E and predominant A wave (E/A 1), is often obtained from left atrial volume sample location. The aim of our study was to compare LV dimensions and wall thickness between patietns with E/A 1 recorded both at the tips of mitral valve leaflets and in the left atrium and patients with E/A 1 at the tips of mitral valve leaflets and E/A 1 in the left atrium. The study population consisted of 51 patients with E/A 1 recorded between the tips of mitral valve (E/Avent) and excluded pseudonormalized filing pattern. The study population was divided into two groups based on Doppler profile recorded in the left atrium: group A- 26 patients with E/A 1 (E/Aatr) and group B- 25patients with E/Aatr 1. Patients from group A were significantly older (55.6 ń 12.8 vs 43.5 ń 10.5 yrs, p 0.001) and had increased body mass index (28.8 ń 4.4 vs 25 ń 4.1 kg/mý, p ...


  9/9

  Tytuł oryginału: The influence of chronic obstructive pulmonary disease on the occurrence rate and intensification of osteoporosis.
  Tytuł polski: Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na częstość i nasilenie osteoporozy.
  Autorzy: Szymański Piotr, Mosiewicz Jerzy, Myśliński Wojciech, Dzida Grzegorz, Rymarz Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.187-195, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena związków osteopenii i osteoporozy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń masy i gęstości kości w tym schorzeniu oraz próba oceny relacji przyczynowo-sktukowych między obu chorobami. Badana grupa składała się z 77 osób chorych na POChP w różnych stadiach zaawansowania choroby i grupy kontrolnej. U wszystkich badanych wykonano badanie spirometryczne aparatem abcPneumoRS oraz badanie densytometryczne apratem Osteometr A/S, wykorzystujac metodę DEXA, a wyniki odniesiono do grup referencyjnych. Mierzono parametry spirometryczne statyczne i dynamiczne. Densytometrycznie oznaczano masę, gęstość mineralną kości, wskaźnik T, a badanym odcinkiem kości był dystalny odcinek kości promieniowej i łokciowej. W badaniach własnych potwierdzono zależność masy i gęstości kości od wieku, płci, masy i powierzchni ciała. Częstość ostoeporozy była większa w grupie pacjentów z POChP, szczególnie wśród kobiet. Stwierdzono zależność pomiędzy stopniem zaawansowania POChP a masą i gęstością mineralną kości. Im obturacja bardziej nasilona, tym niższe były wskaźniki masy kostnej. Na kształtowanie się wskaźników masy kostnej istotnie wpływała wielkość natężonej pojemności wydechowej pierwszosekundowej oraz stopień odwracalności obturacji, wykazany testem z beta-mimetykiem.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the estimation of the relationship between ostoepenia and osteoporosis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The group under investigation consisted of 77 people suffering from chronic obstructive pulmonary disease in different stages of its development and control group. All the patients underwent spirometry carried out by means of abcPneumoRS system and bone densitometry carried out by means of Osteometer A/S using the DEXA method; the results were compared with those of the reference groups. Static and dynamic lung volumnes were measured in all patients. By means of densitometry the mass, bone mineral density and T-score were determined in all patients' distal forearm. The research confirmed the relationship between the mass and density of bones and patietns' age, sex, weight and body surface. Osteoporosis frequency rate was much higher among patients with chronic obstructive pulmonary disease, particularly women. The following relationship between the degree of disease progression and the mass and mineral density of the bones was observed: the more advanced airflow obstruction was, the lower osseous mass coefficients were. Forced expiratory volume during the first second and airflow obstruction reversibility rate determined by means of bronchodilatator response also had a considerable influence on osseous mass coefficients.

  stosując format: