Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOKRZYCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Porównanie polimorfizmu N-acetylacji (NAT2) u dzieci i u osób po 65 roku życia.
Tytuł angielski: The N-acetylation NAT2 polymorphism in children and subjects over 65 years old.
Autorzy: Pawlik Andrzej, Mokrzycka Małgorzata, Dąbrowska-Żamojcin Ewa, Górnik Wanda, Białecka Monika
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.126-130, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W badaniu oceniano wpływ polimorfizmu NAT2 na długość życia. Badanie przeprowadzono w grupie 82 osób po 65 roku życia (65-92 lata) oraz u 123 dzieci w wieku (2-17 lat), u których przy użyciu metody PCR-RFLP oceniano częstość występowania zmutowanych alleli genu NAT2 (NAT2*, NAt2*6, NAT2*7). Nie znaleziono istotnych statystycznie różnic w częstości występowania szybkich i wolnych acetylatorów w badanych grupach. Wykazano, że polimorfizm NAT2 nie ma wpływu na długość życia.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena czynności wątroby u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną po zakończonym leczeniu : praca doktorska
  Autorzy: Mokrzycka Małgorzata, Fydryk Janusz (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i I Klinika Chorób Dzieci w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 71 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19647

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Miejsce świadczeniodawców w infrastrukturze zdrowia publicznego, analiza prawno-systemowa.
  Tytuł angielski: Place of services providers in the infrastructure of public health, legal-systemic analysis.
  Autorzy: Mokrzycka Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.189-198, tab.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Artykuł stanowi próbę umiejscowienia grupy świadczeniodawców w infrastrukturze zdrowia publicznego, aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku studiów przez tę grupę podmiotów jako potencjalnych pracodawców. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na aspekt prawny zagadnia i w tym celu poddano analizie wiele aktów prawnych, w głównej mierze należących do systemu. Pozwoliło to m. in. na oszacowanie wielkośći grupy świadczeniodawców i opracowanie bazy zawierającej dane ilościowe (liczba jednostek) jak i jakościowe (rozmieszczenie tych jednostek w poszczególnych regionach). Drugim obszarem analizy jest kwestia ustalenia wymaganych przez pracodawców kwalifikacji w dziedzinie zdrowia publicznego, warunkujących zatrudnienie na określonych stanowiskach i w określonych instytucjach. Ponadto artykuł zwiera zestawienie przepisów prawnych opisujacych status świadczeniodawców w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Analiza prawno-systemowa została przeprowadzona w kontekście pojęć charakteryzujących obszar zdrowia publicznego, misji instytucji opisywanej w tej dziedzinie oraz w świetle prognozy dotyczącej zmian w strukturze, zadaniach i roli tych instytucji w przyszłości


  4/5

  Tytuł oryginału: Wyniki przeprowadzenia badania oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika zatrudnionego przez świadczeniobiorców. Badania pilotażowe.
  Tytuł angielski: Results of studies concerning expectations with respect to the scope of professional competence of public health graduates as employees of health services providers. Pilot study.
  Autorzy: Mokrzycka Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.252-255
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Opracowanie stanowi opis przeprowadzonego badania w formie wywiadu zogniskowanego grupy świadczeniobiorców jako potencjalnych pracodawców dla absolwentów studiów zdrowie publiczne. Dotyczy ono grupy pilotażowej, rozpoczynającej serię wywiadów z różnymi pracodawcami. Obserwacje i wyniki przeprowadzono w tej grupie badania miały istotne znaczenie dla kwestii zmian w scenariuszu dla grup pozostałych i innych zmian dotyczących wywiadu, systemu ocen i sposobu obliczania wyników. Wywiad dotyczył oceny przez uczestników listy kompetencji opracowywanej w ramach programu i stanowiącej rezultat współpracy z partnerami. W opracowaniu znalazły się wyniki przeprowadzonego badania, żarówno ilościowe (obliczanie "punktów" z listy) jak i jakosciowe (uwzględnienie zapisu audiowizualnego z badania oraz obserwacji zawartych w arkuszach obserwatorów spotkania).


  5/5

  Tytuł oryginału: Wyniki przeprowadzenia badania oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika zatrudnionego przez świadczeniodawców.
  Tytuł angielski: Results of studies concerning expectations with respect to the scope of professional competence of public health garduates as workers employed by health services providers.
  Autorzy: Mokrzycka Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.256-259, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Opracowanie stanowi opis przeprowadzonego badania w formie wywiadu zogniskowanego grupy świadczeniodawców jako potencjalnych pracodawców dla absolwentów studiów zdrowie publiczne. Dotyczy ono grupy świaczeniobiorców składającej się z różnego rodzaju podmiotów (różnice dotyczące wielkości jednostki, rodzaju udzielanych świadczeń) które były reprezentowane przez osoby na stanowiskach kierowniczych. Przyjęto założenie, że te właśnie osoby mogą podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia przyszłych absolwentów zdrowia publicznego i z tego względu są grupą bezpośrednio zainteresowaną badaniem. Obserwacje i wyniki przeprowadzonego w tej grupie badania służyły wyłonieniu tych kompetencji, które dla danej grupy świadczeniodawców były najbardziej pożądane, a następnie określeniu tych, które ze względu na specyfikację grupy dają się wyróżnić w stosunku do pozostałych. Kompetencje te mogłyby zatem stanowić podstawę do opracowania profilu pracownika najbardziej pożądanego w instytucji reprezentowanej przez uczestników badania. Wywiad dotyczył oceny przez uczestników listy kompetencji opracowanej w ramach programu i stanowiacej rezultat współpracy z partnerami. W opracowaniu znalazły się wyniki przeprowadzonego badania zarówno ilościowe (obliczanie "punktów" z listy) jak i jakościowe (uwzględnienie zapisu audiowizualnego z badania oraz obserwacji zawartych w arkuszach obserwatorów spotkania.

  stosując format: