Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MORASIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: System oceny punktowej chorych ze skróceniem i zniekształceniem kończyn.
Tytuł angielski: A point system for evaluating patients with limb shortening and deformity.
Autorzy: Morasiewicz Leszek, Orzechowski Wiktor
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.305-309, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają sposób kompleksowej oceny punktowej chorego ze skróceniem i zniekształceniem kończyny górnej lub dolnej oraz osób z niskim wzrostem, umożliwjający ocenę oraz porównanie wyników leczenia po wydłużeniu kończyn.

  Streszczenie angielskie: This article presents a scoring scale for patients with shortening and axis deformity of the upper and lower limb, as well as short stature, enabiling the evaluation and comparison of treatment outcome after lengthening.


  2/5

  Tytuł oryginału: Strategia i taktyka postępowania w wydłużaniu kończyn.
  Tytuł angielski: Strategy and tactics in limb lengthening.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.310-315, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor omawia podstawowe zasady dotyczące pstępowania w wydłużaniu kończyn u chorych leczonych z powodu anizomelii oraz u osób z niskim wzrostem. Wśród spraw najistotniejszych dotyczących strategii, odpowiada na pytania dotyczące wielkości skrócenia będącego wskazaniem do wydłużania, wielkości wydłużeń, wieku w jakim podjąć nleży wydłużanie, jak podzielić leczenie na etapy, górnej granicy wieku leczonych, zasad korygowania zniekształceń kończyn, a także kwestii skracania lub hamowania wzrostu zdrowej kończyny. Natomiast w szczegółowych sprawach związanych z zasadami taktyki, omawia postępowanie przy bardzo dużym skróceniu, skróceniu całej kończyny, skróceniu jednego segmentu, u osób z niskim wzrostem oraz w wybranych jednostkach chorobowych.

  Streszczenie angielskie: This article diseases the basic rules and operating principles in limb lengthening for patients treated for anisomelia and in persons with short stature. Among the most essential issues regarding overall strategy are the degree of shortening in the limb to be lengthened, the amount of lengthening, the age at which lengthening should be undertaken, the stating of treatment, the upper age limit for treatment, the rules for correcting limb deformities, and the issue of whether or not to shorten the healthy limb or inhibit its growth. On the level of surgical tactics, the author discusses procedure in cases with considerable shortening, shortening of the entire limb, shortening of one segment and in persons with short stature or particular diseases.


  3/5

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji osi według metody Ilizarowa w pozapalnych skróceniach i zniekształceniach kości ramiennej.
  Tytuł angielski: Long-term outcome of lengthening and axis correction with the Ilizarov method in post-inflammatory shortening and deformity of the humerus.
  Autorzy: Orzechowski Wiktor, Morasiewicz Leszek, Kucharski Robert, Krawczyk Artur, Faflik Jakub, Lipczyk Zbigniew
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.316-323, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pozapalne skrócenia i zniekształcenia kości ramiennej są następstwem uszkodzenia chrząstek nasadowych tej kości, a zwłaszcza bliższej chrząstki wzrostowej, najczęściej w wyniku przebytej posocznicy gronkowcowej w okresie noworodkowym. Często mogą im towarzyszyć skrócenia kości udowej, zniekształcenoia stawu biodrowego i kolanowego, zniekształcenia stawów skroniowo-żuchwowych oraz rzadziej innych stawów. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w stosowaniu osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu pozapalnych skróceń i zniekształceń osi kości ramiennej. Materiał i metoda. Materiał kliniczny stanowili 23 chorzy leczeni w latach 1995-2000 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Klinice Ortopedii i Traumatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wielkość skrócenia wynosiła średnio 8,5 cm (31,3 proc.). Okres obserwacji wynosił średnio 2 lata. Wyniki. Wielkość wydłużenia wynosiła średnio 7,5 cm (40,5 proc.). Wskaźnik wydłużania wyniósł średnio 2,27 dni/1 cm. U wszystkich chorych ze zniekształceniem kości ramiennej uzyskano pełną korekcję osi. Zwrócono uwagę na konieczność bardziej dokładnego kontrolowania procesu dystrakcji ramienia w porównaniu z segmentami kończyny dolnej. W trakcie leczenia odnotowano jedynie 2 przypadki problemów i 2 przeszkody w odniesieniu do klasyfikacji powikłań wg Paley'a. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na metodę Ilizarowa, jako bezpieczny i skuteczny sposób leczenia skróceń i zniekształceń osi kości ramiennej.

  Streszczenie angielskie: Background. Post-inflammatory shortening and deformation of the humerus results from damage to the epiphyseal cartilage of this bone, and in particular to the proximal growth plate, most commonly caused by neonatal staphylococcemia. This is frequently accompanied by shottening of the femur, deformation of the hip and knee joints, the temporo-mandibular joint, and occassionally other joints as well. In the present article the authors present their own experience with the application of distraction osteogenesis in the treatment of post-inflammatory shortening and axis deformation of the humerus. Material and methods. The clinical material consisted of 23 patients treated during the period 1995-2000 at the institutions represented by the authors in Wrocław and Łódź. The average shortening was 8.5 cm (31.3 p.c ). Results. The average lengthening achieved was 7.5 cm (40.5 p.c.), and the average lengthening index was 22.7 days/cm. Complete axis correction was achieved in all patients with deformities of the humerus. More exact monitoring of the distraction process in necessary in the arm than in the lower limbs. Only 2 problems and 2 obstacles (according to Paley's classification of complications) were encountered in the course of treatment. Conclusion. The results obtained indicate that the Ilizarov methods is a safe and effective techniques for the treatment of shortening and axis deformity of the humerus.


  4/5

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki wydłużania i korekcji zniekształceń przedramienia według metody Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Long-term results of forearm lengthening and deformity correction by the Ilizarov method.
  Autorzy: Orzechowski Wiktor, Morasiewicz Leszek, Krawczyk Artur, Dragan Szymon, Czapiński Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.324-332, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Skrócenia i zniekształcenia kości przedramienia najczęściej powstają w przebiegu wad wrodzonych narządu ruchu, są również następstwem urazów. Ze względu na złożoną budowę anatomiczną i biomechanikę, przedramię jest niewątpliwie najtrudniejszym segmentem do wydłużania i korekcji zniekształceń. Materiał i metoda. Analizie poddano 16 chorych ze skróceniami i zniekształceniami przedramienia leczonych operacyjnie wg metody Ilizarowa w Katedrze i Klinice Ortopedii i Tarumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej we Wrocławiu, w latach 1989-2001. Dziewięciu chorych leczyliśmy jedoetapowo, a u pozostałych 7 na 1 chorego przypadało od 2 do 5 etapów leczenia. W sumie wykonano 31 zabiegów operacyjnych. Wielkość skrócenia kości przedramienia wahała się od 1,5 do 14,5 cm (5 do 70 proc.). Opracowano nową konstrukcję stabilizatora w oparciu o groty Schanza. Wyniki. Bezwzględna wielkość wydłużenia kości przedramienia w przeliczeniu na 1 etap, wynosiła średnio 2.35 cm. Względna wielkość wydłużenia wahała się od 6 do 48 proc. i wynosiła średnio 18,31 proc. Wskaźnik wydłużania wynosił średnio 48,15 dni/cm, przy wahaniach od 30 do 100 dni/1cm. Stwierdzono 88 proc. powikłań w przeliczeniu na 1 chorego, 45 proc. w przeliczeniu na 1 etap leczenia. Były to głównie ograniczenia ruchomości rotacyjnej przedramienia i zaburzenia konsolidacji regeneratu. Wnioski. Pomimo znacznego odsetka powikłań, metoda Ilizarova wydaje się być metodą leczenia z wyboru chorych ze skrótem i ...

  Streszczenie angielskie: Background. Shortening and deformity of the forearm is most frequently caused by congenital disorders or posttraumatic injury. Given its complex anatomy and biomechanics, the forearm is cleary the most difficult segment for lengthening and deformity correction. Material and methods. We analyzed 16 patients with shortening and deformity of the forearm, treated surgically using the Ilizarov method in our Department from 1989 do 2001. In 9 cases 1-stage surgery was suffcient, while the remaining 7 patients underwent 2-5 stages of treatment. At total of 31 surgical operations were performed. The extent of forearm shortening ranged from 1.5 to 14.5 cm (5-70 p.c.). We developed a new fixator based on Schanz half-pins. Results. The lenght of forearm lengthening per operative stage averaged 2.35 cm. The prportion of lengthening ranged from 6 p.c. to 48 p.c., with an average of 18.3 p.c. The mean lengthening index was 48.15 days/cm. The per-patients rate of complications was 88 p.c., compared to 45 p.c. per stage of treatment, mostly limited rotational mobility and abnormal consolidation of regenerated bone. Conclusions. Despite the high complication rate, the Ilizarov method is the method of choice for patienst with forearm shortenings and deformities. Treatment is particularly indicated in patients with shortening caused by disproportionate length of the ulnar and forearm bones. Treatment should be managed so as to cause the least possible damage to arm function, even at ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Wydłużanie i korekcja osi uda w różnorodnych zniekształceniach stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Lengthening and axis correction of the thigh in various deformities of the hip joint.
  Autorzy: Morasiewicz Leszek, Orzechowski Wiktor, Krawczyk Artur
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.333-340, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowdzenie. Autorzy przedstawili możliwości korekcji zniekształceń stawu biodrowego z towarzyszącym skróceniem uda, z zastosowaniem metody Ilizarowa. Metoda ta pozwala na przeprowadzenie wielopoziomowych, wielopłaszczyznowych, jednoczasowych lub powolnych korekcji zniekształceń stawu biodrowego oraz jednoczesnego wydłużenia kończyny. W pracy przedstawiono przykłady takich korekcji o różnorodnym charakterze i różnej etiologii. Materiał i metoda. Poddano analizie wyniki leczenia 32 chorych leczonych metodą Ilizarowa z powodu zniekształcenia biodra i skrócenia kończyny po przebytym w niemowlęctwie ropnym zapaleniu stawu biodrowego. Wyniki. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano u chorych z niestabilnym lub zwichniętym stawem biodrowym. Wnioski. Osiągnięte rezultaty powinny być uwzględnione w planowaniu wczesnego leczenia operacyjnego u dzieci z IV typem zniekształcenia wg Choi i wsp. Zniekształcenia kończyny dolnej w obrębie stawu biorowego względnie często towarzyszą skróceniu kończyny dolnej.

  Streszczenie angielskie: Bacground. This aricle discusses the possibilities for using the Ilizarov method to correct hip deformities accompanied by shortening of the thigh. This method enables multi-level, multi-plane, one-time or protracted correction of hip deformities with simultaneous limb lengthening. The authors present examples of such corrections of various type and etiologies. Material and methods. Treatment outcomes were analyzed for 32 patients treated by the Ilizarov method for hip deformity and limb shortening as a sequela of purulent coxitis in infancy. Results. The best outcomes were observed in patients with unstable or dislocated hip joints. Conclusion. The results noted here should be taken under consideration in planning early surgery in children with Type IV deformity according to Choi et al.

  stosując format: