Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOROŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce dróg żółciowych i przewodu trzustkowego.
Tytuł angielski: Advances in bile and pancreatic ducts diagnosis.
Autorzy: Sozański Tomasz, Badowski Roman, Sokolska Violetta, Moroń Krzysztof
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.113-119, il., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne metody diagnostyki dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Szczególnie uwzględniono metody nieinwazyjne: cholangiopankreatografię rezonansu magnetycznego i cholangiografię tomografii komputerowej oraz postępy w diagnostyce ultrasonograficznej. Przedstawiono techniczne aspekty, wskazania kliniczne i wartość diagnostyczną poszczególnych metod oraz towarzyczące im objawy uboczne, a także przeciwwskazania.

  Streszczenie angielskie: The newest trends for diagnosis of biliary and pancreatic ducts are presented in the paper with special attention to non invasive ones: magnetic resonance cholangiopancreatography, CT cholangiography and progress in ultrasound diagnostic procedures. We compare technical aspects, clinical and diagnostic value, side effects and contraindications of these methods.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie ultrasonograficznego środka kontrastującego w przedoperacyjnej ocenie przytarczyc - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Contrast-enhanced sonography in evaluation of parathyroid glands before surgical treatment - preliminary report.
  Autorzy: Nienartowicz Ewa, Słonina Joanna, Karwacki Jerzy H., Moroń Krzysztof, Grzebieniak Zygmunt
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.201-204, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Niepowodzenia leczenia chirurgicznego nadczynności przytarczyc są głównie związane z nietypowym położeniem chorej przytarczycy, dlatego bardzo ważną rolę odgrywają metody obrazowe użyte w schemacie postępowania diagnostycznego przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Metody obrazowe TK i MR nie są wystarczająco przydatne. Dane z piśmiennictwa są zgodne, iż bardziej wartościowymi metodami są USG i scynytgrafia. Szczególne znaczenie diagnostyczne zyskało badanie USG połączone z metodami dopplerowskimi. W artykule przedstawiono tę metodę z użyciem środka kontrastującego. Cel pracy. Celem pracy jest ocena przydatności badania ultrasonograficznego z użyciem środka kontrastującego Levovist w różnicowaniu zmian łagodnych i złośliwych, przerostu gruczołów przytarczowych od gruczolaków oraz w lokalizacji zmian patologicznych przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Materiał i metody. Praca oparta jest na badaniach USG z wykorzystaniem środka kontrastującego Levovist przeprowadzonych u 27 chorych, którzy zostali operowani w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej AM we Wrocławiu. Badania były wykonywane aparatami firmy Siemens-Elegra i Kretz Technik-Voluson 730. Wyniki. Badania USG z Levovistem pozwoliły na wyróżnienie istotnych cech dla różnych typów zmian w guczołach przytarczowych. W badanej grupie stwierdzono 2 zmiany złośliwe, 9 gruczolaków przytarczowych oraz 16 przerostów gruczołów przytarczowych. Wnioski. Zastosowanie ultrasonografii dopllerowskiej ...

  Streszczenie angielskie: Background. The main reason of the failure of surgical parathyroid glands treatment is the fact, that ill parathyroid is situated in the atypical localization operation are particulary important. Imaging methods as CT and MR appears to be not sufficiently helpful. Data from the literary ouput are more valuable methods are sonography and scyntigraphy. Particular diagnostic value obtain Doppler sonography. The purpose of this study was to use contrast-enhanced Doppler sonography to evaluate parathyroid glands. The purpose of this study is assessment of usufulness of contrast-enhanced sonography with Levovist in differentiation of malignant and benign lesions, parathyroid hypertrophy from parathyroid adenoma and in localization of pathological lesions before scheduled surgical treatment. Material and methods. The study is based on result of contrast-enhanced sonography (with Levovist) in 27 patietns, which were operated in IInd Department of General Oncological Surgery Wroclaw Medical University. We used Elegra (Simens) and Kretz Technic-Voluson 730 sonographic scanner. Results. Contrast-enhanced sonography (with Levovist) let us distinguished characteristic patterns for different types of pathological lesions in parathyroid glands. In our study we found 2 malignant lesions, 9 parathyroid adenoma and 16 cases parathyroid hypertrophy. Conclusion. Doppler sonography makes possible imaging vessles. Levovist enhanced Doppler signal what makes visualization of vessels much ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Korelacja obrazu radiologicznego płuc z obrazem klinicznym ostrej niewydolności oddechowej noworodka w przebiegu infekcji.
  Tytuł angielski: Correlation of the chest X-ray image with the clinical picture acute respiratory insufficiency in neonates in the course of infection.
  Autorzy: Podsiadło Dariusz, Wawro Józef, Moroń Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.201-205, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Potwierdzenie lub odrzuecenie tezy o braku korelacji stopnia niewydolności oddechowej z nasileniem zmian stwierdzanych w klasycznym badaniu radiologicznym płuc. Materiał i metody: Badany materiał stanowiło 26 noworodków wcześniaczych i urodzonych o czasie, leczonych z powodu ostrej niewydolności na Oddziale Intensywnej Opieki Dziecięcej i Noworodkowej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckim w Wałbrzychu w latach 1993 - 1996. Do badanej grupy kwalifikowane były noworodki, które wymagały sztucznego wspomagania oddechu, a w badaniach dodatkowych stwierdzano cechy infekcji lub zmiany zapalen w RTG klatki piersiowej. Zmiany radiologiczne zostały opisane cyfrowo. Natomiast parametrami klinicznymi obrazującymi stopień wydolności oddechowej były parametry respiratora konieczne do utrzymania równowagi gazometrycznej organizmu. Wyniki: W efekcie przeprowadzonej analizy statystycznej, potiwerdzono tezę o braku korelacji obrazu radiologicznego płuc ze stopniem niewydolności oddechowej w przebiegu infekcji. Wnioski: 1. Brak korelacji stopnia zmian w obrazie radiologicznym płuc ze stopniem niewydolności oddechowej noworodka w przebiegu choroby infekcyjnej. 2. Wrodzone zapalenie płuc najczęściej przybiera postać śródmiąższową. 3. Najczęstszą przyczyną infekcji okołoporodowych jest gronkowiec koagulazoujemny.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Confirmation or rejection of the thesis that there is no correlation between the degree of respiratory insufficiency and extension of changes detected in the classic chest X-ray. Materials and methods: We examined 26 neonates premature and full-term, who were treated due to acute respirator insufficiency in the Intensive Care Unit for Childin Wałbrzych in years 1993-1996. Neonates who required ventilatory support and had infection markers or inflammatory changes in chest X-ray were qualified for the studied group. THe radiological changes were described numerically. The clinical parameters reflecting the degree of respiratory efficiency were ventilator settings, necessary to maintain the gazometric balance of the organism. Results: After the performed statistical analysis the thesis that there is no correlation between the picture of chest X-ray and the degree of respiratory insufficency in the course of infection was confirmed. Conclusion: 1. There is no correlation between changes in the chest X-ray and degree of respiratory sufficiency in neonates int eh course of infection. 2. Congenital pneumonia occurs mostly as interstitial type. 3. The most common cause of perinatal infections is coagulase negative. Staphyllococcus.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przydatność diagnostyki ultrasonograficznej układu wrotnego w nadciśnieniu wrotnym z marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultrasonographic diagnostic of portal system in portal hypertension with liver cirrhosis.
  Autorzy: Róg-Malinowski Maciej, Moroń Krzysztof, Simon Krzysztof, Śliwiński Tadeusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.319-328, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Diagnostyka ultradźwiękowa należy do rutynowych badań. Aktualnie jest wiodącą metodą w diagnostyce wielu narządów i tkanek oraz cennym uzupełnieniem badań radilogicznych, KT, MRI oraz badań izotopowych. Diagnostyka USG z wykorzystaniem metody Dopplera i możliwość dokonywania pomiarów na podstawie obrazu 2D stworzyły nowe możliwości diagnostyczne u stale wzrastającej liczby pajcentów z przewlekłą hepatopatią. Konieczne wydaje się określenie obiektywnych, łatwych i możliwie pewnych ultrasonograficznych cech nadciśnienia wrotnego. Cel pracy. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej badań USG w nadciśnieniu wrotnym. Materiał i metody. Wykonywano następujące badania: geometryczne pomiary płatów wątroby, ocenę wartości współczynnika C/RL, średnicę żyły śledzionowej i wrotnej w cyklu oddechowym, prędkość i zakres przepływu krwi przez żyłę wrotną w cyklu oddechowym, kierunek przepływu krwi przez żyłę wrotną w cyklu oddechowym, objętość minutową przepływu krwi przez żyłę wrotną. W badaniach własnych skorzystano z poszerzenia standardowego badania USG o metodę Dopplera, wyniki poddane zostały analizie komputerowej i statystycznej. Badano 80-osobową grupę pacjentów z rozpoznanym klnicznie nadciśnieniem wrotnym na tle marskości wątroby o różnej etiologii w stopniu zaawansowania A według klasyfikacji Childa. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych osób w zbliżonym przedziale wiekowym. Wyniki. Wyniki badań orpacowano na podstawie analizy statystycznej. Spośród ...

  Streszczenie angielskie: Background. Ultrasonographic diagnostic has recently become permanent part of routine examination. At present it is a leading method in the diagnostic of many organs and tissues as well as significant complementary element toKT, MRI radiological tests and to isotopic tests. I eraly 70-ies ultrasonography acquierd new diagnostic potential following the inroduction of the Doppler's measurement of blood flow speed into USG diagnostic and the possibility of taking measurements on 2 D image. Due to ever-increasing number of patietns with chronic heatitis, it becomes essential to dtermine the objective, available and reliable enough ultrasonographic features of portal hypertension. Objectives. The aim of the paper was to evaluate the diagnostic value of USG examination in protal hypertension. Materials and methods. The following measurements were takne during the tests: geometric measurement of liver lobes, evaluation of C/RL ratio, the diameterm of lien vein and portal vein in a breathing cycle, speed and spectrum of blood flow through portal veins in a breathing cycle, direction of blood flow through portal vein in a breathing cycle, volume per minute of blood flow through portal vein. The studies made use of the Doppler's method to supplement a standard USG examination, which gave the possibility of non-invasive determination of hemodynamic parameters of portal circulation simultaneously with the computer and statistic analysis of the obtained results. The tests covered ...

  stosując format: