Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MONIUSZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Ocena aktywności gamma-glutamylotransferazy i stężenia glutationu zredukowanego w wątrobie szczura w ostrym zatruciu chlorfenwinfosem.
Tytuł angielski: Estimation of liver gamma-glutamyltransferase activity and reduced glutathione concentration in rats in acute poisoning with chlorfenvinphos.
Autorzy: Łukaszewicz-Hussain Anna, Moniuszko-Jakoniuk Janina
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.119-124, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Zbadano wpływ podania chlorfenwinfosu w dawkach jednorazowych 0,1 LD50 i 0,5 LD50 na aktywność gamma-glutamylotransferazy i stężenie glutationu zredukowanego w wątrobie szczurów. Stwierdzono wzrost aktywnośći g-glutamylotransferazy w wątrobie szczurów otrzymujacych chlorfenwinfos, istotny statystycznie do kontroli w 48 godz. po podaniu insektycydu w dawce wynoszącej 0,1 LD50 oraz w 1, 24 i 48 godzinie po podaniu w dawce wynoszącej 0,5 LD50. Zanotowano wzrost stężenia glutationu zredukowanego w zatruciu chlorfenwinfosem, istotny statystycznie do kontroli, w całym badanym okresie po podaniu insektycydu w dawce niższej, a także w 24 godzinie, po podaniu związku w dawce wyższej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was estimation the GGT activity and GSH concentration in the liver of rats intoxicated with chlorfenvinphos. The experiment was conducted onn male Wistar rats divided into three groups: control-which received oil and examined - receiving oil solution of chlorfenvinphos in dose of 0.5 LD50 and 0.1 LD50. At the 1st, 24th and 48th hour after intoxication an activity of enzyme waas determined. The GGT activity increased after 48th hour of intoxication with the lower dose of insecticide and after 1st, 24th and 48th with higher dose. The GSH concentration increased at the 1st, 24th and 48th hour of intoxication with chlorfenvinphos at dose 0.1 LD50 and at the 24th hour of intoxication with chlorfenvinphos at dose 0.5 LD50. We suppose that increase in the liver GGT activity can result from disturbance in hepatic function. This increase can influence on the reduced glutathione level.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ monocytów stymulowanych LPS na ekspresję CD69 na limfocytach T u chorych na astmę nieatopową.
  Tytuł angielski: The role of LPS - stimulated monocytes in CD69 expression on T lymphocytes in nonatopic bronchial asthma patients.
  Autorzy: Moniuszko Tadeusz, Rutkowski Ryszard, Tatarczuk-Krawiel Anetta, Stasiak-Barmuta Anna, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.181-184, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczka CD69 jest powierzchniowym antygenem wczesnej aktywacji limfocytów T. W przeprowadzonych badaniach oceniano jej obecność na komórkach T stymulowanych lipopolisacharydami (LPS) u chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Wykazano zwiększenie ekspresji antygenu CD69 na świeżo izolowanych limfocytach pochodzących od chorych na astmę, w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01). Monocyty dodane do hodowli niestymulowanych zwiększały ekspresję tej cząstczki 3-4-krotnie, a w hodowlach stymulowanych LPS - około 10-krotnie.

  Streszczenie angielskie: CD69 molecule is the earliest antigen of T lymphocytes activation. We have studied the ex-pression of CD69 on LPS - stimulated T cells in onatopic bronchial asthma. We have found that CD69 expression on freshly isolated peripheral blood T cells in nonatopic asthma patietns was increased compare to control group (4.74 ń 1.55 / 3.05 ń 1.31) and the difference was statistically significant (p 0.01). Monocytes added to nonstimulated T cell cultures increased 3-4 times the expression of CD69 and about 10-times in LPS-stimulated T lymphocytes.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wpływ inaktywacji cząstek kostymulujących B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) na aktywność limfocytów T.
  Tytuł angielski: The effect of B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) inactivation on T lymphocytes function.
  Autorzy: Rutkowski Ryszard, Moniuszko Tadeusz, Stasiak-Barmuta Anna, Rutkowska-Rogacz Danuta, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.185-189, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wykonanych badaniach oceniano wpływ inaktywacji cząsteczek B7.1 (CD80) i B7.2 (CD86) na wytwarzanie IL-4 i IFN-ç przez limfocyty T pochodzące od zdrowych oraz chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Dodanie do hodowli monocytów/limfocytó (1:5) przeciwciał monoklonalnych anty-CD80 w sposób znamienny ograniczało wytwarzanie IFN-ç u chorych na astmę nieatopową (p 0,02). Blokada cząsteczek CD86 nie powodowała istotnego statystycznie zmniejszenia produkcji IFN-ç. W astmie nieatopowej, w porównaniu z grupą kontrolną, zahamowanie produkcji cząsteczek CD80 znamiennie zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç przez limfocyty T (2172/2368 pg/ml; p 0,02). Zhamowanie produkcji cząśteczek CD86 zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç nieznamiennie (2858/3317 pg/ml; p 0,3). W obu badanych grupach przeciwciała anty-CD80 nie powodowały zmniejszenia produkcji IL-4 przez limfocyty T (grupa kontrolna 630/725 pg/ml; grupa chorych na astmę nieatopową 718/742 pg/ml). Przeciwciała anty-CD86 zmniejszały stężenie IL-4 w nadsączu (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), lecz nie były to zmiany znaczące.

  Streszczenie angielskie: We have studied the effect of CD80 (B7.1) and CD86 (B7.2) costimulatory molecules inactivation on IL-4 and IFN-ç produciton by T lymphocytes. T cells were received from nonatopic asthmatic and healthy subjects. We have added anti-CD80 or anti-CD86 monoclonal antibodies to the monocyte/lymphocyte (1:5) cultures. In nonatopic asthma patietns compare to control group inactivation of CD80 significantly reduced IFN-ç production by T lymphocytes (2172/2368 pg/ml; p 0.02). Blockade of CD86 decreased IFN-ç production nonsignificantly (2858/3317 pg/ml; p 0.3). In both studied groups anti-CD80 antibodies did not diminish T lymphocyte production of IL-4 (control: 630/725 pg/ml; nonatopic asthma: 718/742 pg/ml). Anti-CD86 antibodies reduced the IL-4 concnetration in culture supernatants (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), but the changes were nonsignificant.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wpływ monocytów na wczesną aktywację limfocytów T u dzieci z idiopatycznym zapaleniem błony naczyniowej.
  Tytuł angielski: The effect of monocytes on early activation of lymphocytes T among children with idiopathic uveitis.
  Autorzy: Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Moniuszko Tadeusz, Średzińska-Kita Dorota, Mrugacz Małgorzata
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.235-238, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: We have investigated T Lymphocytes ability for CD69 molecule induction in presence and absence of monocytes in idiopathic uveitis. Material and methods: Twenty-five children with idiopathic uveitis were studied. The control group consisted of 12 healthy children. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from heparinised venous blood, by density gradient centrifugation. CD69 expression was cytometrically assessed on freshly isolated and cultured T lymphocytes. Results: CD69 expression on freshly isolated peripheral blood T lymphocytes was low in both studied groups. LPS-stimulated monocytes added to cultures of T lymphocytes induced increase in CD69 expression but significantly lower in children with idiopathic uveitis compare to healthy children.


  5/7

  Tytuł oryginału: Podwójny odźwiernik: opis przypadku.
  Tytuł angielski: Double pylorus: a case report.
  Autorzy: Czajkowski Andrzej, Rosołowski Mariusz, Łukaszyk Aleksy, Motoszko Jolanta, Moniuszko Kazimierz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.235-237, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Podwójny odźwiernik jest rzadką nieprawidłowością polegającą na dodatkowym połączeniu żołądkowo-dwunastniczym. Anomalia ta może być cechą wrodzoną lub nabytą jako powikłanie choroby wrzodowej. Celem pracy było przedstawienie przypadku nabytego podwójnego odźwiernika u pacjenta z wieloletnim wywiadem choroby wrzodowej i omówienie czynników powodujących powstanie tego powikłania.

  Streszczenie angielskie: Double pylorus is a rare abnormality showing gastroduodenal fistulous communication. It may be a congenital abnormality or an acquired complication of peptic ulcer disease. We report here a case of acquired double pylorus found in a patient with long peptic ulcer history, and discuss causative factors in the formation of double pylorus.


  6/7

  Tytuł oryginału: Cytokines in the subretinal fluid of patients with rhegmatogenous retinal detachment.
  Autorzy: Mrugacz Małgorzata, Bakunowicz-Łazarczyk Alina, Moniuszko Tadeusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (2) s.45-48, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the presence of IL-8, IL-10, IL-13, TNF-alpha and IFN-gamma in subretinal fluid of patients with rhegmatogenous retinal detachment. We studied 46 patients operated on retinal detachment. The presence of cytokines was evaluated using immunoenzymatic assay. IL-8, IL-10, IL-13, TNF-alfa and IFN-gamma were found in all subretinal fluid samples. The presence of cytokines in the subretinal fluid suggest their significant involvement in the pathogenesis of rhegmatogenous retinal detachment, especially that complicated by vitreoretinal proliferation (PVR).


  7/7

  Tytuł oryginału: Wpływ rIL-10 na uwalnianie cytokin prozapalnych przez monocyty krwi obwodowej chorych na nieatopową astmę oskrzelową : praca doktorska
  Autorzy: Tatarczuk-Krawiel Anetta, Moniuszko Tadeusz (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 221 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: