Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja śródstopia i stępu wolnym płatem biodrowym - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
Tytuł angielski: Reconstruction of tarsus and metatarsus with free iliac flap - a case report and review of literature.
Autorzy: Molski Marek
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.81-85, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób postępowania i późny wynik leczenia 17-letniej chorej, która doznała rozległego urazu prawej stopy w maszynie rolniczej. Ubytki dotyczyły tkanek miękkich grzbietowej powierzchni stopy oraz obejmowały II-IV kość sródstopia, kości klinowate i znaczną część kości łódkowatej. Początkowo hospitalizowana w innym ośrodku, gdzie we wczesnym okresie leczenia, z powodu powikłań zapalnych rozważano wykonanie amputacji obwodowej części kończyny. W tutejszej klinice po wycięciu martwych tkanek i intensywnym miejscowym, leczeniu wspomaganym ogólnym podawaniem antybiotyków, rany zagojono wtórnie pokrywając je wolnymi przeszczepami skóry pośredniej grubości. W trzy miesiące później wykonano jednoetapową rekonstrukcję tkanek miękkich i kości wolnym płatem biodrowym z wyspą skórną, którego szypułę stanowiły naczynia okalające biodro głębokie. Zespolono je sposobem koniec do boku do jedynych nieuszkodzonych naczyń piszczelowych tylnych. Stabilizację stanowiły dwa osiowe groty metalowe wprowadzone przez zachowane głowy II i III kości sródstopia oraz przez fragment unaczynionej kości z talerza biodrowego do kości stępu. Fragment kostny o wymiarach 8,5 x 6 x 1,5 cm i o korzystnym kształcie odtwarzajacym łuk podłużny i poprzeczny stopy wgoił się po 3 miesiącach od rekonstrukcji. Po roku od operacji chora chodziła w pełni obciążając kończynę. Nie stwierdzono powikłań w miejscu dawczym, mimo że leczona przebyła ciążę i urodziła dziecko drogami i siłami natury.

  Streszczenie angielskie: Procedure and late results of treatment of 17 year old female with severe trauma of right foot by agricultural machine are presented. Defects included soft tissues of the dorsal foot, II-IV metatarsal bones, cuneiform bones and majority of the navicular bone. The patient was first treated in a regional hospital and due to infection an amputation of the lover extremity distal part was considered. In our department an emergency necrectomy was carried out, general and local antibiotics were administered and the wounds were split skin grafed. Complite one stage reconstruction of the soft tissues and bones with free osteocutaneous iliac flap was performed three months later. Deep circumflex iliac vessels were anastomosed end-to-side to the only uninterrapted posterior tibial vessels. Two axial K-wires were used to stabilize vascularized bone graft. A fragment of the ilium 8.5 x 6.0 x 1,5 centimeters of favourable arcuate shape was used to reconstructs longitudinal and transversal arches of the foot. The vascularized bone graft healed three months after the reconstruction. The patient recovered full weight bearing capability after a year. No complications were observed in the donor site in spite of the fact that the patient was pregnant and had a normal uncomplicated delivery.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia chorych z miażdżycą tętnic - badania antropomeytryczne i biochemiczne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the nutritional condition of patients with atherosclerosis - anthropological and biochemical study.
  Autorzy: Szczęsny Wojciech, Krakowiak Helena, Dąbrowiecki Stanisław, Molski Stanisław, Cisowski Piotr
  Opracowanie edytorskie: Karwowska Katarzyna (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.813-822, bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Miażdżyca jako choroba ogólnoustrojowa może powodować zmiany w układzie pokarmowym doprowadzające w rezultacie do zmniejszenia ilości przyjmowanego pokarmu. Niedożywienie przyczynić się może do powstania poważnych powikłań pooperacyjnych. Celem pracy była ocena stanu odżywienia chorych z miażdżycą tętnic kwalifikowanych do pierwotnego zabiegu rekonstrukcyjnego. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 40 chorych w średnim wieku 60,7 lat (śr. 45 - 76 lat). Wśród badanych było 12 kobiet i 28 mężczyzn. Z badań wykluczono pacjentów z cukrzycą, po amputacjach i z wywiadem gastroenterologicznym. U 18 chorych wskazaniem do zabiegu był zespół Leriche'a, u 14 tętniak aorty (planowy), a u 8 zmiany w tętnicach szyjnych. Przeprowadzono wywiad żywieniowy. Na podstawie wzrostu i masy ciała obliczono dla każdego badanego wskaźnik masy ciała (BMI - body mass index). Badania antropometryczne dotyczy pomiarów grubości fałdów tłuszczowych, na podstawie któryh obliczano wartość F proc. W surowicy krwi oznaczano poziomy: hemoglobiny, prealbuminy, albuminy, białak całkowitego, transferyny, cholesterolu całkowitego, żelaza, wapnia i magnezu oraz całkowitą liczbę limfocytów (TLC). Wyniki. Poziom transferyny mieścił się w dolnych granicach normy. Prealbuminy, albumina, białko całkowite, TLC i pozostałe wskaźniki odpowiadały normie. BMI średnio wyniósł 23,45 i nie różnił się statystycznie w poszczególnych grupach. Wyróżniono grupę z BMI 20 (10 badanych). W tej grupie nie zanotowno ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Atherosclerosis as a systemic disease can cause digestive tract changes leading towards a decrease of food intake. Malnutrition on the other hand can be the reason of serious postoperative complications. Aim of the study was to evaluate the nutritional condition of patients with atherosclerosis qualifying towards primary surgery. Material and methods. The study group comprised 40 patinets (28 men and 12 women), mean age of 60.7 yr. (mean 45-76 years). They were divided into 3 groups: aortic aneurysm (14 pts), Leriche's syndrome (18 pts) and stenosis of the carotid artery (8 pts). Patients with diabetes, following limb amputation or with a history of gastroenterological diseases were excluded from the study. The nutritional history was collected. On the basis of height and weight BMI was calculated,. The skin folds were measured in the several points of the body to calculate fat percentage using special formula. The serum level of albumin, transferin, prealbumin, total protein, iron, calcium, magnesium, haemoglobin, cholesterol and total lymphocyte count were measured. Results. The serum levels of examined substances were in the majority of cases normal, but there were lower in few patients with aortic aneurysms and Leriche's syndrome. The mean BMI was 23.45 and did not differ statistically, between groups. In 10 cases BMI as lower than 20, but also in this subgroup the level of examined substances was within norm al limits. The F p.c. index was ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z udziału w Inauguracyjnym Kongresie Światowego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej oraz pobytu naukowego w Chang Gung Memorial Hospital w Taipei na Tajwanie.
  Autorzy: Molski Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.221-224 - Kongres Światowego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej Taipei 28.10-16.11. 2001
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja miejsc oporowych wolnymi płatami promieniowymi z przedramienia po odmrożeniu obu stóp - opis przypadku i przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Complete plantar coverage with the free radial forearm flaps of bilateral frostbite of the feet - a case report and review of literature.
  Autorzy: Molski Marek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.317-321, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • reumatologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg leczenia 49-letniego chorego, u którego po odmrożeniu kończyn dolnych wykonano rekonstrukcje powierzchni podeszwowych obu stóp. W siódmym tygodniu po odmrożeniu wycięto martwicze tkanki, a rany pokryto przeszczepami skóry pośredniej grubości. Etapowe rekonstrukcje wolnymi skórno-powięziowymi płatami promieniowymi z przedramienia z zespoleniami nerwów skórnych przedramienia z nerwami czuciowymi na stopie przeprowadzono po częściowym zagojeniu ran, w 15 i 20 tygodniu od urazu. Oba płaty wgoiły się bez powikłań. Czucie pojawiło się na ich skórze po okresie 6 miesięcy i wówczas chory mógł w pełni obciążać obie stopy. Powrócił do pracy zawodowej. Po dwunastu latach od rekonstrukcji chory porusza się samodzielnie korzystając z obuwia ortopedycznego. Stopy obciąża średnio 3 godziny na dobę. W trakcie dalszych wyjazdów korzysta z kul łokciowych celem asekuracji. Czucie dotyku i bólu jest bardzo dobre i równomiernie rozmieszczone na całych powierzchniach. 2PD na skórze obu płatów jest podobne i wynosi 12 - 15 mm. Dokładnie prowadzona pielęgnacja stóp zmniejszyła nadmierne rogowacenie w miejscach oporowych i zapobiegła powstaniu odleżyn i owrzodzeń. Nie obserwowano niekorzystnych następstw w miejscu dawczym.

  Streszczenie angielskie: Treatment of 49 year old male with frostbite of feet is presented. The treatment includ reconstruction of plantar surfaces in the both feet. Necrotic tissues were excised seven weeks after the injury and the wounds were split skin grafted. Two staged reconstruction with free neurovascular radial forearm flaps was carried out 15 and 20 weeks after the frostbite. The both flaps healed without complications. The patient recovered touch sensibility in the flap skin after 6 months and than he was able to walk. He returned to his professional job, 12 years after the reconstruction the patient can move freely using orthopedic shoes. His full weight bearing time amounts to 3 hours per day. In case of longer trips he takes elbow crouches with him just for assecuration. Pain and touch sensibility is very good and evenly distributed. 2PD on the plantar surfaces is similar and amounts to 12 - 15 mm. Meticulous feet care decreased hyperkeratosis thus preventing pressure sore and ulceration. No complications were observed in the donor site.


  5/6

  Tytuł oryginału: Neuronaczyniowy skórno-kostny płat z grzbietowej powierzchni wskaziciela - nowa metoda rekonstrukcyjna obwodowej części kciuka.
  Tytuł angielski: The first dorsal metacarpal artery neurovascular osteocutaneous flap - a new method of distal thumb reconstruction.
  Autorzy: Molski Marek, Molski Kazimierz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.625-631, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Na podstawie wieloletnich doświadczeń z zastosowaniem neuronaczyniowegoo płata z grzbietowej powierzchni wskaziciela w rekonstrukacjach tkanek miękkich kciuka i kłębu, pierwszy z autorów opracował sposób pobierania tego płata wraz z częścią rozcięgna grzbietowego i fragmentem kości paliczka podstawnego wskaziciela. Unaczynienie kości pochodzi od okostnej paliczka, do której penetrują liczne drobne naczynia od tkanek miękkich grzbietowej powierzchni, przebijając w wielu miejscach pasmo środkowe rozcięgna grzbietowego. Płat znalazł zastosowanie w 2 różnych sytuacjach. U 25-letniego chorego wykonano wtórną rekonstrukcję opuszki kciuka przy zachowanej płytce paznokciowej i korzeniu paznokcia. U 27 letniego chorego po replantacji bardzo uszkodzonej obwodowej części kciuka fragment kości płata posłużył do usztywnienia paliczków na poziomie stawu IP, a jego tkanki miękkie do poprawy unerwienia obwodowej części kciuka. W tym drugim przypadku, po wykonanej pierwotnie artrodezie stawu IP nie uzyskano zrostu a rozległe uszkodzenie obu nerwów dłoniowych własnych kciuka uniemożliwiło ich pierwotny szew. U obu chorych uzyskano dobry wynik odległy, zarówno funkcjonalny jak i kosmetyczny. W czasie ponad 13-letniej i 11-letniej obserwacji nie zanotowano powikłań zarówno w miejscu dawczym jak i biorczym.

  Streszczenie angielskie: Basing on the earlier experience with neurovascular flap from the dorsal part of the index when reconstructing soft tissues of thumb and thenar, first of the authors elaborated a method of harvesting this flap together with a dorsal aponeurosis and bone fragment of the proximal phalanx. Blood flow comes from the periosteum of the proximal phalanx. Many small vessels penetrate into it from the dorsal soft tissues thus piercing central part of the dorsal aponeurosis in many points. The flap was used in 25 year old male who had secondary reconstruction of the mutilating thumb pulp when the nail and nail matrix were preserved and in 27 year old male after amputation and replantation of nearly completely damaged distal part of the thumb. In this case bone healing was not obtained in spite of the arthrodesis and extensive impairment of digital nerves did not allow to carry out a primary nerve suture. A bone fragment in the flap was used to perform secondary arthrodesis and well innervated soft tissues of the flap improved sensation of the thumb distal part. The functional and cosmetic results were good. During thirteen and eleven years follow up the patients did not show any complications both in the donor and recipient sites.


  6/6

  Tytuł oryginału: Operacje rekonstrukcyjne tętnic a choroby serca
  Autorzy: Molski S., Łukasiewicz A., Mackiewicz Z.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.316-321, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: